Created with Raphaël 2.1.2 Podstawowe informacje

Transkrypt

Created with Raphaël 2.1.2 Podstawowe informacje
PODSTAWOWE INFORMACJE
ACTI OCHRONA BEZPIECZEŃSTWO
ZDARZENIA OBJĘTE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ:
śmierć z każdej przyczyny
śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku
trwałe i całkowite inwalidztwo z każdej przyczyny
trwałe i całkowite inwalidztwo w wyniku
nieszczęśliwego wypadku
• pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego
wypadku
•
•
•
•
SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA:
• ustalona odgórnie w ramach pakietu
ubezpieczenia i jednakowa dla wszystkich
• niezmienna w całym okresie ubezpieczenia
CZĘSTOTLIWOŚĆ PŁATNOŚCI:
•
•
•
•
WIEK UBEZPIECZONEGO:
• ochrona od 18. do 67. roku życia
• przystąpienie do 66. roku życia
roczna – 190 zł
półroczna – 96 zł
kwartalna – 49 zł
miesięczna – 16 zł
DODATKOWE INFORMACJE:
SUMA UBEZPIECZENIA:
• ustalona odgórnie w ramach pakietu ubezpieczenia i jednakowa dla wszystkich
• ubezpieczenie bez badań medycznych
• brak wyłączeń dotyczących wykonywanego
zawodu
OKRES UBEZPIECZENIA:
• umowa zawierana na rok i automatycznie
przedłużana na kolejne okresy roczne do 67.
roku życia
Zakres ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku
100 000 zł
Trwałe i całkowite inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku
100 000 zł
Śmierć z każdej przyczyny
1 000 zł
Trwałe i całkowite inwalidztwo z każdej przyczyny
1 000 zł
Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
100 zł za każdy dzień pobytu
(warunek: pobyt dłuższy niż 1 doba
i trwający maksymalnie do 90 dni)
UWAGA:
Istnieje możliwość wykupienia nawet 3 umów ubezpieczenia w ramach powyższego pakietu (w tym celu
wypełniamy odpowiednio 1, 2 lub 3 wnioski o zawarcie umowy).
Kalkulator oraz wszystkie dokumenty dostępne są na stronie www.macif.pl.
Więcej niż Towarzystwo...
PI.AOB/06/16
PODSTAWOWY PAKIET OCHRONY ZA 190 ZŁ ROCZNIE