Zawiadomienie o wyniku postępowania

Transkrypt

Zawiadomienie o wyniku postępowania
65-057 Zielona Góra
ul. Podgórna 7
tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37
fax +48 /68/456 52 96
www.lubuskie.pl
DA.III.272.2.41.2013
Zielona Góra, 2013 - 07 - 09
Wg rozdzielnika
Zawiadomienie o wyniku postępowania
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przeprowadzenie
diagnozy stanu gospodarki w województwie lubuskim w 2013 r”.
Działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że w powyższym postępowaniu:
1) za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 4 firmy:
Konsorcjum firm:
Gromadzki Doradztwo Konsulting Robert Gromadzki
ul. Dolina Zielona 11
65-154 Zielona Góra
„EU-CONSULT” Sp. z o.o.
ul. Wały Piastowskie 1
80-855 Gdańsk
Cena brutto: 74 907,00 zł
Kwota netto: 60 900,00 zł
Stawka podatku VAT: 23 %
Kwota podatku VAT: 14 007,00 zł
(słownie brutto: siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedem złotych 00/100)
Uzasadnienie:
Wykonawca i jego oferta spełniają wymogi formalne. Oferta przedstawia najkorzystniejszy
bilans oceny na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w rozumieniu przepisów art. 91 ust.1 ustawy Pzp., tj. cena – 40%, metodologia realizacji
zamówienia – 60%. Cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
realizację ww. przedmiotu zamówienia.
Zamawiający informuje, iż wartość niniejszego postępowania jest mniejsza, niż kwota określona
w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp., tj. poniżej 200 000 euro dlatego umowę w sprawie zamówienia
publicznego można zawrzeć w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia
o wyborze oferty zgodnie z wyborem Zamawiającego, tj. faksem.
2) Zamawiający informuje, że w postępowaniu brali udział następujący Wykonawcy, którym
przyznano poniższą punktację:
Nr
oferty
2.
4.
Nazwa (firma)
i adres wykonawcy
Stowarzyszenie Wspierania
Inicjatyw Gospodarczych
DELTA PARTNER
ul. Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn
Konsorcjum firm:
Gromadzki Doradztwo
Konsulting Robert
Gromadzki
ul. Dolina Zielona 11
65-154 Zielona Góra
„EU-CONSULT” Sp. z o.o.
ul. Wały Piastowskie 1
80-855 Gdańsk
Cena - 40%
19,97 pkt.
Cena brutto: 150 050,25 zł
Kwota netto: 121 992,07 zł
Stawka podatku VAT: 23 %
Kwota podatku VAT: 28 058,18 zł
40,00 pkt.
Metodologia realizacji
zamówienia - 60%
60,00 pkt.
Łączna
ilość punktów
1) analiza ankiet – 20,00
2) organizacja spotkania 30,00
3) spoty radiowe – 30,00
4) spoty TV – 20,00
79,97
60,00 pkt.
100,00 pkt.
Cena brutto: 74 907,00 zł
Kwota netto: 60 900,00 zł
Stawka podatku VAT: 23 %
Kwota podatku VAT: 14 007,00 zł
1) analiza ankiet – 20,00
2) organizacja spotkania -30,00
3) spoty radiowe – 30,00
4) spoty TV – 20,00
3) Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu odrzuceniu podlegają
następujące oferty:
1. Oferta nr 1 firmy: Dr Andrzej Kościołek LENS VISION, ul. B. Jasieńskiego 31, 25-346
Kielce.
Zgodnie z zapisami Ad. 2 pkt. 2.1 „Opisu przedmiotu zamówienia” (załącznik nr 1 do SIWZ)
Zamawiający wymagał, aby kampania informacyjno-promocyjna w mediach regionalnych została
przeprowadzona do dn. 15.09.2013 r. Ponieważ Wykonawca wskazał w Harmonogramie załączonym
do oferty, że ww. zakres przedmiotu zamówienia zamierza zrealizować do 30.10.2013 r.
Zamawiający odrzucił ofertę, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., gdyż jej treść nie
odpowiada treści SIWZ.
2. Oferta nr 3 firmy: Korporacja Badawcza PRETENDENT Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 40/9,
50-311 Wrocław.
Zgodnie z zapisami Rozdziału XIII. pkt. 3). ppkt. 2) SIWZ Zamawiający wymagał, aby Wykonawcy
do oferty załączyli Opis organizacji i metodologii realizacji zamówienia wraz z Harmonogramem
(w ujęciu tabelarycznym) realizacji przedmiotu zamówienia, który musiał zawierać następujące
elementy:
a) terminy realizacji badania (zgodne z terminami określonymi przez Zamawiającego),
b) etapy prowadzenia badania (analiza danych zastanych, przeprowadzenie badań ankietowych itd.),
c) podział obowiązków pomiędzy członków zespołu badawczego w odniesieniu do przyjętej metodologii
(przypisanie poszczególnych pracowników do etapów prowadzenia badania w określonych terminach).
Zamawiający wskazał pod powyższym zapisem w SIWZ, że za brak ww. dokumentu odrzuci ofertę,
zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
Ponieważ oferta Wykonawcy nie zawiera ww. Harmonogramu, Zamawiający odrzucił ofertę na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ.
3. Oferta nr 5 firmy: Marketing Research World Piotr Sojka, ul. Dzierżona 13,
44-100 Gliwice.
Zgodnie z zapisami Ad. 2 ppkt. 2.3 „Opisu przedmiotu zamówienia” (załącznik nr 1 do SIWZ)
Zamawiający wymagał, aby realizacja zadania związanego z przygotowaniem, wydrukowaniem
i kolportażem materiału informacyjnego zawierającego szczegółowy opis zadań związanych
z realizacją konkursu zakończyła się do 30.07.2013 r. Ponieważ Wykonawca wskazał
w Harmonogramie załączonym do oferty, że etap kolportażu broszury informacyjnej zamierza
zrealizować do 12.08.2013 r. Zamawiający odrzucił ofertę, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy
Pzp., gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ.
POUCZENIE
Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 w związku z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) można wnieść odwołanie wobec
czynności podjętych przez Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia w terminie 5 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wnoszenia. Zgodnie z art. 180 ust. 4 wyżej cytowanej
ustawy odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
Otrzymują:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dr Andrzej Kościołek LENS VISION, ul. B. Jasieńskiego 31, 25-346 Kielce;
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, ul. Zamkowa 3A/1, 43-400 Cieszyn;
Korporacja Badawcza PRETENDENT Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 40/9, 50-311 Wrocław;
Gromadzki Doradztwo Konsulting Robert Gromadzki, ul. Dolina Zielona 11, 65-154 Zielona Góra;
Marketing Research World Piotr Sojka, ul. Dzierżona 13, 44-100 Gliwice;
A/a.