nieodpłatnie w formacie PDF

Komentarze

Transkrypt

nieodpłatnie w formacie PDF
reklama
Izolacje w gruncie – czytaj więcej s. 28
cena 11 zł (w tym 5% VAT)
7/8
2016 (208)
Rok XXI
ISSN 1427-6682
Indeks 32163X
Nakład 9 tys.
www.izolacje.com.pl
reklama
SYSTEMY OCIEPLEŃ
nKiedy stosować ocieplenie
na ocieplenie
nRenowacje elewacji
nNawierzchnie betonowe
– uszkodzenia i naprawy
NOWE WYMAGANIA AKUSTYCZNE DLA SAL WYKŁADOWYCH
I KONFERENCYJNYCH ORAZ W ZAKRESIE OCHRONY
PRZED HAŁASEM POGŁOSOWYM W BUDYNKACH
WEDŁUG NORMY PN-B 02151-4:2015-06
W artykule Andrzej K. Kłosak
i Mikołaj Jarosz przedstawiają
nowe wymagania dotyczące
akustyki. Omawiają zagadnienia pogłosu, transmisji mowy
oraz chłonności akustycznej.
Przedstawiają wymagania
akustyczne stawiane obiektom
biurowym i sportowym, salom
i pracowniom szkolnym, salom
audytoryjnym i wykładowym
oraz innym pomieszczeniom
o podobnym przeznaczeniu.
Zrozumiałość mowy
Doskonała
s. 18
Wartość wskaźnika STI
> 0,75
Dobra
0,60–0,75
Dostateczna
0,45–0,60
Słaba
0,30–0,45
Zła
< 0,30
Zależność między wskaźnikiem STI a subiektywnym
odbiorem mowy
TABELA 1.
s. 44
KIEDY NALEŻY
STOSOWAĆ TECHNOLOGIĘ
OCIEPLENIA NA OCIEPLENIU
W artykule Paweł Gaciek omawia zalety
technologii wykonywania ocieplenia
na ociepleniu. Wymienia niezbędne
kroki przed podjęciem takich prac
oraz czynniki, na które należy zwracać
szczególną uwagę. Podkreśla znaczenie
łączników mechanicznych w poprawnym
mocowaniu obu ociepleń.
s. 36
NAWIERZCHNIE
BETONOWE
– USZKODZENIA I NAPRAWY
s. 50
RENOWACJE ELEWACJI
Z WYKORZYSTANIEM
MATERIAŁÓW I ELEMENTÓW
LEKKIEJ OBUDOWY
Wioletta Jackiewicz-Rek, Małgorzata
Konopska-Piechurska, Kamil Załęgowski, Andrzej Garbacz przedstawiają
klasyfikację uszkodzeń nawierzchni
betonowych, wymieniają czynniki destrukcyjne i ich genezy, mogące wynikać
z błędów projektowych, wykonawczych
i eksploatacyjnych, popełnianych w trakcie realizacji nawierzchni betonowej
oraz w trakcie cyklu jej życia. Prezentują
możliwości użycia nieniszczących metod
diagnostyki stanu nawierzchni, a także
wybrane sposoby naprawy uszkodzeń
powierzchniowych i strukturalnych
nawierzchni betonowych.
fot.: archiwum W. Jackiewicz-Rek,
M. Konopskiej-Piechurskiej, K. Załęgowskiego,
A. Garbacza
Elżbieta Urbańska-Galewska i Dariusz
Kowalski omawiają podział i charakterystykę
lekkich przegród budowlanych oraz podstawowe materiały i elementy lekkiej obudowy: materiały metalowe, szkło i materiały
izolacyjne.
fot.: D. Kowalski
fot.: archiwum P. Gaćka
fot.: archiwum W. Jackiewicz-Rek,
M. Konopskiej-Piechurskiej, K. Załęgowskiego,
A. Garbacza
fot.: archiwum P. Gaćka
s. 58
REMONTY I PRZEBUDOWY DACHÓW Z ZASTOSOWANIEM
ELEMENTÓW LEKKIEJ OBUDOWY
1
fot.: archiwum P. Gaćka
4
2
W artykule Elżbieta
Urbańska-Galewska
L
i Dariusz Kowalski
przedstawiają przykładowe rozwiązania
L
remontów i przebudowy dachów.
Omawiają rozwiązania zmiany materiału
pokrycia zarówno
bez dodawania
warstwy izolacyjnej, jak i z ułożeh
ki
niem dodatkowej
ńs
szy
u
r
warstwy ocieplenia
.: P
r ys
na istniejącej połaci
dachowej, a także sposób przebudowy dachu, polegający na ustawianiu nowej, lekkiej konstrukcji nośnej dachu, bezpośrednio na istniejącym pokryciu dachu płaskiego.
nr 7/8/2016
INDEKS FIRM
SPIS TREŚCI
15 Alpha Dam
26 Alpol Gips
7 Balex Metal
27BASF
45Bolix
63Celuterm
10Drutex
49 Ejot Polska
8, 58, 59, 60,
62, 63 Fakro
33 Griltex Polska
37Hydrostop
28Izohan
53Izopanel
42, 43Jordahl & Pfeifer Technika
Budowlana
61 Knauf Insulation
17 Klimas Wkręt-met
72 Mapei Polska
17Mercor
8, 9 Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa
13, 14 Ministerstwo Rozwoju
13 Monier Braas
14, 16 Oferteo
21 OWA Polska
51 Paroc Panel System Oy Ab
14, 15 Polski Związek Inżynierów
i Techników Budownictwa,
Oddział w Gliwicach
2, 33 PCC Prodex
25 Przedsiębiorstwo „Carmen”
1, 28 quick-mix
29, 34, 35, 41 Remmers Polska
10, 11, 12, 13 Rockwool Polska
19 Saint Gobain Construction
Products Polska/Rigips
47Schöck
3, 30 Selena
31 Soprema Polska
10, 12, 13Stowarzyszenie
Wykonawców Dachów
Płaskich i Fasad DAFA
56, 57 Swisspor Polska
59Triflex
16, 71 Uniwersytet Technologiczno­
‑Przyrodniczy w Bydgoszczy,
Wydział Budownictwa,
Architektury i Inżynierii
Środowiska
9 Velux Polska
32 Visbud-Projekt
9, 10 Związek Polskie Okna i Drzwi
8
8 Zarzuty firmy Fakro wobec działań
Komisji Europejskiej
9 Oświadczenie w sprawie
naruszenia dóbr osobistych
Grupy VELUX przez firmę Fakro
10 Rockwool zainwestował w nową
linię produkcyjną
12Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia
DAFA
13 20 lat fabryki Braas w Opolu
14XX Jubileuszowa Konferencja
Naukowo-Techniczna
KONTRA 2016
16I Ogólnopolska Konferencja
Studentów i Doktorantów
„Budownictwo zrównoważone”
17Mercor: wzrost sprzedaży
mimo spadków na rynku
rosyjskim
18
Ściany, stropy
18Andrzej K. Kłosak,
Mikołaj Jarosz
Nowe wymagania akustyczne
dla sal wykładowych
i konferencyjnych
oraz w zakresie ochrony
przed hałasem pogłosowym
w budynkach według normy
PN-B 02151-4:2015-06
25
ZDJĘCIA NA OKŁADCE
Izo-aktualności
Przegląd
25 Izolacje w gruncie
P. Gaciek
D. Kowalski
TPA
34
Nawierzchnie betonowe
– uszkodzenia i naprawy
42Uszczelniaj i oszczędzaj
– nowoczesny system
uszczelnień PENTAFLEX® PREZENTACJA
44Paweł Gaciek
Kiedy należy stosować
technologię ocieplenia
na ociepleniu
49Wojciech Hasiak
EJOT DART-SET
– Skuteczny montaż ocieplenia na ocieplenie PREZENTACJA
50Elżbieta Urbańska-Galewska,
Dariusz Kowalski
Renowacje elewacji
z wykorzystaniem
materiałów i elementów
lekkiej obudowy
56Styropian zespolony trzeciej
generacji to już standard PREZENTACJA
58
Dachy
58Elżbieta Urbańska-Galewska,
Dariusz Kowalski
Remonty i przebudowy
dachów z zastosowaniem
elementów lekkiej
obudowy
Materiały i technologie
64
Katalog firm
34Jarosław Gasewicz
Izolacje powłokowe
– trwałe i skuteczne, dobierane
do rzeczywistych warunków PREZENTACJA
nr 7/8/2016
36
Wioletta Jackiewicz-Rek,
Małgorzata Konopska-Piechurska,
Kamil Załęgowski,
Andrzej Garbacz
69
70
W poprzednich numerach
Tu znajdziesz IZOLACJE
5
ISSN 1427-6682
REDAKCJA
DRODZY PAŃSTWO,
1 października br. wchodzi w życie podpisana przez prezydenta Ustawa
o efektywności energetycznej. Tym samym zastępuje ona dotychczasowe
regulacje z 2011 roku. Ustawa określa zasady opracowywania krajowego
planu działań dotyczącego efektywności energetycznej, zadania jednostek
sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii oraz zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa.
Zgodnie z założeniami zarówno istniejące do tej pory przepisy, jak i te
nowe są konieczne, aby Polska poprawiała swoje wskaźniki w dziedzinie
efektywności energetycznej. Proponowane regulacje powinny spowodować oszczędne i efektywne wykorzystanie energii. Znacząco ma się
zwiększyć liczba inwestycji energooszczędnych. Dotyczy to tych przedsięwzięć, które będą prowadzić do redukcji zużycia energii przez odbiorców
końcowych. Zgodnie z założeniami nastąpić ma też zmniejszenie emisji
gazów cieplarnianych i innych szkodliwych substancji do atmosfery.
Nowe regulacje określają, że co 3 lata minister energii będzie opracowywał plan działań dotyczący efektywności energetycznej. W jego ramach
znajdzie się opis planowanych programów zawierających działania
na rzecz poprawy efektywności energetycznej w poszczególnych sektorach
gospodarki. Ponadto nastąpi również określenie krajowego celu w zakresie
efektywności energetycznej. Dostępna ma też być informacja o osiągniętej
oszczędności energii, głównie w przesyłaniu lub dystrybucji, dostarczaniu oraz końcowym zużyciu energii. Co istotne dla branży budowlanej,
ma zostać również przyjęta strategia wspierania inwestycji w renowację
budynków zawierającą wyniki dokonanego przeglądu budynków znajdujących się w Polsce, określenie sposobów ich przebudowy lub remontu
oraz dane szacunkowe o możliwej do uzyskania oszczędności energii
w wyniku ich modernizacji.
W nowej ustawie zobowiązano organy władzy publicznej do nabywania
efektywnych energetycznie produktów lub zlecania wykonania usług,
a także nabywania lub wynajmowania efektywnie energetycznych budynków. Organy władzy publicznej zobowiązano również do wypełniania
zaleceń dotyczących efektywności energetycznej w budynkach modernizowanych i przebudowywanych oraz realizowania innych środków poprawy
efektywności energetycznej w zakresie charakterystyki energetycznej
budynków.
Wymienione przeze mnie zmiany stanowią jedynie część nowej ustawy.
Określa ona bowiem szereg kwestii, które w najbliższym wydaniu miesięcznika postaramy się omówić w odrębnym artykule. Warto pamiętać,
że powyższe zmiany są istotne, ponieważ powinny one pomóc zrealizować nam nasze zobowiązanie, aby do końca 2020 r. osiągnąć określony
wcześniej poziom oszczędności energii.
ul. Karczewska 18, 04-112 War­sza­wa
tel.: 22 512 60 58, faks: 22 810 27 42
www.i­zo­la­cje.com.pl, [email protected]
Redaktor naczelny
Jarosław Gu­zal
tel.: 22 512 60 58, 600 050 381
[email protected]
Sekretarz re­dak­cji
Monika Mucha
tel.: 22 810 58 09, 502 871 948
[email protected]
Redaktor językowy
Anna Wrona
Korekta
Agencja Wydawnicza Synergy Elżbieta Meissner
Rada Programowa
prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński
(Politechnika Poznańska)
dr Mark Bomberg (Syracuse University, USA)
dr inż. Aleksander Byrdy (Politechnika Krakowska)
prof. dr inż. Andrzej Cwirzen (Aalto University, Finlandia)
dr hab. inż. Dariusz Heim (Politechnika Łódzka)
dr hab. inż. Tomasz Kisilewicz (Politechnika Krakowska)
dr inż. Grażyna Mitchener (Polychemtech Ltd.,
Wielka Brytania)
prof. dr hab. inż. Andrzej S. Nowak (Auburn University,
USA)
dr inż. Paweł Pichniarczyk (Instytut Ceramiki i Materiałów
Budowlanych)
prof. dr inż. Maria M. Szerszen (University of Nebraska
– Lincoln, USA)
Skład i łamanie
GRUPA MEDIUM
Projekt graficzny
Pikturo
REKLAMA i MAR­KE­TING
tel.: 22 810 25 90, 810 28 14
Dyrektor ds. marketingu i reklamy
Joanna Gra­bek, tel. kom.: 600 050 380
[email protected]­dia.pl
KOLPORTAŻ i PRE­NU­ME­RA­TA
tel./faks: 22 810 21 24
Kierownik działu logistyki
Aneta Cartailler
[email protected]
Specjalista ds. pro­mo­cji
Marta Lesner-Wirkus
[email protected]­dia.pl
Specjalista ds. dys­t­ry­bu­cji
Joanna Wątor
[email protected]
Specjalista ds. prenumeraty
Anna Sergel
[email protected]­dia.pl
ADMINISTRACJA
tel.: 22 512 60 96
Danuta Ciecierska (HR)
DRUK
Zakłady Graficzne „Taurus”
www.drukarniataurus.pl
WYDAWCA
GRUPA ME­DIUM
REDAKTOR NACZELNY
GRUPA
Redakcja zas­t­rze­ga so­bie pra­wo do adius­ta­cji tek­s­tów. Nie zwra­ca ma­
te­ria­łów nie­za­mó­wio­nych. Nie po­­no­si od­po­wie­dzial­ności za treść rek­
lam, og­ło­szeń i artykułów sponsorowanych (prezen­tacji) za­miesz­­cza­
nych na ła­mach mie­sięcz­ni­ka „IZO­LA­CJE” oraz ma pra­wo odmó­wić pub­
li­ka­cji bez pod­a­nia przy­czyn.
Wszelkie prawa zastrzeżone © by GRUPA MEDIUM
Wersja pierwotna czasopisma – papierowa.
