Dane osobowe - Zespół Szkół Ekonomicznych w Śremie

Transkrypt

Dane osobowe - Zespół Szkół Ekonomicznych w Śremie
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego w Śremie
ul. Wybickiego 2, 63 – 100 Śrem, tel/fax (61) 28 – 30 – 177 www.zse.srem.pl
………………………………………………..
Miejscowość i data
PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY
Proszę o przyjęcie mnie w roku szkolnym 20… /20…
Do Szkoły Policealnej dla Dorosłych
Zawód: - Technik Rachunkowości*
- Technik Administracji*
Tryb nauczania: ZAOCZNY
Dane osobowe
Nazwisko
Nazwisko rodowe
Imię/imiona
(z dowodu osobistego lub aktu urodzenia)
PESEL
Data i miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
Miejscowość:
Ulica:
Nr domu/lokalu:
Kod pocztowy:
Poczta:
Numer telefonu
Adres e-mail
Rok ukończenia szkoły
Nazwa ukończonej szkoły
Załączniki:
1. 2 fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem)
2. oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
Powyższe dane, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 Poz. 886 z dnia 29 października 1997 roku),
będą wykorzystane tylko dla celów ewidencji szkolnej i nie będą przekazywane innemu podmiotowi.
Potwierdzam prawdziwość powyższych danych własnoręcznym podpisem i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie.
……..................................................
*) właściwe podkreślić
czytelny podpis kandydata

Podobne dokumenty