Stała obsługa prawna Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w

Transkrypt

Stała obsługa prawna Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk
tel. (058) 326 18 88; fax: (058) 326 18 89; www.gdansk.rzgw.gov.pl
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej SIWZ)
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp
na usługi
Stała obsługa prawna
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Nr sprawy nadany przez Zamawiającego: NZ/NL-370-66/2011/IW
Lp.
1.
2.
Oznaczenie
Części SIWZ
Część I
Część II
Nazwa Części SIWZ
Instrukcja dla Wykonawców (IDW) z załącznikami
Wzór umowy
Niniejsza SIWZ zawiera 27 stron.
Zatwierdził
..........................................
Gdańsk, dnia 29.12.2011 r.
Liczba stron
23
4