GRUPA MEDIUM jest członkiem Izby Wydawców Prasy
SUPERDOCIEPLENIE POLSKIEGO DOMU
Izo-aktualności
ZARZUTY FIRMY FAKRO WOBEC DZIAŁAŃ KOMISJI
EUROPEJSKIEJ
Jednym z fundamentalnych
zadań Komisji Europejskiej jest
obrona podstawowych zasad
demokracji we wszystkich krajach członkowskich UE. Komisja
szczególną wagę przykłada
do praworządności w państwach członkowskich. Zdaje się
jednak zapominać, że praworządność, to także równe,
uczciwe i przejrzyste zasady, panujące na rynku wewnętrznym
Unii Europejskiej. Jeśli krajowe
Konferencja Fakro; fot.: Fakro
parlamenty są odpowiedzialne
za praworządność na swoim
konkurencji może być niewygodne dla Daterytorium, to Komisja Europejska powinna
nii, gdyż to właśnie stąd pochodzi najwięcej
dbać o najwyższe standardy na wspólnym
firm globalnych, które mają na rynku eurorynku. Zdaje się jednak, że unijni urzędnicy
pejskim pozycję dominującą. Przykładem
bardzo wybiórczo traktują swój obowiązek.
są chociażby takie firmy, jak Velux, Lego
Jedną z form niedemokratycznych zaczy Lurpak.
chowań jest nadużywanie pozycji dominująUnia Europejska ma obowiązek stania
cej przez firmy, które mają status monona straży ładu i sprawiedliwości na rynku
polisty. Stosują one nieuczciwe praktyki,
wewnętrznym. Pozycja Polski i polskich
dumpingowe ceny i dyskryminują pozostafirm będzie stabilna tylko wtedy, kiedy
łych uczestników rynku. Z taką sytuacją
będą zagwarantowane równe szanse konspotkała się także firma Fakro, która podkurowania. O tym może zadecydować jeczas zorganizowanej 12 lipca br. konferendynie Komisja Europejska – mówi Ryszard
cji prasowej pt. „Czas stworzyć «procedurę
Florek, prezes Fakro.
praworządności» w stosunku do Komisji
Zespół ds. skargi, pracownicy Fakro,
Europejskiej”, wyraziła swoje rozczarowanie
a także inne osoby dbające o pozycję Polski
z powodu nierozpatrzenia przez Komisję
na arenie międzynarodowej, mają wrażeEuropejską wniesionej przez firmę skargi.
nie, że była minister gospodarki i spraw
Firma Fakro zebrała dowody dotyczące
wewnętrznych Danii, a obecna komisarz ds.
praktyk nadużywania pozycji dominującej
konkurencji w Komisji Europejskiej celowo
mających miejsce na europejskim rynku
nie chce zająć się sprawą.
okien dachowych oraz poinformowała
Firma Fakro zgromadziła pokaźny
o tym Komisję Europejską już 4 lata temu.
materiał dowodowy liczący kilka tysięcy
Od tego momentu Komisja Europejska nie
stron. W odpowiedzi uzyskała jednak
podjęła żadnych decyzji, ani o odrzuceni
kilkustronicowe uchylenie się od decyzji
skargi, ani o otworzeniu postępowania.
w sprawie – dodaje Janusz Komurkiewicz,
Zdaniem Komisji Europejskiej rozpoczęczłonek zarządu.
cie analizy skargi wymagałoby znacznych
Zdaniem firmy Fakro ten brak decyzyjzasobów i najpewniej byłoby nieproporcjoności Komisji Europejskiej jest dowodem
nalne ze względu na ograniczone prawdona naruszenie podstawowych zasad demopodobieństwo stwierdzenia występowania
kracji wewnątrz unijnego rynku. Zostały
naruszenia (uzasadnienie Komisji Europejnaruszone zasady równej konkurencji,
skiej z grudnia 2015 r.). Powód niewszczęco wpływa na destabilizację i uniemożliwia
cia postępowania wydaje się być mglisty.
rozwój zdrowej konkurencji.
Tymczasem klarowny jest fakt, że duńNa konferencji prasowej Fakro poświęska komisarz Vestager nie otwiera sprawy,
conej kwestii skargi na działania Komisji
która mogłaby skończyć się ukaraniem duńEuropejskiej obecni byli przedstawiciele
skiego koncernu z branży okien dachowych.
firmy VELUX, którzy rozdawali dziennikaMożna to porównać do sytuacji, w której
rzom oświadczenia w tej sprawie.
sędzia osądza we własnej sprawie.
W opinii Fakro oraz współpracujących
Oprac. na podstawie materiałów inf. Fakro
z nim niezależnych ekspertów, prawo
8
PREZYDENT PODPISAŁ USTAWĘ
O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę
o efektywności energetycznej. Wejdzie
ona w życie już od 1 października br.
i zastąpi dotychczasowe regulacje prawne obowiązujące w Polsce od 2011 roku.
W ustawie określono zasady opracowania tzw. krajowego planu działań dot.
efektywności energetycznej i przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa.
Nowa ustawa o efektywności energetycznej zapewnia pełne wdrożenie dyrektywy
2012/27/UE, zobowiązującej państwa
członkowskie Unii Europejskiej do osiągnięcia do końca 2020 r. określonego
poziomu oszczędności energii. Niezbędne
do tego jest wykorzystanie systemów
zapewniających poprawę efektywności
energetycznej lub podjęcie innych działań
poprawiających efektywność energetyczną w gospodarstwach domowych, budynkach przemysłowych i transporcie.
Źródło: www.prezydent.pl
KONSULTACJE W SPRAWIE
NARODOWEGO PROGRAMU
MIESZKANIOWEGO
Pod koniec czerwca br. do uzgodnień
międzyresortowych i konsultacji społecznych został skierowany projekt Narodowego Programu Mieszkaniowego. Jest
to kompleksowy dokument odnoszący
się do polityki mieszkaniowej państwa.
Składa się z dwóch części. Pierwsza
część – diagnostyczna – wskazuje
podstawowe problemy polskiego mieszkalnictwa i wynikające z nich główne
wyzwania dla polityki mieszkaniowej.
Część druga – instrumentalna – zawiera zapowiedź działań regulacyjnych
i finansowych wspierających budownictwo mieszkaniowe oraz zapewniających
poprawę warunków mieszkaniowych
społeczeństwa.
Narodowy Program Mieszkaniowy,
którego elementem składowym jest
pakiet „Mieszkanie+”, został ogłoszony
przez premier Beatę Szydło i ministra
infrastruktury i budownictwa Andrzeja
Adamczyka 3 czerwca 2016 r.
Narodowy Program Mieszkaniowy
zapowiada działania, których wdrożenie
planowane jest na lata 2016–2018.
Jednak skutki tych działań będą długoterminowe, z perspektywą realizacji celów
do 2030 roku. Efektem programu powinno być rozwiązanie najważniejszych
problemów mieszkaniowych i poprawa
nr 7/8/2016
podstawowych parametrów obrazujących
sytuację mieszkaniową społeczeństwa.
Po zakończeniu procesu konsultacji
i uzgodnień przyjęcie Narodowego
Programu Mieszkaniowego przez rząd
jest planowane w czwartym kwartale
bieżącego roku.
Źródło: www.mib.gov.pl
ZWIĄZEK POID ZABIEGA O POWOŁANIE ZAWODU MONTERA
STOLARKI BUDOWLANEJ
Każdy inwestor chce, aby wybrane
przez niego wyroby stolarki budowlanej
były odpowiednio zamontowane. Na prawidłowej instalacji tych rozwiązań zależy
również ich producentom. Kluczowe
dla zapewnienia wysokiej jakości montażu są kompetencje wykonujących go
specjalistów.
Związek POiD aktywnie zaangażował
się w powołanie zawodu montera
stolarki budowlanej. Wniosek w sprawie
stworzenia tej profesji rozpatruje obecnie
Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jest
on również opiniowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
23 czerwca br. w siedzibie Ministerstwa
Infrastruktury i Budownictwa Janusz
Komurkiewicz – prezes zarządu Związku
POiD i Paweł Wróblewski – dyrektor
Związku POiD spotkali się z Tomaszem
Żuchowskim, podsekretarzem stanu
odpowiedzialnym za sektor budownictwa,
aby omówić tę kwestię.
POiD na bieżąco śledzi jego status
i stara się być w stałym kontakcie
z odpowiedzialnymi za ocenę projektu
instytucjami. Zależy nam na pomyślnym
zakończeniu działań, które są bardzo
ważne dla dalszego funkcjonowania
całej rodzimej branży stolarki budowlanej – mówi Paweł Wróblewski.
W ramach spotkania omówiono również
inne tematy będące przedmiotem
współpracy Związku POiD i Ministerstwa
Infrastruktury i Budownictwa: kwestie
prezentacji zagadnień dotyczących
funkcjonowania polskiej branży stolarki
budowlanej przed Komisją Europejską,
kolejną edycję Branżowego Programu
Promocji, etykietowanie energetyczne
stolarki okiennej, ulgi podatkowe na wymianę stolarki budowlanej oraz wsparcie
finansowe przynależności Związku POiD
do organizacji międzynarodowych i aktywny udział POiD w ich pracach. Rozmawiano również o wsparciu procesów
termomodernizacji i wymiany stolarki
okiennej w Polsce.
nr 7/8/2016
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE NARUSZENIA DÓBR OSOBISTYCH
GRUPY VELUX PRZEZ FIRMĘ FAKRO
W zaproszeniu na konferencję prasową
organizowaną przez firmę Fakro (jednego
z naszych konkurentów) w Warszawie
w dniu 12 lipca 2016 r., jak również
w opisie konferencji opublikowanym
na stronie internetowej centrum prasowego PAP, Fakro zawarło nieprawdziwe
informacje na temat Grupy VELUX.
Z zaproszenia i oświadczeń wygłaszanych
publicznie przez Fakro można było wywnioskować, że nasz konkurent zamierza
wykorzystać konferencję do prezentacji
swoich nieprawdziwych założeń i twierdzeń, do których nie możemy i nie będziemy odnosić się w szczegółach, dopóki
postępowanie przed Komisją Europejską
nie zostanie zamknięte. Tym oświadczeniem pragniemy wyrazić nasz sprzeciw
wobec metod postępowania stosowanych
przez Fakro.
Pragniemy podkreślić, że Fakro już
od 2008 r. dezinformuje opinię publiczną, jakoby Grupa VELUX ograniczała
działalność Fakro w sposób niezgodny
z prawem. Te zarzuty są nieprawdziwe.
Grupa VELUX nie podejmowała i nie
podejmuje działań sprzecznych z regułami
konkurencji i nigdy nie stwierdzono wobec
nas naruszeń prawa konkurencji. W Polsce, Unii Europejskiej i na innych rynkach
Grupa VELUX rywalizuje z konkurentami,
w tym z Fakro, na uczciwych rynkowych
zasadach zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami.
W komunikacji firmy Fakro wielokrotnie pojawia się wątek postępowań
toczących się przed Komisją Europejską.
Faktem pozostaje jednak, że przeprowadzone przez Komisję Europejską skrupulatne kontrole praktyk gospodarczych
Grupy VELUX nie doprowadziły nigdy
do stwierdzenia jakichkolwiek naruszeń
ani nawet podejrzeń działań antykonkurencyjnych. W naszym przekonaniu
działanie Fakro ma na celu oczernianie
Grupy VELUX w oczach opinii publicznej. Postępowanie Fakro oceniamy jako
nieuczciwe.
Chcielibyśmy zaznaczyć, że już
w 2008 roku Grupa VELUX została poddana wnikliwej i nieoczekiwanej kontroli
przez Komisję Europejską, przeprowadzonej jednocześnie w kilku naszych siedzibach, w tym w centrali Grupy VELUX.
Po szczegółowym dochodzeniu sprawa
została zakończona przez Komisję, która
nie stwierdziła naruszeń prawa konkurencji. W biuletynie informacyjnym Komisji
Europejskiej wyjaśnione zostały główne
powody, dla których zarzuty o działaniach
antykonkurencyjnych VELUX nie zostały
potwierdzone.
Od 2012 r. Komisja Europejska rozpatruje kolejną skargę złożoną przez Fakro. Komisja ponownie przeprowadziła
wnikliwe dochodzenie, zbierając szczegółowe informacje o działaniach gospodarczych Grupy VELUX. Postępowanie
ciągle trwa, ale jesteśmy przekonani,
że zakończy się podobnymi wnioskami
jak poprzednie. Grupa VELUX w swej
działalności kieruje się przepisami prawa, ale także wskazaniami całościowego
wewnętrznego programu weryfikującego
i zapewniającego zgodność z prawem
konkurencji.
Przestrzegamy prawa i szanujemy
instytucje stojące na jego straży. Dlatego
Grupa VELUX kieruje się zasadą niekomentowania toczących się postępowań,
w związku z czym nie będziemy odnosić
się do trwającego dochodzenia Komisji
Europejskiej. Grupa VELUX szanuje
zasady prawa i bezstronność organów
władzy. Jesteśmy przekonani, że upolitycznianie spraw z zakresu prawa
konkurencji obniża rangę prawa i osłabia
fundamenty europejskiego rynku wewnętrznego.
Wbrew twierdzeniom Fakro, Grupa
VELUX wspiera rozwój polskiej produkcji.
Grupa VELUX i spółki siostrzane są największym producentem i eksporterem
okien w Polsce, zatrudniającym 3500 osób,
realizującym sprzedaż na eksport w wysokości blisko 1,5 miliarda zł, co stanowi
około ¼ całego polskiego eksportu okien.
Jesteśmy też aktywnym uczestnikiem polskiego życia społecznego. Od 2003 r. niezależne Fundacje VELUX przekazały ponad
85 mln zł na wsparcie różnych polskich
organizacji społecznych.
Niniejszym oświadczeniem chcielibyśmy
zwrócić Państwa uwagę na stan faktyczny
i zaapelować o obiektywizm i dystans wobec bardzo jednostronnych opinii naszego
konkurenta. Jeśli byliby Państwo zainteresowani dalszymi informacjami, zwłaszcza
na temat naszej działalności, zapraszamy
do kontaktu.
Oprac. na podstawie materiałów inf. VELUX
9
Izo-aktualności
ROCKWOOL ZAINWESTOWAŁ W NOWĄ LINIĘ PRODUKCYJNĄ
Firma Rockwool zainwestowała 330 mln złotych
w nową linię produkcyjną w Cigacicach, która
pozwoli na uzyskanie
lepszych parametrów
jakościowych produktów, większą wydajność
i jeszcze wyższą ochronę
środowiska. Jednocześnie
producent wprowadza
nowe portfolio produktów
do izolacji dachów płaskich oraz ścian zewnętrzUroczyste otwarcie nowej linii produkcyjnej w Cigacicach; fot.: ROCKWOOL
nych.
Cały projekt został
przygotowany przez zespół specjalistów grupy
ROCKWOOL. Nowa linia
gwarantuje najbardziej
zaawansowaną technologicznie infrastrukturę
do wytwarzania wełny
skalnej w Polsce. Jest
to czwarta taka linia
na świecie. Rozwiązania zostały opracowane
na bazie doświadczeń
zdobytych na podstawie
podobnych projektów
Fabryka firmy Rockwool w Cigacicach; fot.: ROCKWOOL
zrealizowanych w Danii,
Holandii czy USA.
ROCKWOOL w związku ze swoim
W ROCKWOOL wyznajemy zasadę,
konsekwentnym rozwojem stale przeproże nie wystarczy podążać za rynkiem,
wadza modernizację istniejącej infrastruknależy go wyprzedzać. Aby móc oferotury produkcyjnej i inwestuje w nowe,
wać naszym klientom najbardziej innozaawansowane technologicznie linie.
wacyjne i najlepsze jakościowo produkty
Od początku funkcjonowania ROCKWOOL
i rozwiązania, musimy posiadać także
w Polsce zainwestował ponad 1,3 miliarda
najbardziej nowoczesną infrastrukturę
złotych w modernizację dwóch fabryk.
produkcyjną. Nowa linia w Cigacicach
Rozwój przedsiębiorstwa przez ponad
pozwala nam na wykorzystywanie naj20 lat w Polsce doprowadził dziś do tego,
nowszej technologii do produkcji wełny
ze w ROCKWOOL Polska pracuje ponad
skalnej. Umożliwi nam to dalszy rozwój
1100 osób, a sama firma na stałe współi ekspansję na rynku oraz wprowadzanie
pracuje z wieloma firmami zatrudniającymi
coraz bardziej nowoczesnych produkponad 3000 osób.
tów, a także rozszerzanie zastosowaFabryki ROCKWOOL w Europie Środkonia wełny skalnej na nowe segmenty.
wo-Wschodniej są jednymi z najnowocześPozwoli także na dostarczanie na rynek
niejszych i najbardziej wydajnych zakładów
produktów o jeszcze lepszych parameprodukcyjnych w całej Grupie. O naszym
trach – przykładem jest nasze nowe
konsekwentnym i dynamicznym rozwoju
portfolio rozwiązań do dachów płaskich
świadczy fakt, że zarówno nasze produkty,
i przygotowywane produkty fasadowe,
jak i sama firma otrzymały dotychczas
którym stawia się specjalne wymagania
ponad 50 prestiżowych nagród i wyróżnień
dotyczące właściwości mechanicznych
– dodaje Andrzej Kielar.
i bezpieczeństwa pożarowego – komentuje Andrzej Kielar, prezes ROCKWOOL
Oprac. na podstawie materiałów inf. ROCKWOOL
Polska.
10
Równolegle ze staraniami w zakresie
stworzenia zawodu montera stolarki,
Związek POiD wraz z firmami członkowskimi realizuje ogólnopolską kampanie
edukacyjną „Dobry Montaż”, a także
przygotowuje podręczniki i kursy skierowane do przyszłych monterów.
