Jaskinia Jama Ani

Komentarze

Transkrypt

Jaskinia Jama Ani
Jaskinia Jama Ani
Wg. J. Nowaka (1999)
v1.3
Ujednolicenie znaków: T. Snopkiewicz
http://www.kktj.pl
Ojcowski Park Narodowy
jaskinia
NIEUDOSTÊPNIONA
Wejœcie tylko za zezwoleniem Dyrekcji OPN
Drzewo
#
26
(5,6)
L
P
S
15
(1,2)
15
(1)
-30,5 m
Wlotówkê porêczuje siê z drzewa nad otworem.
Potrzebna jest lina o d³ugoœci 26 m, gdy wêz³em zaczepowym
jest ósemka, lub 28 m gdy zaczynamy od wyblinki i skrajnego
tatrzañskiego. Na zjazdy nastêpnych studni wystarczy jedna
15 m. lina. Do pierwszej z nich mo¿na siê dostaæ ³atw¹
wspinaczk¹. Linê zaczepia siê bezpoœrednio nad studni¹,
a nie jak wczeœniej, ze spita w okienku
Szkice techniczne TYLKO dla osób posiadaj¹cych Kartê Taternika Jaskiniowego !
Wchodzenie do jaskiñ bez przeszkolenia i odpowiedniego sprzêtu mo¿e doprowadziæ do œmierci !
Wejœcie do jaskiñ na terenie Parków Narodowych czy Krajobrazowych wymaga zezwolenia !