Źródło: POID
ZAKOŃCZENIE II ETAPU INWESTYCJI
FIRMY DRUTEX
Zakończono budowę II części olbrzymiej hali produkcyjnej wybudowanej
w ramach Europejskiego Centrum
Stolarki. Pierwsza część, która powstała
w 2014 roku, wraz z częścią produkcyjną i biurową ma powierzchnię ponad
30 000 m2. Obecnie wytwarzane są tam
systemy okienno-drzwiowe z PVC,
własne szyby zespolone oraz szkło
hartowane.
W oddanej do użytku II części hali
produkcyjnej o wymiarach 120×194 m
obecnie montowane są nowoczesne
maszyny do produkcji okien i drzwi
z PVC oraz linie do wytwarzania szyb
zespolonych. Znajduje się tam również
własne laboratorium badawcze służące
do testowania jakości stolarki, wyposażone w zaawansowany technologicznie
sprzęt. Z kolei na piętrze przewidziano
pomieszczenia biurowe, sale szkoleniowe
i konferencyjne oraz firmowy showroom.
Europejskie Centrum Stolarki rozciąga się łącznie na powierzchni ponad
91 000 m2. Na terenie firmy wytwarzane
są, poza stolarką z PVC, również okna
i drzwi z aluminium, drewna, systemy
drewniano-aluminiowe oraz rolety, profile
PVC i szyby zespolone. Duży potencjał
produkcyjny w połączeniu z szybkością
działania i 7-dniową dostawą stolarki w całej Europie czyni firmę Drutex
wiodącym graczem w Europie. Innowacje i inwestycje, które tylko w ciągu
ostatnich 3 lat przekroczyły 220 mln zł,
pozwalają na dynamiczny wzrost wielkości sprzedaży. Tylko zeszły rok Drutex
zamknął z przychodami na poziomie ponad 620 mln zł i ponad 19% wzrostem
wielkości sprzedaży.
Źródło: Drutex
WYBIERZ FIRMĘ Z CERTYFIKATEM
DAFA
Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji dachu płaskiego, fasady czy dachu
zielonego warto sprawdzić rzetelność firmy wykonawczej i producentów poszczególnych materiałów budowlanych. Jak
nr 7/8/2016
Rewolucyjne rozwiązania
dla dachów płaskich
PL5(800)
NOWOŚĆ
Twarde dowody na obciążenia
punktowe dachów płaskich!
Nowe rozwiązania ROCKWOOL to ogromne możliwości
projektowania i budowania dachów płaskich o obciążeniach
punktowych sięgających PL5 (800), klasie reakcji na ogień A1
i doskonałej izolacyjności cieplnej.
Wybierz dobrze. Wybierz ROCKWOOL.
www.rockwool.pl
Izo-aktualności
JUBILEUSZ 10-LECIA STOWARZYSZENIA DAFA
Stowarzyszenie Wykonawców
Dachów Płaskich i Fasad DAFA
rozpoczęło działalność 10 lat
temu. Jubileuszowe spotkanie
odbyło się 2 czerwca 2016 r.
w miejscowości Ołtarzew. Uroczystość uświetniło swoją obecnością
130 członków i reprezentantów
firm członkowskich.
Dziesięciolecie istnienia zbiegło
się z walnym zgromadzeniem, które otworzył prezes zarządu Witold
Okoński, przedstawiając spraPrezes zarządu Witold Okoński; fot.: DAFA
wozdanie z działalności stowarzyszenia w roku 2015. Podkreślił
rolę DAFA jako organizacji, która
od dekady nadaje kształt branży
budowlanej w Polsce, wytyczając
standard dla budownictwa oraz inspirując do innowacji.
Zwrócił uwagę na współpracę
z najbardziej prestiżowymi i opiniotwórczymi organizacjami branżowymi w Europie (IFBS, IFD, FLL)
która umożliwia przekazywanie
wiedzy z krajów o dłuższej tradycji
wykorzystywania nowych technologii w budownictwie w formie
Uczestnicy walnego zgromadzenia; fot.: DAFA
publikacji technicznych. Wskazał
na dynamikę rozwoju stowarzyporuszały również istotną kwestię świadoszenia w kontekście siedmiu nowych firm
mego projektowania warstwy nośnej dachu
członkowskich przyjętych w ubiegłym roku.
z blachy trapezowej w oparciu o niezbędne
Aktualnie w ramach DAFA działa osiem
dane producentów zawierające charaktegrup merytorycznych, standaryzujących
rystykę geometryczną i wytrzymałościową
i wytyczających jakość dla budownictwa.
profili z blachy trapezowej. Z kolei Katarzyna
Efekty ich prac podsumowali ich reprezenWiktorska poinformowała o powołaniu zetanci. Anna Sylwester-Czapla omówiła dziaspołu projektowego, skupiającego projekłania w GM DACHY ZIELONE skoncentrowatantów i architektów, którego celem jest
ne w publikacji „Wytyczne do projektowania,
propagowanie wiedzy oraz rozwiązywanie
wykonywania i pielęgnacji dachów zielonych
zagadnień dotyczących współczesnych obu– Wytyczne dla dachów zielonych” na bazie
dów ścian i dachów występujących na styku
tłumaczenia FLL. W prace merytorycznoobszarów związanych z obszarami działalno-redakcyjne nad opracowaniem wytycznych
ści architektów, konstruktorów i dostawców
zaangażowani zostali niezależni eksperci
materiałów. Działalność zespołu obejmuje
oraz zespół redakcyjny Grupy Merytorycznej
DACHY ZIELONE, na który składają się prak- również konsultacje z producentami w obszarach nieuregulowanych przez wytyczne
tycy reprezentujący branżowe firmy człondla konstruktorów.
kowskie DAFA. Wykorzystanie w praktyce
W dalszej części spotkania Jarosław
wiedzy z wytycznych będzie miało wpływ
Kowalczyk, występując w charakterze wyna poprawę jakości projektowania, wykokonawcy i uczestnika Paneli Wykonawców,
nywania oraz pielęgnacji dachów zielonych.
podkreślił, że są one pierwszym na polskim
Michał Wilk zrelacjonował zorganizowane
w ramach GM LEKKA OBUDOWA spotkania, rynku forum dla wykonawców – pełnią nie
tylko rolę integrującą, ale też zmierzają
których celem jest opracowanie „Wytycznych
do ochrony interesów i wzmocnienia pozycji
do projektowania i wykonywania konstrukcji
firm na rynku. Ubiegłoroczny panel w Kradachowych, ściennych i podłogowych wykowie objął szkolenie z dachów zielonych
konanych z blach profilowanych”. Spotkania
12
więc zweryfikować odpowiednie uprawnienia? Potwierdzeniem wiarygodności
oraz jakości jest z pewnością certyfikat
DAFA – Stowarzyszenia Wykonawców
Dachów Płaskich i Fasad.
Powodzenie inwestycji budowlanej w dużej mierze uwarunkowane jest właściwym
doborem partnerów i podwykonawców.
Potwierdzeniem wiarygodności i rzetelności biznesowej, również świadectwem
wysokiej jakości wykonawstwa oraz standardu dostarczonych i stosowanych
materiałów budowlanych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami technicznymi
i prawem budowlanym jest Certyfikat
Członkostwa w Stowarzyszeniu Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad (DAFA).
Korzystanie z usług firmy certyfikowanej
niesie same korzyści – inwestor i generalny wykonawca zyskują przede wszystkim
pewność wyboru rzetelnych partnerów,
wysokiej jakości produktów i realizacji
inwestycji na najwyższym poziomie.
Do grona firm z certyfikatem DAFA należą
wykonawcy dachów płaskich i fasad
oraz producenci i dostawcy materiałów
i urządzeń techniki budowlanej. Patronat
nad tą inicjatywą spawuje miesięcznik
„IZOLACJE”. Lista certyfikowanych firm
dostępna jest na stronie www.dafa.com.pl.
Źródło: DAFA
ROCKWOOL ZAIZOLOWAŁ DACHY
PŁASKIE W NOWEJ INWESTYCJI
FIRMY ELECTROPOLI
Firma Electropoli, europejski lider
w branży powłok ochronnych dla motoryzacji, kończy inwestycję w nowy zakład
produkcyjny w Nowej Soli o łącznej powierzchni 10 000 m2. Do izolacji dachu
na całej powierzchni obiektu wykorzystano najnowsze płyty z wełny skalnej firmy
Rockwool – Hardrock Max. Aby zapewnić
inwestorowi i generalnemu wykonawcy maksymalne wsparcie, producent
zapewnił także doradztwo techniczne
na każdym etapie inwestycji.
W nowej hali produkcyjnej Electropoli
wykorzystane zostały najnowsze płyty
z wełny skalnej Rockwool do dachów płaskich Hardrock Max. Na całej powierzchni dachu zamontowano dwie warstwy
ocieplenia każda grubości 100 mm.
W przypadku tej inwestycji zarekomendowaliśmy wykorzystanie naszego
nowego rozwiązania – są to dwugęstościowe płyty o bardzo wysokiej twardości
warstwy wierzchniej, umożliwiające
aranżację dachów w zależności od przyszłych potrzeb inwestora. Dachy płaskie
nr 7/8/2016
często wykorzystywane są do aranżacji
stref rekreacyjnych lub zamontowania
instalacji, np. klimatyzacyjnej lub paneli
fotowoltaicznych. Dzięki wykorzystaniu
płyt Hardrock Max inwestor ma pewność,
że dach ma doskonałą izolację, a dodatkowo ma otwartą drogę do późniejszej aranżacji tej powierzchni według
aktualnych potrzeb – komentuje Daniel
Drozdowicz, manager produktu z firmy
Rockwool Polska.
Przy przeprowadzaniu dużych inwestycji
z wykorzystaniem nowych na rynku rozwiązań bardzo ważny jest także aspekt doradczy. Rockwool zadbał o to, aby podczas
całego procesu inwestycyjnego – od etapu
projektowania i wyboru optymalnych
rozwiązań, aż do zakończenia prac wykonawczych na dachu – inwestor i generalny
wykonawca mieli wsparcie techniczne.
Podczas realizacji tak dużej inwestycji
liczy się dla nas pozyskanie sprawdzonych dostawców – musimy mieć pewność,
że materiały będą najwyższej jakości,
a dostawy będę realizowane terminowo.
Ważnym aspektem także są dodatkowe
korzyści, które producent może nam
zapewnić. W przypadku firmy Rockwool
otrzymaliśmy wsparcie techniczne na etapie wykonywania ocieplenia, a także
specjalne wózki do transportu wełny
po dachu płaskim. W znaczący sposób
ułatwiło i przyspieszyło to nam dostarczenie wełny do każdego fragmentu dachu.
Co przy dachach o tak dużej powierzchni
jest kwestią bardzo istotną – powiedział
Artur Kubacki, kierownik budowy z firmy
Commercecon, generalnego wykonawcy.
Źródło: Rockwool
PREZYDENT PODPISAŁ NOWELIZACJĘ PRAWA ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH
11 lipca br. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r.
o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.
Nowelizacja wprowadza ważne zmiany
w systemie zamówień publicznych, m.in.
wzmacnia pozacenowe kryteria oceny
ofert, ułatwia udział małych i średnich
firm w przetargach oraz wiąże zamówienia z prawem pracy.
Nowelizacja wdraża do polskiego prawa
przepisy dwóch dyrektyw unijnych. Stwarza też ramy prawne dla zapowiedzianej
przez wicepremiera Morawieckiego
inteligentnej polityki zakupowej państwa,
które ma stać się wymagającym technologicznie klientem.
nr 7/8/2016
(zajęcia warsztatowe oraz teoretyczne), poprowadzone przez specjalistów z firm członkowskich. Po raz pierwszy szkolenie było
transmitowane online dla 180 architektów
i projektantów. Następnie Mariusz Pawlak
podsumował zorganizowaną przez Stowarzyszenie Konferencję: „DAchy i FAsady
– Zielona przyszłość budownictwa miejskiego”. Wydarzenie odbyło się w trakcie
targów Budma i stanowiło element promocji
opracowywanych w stowarzyszeniu „Wytycznych dla dachów zielonych”, gromadząc frekwencję 220 osób. Kontynuując
działalność edukacyjną w zakresie zielonego
budownictwa, w drugiej połowie roku rozpoczęto przygotowania do „Forum zielonej
infrastruktury DAFA”. Na zakończenie tej
części Ewelina Klin omówiła owocną współpracę Stowarzyszenia z prasą branżową
oraz dystrybutorami publikacji technicznych
DAFA. Poinformowała także o uruchomieniu
nowej Księgarni Technicznej DAFA.
Następnym punktem programu były
prezentacje sponsorów, przedstawione
przez reprezentantów firm: Joanna
Burzyńska reprezentowała firmę Koelner,
Piotr Olgierd Korycki – Blachy Pruszyński,
Michał Wilczek – Isola Powertekk, Roman
Węglarz – Tata Steel, a Agnieszka Łempińska – Nophadrain.
Świętowanie 10-lecia istnienia na rynku
Stowarzyszenia DAFA zwieńczyła uroczysta
gala. Centralnym punktem uroczystości
było wystąpienie wszystkich prezesów stowarzyszenia: Andrzeja Wdowiaka (kadencja
w latach 2006–2009), Joanny Burzyńskiej
(kadencja w latach 2009–2012), Witolda
Okońskiego, który zajmuje fotel prezesa
od 2012 r. oraz Mirosława Wróblewskiego
– członka I zarządu i Katarzyny Wiktorskiej
– dyrektor biura.
Jak na okrągłe urodziny przystało, nie
zabrakło także dobrej zabawy. Uroczystościom towarzyszyła szczególnie udany wieczór pod hasłem „Made in Poland”, którą
poprowadził Filip Chajzer.
Oprac. na podstawie materiałów inf. DAFA
20 LAT FABRYKI BRAAS W OPOLU
W czerwcu 1996 r. uruchomiono pierwszą
w Polsce fabrykę BRAAS. 20 lat później
zlokalizowany w Opolu zakład produkcyjny
nadal jest jednym z najnowocześniejszych
tego typu obiektów w kraju, a dachówki
marki BRAAS są synonimem jakości i niezawodności.
Decyzja o lokalizacji w Opolu fabryki dachówek BRAAS zapadła w 1995 r. Marka
była wtedy obecna w Polsce już od 2 lat
i z uwagi na rosnącą popularność oraz zapotrzebowanie polskiego rynku zdecydowano o produkcji dachówek na miejscu.
Z jednej strony Opole i region opolski to doskonała lokalizacja ze względu
na zasoby surowców, które są niezbędne
do produkcji. Z drugiej strony dachówka
była i jest w regionie opolskim naturalnym
i najbardziej preferowanym produktem
przeznaczonym na dachy, podobnie jak
ma to miejsce w pobliskich regionach
Dolnego i Górnego Śląska – mówi Grzegorz
Barycki, prezes zarządu Monier Braas.
– Ponadto Opole jest idealnie położone
pod względem logistycznym, a Opolszczyzna to region znany z dobrego rzemiosła
dekarskiego.
W czerwcu 1996 r. ruszyła produkcja.
Początkowo z fabryki wychodziło około
9 mln dachówek rocznie. Dziś fabryka
może wyprodukować nawet 20 mln
dachówek rocznie. Obecnie w fabryce
20-lecie fabryki BRAAS; fot.: Monier
produkowane są modele Romańska, Grecka, Celtycka i Teviva.
Z okazji 20-lecia fabryki BRAAS
11 czerwca w opolskim Centrum Wystawienniczo-Kongresowym odbyła się
urodzinowa Gala. Były przemówienia, tort,
lampka szampana i wzruszenia. – Fabryka
to tak naprawdę ludzie, którzy w niej pracują. Niektórzy od samego początku, czyli
od 20 lat. Stąd pomysł, aby wszystkich
zaprosić do świętowania, bo w rzeczywistości – jest to ich święto, święto pracowników i współpracowników – mówi Grzegorz
Barycki.
Oprac. na podstawie materiałów inf. Monier
13
Izo-aktualności
XX JUBILEUSZOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
KONTRA 2016
Od ponad 50 lat problemy ochrony
przed korozją w budownictwie znajdują się
w sferze działalności Komitetu Trwałości Budowli Zarządu Głównego Polskiego Związki
Inżynierów i Techników Budownictwa.
Komitet ten powstał w 1964 r. decyzją Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w Zielonej
Górze. Zasadniczym celem Komitetu Trwałości Budowli jest integracja specjalistów
zajmujących się wpływem środowiska agresywnego na obiekty budowlane i stworzenie
w ramach organizacji inżynierskiej forum
do wymiany informacji dotyczących działań
zabezpieczających budowle przed degradacją fizyczną i chemiczną. W początkowym
okresie struktura Komitetu Trwałości Budowli ZG PZITB była bardzo rozbudowana
i obejmowała szereg sekcji problemowych
zajmujących się m.in. ochroną i trwałością
betonu, ochroną konstrukcji metalowych,
hydroizolacjami, ochroną cieplno-wilgotnościową, ochroną przed korozją biologiczną,
ochroną przeciwpożarową itp. Komitet
Trwałości Budowli ZG PZITB organizował
kursy specjalistyczne, inspirował tworzenie
studiów podyplomowych z dziedziny trwałości i ochrony przed korozją na wydziałach
budownictwa uczelni technicznych oraz wysuwał postulaty w sprawie kształcenia,
produkcji materiałów izolacyjnych, wykonawstwa i organizacji robót antykorozyjnych.
Koordynował także regionalną działalność
Komisji Trwałości Budowli powoływanych
przy Oddziałach PZITB.
Jednym z realizowanych do chwili obecnej zadań Komitetu Trwałości Budowli jest
organizacja cyklicznej konferencji naukowo-technicznej KONTRA „Trwałość budowli
i ochrona przed korozją”. Konferencja
ma na celu prezentację nowych prac naukowych i technicznych obejmujących problemy
skutecznego zabezpieczania materiałów
i obiektów budowlanych przed agresywnymi
wpływami środowiska. Początkowo cztery
konferencje odbyły się w Łodzi – pierwsza
w 1969 r., a następnie w latach 1971,
1974 i 1977. Kolejne konferencje zorganizowano w Kudowie Zdroju (1979 r.), Bocheńcu koło Kielc (1984 r.) oraz w Szklarskiej
Porębie (w latach 1986 i 1988). Przemiany
społeczno-polityczne na przełomie lat 80.
i 90. ubiegłego wieku spowodowały przerwę
w cyklicznych spotkaniach naukowo-technicznych. Konferencję KONTRA wznowiono
w 1994 r. i od tego czasu odbywa się sukcesywnie co dwa lata. Do 2008 r. miejscem
14
konferencji było Zakopane, gdzie w ośrodku
„Hyrny” obrady organizował zespół wywodzący się z wrocławskiego środowiska naukowego, kierowany przez doktora Jerzego Karysia,
ówczesnego przewodniczącego Komitetu
Trwałości Budowli. Ostatnie trzy konferencje
w latach 2010, 2012 i 2014 oraz tegoroczną Jubileuszową XX Konferencję KONTRA
2016 przygotował komitet organizacyjny wywodzący się z Katedry Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej oraz Oddziału
PZITB w Gliwicach pod przewodnictwem
prof. Adama Zybury. Na miejsce spotkań
wybrano położony w Beskidzie Śląskim
Szczyrk. Pracami komitetu naukowego tych
czterech konferencji kierowała prof. Maria
Fiertak z Instytutu Materiałów i Konstrukcji
Budowlanych Politechniki Krakowskiej, natomiast problemami logistyczno-finansowo-organizacyjnymi zajmował się dr inż. Ireneusz
Jóźwiak – wiceprzewodniczący komitetu
organizacyjnego. Patronat naukowy nad
KONTRĄ objęła Sekcja Inżynierii Materiałów
Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej
i Wodnej PAN oraz jej przewodniczący
prof. Jacek Śliwiński.
Istotnym osiągnięciem konferencji
KONTRA 2010–2016 była ścisła współpraca z redakcjami prestiżowych czasopism
naukowych i naukowo-technicznych: „Cement Wapno Beton”, „IZOLACJE”, „Materiały Budowlane”, „Ochrona przed Korozją”
oraz „Przegląd Budowlany”, które zgodziły
się być patronami medialnymi. Znaczna
część zgłoszonych prac po szczegółowych
recenzjach specjalistów wchodzących
w skład komitetu naukowego i pełnym
cyklu postępowania redakcyjnego została
opublikowana w numerach czasopism
towarzyszących obradom.
Obrady XX jubileuszowej konferencji
naukowo-technicznej KONTRA 2016
odbyły się w dniach 18–20 maja 2016 r.
w Centrum Kongresów i Rekreacji „Orle
Gniazdo” w Szczyrku. Współorganizatorami
konferencji byli Oddział PZITB w Gliwicach
oraz Śląski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów
Budowlanych. W konferencji uczestniczyło
około 100 osób z całego kraju.
Konferencję otworzył przewodniczący
Komitetu Trwałości Budowli ZG PZITB
prof. Adam Zybura wraz z przewodniczącą
komitetu naukowego prof. Marią Fiertak
i wiceprzewodniczącym komitetu organizacyjnego drem Ireneuszem Jóźwiakiem.
Najważniejsze zmiany w ustawie dotyczą: odejścia od kluczowego znaczenia
kryterium najniższej ceny podczas oceny
ofert; silniejszego powiązania zamówień
publicznych z prawem pracy; zwiększenia
udziału małych i średnich firm w przetargach; premiowania innowacyjności w zamówieniach publicznych; wprowadzenia
środków ochrony prawnej w zamówieniach poniżej progów unijnych; zmniejszenia biurokracji; udzielania zamówień
jednostkom podległym (tzw. zamówienia
in-house) oraz elektronizacji zamówień
publicznych.
Źródło: www.mr.gov.pl
JAKIE OKNA KUPUJĄ POLACY?
Wybór okien jest jedną z kluczowych
decyzji przy budowie domu. Jak wynika
z analizy zapytań ofertowych w serwisie
Oferteo.pl aż 85% zainteresowanych
zakupem okien wybiera okna plastikowe. Najwięcej zapytań o okna pochodzi
z województwa śląskiego, najmniej
z podlaskiego. Zainteresowanie stolarką
okienną jest zależne od pory roku i wzrasta szczególnie późną wiosną i latem.
Ze statystyk wynika, że w ostatnim roku
najczęściej poszukiwane były okna plastikowe. Zdecydowanie rzadziej inwestorzy
szukali okien drewnianych (tylko 10%
zapytań) oraz z aluminium (5%). Tak
duża popularność okien z PVC wynika
przede wszystkim z ok. 40% niższej ich
ceny od stolarki drewnianej oraz tańszej
i nieuciążliwej konserwacji.
Z analizy wynika, że prawie 60% kupujących okna było zainteresowanych kompleksową usługą zakupu z montażem.
1/5 kupujących decyduje się na sam zakup, tyle samo też nie określa precyzyjnie
swoich oczekiwań w tym zakresie.
Montaż wykonany przez firmę dostawczą
jest wygodny i pozwala uniknąć błędów,
które w przyszłości mogą skutkować nieszczelnym otworem okiennym czy uszkodzeniami okna – podkreśla Karol Grygiel,
członek zarządu Oferteo.pl.
Zainteresowanie stolarką okienną wzrasta
wraz ze zbliżającą się wiosną. Latem
osiąga punkt kulminacyjny i do końca
roku sukcesywnie spada. I tak najwięcej
okien kupuje się w lipcu (13%), a najmniej w listopadzie (niecałe 6%).
Analiza zapytań ofertowych pokazuje,
że największe zainteresowanie oknami jest na Śląsku i w województwie
mazowieckim – łącznie blisko 27%
zapytań ofertowych w serwisie pochodzi
z tych rejonów. Najmniej, bo niecałe
nr 7/8/2016
fot.: PZITB
Wykład inauguracyjny wygłasza prof. Beata Cwalina;
fot.: PZITB
Wieczór Jubileuszowy – wystąpienie wspomnieniowe
prof. Adama Zybury; fot.: PZITB
Następnie prof. Maria Fiertak i prof. Zdzisława Owsiak w imieniu kapituły nagrody
Komitetu Trwałości Budowli ogłosiły werdykt
i wręczyły dyplom nagrody im. prof. Władysława Danileckiego za wyróżniające się
osiągnięcia w dziedzinie trwałości i ochrony
budowli przed korozją. Nagroda upamiętniająca postać prekursora i propagatora
działań przeciwkorozyjnych w polskim
budownictwie oraz promująca ten kierunek
badań i innowacyjnych rozwiązań została
przyznana po raz 16. Decyzją kapituły nagrodę otrzymał dr hab. inż. Mariusz Jaśniok
z Politechniki Śląskiej za prace dotyczące
diagnostyki i ochrony przed korozją żelbetu.
Część merytoryczną konferencji rozpoczęła prof. dr hab. inż. Beata Cwalina, wygłaszając referat inauguracyjny
nr 7/8/2016
prof. dr hab. inż. Adam Zybura, dr inż. Ireneusz Jóźwiak,
Politechnika Śląska
alphaproplus
system AlphaProPlus
do hydroizolacji części
podziemnych budynków
System AlphaProPlus do hydroizolacji podziemnych części budowli.
Oparty jest na materiale kompozytowym AlphaProPlus, membranie
wykonanej z modyfikowanego
rdzenia polietylenowego, laminowanego jednostronnie włókniną
polipropylenową, zapewniającą
w sposób trwały, całopowierzchniowe łączenie z mieszanką betonową.
Mieszanka betonowa jest wylewana bezpośrednio na ułożoną membranę AlphaProPlus, świeży beton
całkowicie zwilża warstwę włókniny, dzięki czemu po stężeniu betonu, powstaje trwałe, mechaniczne
połączenie membrany z betonem.
Połączenie zapobiega możliwości
migracji wody pomiędzy membraną AlphaProPlus a powierzchnią
stwardniałego betonu chronionej
konstrukcji.
„dzięki bezpośredniemu połączeniu betonu z membraną skracamy
czas wykończenia fundamentów”.
REKLAMA
Uroczyste otwarcie Konferencji – przemawia prof. Adam
Zybura (przewodniczący Komitetu Organizacyjnego),
w otoczeniu prof. Marii Fiertak (przewodniczącej
Komitetu Naukowego) i dr. inż. Ireneusza Jóźwiaka
(wiceprzewodniczącego Komitetu Organizacyjnego);
„Mikroorganizmy a korozja betonu
i żelbetu”. Obrady były podzielone
na sześć sesji tematycznych, na których
przedstawiono 30 referatów i 4 wystąpienia promocyjne przedsiębiorstw
sponsorujących konferencję. Tematyka
konferencji obejmowała:
» korozję betonu,
» odporność materiałów na działanie
agresywnego środowiska,
» ocenę stanu technicznego obiektów
budowlanych,
» zagadnienia materiałowe,
» naprawy i zabezpieczenia
przed wpływami agresywnymi,
» badanie postępu korozji zbrojenia.
W ramach poszczególnych sesji tematycznych odbyły się także wystąpienia
promocyjne Partnerów Merytorycznych
konferencji: firmy BASF – „MasterSeal
689 w służbie trwałości konstrukcji”
i firmy Schomburg – „Zabezpieczenia antykorozyjne firmy Schomburg”
oraz przedsiębiorstw współpracujących
z konferencją: Górażdze Cement SA
– „Cementy w budowie dróg i mostów
według specyfikacji GDDKiA” i Renoplast
– „Awarie i usterki posadzek ceramicznych tarasów i balkonów”. Oprócz
wymienionych przedsiębiorstw swoje
rozwiązania innowacyjne przedstawiły
w innej formie również Centrum Promocji Jakości Stali (CPJS), Grupa Silikaty,
RAWLPLUG oraz TKNano. Ponadto
Stowarzyszenie Producentów Cementu
zorganizowało promocję nowo wydanej
książki autorstwa prof. Pawła Łukowskiego „Modyfikacja materiałowa betonu”.
Obrady konferencji urozmaiciły
imprezy towarzyskie. Pierwszy dzień
zakończył się w plenerze regionalnym
wieczorem inżynierskim, przy rożnie
i kapeli góralskiej. W drugim dniu uczestnicy wzięli udział w spacerze do Sanktuarium
Matki Bożej Królowej Polski w Szczyrku
na Górce oraz w uroczystym wieczorze jubileuszowym ze wspomnieniami poprzednich
konferencji KONTRA i koncertem zespołu
Teatru Rozrywki w Chorzowie.
Do organizacji konferencji KONTRA
2016, podobnie jak poprzednich konferencji KONTRA w latach 2010–2014, oprócz
wcześniej wymienionych osób szczególnie
przyczynili się: dr inż. Tomasz Jaśniok
(sekretarz komitetu organizacyjnego),
dr inż. Katarzyna Domagała, dr inż. Rafał
Domagała oraz dr inż. Andrzej Śliwka.
Alpha Dam Sp. z o.o.
87-207 Dębowa Łąka 45, tel. 56 646 20 07
e-mail: [email protected]
www.alphadam.com
15
Izo-aktualności
I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA STUDENTÓW
I DOKTORANTÓW „BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE”
2%, z województwa podlaskiego. Wysoko
plasują się jeszcze Dolny Śląsk i Małopolska.
Źródło: www.oferteo.pl
W dniach 1–2 czerwca br.
w Bydgoszczy odbyła się
I Ogólnopolska Konferencja
Studentów i Doktorantów
zatytułowana „Budownictwo
zrównoważone”. Organizatorem tego dwudniowego
spotkania było Koło Naukowe
Budownictwo Energooszczędne Wydziału Budownictwa,
Architektury i Inżynierii
Środowiska Uniwersytetu
Technologiczno-PrzyrodniUczestnicy Konferencji Studentów i Doktorantów; fot.: UTP
czego im. Jana i Jędrzeja
Śniadeckich.
Podstawowym celem konferencji jest przegląd i charakterystyka współczesnych
rozwiązań materiałowych,
konstrukcyjnych i technologicznych współczesnego
budownictwa oraz wymiana
i prezentacja poglądów środowiska akademickiego z praktykami w zakresie projektowania, wznoszenia i eksploatacji
obiektów budowlanych.
Wykład inauguracyjny
„Nowoczesne elewacje jako
W czasie konferencji swoją ofertę prezentowała firma Rector Polska;
fot.: UTP
element budownictwa zrównoważonego” poprowadził
mostowego w aspekcie budownictwa
prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Błaszczyńzrównoważonego.
ski z Politechniki Poznańskiej. W dalszej
W spotkaniu wzięło udział blisko
części sesji poruszano zagadnienia
60 osób z całej Polski. Patronat nad konfezwiązane z dostosowaniem budynków
rencją sprawowała redakcja miesięcznika
do wymagań WT 2021, zrównoważonego
„IZOLACJE”. Wśród firm i instytucji wspieprojektowania budynku mieszkalnego
rających tę inicjatywę znalazł się Polski
oraz budownictwa pasywnego. W drugiej
Związek Producentów i Przetwórców Izolacji
sesji konferencji kontynuowano wątek
Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”,
budownictwa pasywnego. Oprócz tego
a także firmy: Rector Polska, Termocent
prezentowano kwestie związane z pro– Marek Kitliński oraz Mazart – Sztukateria
jektowaniem przegród w nowoczesnym
elewacyjna.
budownictwie. W tej części zajęto się
Według deklaracji organizatora konferównież wpływem systemu grzewczego
rencja ma być kontynuowana. I dobrze,
na budownictwo niskoenergetyczne.
bo stanowi ona okazję dla młodych osób
W kolejnym dniu konferencji omawiado prezentacji swoich dokonań. Spotno zagadnienia związane z ogrzewaniem.
kanie tego typu to również możliwość
Przy tej okazji omówiono również tematy,
poznania środowisk akademickich z catakie jak przydomowe elektrownie wiatrowe
łego kraju, które na co dzień zajmują się
oraz korozja biologiczna ścian zewnętrzszeroko pojętym budownictwem. Wymanych wywołana przez glony. W ostatniej
nia doświadczeń w tym zakresie zwykle
sesji autorzy referatów prezentowali między
bywa bardzo inspirująca w codziennej
innymi tematy związane z praktycznymi
pracy i nauce.
możliwościami produkcji i stosowania
betonów lekkich z użyciem regranulatu
Jarosław Guzal
EPS oraz realizacją konstrukcji przyczółka
16
SOMFY ZAPOWIADA NOWE
INWESTYCJE I WZROST
ZATRUDNIENIA W POLSCE
Firma Somfy w pierwszym półroczu br.
podwoiła sprzedaż kluczowych produktów.
W związku z tak dynamicznym rozwojem spółka planuje rozbudowę centrum
dystrybucyjnego, buduje nową siedzibę
w Warszawie i zwiększa zatrudnienie.
Największy wpływ na wysokie wyniki
sprzedażowe w tym okresie miał wzrost
zakupów w segmencie napędów do bram
wjazdowych oraz napędów do bram
garażowych.
Dobre wyniki finansowe francuskiego producenta przekładają się na jego inwestycje
w Polsce. Somfy planuje rozbudować
Wschodnioeuropejską Platformę Dystrybucyjną zlokalizowaną w podkrakowskich
Niepołomicach, z której dostarczane
są produkty do klientów z Polski i krajów
Europy Wschodniej. Centrum dystrybucyjne zostało uruchomione w październiku
ubiegłego roku i mimo, że liczy 4,5 tys. m2
powierzchni, to już brakuje w nim miejsca.
Obecnie wykorzystujemy aż 90 proc.
powierzchni magazynu. Planowaliśmy
rozbudowę centrum dystrybucyjnego dopiero po 2020 r., natomiast nawet nas
zaskoczyła aktualna dynamika sprzedaży. Teraz wiemy, że inwestycja musi
ruszyć wcześniej – zaznacza Radosław
Borkowski, dyrektor zarządzający polskim
oddziałem Somfy.
W tym roku rozpoczęła się także budowa
biurowca pod nową siedzibę firmy, gdzie
powstanie m.in. experience center.
Na prawie 200 m2 powierzchni klienci
będą mogli przekonać się, jak w praktyce
funkcjonuje inteligentny dom. Somfy
wprowadzi się do nowego budynku
na przełomie lipca i sierpnia 2017 r.
Radosław Borkowski zapowiada zwiększenie zatrudnienia o 20 proc., głównie
w dziale obsługi klienta. Systematyczny
wzrost zatrudnienia prowadzi również
fabryka w Niepołomicach. Do końca
2016 r. znajdzie tam pracę 100 nowych
pracowników, w tym 50 osób na hali produkcyjnej. Niepołomicka fabryka rozpocznie bowiem produkcję rozwiązań do tej
pory powstających głównie we Francji,
tj. urządzeń do sterowania z linii Smooth
oraz czujników wiatrowych do markiz.
Źródło: Somfy
nr 7/8/2016
Grupa Mercor, producent systemów biernych
zabezpieczeń przeciwpożarowych, w roku
obrotowym 2015/2016 odnotowała ponad
12-procentowy wzrost sprzedaży, wypracowując przychody z działalności kontynuowanej w wysokości 231,7 mln zł w stosunku
do 206,4 mln zł z poprzedniego roku.
Grupa odnotowała wyższą sprzedaż
na wszystkich rynkach swojej działalności, wyłączając Rosję. Sprzedaż w Polsce
wzrosła o 18%, a na rynkach zagranicznych, z wyłączeniem Rosji, o 32%.
Kluczowym wydarzeniem minionego
roku było przejęcie spółki Dunamenti
Tűzvédelem, węgierskiego lidera zabezpieczeń przeciwpożarowych. Akwizycja poszerzyła portfel produktowy grupy w zakresie
ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji
budowlanych. Sprzedaż węgierskiej spółki
odpowiadała za blisko 5-procentowy wzrost
przychodów Grupy w roku obrotowym
2015/2016. Wyniki Dunamenti Tűzvédelem konsolidowane są przez grupę Mercor
od października 2015 roku.
Firma realizuje już pierwsze kontrakty
z wykorzystaniem produktów Dunamenti
Tűzvédelem, takich jak zabezpieczenia
przejść instalacyjnych i zabezpieczenia
dylatacji oraz farby pęczniejące Polylack W.
Produkty te mają wymagane dokumenty dopuszczające do sprzedaży na rynku polskim
i rynkach europejskich.
Grupa Mercor w roku obrotowym
2015/2016 zrealizowała wiele inwestycji, m.in. modernizację Zakładu Produkcyjnego w Cieplewie (rozbudowa mocy
produkcyjnych i usprawnienie produkcji),
rozpoczęcie montażu linii produkcyjnej
zabezpieczeń konstrukcji w Zakładzie
Produkcyjnym w Mirosławiu pod Płockiem
oraz prace nad nowymi produktami R&D,
które wzmocnią jej ofertę. W lutym 2016 r.
grupa podpisała umowę z NCBiR (w ramach programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014–2020) na dofinansowanie
w kwocie 10,3 mln zł 5-letniego projektu
inwestycyjnego prowadzonego we wszystkich grupach produktowych.
Na niższy wynik netto grupy z działalności kontynuowanej r/r, poza niższą
sprzedażą na rynku rosyjskim, miały wpływ
przede wszystkim koszty o charakterze
jednorazowym, w tym przede wszystkim
koszty związane z przejęciem i integracją
spółki Dunamenti Tűzvédelem oraz spadek
marżowości kontraktów realizowanych
nr 7/8/2016
przez spółkę matkę Mercor SA (choć kwotowo marża wzrosła).
Rok obrotowy 2015/2016 był drugim
pełnym rokiem działalności grupy po sprzedaży pionu oddzieleń przeciwpożarowych,
która miała miejsce w grudniu 2013 r.
W tym okresie spółka odnotowała sprzedaż
oddzieleń przeciwpożarowych na zamykanych kontraktach w wysokości 4,5 mln zł
(wobec 13,7 mln zł rok wcześniej). Grupa
odnotowała stratę netto z działalności
zaniechanej w wysokości 1,9 mln zł.
Grupa odnotowała wyższą sprzedaż
na wszystkich rynkach swojej działalności. Sprzedaż w Polsce wzrosła o 18%,
a na rynkach zagranicznych, z wyłączeniem
Rosji, wzrosła o 32%. Na rynku rosyjskim
grupa odnotowała spadek przychodów
o 38% w porównaniu do analogicznego
okresu rok wcześniej, na co wpływ miały
20% dewaluacja rubla (spadek sprzedaży
w rublu wyniósł 17%) oraz ograniczenie
części projektów w wyniku pogłębiającego się kryzysu w sektorze budowlanym.
Spadkowi sprzedaży w Rosji towarzyszyło
osłabienie marżowości.
Sytuacja na Ukrainie ustabilizowała
się na bardzo niskim poziomie. Ukraińska
spółka zależna (która prowadzi jedynie
działalność handlową) poprawiła sprzedaż, osiągając przychody na poziomie
2,6 mln zł wobec 1,9 mln zł rok wcześniej
(wzrost o 38%).
Na rynku hiszpańskim, charakteryzującym się silną konkurencyjnością, ale i stopniową poprawą sytuacji gospodarczej, grupa odnotowała blisko 5-procentowy wzrost
sprzedaży. Hiszpańska spółka grupy – Mercor Tecresa – zakończyła rok 2015/2016
zyskiem na poziomie 0,3 mln zł. Spółka
rozwija sprzedaż w Hiszpanii oraz sprzedaż
eksportową m.in. do krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu.
Na rynku węgierskim, na którym
grupa realizuje sprzedaż, dzięki przejęciu
spółki Dunamenti Tűzvédelem, odnotowano w roku 2015/2016 przychody
na poziomie 6,6 mln zł. Łączna sprzedaż
spółki Dunamenti Tűzvédelem wyniosła
w roku 2015/2016 9,7 mln zł i odpowiada za 4,7% wzrostu przychodów grupy
w roku 2015/2016. Wyniki węgierskiej
spółki konsolidowane są od II półrocza roku
2015/2016.
Oprac. na podstawie materiałów inf. Mercor
REKLAMA
MERCOR: WZROST SPRZEDAŻY MIMO SPADKÓW NA RYNKU
ROSYJSKIM
17
Ściany, stropy
dr inż. arch.
Andrzej K. Kłosak,
mgr inż. arch.
Mikołaj Jarosz
NOWE WYMAGANIA AKUSTYCZNE
DLA SAL WYKŁADOWYCH
I KONFERENCYJNYCH ORAZ W ZAKRESIE
OCHRONY PRZED HAŁASEM
POGŁOSOWYM W BUDYNKACH
WEDŁUG NORMY PN-B 02151-4:2015-06
New acoustic requirements for auditoriums and conference rooms, and for reverberation noise protection in buildings according
to PN-B 02151-4:2015-06 ABSTRAKT S. 24
Pomijanie zagadnień akustyki wnętrz zarówno
na etapie projektowania, jak i wykonawstwa obiektów
użyteczności publicznej prowadzi często do znacznego
pogorszenia ich funkcjonalności, a poprawianie błędów
w funkcjonujących już budynkach jest kłopotliwe
i kosztowne. Dlatego istotne jest, żeby o komfort
akustyczny wnętrz obiektów użyteczności publicznej
zadbać już w fazie projektowej.
W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie [1] zawarto ogólne wymagania dotyczące akustyki, które odnoszą się również do projektowania
pomieszczeń.
Dwa z tych wymagań podano poniżej. Pierwsze wymaganie zapisano w § 323, pkt 2, lit 4:
§ 323, pkt 2:
„Pomieszczenia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej należy chronić przed hałasem:
1) zewnętrznym przenikającym do pomieszczenia spoza budynku;
2) pochodzącym od instalacji i urządzeń stanowiących techniczne wyposażenie budynku;
3) powietrznym i uderzeniowym, wytwarzanym przez użytkowników innych mieszkań, lokali użytkowych lub pomieszczeń o różnych
wymaganiach użytkowych;
4) pogłosowym, powstającym w wyniku odbić fal dźwiękowych
od przegród ograniczających dane pomieszczenie”.
Wymaganie to dotyczy potrzeby ochrony pomieszczeń przed hałasem, w tym jedną ze składowych hałasu – hałasem pogłosowym
– którego wielkość zależy wyłącznie od samego pomieszczenia,
a dokładnie od jego kubatury i sposobu wykończenia wnętrza. Im
większa kubatura, tym większe ryzyko wystąpienia hałasu pogłosowego. Im bardziej twarde materiały zastosowano we wnętrzu,
tym to ryzyko się zwiększa. Chronić pomieszczenia przed hałasem
pogłosowym można przede wszystkim na płaszczyźnie architektonicznej – przez ograniczenie kubatury projektowanych wnętrz
albo (jeśli ograniczenie kubatury nie jest możliwe) przez stosowanie
18
w pomieszczeniach materiałów wykończeniowych (mebli, okładzin),
które posiadają właściwości dźwiękochłonne.
Hałas pogłosowy to składowa hałasu w pomieszczeniu powstająca w wyniku odbić fali akustycznej od powierzchni ograniczających
dane pomieszczenie oraz od obiektów w nim się znajdujących.
Hałas pogłosowy pojawia się we wnętrzu w momencie, gdy pojawi
się w nim jakieś źródło hałasu – rozmowa, muzyka, szum wentylatora, odgłos kroków czy też dowolny inny hałas będący skutkiem
emisji hałasu przez elementy wyposażenia technicznego znajdujące
się w pomieszczeniu albo samego użytkowania pomieszczenia
przez jego użytkowników. Hałas źródła zostaje wyemitowany do pomieszczenia, lecz to, jak długo w nim pozostanie, zależy właśnie
od poziomu hałasu pogłosowego. Przykładowo, w pokoju hotelowym
odgłos trzaśnięcia drzwiami jest słyszalny jedynie przez krótką chwilę. Ten sam odgłos w obszernym hallu budynku sądu może trwać
nawet kilka sekund. Efekt ten nazywamy pogłosem.
ABSTRAKT W artykule przedstawiono nowe wymagania dotyczące akustyki.
Omówiono zagadnienia pogłosu, transmisji mowy oraz chłonności
akustycznej. Przedstawiono wymagania akustyczne stawiane
obiektom biurowym i sportowym, salom i pracowniom szkolnym,
salom audytoryjnym i wykładowym oraz innym pomieszczeniom
o podobnym przeznaczeniu.
The article presents the new acoustic requirements. The issues
discussed include reverberation, speech transmission, and sound
absorption. There is also a presentation of acoustic requirements
for office buildings, sports facilities, rooms/labs in schools,
auditoriums/lecture halls, and other rooms with similar designation.
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
nr 7/8/2016
Ściany, stropy
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
20
nr 7/8/2016
Ściany, stropy
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
22
nr 7/8/2016
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
W
naszej księgarni
znajdziecie
Państwo książki
z dziedziny:
Krzysztof Kaiser
seria
WENTYLACJA
POŻAROWA
seria
seria
Projektowanie i instalacja
Krzysztof Kaiser
Krzysztof Kaiser
WENTYLACJA
POŻAROWA
WENTYLACJA
POŻAROWA
Projektowanie i instalacja
Projektowanie i instalacja
seria
seria
Księgarnia Techniczna
Grupa MEDIUM
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
budownictwa,
chłodnictwa,
ciepłownictwa
i ogrzewnictwa,
gazownictwa,
instalacji sanitarnych,
ochrony środowiska,
wentylacji i klimatyzacji,
instalacji elektrycznych,
informatyki,
oraz programy, słowniki,
poradniki
Spółka z ograniczoną odpowiedzalnością S.K.A.
Teresa Taczanowska
Anna Ostańska
Teresa Taczanowska
Anna Ostańska
Dokładność realizaji
a potrzeba modernizacji
budynków wielkopłytowych
REKLAMA
Dokładność realizaji a potrzeba modernizacji
budynków wielkopłytowych
REKLAMA
Dokładność realizaji a potrzeba modernizacji
budynków wielkopłytowych
PROMOCJA
Teresa Taczanowska
Anna Ostańska
Teresa Taczanowska
Anna Ostańska
Dokładność realizaji
a potrzeba modernizacji
budynków wielkopłytowych
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa
tel. 22 810 21 24
faks 22 810 27 42
e-mail: [email protected]
www.ksiegarniatechniczna.com.pl
nr 7/8/2016
23
Ściany, stropy
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
24
nr 7/8/2016
Przegląd
IZOLACJE W GRUNCIE
MAXEPOX® TAR
Opis produktu
Dwuskładnikowy materiał
o dużej odporności na oddziaływanie środowisk agresywnych chemicznie, wytworzony
na bazie mieszaniny żywic
epoksydowo-bitumicznych.
Do zastosowania jako hydroizolacja oraz ochrona powierzchni
betonowych i stalowych przed
agresywnym oddziaływaniem popłuczyn
i wody przemysłowej, wody gruntowej,
ścieków komunalnych i przemysłowych; jako
hydroizolacja od strony gruntu obiektów
budownictwa podziemnego; jako hydroizolacja budowli lub ich części, poddanych
obciążeniom dynamicznym; jako powłoka
ochronna na podłoża betonowe i metalowe
chroniąca przed agresywnym oddziaływa-
Cechy szczególne
Łatwa aplikacja. Odporny na pozytywne
i negatywne parcie wody. Bardzo dobra
przyczepność do powierzchni betonowych
i metalowych. Dobra odporność chemiczna.
Elastyczność powłoki. Odporność na materiały
ropopochodne.
fot.: Przedsiębiorstwo „Carmen”
niem ścieków, wody morskiej, rozcieńczonych
zasad i kwasów, wód gruntowych itp.; do wykonywania chemoodpornych hydroizolacji
od strony gruntu; do wykonywania powłok
ochronnych odpornych na stałe lub czasowe
oddziaływanie ścieków oraz gazów ulatniających się w wyniku procesów chemicznych
zachodzących w ściekach. Można stosować
na powierzchnie matowo-wilgotne.
Przedsiębiorstwo „Carmen” Sp. z o.o.
ul. Szajnochy 14, 85-738 Bydgoszcz
tel.: 52 342 02 27, faks: 52 348 91 14
[email protected]
www.drizoro.pl, www.drizoro-polska.pl
MAXSEAL® FLEX – M
Opis produktu
Jednoskładnikowa zaprawa
oparta na cemencie. Po zmieszaniu z wodą tworzy wysoko
skuteczną powłokę elastyczną
do zabezpieczania i hydroizolacji
betonu w warunkach pozytywnego i negatywnego ciśnienia
hydrostatycznego. Do stosowania jako hydroizolacja i ochrona zbiorników gromadzących
wodę, izolacja pozioma i pionowa konstrukcji
podziemnych, np. piwnic, ścian oporowych,
fundamentów, tuneli, przejść narażonych
na wysokie negatywne ciśnienie hydrostatyczne; jako hydroizolacja i ochrona betonu
w oczyszczalniach ścieków, zbiornikach
osadowych itp. przed karbonatyzacją, cyklami
zamrażania i odmrażania, solami odladzającymi i środowiskiem morskim, a także przed so-
fot.: Przedsiębiorstwo „Carmen”
lami gruntowymi
i agresywną
wodą gruntową
w konstrukcjach
podziemnych,
fundamentach
itp.
Cechy szczególne
Tworzy bardzo elastyczną powłokę, która
gwarantuje całkowitą hydroizolację nawet
w najbardziej niesprzyjających warunkach.
Ma dobry współczynnik przenoszenia rys
w betonie (> 0,5 mm). Działa jak membrana
przeciwspękaniowa między podłożem a inną
powłoką wykończeniową (jeśli taka jest zastosowana). Tworzy barierę zapobiegającą przenikaniu CO2 i chlorków, dzięki czemu uniemożliwia karbonatyzację i korozję stali zbrojeniowej.
Umożliwia dyfuzję pary wodnej i oddychanie
betonu. Produkt jest odporny na ścieranie
i na promienie UV. Ma doskonałą przyczepność. Nie wymaga gruntowania. Może być stosowany na powierzchniach mokrych. Materiał
nietoksyczny, zdatny do kontaktu z wodą pitną,
odporny na negatywne parcie.
Przedsiębiorstwo „Carmen” Sp. z o.o.
ul. Szajnochy 14, 85-738 Bydgoszcz
tel.: 52 342 02 27, faks: 52 348 91 14
[email protected]
www.drizoro.pl, www.drizoro-polska.pl
PROMOCJA
Na stronach
www.ekspertbudowlany.pl znajdziesz:
• nowościproduktowe
• rynkoweprzeglądyproduktów
• poradyekspertówz różnychdziedzin
• aktualnościprawne
• artykułymerytorycznena tematbudowy,remontu
i wyposażeniadomuoraz jegootoczenia
Przegląd izolacji w gruncie
• inspirującegaleriezdjęć
• galerieużytkowników
• najnowsze wydania „Eksperta Budowlanego”
do bezpłatnego pobrania w wygodnym formacie PDF
• katalogfirm
nr 7/8/2016
• forumużytkowników
25
Przegląd
Emulsja bitumiczna do izolacji i gruntowania ALPOL AH 740
fot.: ALPOL GIPS
Opis produktu
Asfaltowa, modyfikowana kauczukiem
syntetycznym i dodatkami emulsja w postaci
koncentratu. Przeznaczona do gruntowania
powierzchni betonowych,
murów z cegły, stropodachów, tarasów, połaci
dachowych itp., pod
powłoki hydroizolacyjne
wykonywane z masy bitumicznej uszczelniającej
ALPOL AH 741, pap termozgrzewalnych i innych
materiałów powłokowych
oraz wykonywania powłok
hydroizolacyjnych typu
lekkiego. Składnik systemu
hydroizolacji ALPOL AQUA PLUS.
Do stosowania wewnątrz (piwnice i garaże)
i na zewnątrz budynków.
Cechy szczególne
Bardzo wydajna i łatwa w użyciu.
Może być aplikowana na podłożach suchych i lekko wilgotnych.
Stosowana po rozcieńczeniu
z wodą w stosunku 1:9 – jako
grunt pod powłoki hydroizolacyjne, 1:4
– jako grunt pod
papy termozgrzewalne, 1:1 – jako
hydroizolacja lekka
fundamentów ścian
i piwnic. Odpowiednia
do nanoszenia pędzlem, szczotką malarską
lub urządzeniem natryskowym. Odporna
na agresywne substancje występujące w gruncie (np. kwasy humusowe). Bardzo dobrze
przylega do większości podłoży budowlanych.
Elastyczna. Nie zawiera rozpuszczalników
organicznych. Bezpieczna dla styropianu.
ALPOL GIPS Sp. z o.o.
Fidor, 26-200 Końskie
tel. 41 372 11 00
[email protected], www.alpol.pl
Masa bitumiczna uszczelniająca ALPOL AH 741
fot.: ALPOL GIPS
Opis produktu
Gotowa do użycia jednoskładnikowa dyspersja asfaltowa
modyfikowana kauczukiem
syntetycznym, zawierająca
włókna zbrojące i dodatki.
Przeznaczona do wykonywania
trwale elastycznych hydroizolacji
podziemnych części budowli
(fundamentów, ścian piwnic,
stropów i podłóg na gruncie
w piwnicach, garażach), hydroizolacji podposadzkowej tarasów,
balkonów, powierzchni o kształtach
nieregularnych. Umożliwia przyklejanie płyt
styropianowych (EPS) i z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) i poliuretanu do podłoży
budowlanych. Składnik systemu hydroizolacji ALPOL AQUA PLUS. Do stosowania
wewnątrz (piwnice i garaże)
i na zewnątrz budynków.
Cechy szczególne
Gęstoplastyczna, o wysokiej
przyczepności do większości
podłoży budowlanych (m.in.
betonu, różnego rodzaju tynków,
mineralnych zapraw do napraw
i wyrównywania podłoży, ścian
z cegieł i pustaków ceramicznych, silikatowych, bloczków
gipsowych betonu komórkowego, drewna, płyt g-k itp.). Nie
spływa z powierzchni pionowych. Umożliwia
wykonywanie hydroizolacji typu lekkiego
(przeciwwilgociowych) oraz średniego i ciężkiego (przeciwwodnych). Może być stosowana
na podłożach suchych i lekko wilgotnych.
Mostkuje pęknięcia podłoża. Odporna na agresywne środowisko w gruncie. Nie zawiera
rozpuszczalników organicznych, dzięki czemu
jest bezpieczna dla styropianu.
ALPOL GIPS Sp. z o.o.
Fidor, 26-200 Końskie
tel. 41 372 11 00
[email protected], www.alpol.pl
Zaprawa wodoszczelna do zbiorników oraz ochrony antykorozyjnej betonu ALPOL AH 754
fot.: ALPOL GIPS
Opis produktu
Dwuskładnikowa polimerowo-cementowa zaprawa
wodoszczelna. Przeznaczona
do hydroizolacji i ochrony
konstrukcji oraz powierzchni betonowych przed karbonatyzacją
i silną agresją chemiczną (klasa
ekspozycji: XA3). Do uszczelniania i wykonywania elastycznych
izolacji zbiorników na wodę
przemysłową i użytkową, basenów
pływackich, kąpielowych, z wodami
leczniczymi, oczek wodnych i innych
zbiorników, obiektów infrastruktury oczyszczalni ścieków, biogazowi, instalacji rolniczych
(zbiorników na gnojowicę, szamb), obiektów hydrotechnicznych, balkonów, tarasów,
fundamentów, ścian i stropów piwnic, garaży,
przejść podziemnych, tuneli.
Składnik systemu hydroizolacji ALPOL AQUA PLUS.
Cechy szczególne
Szczególnie zalecana w miejscach narażonych na działanie
zmiennych warunków atmosferycznych, wody morskiej,
a także substancji agresywnych
(siarczanów, chlorków, kwasów)
i związków występujących
w gruncie. Nadaje się również
na powierzchnie o skomplikowanych
kształtach. Może być stosowana jako izolacja
i ostateczne zabezpieczenie powierzchni
w miejscach nienarażonych na uszkodzenia
mechaniczne oraz jako izolacja pod okładziny
ceramiczne (wszelkiego rodzaju) mocowane
klejami. Może być również stosowana jako
paroizolacja pod kolejnymi warstwami. Odpowiednia dla aplikacji ręcznej (pędzel, paca stalowa) i mechanicznej (urządzenie do natrysku).
Zbrojona włóknami. Ma zdolność pokrywania
rys, odporność na uderzenia i wysoką przyczepność do betonu.
ALPOL GIPS Sp. z o.o.
Fidor, 26-200 Końskie
tel. 41 372 11 00
[email protected], www.alpol.pl
Przegląd izolacji w gruncie
26
nr 7/8/2016
PCI Pecimor® 2K
fot.: BASF Polska
Opis produktu
Bitumiczna izolacja grubowarstwowa do zewnętrznych ścian piwnic i fundamentów. Do stosowania
na powierzchnie pionowe i poziome, wewnątrz i na zewnątrz.
Do uszczelniania elementów
budynków przeciw: wilgoci
gruntowej oraz niespiętrzającej
się wodzie infiltracyjnej na płytach oraz ścianach fundamentowych; wodzie niewywierającej ciśnienia hydrostatycznego
na powierzchniach stropowych
oraz na powierzchniach umiarkowanie obciążonych; spiętrzającej
się wodzie infiltracyjnej oraz wodzie wywierającej ciśnienie hydrostatyczne. Do ochrony
elementów budynku
przed wodą agresywną dla betonu.
Nakładanie ręczne
oraz mechaniczne
(za pomocą urządzenia
natryskowego).
Cechy szczególne
Produkt sprawdzony w budownictwie,
zapewnia wysoką
odporność na przenikanie wody. Produkt dwuskładnikowy, wczesna
odporność na deszcz dzięki
szybkiemu wiązaniu. Wygodna
obróbka dzięki wypełnieniu polistyrenowemu.
Dobra przyczepność do suchych oraz lekko
wilgotnych podłoży. Dobra przyczepność
do betonu nieprzepuszczalnego dla wody. Produkt wodoszczelny do izolacji typu lekkiego,
średniego i ciężkiego. Elastyczny, mostkuje
rysy. Odporny na procesy starzenia. Nie zawiera rozpuszczalników.
BASF Polska Sp. z o.o.
Dział Chemii Budowlanej
ul. Wiosenna 12, 63-100 Śrem
tel.: 61 636 63 00, www.pci-polska.pl
PCI Pecithene®
fot.: BASF Polska
Opis produktu
Samoprzylepna membrana
bitumiczna do zewnętrznych ścian
piwnic, fundamentów, balkonów i tarasów. Do stosowania
na powierzchnie pionowe i poziome, wewnątrz i na zewnątrz.
Do uszczelniania
i ochrony stykających
się z gruntem budowli
i elementów budowlanych
przed wilgotnością podłoża oraz niespiętrzającą się wodą infiltracyjną. Do uszczelniania
przed wodą nienapierającą na powierzchniach
stropowych i w pomieszczeniach mokrych
oraz na powierzchniach
umiarkowanie obciążonych.
Do uszczelniania elementów
budowlanych przed wodą
agresywną dla betonu. Do poziomego uszczelniania pod powłokami ochronnymi posadzek
w piwnicach oraz budynkach
niepodpiwniczonych przed
wilgocią podciąganą kapilarnie.
Do uszczelniania balkonów
i tarasów przed wodą powierzchniową z dodatkowym
jastrychem jako warstwą
rozkładającą nacisk.
Cechy szczególne
Możliwość użycia od –5°C.
Produkt samoprzylepny i nie-
przepuszczający pary wodnej. Dobra przyczepność na podłożach suchych. Natychmiastowa
odporność na działanie wody oraz intensywne
opady atmosferyczne. Produkt elastyczny
i mostkujący rysy. Odporny na temperaturę
w zakresie od –20°C do +80°C oraz na starzenie.
BASF Polska Sp. z o.o.
Dział Chemii Budowlanej
ul. Wiosenna 12, 63-100 Śrem
tel.: 61 636 63 00, www.pci-polska.pl
PCI Barraseal® Turbo
fot.: BASF Polska
Opis produktu
Elastyczna dwukomponentowa izolacja
reaktywna do zewnętrznych
ścian piwnic, fundamentów
oraz elementów betonowych.
Do stosowania na powierzchnie pionowe i poziome,
wewnątrz i na zewnątrz.
Do elastycznego uszczelniania elementów budynków
i budowli przeciw wilgoci
gruntowej, spiętrzającej się
wodzie infiltracyjnej oraz wodzie
wywierającej ciśnienie hydrostatyczne. Do renowacji istniejących izolacji. Do izolacji zbiorników wodnych oraz odpływów. Jako izolacja
pozioma ścian przeciw wilgoci podciąganej
kapilarnie. Jako elastyczna izolacja cokołów
(również pod tynkami).
Do mocowania płyt
ochronnych, izolacyjnych i drenażowych. Dwuskładnikowa, elastyczna
izolacja reaktywna piwnic,
fundamentów oraz innych
elementów budynku
przeciw wilgoci gruntowej,
spiętrzającej się wodzie
infiltracyjnej oraz wodzie
wywierającej ciśnienie hydrostatyczne. Łączy w sobie
zalety grubowarstwowych
izolacji bitumicznych (KMB) oraz mineralnych
zapraw uszczelniających (MDS). Możliwość
zastosowania zarówno na podłożach mineralnych, jak i bitumicznych. Może stanowić
podłoże pod tynki oraz powłoki malarskie.
Cechy szczególne
Wygodna obróbka: wałkiem, pędzlem
lub pacą. Krótki czas schnięcia. Współpracuje
z taśmą uszczelniającą. Otwarta na dyfuzję
pary wodnej. Odporna na działanie mrozu,
promieniowanie UV oraz procesy starzenia.
Wysoka pozostałość części stałych: ok. 90%.
BASF Polska Sp. z o.o.
Dział Chemii Budowlanej
ul. Wiosenna 12, 63-100 Śrem
tel.: 61 636 63 00, www.pci-polska.pl
Przegląd izolacji w gruncie
nr 7/8/2016
27
Przegląd
BD2K Bitumiczna powłoka uszczelniająca
Cechy szczególne
Zużycie: szpachlowanie: około 1–2 kg/m2,
wilgoć gruntowa: około 4,1 kg/m2 (grubości
warstwy około 3,7 mm), woda wywierająca
ciśnienie: 5,5 kg/m2 (grubości warstwy około
5 mm). Czas wiązania/schnięcia: min. 2 dni.
Czas obróbki: około 1–2 godz.
fot.: quick-mix
Opis produktu
Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa,
wzmocniona włóknem rozproszonym
masa bitumiczna do wykonywania
grubowarstwowych, trwale elastycznych
powłok hydroizolacyjnych. Do izolowania części budowli zagłębionych w gruncie,
takich jak: ławy, stropy fundamentowe, ściany
piwniczne, stropy nad garażami podziemnymi
oraz wykonywania przeciwwilgociowych izolacji poziomych posadzek piwnicznych, tarasów
ziemnych, balkonów. Mostkuje rysy w podłożu.
Odporna na deszcz po około 2 godz. Zalecana
do przyklejania płyt ochronnych ze styropianu.
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
quick-mix Sp. z o.o.
ul. Nyska 36, 57-100 Strzelin
tel.: 46 813 23 14, faks: 46 813 23 16
[email protected], www.quick-mix.pl
IZOHAN IZOBUD WA – preparat do gruntowania podłoży o zmniejszonej nasiąkliwości
Cechy szczególne
Produkt ma bardzo dobrą przyczepność
do podłoży nasiąkliwych i nienasiąkliwych.
Jest łatwy i szybki w stosowaniu (gotowy
do użycia), bezrozpuszczalnikowy (bezpieczny
w kontakcie ze styropianem), wodochronny
oraz odporny na działanie czynników atmo-
Zużycie przy gruntowaniu: 0,2 kg/m2. Zużycie
przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej: 1,5 kg/m2/mm.
fot.: IZOHAN
Opis produktu
Wodorozcieńczalna emulsja asfaltowo-kauczukowa przeznaczona do gruntowania
podłoży o zmniejszonej nasiąkliwości (betony
wodoszczelne), a także do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych. Po rozcieńczeniu
z wodą (w przypadku powierzchni nienasiąkliwych w proporcjach 1:2 z przewagą
emulsji, przy podłożach nasiąkliwych 1:1),
produkt można stosować zarówno na suche,
jak i wilgotne podłoże.
sferycznych. Czas tworzenia powłoki wynosi
mniej niż 6 godzin. Czas pomiędzy nanoszeniem kolejnych warstw to około 5 godzin.
IZOHAN sp. z o.o.
ul. Łużycka 2, 81-963 Gdynia
tel./faks: 58 781 45 85
[email protected], www.izohan.pl
Opis produktu
Dwuskładnikowa, grubowarstwowa masa
asfaltowa modyfikowana polimerami
(KMB/PMBC) do izolowania budynków
oraz fragmentów budowli w części podziemnej (ściany fundamentowe, ściany piwniczne,
płyty fundamentowe) przed wilgocią gruntową,
wodą niewywierającą oraz wywierającą ciśnienie hydrostatyczne, a także do wykonywania
warstwy paroizolacyjnej (taras, stropodachy),
izolacji posadzek na gruncie oraz izolacji tarasów odwróconych wraz z ­IZOHAN EKO 2K.
fot.: IZOHAN
IZOHAN IZOBUD WM 2K – dwuskładnikowa masa uszczelniająca do izolacji przeciwwodnych
Cechy szczególne
Nie wymaga wkładek zbrojących ani tynku
wyrównawczego. Produkt jest odporny
na wysokie ciśnienie wody (do 0,8 MPa),
a także na występujące w gruncie substancje
agresywne. Jest łatwy i szybki w stoso-
waniu, bezroz­puszczalnikowy (bezpieczny
w kontakcie ze styropianem) i wysoko
elastyczny. Nadaje się na wszystkie podłoża
mineralne. Produkt mostkuje rysy do 3 mm.
IZOHAN IZOBUD WM 2K może być stosowany zarówno na podłoża suche, jak i lekko
wilgotne, a odporność na deszcz uzyskuje
już po 2 godzinach.
IZOHAN sp. z o.o.
ul. Łużycka 2, 81-963 Gdynia
tel./faks: 58 781 45 85
[email protected], www.izohan.pl
Przegląd izolacji w gruncie
28
nr 7/8/2016
Remmers Multi Baudicht 2K
Cechy szczególne
Odporność na nacisk,
nawet bez wkładki zbrojącej, jest
ponad trzykrotnie
wyższa od wymaganej.
Oznacza to najwyższe
bezpieczeństwo funkcjonowania, nawet przy
wbudowaniu w gruncie
na głębokościach > 3 m.
Szczególną właściwością w strefie
cokołowej jest bezszwowe przejście między
obszarem powyżej i poniżej poziomu terenu.
Nieskomplikowany system izolacji pod płytkami z zastosowaniem materiału Multi-Baudicht
2K, nakładanego pędzlem lub szpachlowanego, pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.
Idealne rozwiązanie w żelbetowych zbiorniska
fot.: Remmers Pol
Opis produktu
Produkt spełnia wszystkie wymagania
techniczne stawiane wyrobom bitumicznym
typu KMB, a określone w odpowiednich
wytycznych branżowych oraz w niemieckiej normie DIN 18195. Nie jest to jednak
produkt bitumiczny, lecz elastyczna zaprawa
o spoiwie cementowym, w wysokim stopniu
uszlachetniona dodatkiem nowoczesnych
tworzyw sztucznych. Możliwe jest stosowanie
ściśle według wytycznych dotyczących mas bitumicznych, jednak wodoszczelność i trwałość
uzyskiwane są także przy mniejszych grubościach powłoki. W przypadku przeciwwodnego zabezpieczania ścian fundamentowych,
wyrób może być układany jako hydroizolacja
piwnicy i cokołu, a dodatkowo używany także
do uszczelnienia tynku cokołowego w miejscu,
gdzie styka się on z gruntem.
kach wody, gdy wymagana jest
wysoka elastyczność i jednocześnie
można zapewnić dobre warunki do wyschnięcia naniesionej
powłoki. Zużycie: 2,5–3,7 kg/m2,
w zależności od przypadku
obciążenia wodą.
Remmers Polska Sp. z o.o.
ul. Sowia 8, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel.: 61 816 81 00, faks: 61 816 81 34
www.remmers.pl
Opis produktu
Powłoka hydroizolacyjna na bazie bitumicznej, modyfikowanej tworzywami sztucznymi,
z wypełnieniem gumowym. Standardowe
gruntowanie podłoża polega na natryskowym naniesieniu krzemianowego preparatu
Kiesol, który m.in. lekko wzmacnia podłoże,
wiąże resztki pyłu oraz wyrównuje chłonność.
Następnie nakłada się w dwóch warstwach
powłokę bitumiczną w wersji jedno- lub dwuskładnikowej. Produkt jednoskładnikowy Remmers Profi-Baudicht 1K nie wymaga mieszania,
nakłada się go prosto z pojemnika. Produkt
dwuskładnikowy Remmers Profi-Baudicht
2K jest zalecany w warunkach utrudnionego
wysychania. Powłoka musi być naniesiona
w odpowiednio grubej warstwie – w przypadku dużego obciążenia wodą grubość powłoki
po wyschnięciu nie powinna być mniejsza
niż 4 mm. Najczęstszy sposób
nakładania to ręczne
szpachlowanie, ale
możliwe jest także nakładanie natryskowe.
fot.: Remmers Polska
Remmers Profi-Baudicht 1K
Cechy szczególne
Produkty wchodzące
w skład systemu
są nieszkodliwe
dla środowiska, bezrozpuszczalnikowe i łatwe w stosowaniu. Powłoka hydroizolacyjna jest elastyczna, rozciągliwa
i mostkująca rysy, można ją nakładać bezpośrednio na mur, bez konieczności tynkowania.
Zapewniona jest wysoka szczelność w stosunku do wody pod ciśnieniem oraz odporność
na wodę oddziaływującą agresywnie na beton,
a także odporność na glony, gnicie i sól
odladzającą. Wysoka odporność na nacisk > 0,3 MN/m². Przy prawidłowym
stosowaniu powłoka ma bardzo dobrą
przyczepność do wszystkich mineralnych podłoży, także matowo-wilgotnych.
Zużycie: 4–5,5 kg/m2,
w zależności od przypadku
obciążenia wodą.
Remmers Polska Sp. z o.o.
ul. Sowia 8, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel.: 61 816 81 00, faks: 61 816 81 34
www.remmers.pl
Opis produktu
Hydroizolacja grubopowłokowa o najwyższej
jakości według DIN 18195
cz. 2. Przekrywająca rysy,
dwuskładnikowa powłoka
hydroizolacyjna oparta
na bitumach modyfikowanych tworzywami sztucznymi. Produkt posiada odpowiednie atesty, jak również
liczne świadectwa badań
wykonanych przez niezależne instytuty badawcze.
fot.: Remmers Polska
Remmers K2 Dickbeschichtung
Cechy szczególne
Hydroizolacja na podłożach mineralnych stosowana
we wszystkich przypadkach obciążenia
wodą, szczególnie w okresach chłodnej i wilgotnej
pogody. Do nowego
budownictwa, renowacji
i jako międzywarstwowa
hydroizolacja pod jastrychami. Spełnia wymagania
wytycznych odnoszących się do planowania
i wykonania hydroizolacji
elementów budowlanych
stykających się z gruntem
za pomocą grubowarstwowych powłok bitumicznych modyfikowanych
tworzywami sztucznymi,
z listopada 2001 r. Materiał
jest dopuszczony do stosowania
w strefie III ochrony wody gruntowej. Zuży-
cie: 3,5–4,5 l/m2, w zależności od przypadku obciążenia wodą.
Remmers Polska Sp. z o.o.
ul. Sowia 8, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel.: 61 816 81 00, faks: 61 816 81 34
www.remmers.pl
Przegląd izolacji w gruncie
nr 7/8/2016
29
Przegląd
Abizol W asfaltowa emulsja anionowa
Opis
Tytan Professional Abizol W to
szybkoschnąca asfaltowo-polimerowa emulsja anionowa przeznaczona
do gruntowania podłoży, która głęboko penetruje i poprawia przyczepność.
ABIZOL W to bezpieczna dla styropianu emulsja o podwyższonej adhezji.
Abizol W jest przeznaczony do prac
wykonywanych zarówno na dachach, jak i przy fundamentach, jako
idealna warstwa sczepna dla gruntowanej
powierzchni i materiału powłokowego.
Na fundamentach stosujemy go w systemie z masą typu KMB, np. ABIZOL W 2K.
Produkt przeznaczony jest do gruntowania
podłoży betonowych, tynków i wylewek
cementowych, podłoży ceramicznych
oraz starych pokryć z pap asfaltowych,
fot.: Selena
pod asfaltowe papy
zgrzewalne, asfaltowe
papy i membrany samoprzylepne, hydroizolacyjne
masy i lepiki asfaltowe;
do wykonywania lekkich
powłok izolacyjnych
przeciwwilgociowych
na betonowych elementach
pionowych i poziomych;
do gruntowania podłoży
przed przyklejaniem płyt
termoizolacyjnych za pomocą klejów i mas
bitumicznych
Cechy szczególne
Produkt spełnia wymogi normy PN-B-24002­
‑AL. Abizol W jest szybkoschnącą asfaltowo-polimerową emulsją (czas schnięcia nawet
do 15 minut) o podwyższonej adhezji. Emulsja
jest bezpieczna dla styropianu. Głębokopenetrująca emulsja polimerowa o niedrażniącym
zapachu, stanowi hydroizolację przeciwwilgociową.
Selena SA
ul. Wyścigowa 56 E, 53-012 Wrocław
tel.: 71 783 83 01, faks: 71 783 83 00
[email protected], www.selena.pl
Abizol W 2K masa bitumiczno-polimerowa typu KMB do wykonywania powłok hydroizolacyjnych
Cechy szczególne
Masa szybkoschnąca i odporna na deszcz po krótkim
czasie. Mostkuje pęknięcia
i uszczelnia rysy. Wodoszczelna masa (0,75 MPa) wykazuje
wysoką elastyczność nawet
w niskich temperaturach.
Abizol W 2K charakteryzuje
bardzo bezpieczna reakcja
chemiczna podczas łączenia
komponentu A i B, wysoka odporność
na starzenie oraz możliwość nakładania nawet
na wilgotne podłoże. Ekologiczna – masa nie
zawiera rozpuszczalników organicznych (bezpieczna dla materiałów ociepleniowych). Spełnia wymagania normy DIN 18 195 części 4, 5,
6. Abizol W 2K można aplikować natryskowo.
Właściwości masy umożliwiają nanoszenie
fot.: Selena
Opis
Tytan Professional Abizol W 2K
to grubowarstwowa, modyfikowana
polimerami, wysoko elastyczna bitumiczna masa typu KMB, przeznaczona do wykonywania powłok hydroizolacyjnych budynków, budowli i ich
części stykających się z gruntem (płyty,
ściany fundamentowe, ściany piwnic,
stropów garaży podziemnych) na podłożach mineralnych poniżej poziomu
gruntu. Stosowana do uszczelnień międzywarstwowych (pod jastrychem dociskowym) w pomieszczeniach mokrych, na balkonach i tarasach. Może być także używana do przyklejania
płyt termoizolacyjnych do ścian fundamentów.
Grubowarstwową masę Abizol W 2K cechuje
wysoka odporność na starzenie się. Po krótkim
czasie jest odporna na deszcz.
grubowarstwowo do 5 mm w jednej warstwie. Abizol W 2K nie spływa z pionowych
powierzchni. Masa jest odporna na starzenie,
działanie wody i substancje agresywne naturalnie występujące w gruncie.
Selena SA
ul. Wyścigowa 56 E, 53-012 Wrocław
tel.: 71 783 83 01, faks: 71 783 83 00
[email protected], www.selena.pl
MATIZOL FUNDAMENT SBS Super Montaż
Opis
Nowoczesna papa do wykonywania ciężkiej
izolacji przeciwwodnej w systemach wielooraz jednowarstwowych (tj. w konstrukcjach
ścian oraz na lub pod podłogami lub płytami
stykającymi się z gruntem w celu zabezpieczenia przed wodą, wywierającą ciśnienie
hydrostatyczne, przechodzącą z gruntu
do środowiska wewnętrznego lub z jednej
części budowli do innej).
fot.: Selena
Cechy szczególne
Przeciwwodna hydroizolacja elementów pionowych i poziomych fundamentów, piwnic,
ścian itp., polecana na wszystkie zabezpieczenia hydroizolacyjne fundamentów, modyfikowana elastomerem SBS, zapewnia długoletnią gwarancję szczelności, ochronę przed
korozją biologiczną oraz wysoką odporność
na uszkodzenia mechaniczne. Zabezpieczająca papę folia jest odporna na promieniowanie UV. Papa ma atest higieniczny PZH.
Przeznaczona do systemów hydroizolacji
fundamentów.
Selena SA
ul. Wyścigowa 56 E, 53-012 Wrocław
tel.: 71 783 83 01, faks: 71 783 83 00
[email protected], www.selena.pl
Przegląd izolacji w gruncie
30
nr 7/8/2016
System izolacji powłokowej
Opis
System składający się z preparatu bitumicznego nakładanego pędzlem, wałkiem
lub packą, który następnie
zabezpiecza się folią kubełkową zintegrowaną z włókniną filtracyjną, co pozwala
na odseparowanie izolacji
od gruntu oraz zmniejszenie
ciśnienia hydrostatycznego
wody napierającej na fundament. Przy fundamentach
murowanych zaleca się
stosowanie masy bitumicznej SOPRAMUR
LATEX (lub CURNOIR) i zabezpieczenie matą
drenażową SOPRADRAIN PLAT T150 ułożoną
włókniną filtracyjną do gruntu. Przy fundamentach monolitycznych (żelbetowych) zaleca się
fot.: Soprema Polska
stosowanie masy bitumicznej SOPRAMUR (lub CURNOIR – na nierówne ściany)
i zabezpieczenie go matą
drenażową SOPRADRAIN
PLAT T150 ułożoną włókniną filtracyjną do gruntu.
Rozwiązanie przeznaczone do stosowania przy gruntach o dużej przepuszczalności i niskim poziomie wód
gruntowych.
Cechy szczególne
System bardzo łatwy do wykonania, nie jest
konieczne zatrudnianie firm specjalistycznych.
Rozwiązanie jest tanie, łatwe do wykonania
we własnym zakresie, nie wymaga stosowania
otwartego ognia.
Dane techniczne: zużycie masy bitumicznej – ok. 1,5 kg/m2 w dwóch warstwach;
temp. stosowania – od +5 do +45°C;
wymiary rolki (długość/szerokość/wysokość) –
15 m/2 m/10 mm.
Soprema Polska Sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 7, Pass
05-870 Błonie
tel.: 22 436 93 02, faks: 22 436 93 06,
[email protected]
www.soprema.pl, www.soprarchitekt.pl
System izolacji papowej jednowarstwowej
Opis
System składający się z bitumicznego preparatu gruntującego, nakładanego pędzlem lub
wałkiem, papy samoprzylepnej lub grzanej
całopowierzchniowo i maty drenażowej.
Preparat gruntujący CURNOIR stosuje się
na nierówne podłoża
murowane z bloczków lub na podłoża
monolityczne pod papy
samoprzylepne, a preparat ­SOPRADERE lub
AQUAREDE – na równe
podłoża pod papy grzane
całopowierzchniowo.
Samoprzylepna papa
COLPHENE 1500 pokryta jest z wierzchu folią
fot.: Soprema Polska
HDPE odporną na prze-
rastanie korzeni, a od spodu samoprzylepną
masą bitumiczno-kauczukową. Papa grzana
całopowierzchniowo SOPRALENE FLAM
JARDIN jest odporna na przerastanie korzeni.
Do zabezpieczenia hydroizolacji używa się
maty drenażowej SOPRADRAIN PLAT T150
układanej włókniną filtracyjną do gruntu.
Rozwiązanie przeznaczone do stosowania
przy gruntach słabo przepuszczalnych i niskim
poziomie wód gruntowych.
Cechy szczególne
System bardzo łatwy do wykonania, przy papach
samoprzylepnych nie jest konieczne zatrudnienie firmy specjalistycznej ani użycie otwartego
ognia. Przy papach termozgrzewalnych zaleca
się zatrudnienie firmy specjalistycznej, ponieważ praca wymaga większego doświadczenia
przy wykonywaniu tego typu hydroizolacji.
Dane techniczne: zużycie preparatu
gruntującego CURNOIR – do ok. 1,5 kg/m2
na nierównych podłożach, SOPRADERE
– ok. 0,3 l/m2; wymiary papy samoprzylepnej
(szer./dł./gr.) – 1 m/10 lub 20 m/1,5 mm, papy
zgrzewanej – 1 m/8 m/3,9 mm, folii kubełkowej – 2 m/15 m/10 mm.
Soprema Polska Sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 7, Pass
05-870 Błonie
tel.: 22 436 93 02, faks: 22 436 93 06,
[email protected]
www.soprema.pl, www.soprarchitekt.pl
System izolacji papowej dwuwarstwowej
Opis
System składający się
z bitumicznego preparatu
gruntującego AQUADERE
lub SOPRADERE nakładanego pędzlem lub wałkiem
w celu zwiększenia przyczepności papy do podłoża,
papy podkładowej grzanej
całopowierzchniowo
SOPRALENE FLAM 180
jako pierwszej warstwy
i papy SOPRALENE FLAM
JARDIN odpornej na przerastanie korzeni jako warstwy
drugiej. Do zabezpieczenia hydroizolacji
używa się maty drenażowej SOPRADRAIN
PLAT T150 układanej włókniną filtracyjną
do gruntu.
Rozwiązanie przeznaczone do izolacji ciężkiej
fundamentów posadowionych w gruntach
słabo przepuszczalnych
lub nieprzepuszczalnych
oraz przy wysokim lub
zmiennym poziomie wód
gruntowych.
Cechy szczególne
Wykonanie sytemu wymaga zatrudnienia firmy
fot.: Soprema Polska
specjalistycznej z dużym
doświadczeniem.
Dane techniczne: grubość papy podkładowej – 3,0 mm; wymiary: 1,0×10 m;
odporność temp. – od –20°C do +105°C;
gr. papy nawierzchniowej – 3,9 mm; wymiary
– 1,0×8,0 m; temp. układania – od +5°C
do +45°C. Zużycie preparatu gruntującego: ok. 0,3 l/m2. Wymiary folii kubełkowej
(szer./dł./wys.) – 2 m/15 m/10 mm.
Soprema Polska Sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 7, Pass
05-870 Błonie
tel.: 22 436 93 02, faks: 22 436 93 06,
[email protected]
www.soprema.pl, www.soprarchitekt.pl
Przegląd izolacji w gruncie
nr 7/8/2016
31
Przegląd
ÖKOPLAST® 2K 20B
fot.: VISBUD
Pro
jekt
Opis
Niezawierająca rozpuszczalników, przekrywająca rysy, dwuskładnikowa, grubowarstwowa
masa bitumiczna przeznaczona do uszczelniania
elementów budowli
stykających się z gruntem
przed wilgocią gruntową i niespiętrzoną
wodą przesiąkową, wodą nienapierającą
pod ciśnieniem (na powierzchniach stropów,
w pomieszczeniach mokrych), spiętrzoną
wodą przesiąkową i wodą pod ciśnieniem,
na pionowych i poziomych powierzchniach
wewnętrznych i zewnętrznych. Może być
wykorzystana do uszczelniania połączeń
ścian z płytami fundamentowymi z betonu wodoszczelnego oraz do uszczelniania
szczelin przerw roboczych i spoin pionowych
elementów budowli z betonu o wysokim
stopniu wodoszczelności.
Cechy szczególne
Łatwa w stosowaniu i podatna na późniejsze
wygładzanie. Jest ulepszonym tworzywem
sztucznym, zbrojonym włóknami materiałem
do wykonywania grubowarstwowych powłok
uszczelniających na bazie emulsji bitumicznej
z hydraulicznie wiążącym proszkiem. Wykonana z niego powłoka jest odporna na działanie
agresywnych substancji, które zazwyczaj
występują w gruncie, i nie stanowi obciążenia
dla wody gruntowej.
VISBUD Projekt Sp. z o.o.
ul. M. Bacciarellego 8E/I, 51-649 Wrocław
tel.: 71 344 04 34
[email protected], www.visbud-projekt.pl
ÖKOPLAST® 1K/2K 20B
Projekt
cji agresywnych, zazwyczaj występujących
w gruncie, nie stanowi obciążenia dla wody
gruntowej.
fot.: VISBUD
Opis produktu
Jednokomponentowa, wypełniona polistyrenem, grubowarstwowa masa uszczelniająca
na bazie bitumów. Produkt przeznaczony
do uszczelniania elementów budowli
stykających się z gruntem przeciw wilgoci
gruntowej i niespiętrzonej wodzie przesiąkowej, wodzie nienapierającej pod ciśnieniem
(na powierzchniach stropów/w pomieszczeniach mokrych), spiętrzonej wodzie
przesiąkowej i wodzie pod ciśnieniem,
na pionowych i poziomych powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych.
Do uszczelniania połączeń ścian na płytach
fundamentowych z betonu wodoszczelnego oraz do uszczelniania szczelin przerw
roboczych i spoin pionowych elementów
budowli z betonu o wysokim stopniu wodoszczelności. Masa może być stosowana jako
klej do płyt izolacyjnych, zabezpieczających
i drenażowych.
Cechy szczególne
Produkt elastyczny, bezzapachowy, łatwy
w aplikacji, odporny na działanie substan-
VISBUD Projekt Sp. z o.o.
ul. M. Bacciarellego 8E/I, 51-649 Wrocław
tel.: 71 344 04 34
[email protected], www.visbud-projekt.pl
IMBERAL® BES 10B
jekt
fot.: VISBUD Pro
Opis produktu
Materiał na bazie emulsji
bitumicznej do wykonywania ochronno-uszczelniającej powłoki malarskiej
na powierzchniach budowli
powyżej i poniżej poziomu
gruntu. Może być stosowany
na murze, betonie, tynku
z grupy zapraw P II i P III,
w obrębie dachu, jako alternatywa dla zawierających
rozpuszczalniki bitumicznych
powłok malarskich oraz jako regeneracyjna
powłoka malarska na starych uszczelnieniach
bitumicznych. Jako warstwa gruntująca pod
papy bitumiczne. Do wykonywania wodoszczelnych zapraw naprawczych. Jako dodatek
do tynku, zaprawy murarskiej i jastrychu.
Cechy szczególne
Wykonana powłoka jest odporna
na działanie substancji agresywnych, które
zazwyczaj występują
w gruncie, i nie
stanowi obciążenia
dla wody gruntowej. Jako dodatek
polepsza urabialność
zaprawy i zapewnia
dobrą wodoszczelność
ze względu na zmniejszenie przenikalności
wody. Zwiększa odporność na działanie soli
wysypywanych zimą. Polepsza wytrzymałość
jastrychów na ścieranie.Nadaje się do nakładania mechanicznego. Łatwa aplikacja.
Produkt zachowuje swoją konsystencję przez
cały czas stosowania. Ma właściwości plastyfikujące. Nie zawiera rozpuszczalników.
VISBUD Projekt Sp. z o.o.
ul. M. Bacciarellego 8E/I, 51-649 Wrocław
tel.: 71 344 04 34
[email protected], www.visbud-projekt.pl
Przegląd izolacji w gruncie
32
nr 7/8/2016
Crossin Floor
Opis produktu
Sztywna pianka
poliuretanowa
o strukturze zamkniętokomórkowej
do izolacji cieplnej
podłóg i fundamentów w budownictwie
i przemyśle metodą
natrysku. Termoi hydroizolacja w jednym. Bezspoinowość
izolacji eliminuje
ewentualne straty
ciepła. Bardzo dobra
przyczepność do różnego rodzaju materiałów
budowalnych, z których wykonane są posadzki, podłogi i fundamenty, m.in. do drewna,
betonu i cementu.
mostki termiczne. Gęstość pozorna rdzenia:
≥ 50 kg/m3. Wytrzymałość na ściskanie:
≥ 400 kPa. Odporność na duże różnice
temperatur (od –40ºC do +100ºC). Produkt
bezpieczny dla środowiska – nie zawiera HFC
ani PBDE. Klasa reakcji na ogień: E.
fot.: PCC PRODEX
Cechy szczególne
Niski współczynnik przewodzenia ciepła
(λ = 0,022 ±0,005 W/(m·K)). Ciągłość
aplikacji eliminuje spoiny, a tym samym
CROSSIN Spray Insulation
PCC PRODEX Sp. z o.o.
ul. Artemidy 24, 01-497 Warszawa
infolinia: +48 665 000 888
[email protected]
www.crossin-spray.pcc.eu
Membrana wytłaczana GXP Plus do izolacji fundamentów z innowacyjnym systemem łączenia
Opis
Materiał wykonany metodą ekstruzji z polietylenu o wysokiej gęstości. Jest materiałem izolacyjnym, ochronnym i drenażowym przeznaczonym
do stosowania w budownictwie kubaturowym,
drogowo-mostowym oraz hydrotechnicznym.
Produkt wielofunkcyjny o bardzo dużej trwałości
użytkowej. Przyjazny środowisku, odporny
na starzenie oraz nieulegający biodegradacji.
Cechy szczególne
Membrana odporna na związki chemiczne
występujące w gruncie. Bardzo wytrzymała
na ściskanie i rozrywanie. Łatwa i szybka w montażu.
­ apewnia optymalną
Z
przestrzeń wentylacyjną i drenażową.
Zwiększa izolacyjność termiczną
ścian i fundamentów.
Innowacyjny system łączenia niweluje mankamenty zwiąfot.: Griltex Polska
zane ze stosowaniem
folii wytłaczanych
i zwiększa ich funkcjonalność i zakres zastosowania. Montaż jest łatwy i skuteczny – zabezpiecza przed przesuwaniem się połączonych
arkuszy folii, a dodatkowe kanały
na uszczelkę lub zgrzew stabilizują miejsce uszczelnienia.
Nie ma problemu związanego
fot.: Griltex Polska
z zachowaniem liniowego
łączenia arkuszy w przypadku
ich stosowania na dużych
powierzchniach. Odpowiednio
wyprofilowany kanał umożliwia
zgrzewanie poszczególnych arkuszy ze sobą oraz z arkuszami
folii płaskich.
Wymiary (gr./szer./dł.):
0,4–1,5 mm/0,5–4,0 m/
/20–50 m.
Griltex Polska Sp. z o.o.
ul. Obornicka 7, Złotkowo
62-002 Suchy Las
tel.: 61 655 37 51,
600 07 82 83
faks: 61 655 37 50
[email protected]
www.griltex.pl,
www.griltex.com
PROMOCJA
.com.pl
Przegląd izolacji w gruncie
nr 7/8/2016
33
Materiały i technologie
PREZENTACJA
Jarosław Gasewicz
IZOLACJE POWŁOKOWE
– TRWAŁE I SKUTECZNE, DOBIERANE
DO RZECZYWISTYCH WARUNKÓW
Remmers specjalizuje się
w izolacjach zabezpieczających
budynki przed wodą znajdującą się
w gruncie. Opierając się zarówno
na doświadczeniach własnych, jak
i na wskazówkach udzielanych
przez współpracujących z firmą
rzemieślników, Remmers preferuje
powłoki hydroizolacyjne zespolone
z podłożem. Takie zespolenie
gwarantuje ogólną skuteczność
izolacji, nawet w razie lokalnych
uszkodzeń. Stosowane są w takim
przypadku najczęściej materiały
bitumiczne lub tzw. szlamy
cementowe w wersjach sztywnych
lub elastycznych.
Receptury wyrobów są ciągle modyfikowane
w celu uzyskania jak najlepszych właściwości użytkowych, takich jak wodoszczelność
i trwałość przy możliwie prostym sposobie
aplikacji. Dobór materiału hydroizolacyjnego
powinien być uzależniony od rzeczywistych
warunków stwierdzonych w obiekcie, w tym
warunków gruntowo-wodnych, sposobu wykonania ścian w podziemnych częściach budowli i możliwości technicznych wykonawcy.
SZTYWNE SZLAMY USZCZELNIAJĄCE
Sztywne szlamy uszczelniające cechują się
wysoką wodoszczelnością, lecz nie wymaga
KONTAKT
się od nich zdolności
mostkowania rys. Można wykonać z nich izolację pionową od strony gruntu, jednak brak
zdolności mostkowania
rys sprawia, że najczęściej wykonuje się z nich
warstwę podkładową.
Takie rozwiązanie jest
szczególnie korzystne
na bardzo wilgotnych
(mokrych) podłożach
oraz w razie przewidywania obciążenia wodą
FOT. 1. Przykład ściany, na której znakomicie sprawdza się powłoka
nakładana pędzlem
pod wysokim ciśnieniem.
W systemach powłok hydroizolacyjnych zalecanych przez firmę Remmers wykonuje się najczęściej jedną lub dwie
warstwy szlamu sztywnego Remmers Dichtschlämme lub Remmers Sulfatexschlämme. Taki
zabieg w istotnym stopniu poprawia przyczepność całego systemu powłokowego oraz odporność na wodę znajdującą się w izolowanej ścianie.
ELASTYCZNE SZLAMY USZCZELNIAJĄCE
Elastyczne szlamy uszczelniające od wielu lat są uznawane za idealne rozwiązanie
w przypadku wykonywania tzw. izolacji podpłytkowych w zastosowaniach zewnętrznych
(np. na tarasach i balkonach). Takie wyroby nadają się też znakomicie do wykonywania
izolacji przeciwwodnych na powierzchniach stykających się z gruntem. W związku z tym,
że powłoki te można nakładać pędzlem, nadają się one szczególnie do stosowania na ścianach o bardzo nierównej powierzchni, np. na murach mieszanych z wstawkami kamiennymi. W sytuacji, gdy wyrównanie wiązałoby się z nakładaniem tynku grubości kilkunastu
centymetrów, stanowczo lepszym technicznie rozwiązaniem jest wykonanie izolacji poprzez
naniesienie elastycznej powłoki o jednolitej grubości niestanowiącej jednocześnie jednej
płaszczyzny. Remmers proponuje przede wszystkim nowoczesny wyrób Multi Baudicht 2K
zawierający specjalne wypełniacze i katalizatory, co powoduje bardzo szybkie schnięcie
– całkowite wyschnięcie następuje w ciągu 18 godzin. W przypadku, gdy czas schnięcia
nie jest szczególnym problemem, stosowany jest sprawdzony na wielu obiektach materiał
Elastoschlämme 2K.
GRUBOWARSTWOWE POWŁOKI BITUMICZNE MODYFIKOWANE TWORZYWAMI
SZTUCZNYMI
Remmers Polska Sp. z o.o.
ul. Sowia 8, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel.: 61 816 81 00, faks: 61 816 81 11
www.remmers.pl
34
Materiały tego typu dominują na budowach. Niestety, w Polsce dość powszechnie, aczkolwiek niesłusznie, uznaje się, że jedno- lub dwukrotne pomalowanie ściany emulsją
bitumiczną jest tożsame z wykonaniem izolacji przeciwwodnej. W rzeczywistości izolacja
przeciwwodna wykonana z mas bitumicznych modyfikowanych tworzywami sztucznymi
musi mieć grubość co najmniej 4 mm; gdy obciążenie wodą jest mniejsze wystarczy warstwa
nr 7/8/2016
Elastyczna powłoka Elastoschlämme 2K na poziomych powierzchniach
betonowych kap przy tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku
FOT. 3.
grubości 3 mm. Powłoki bitumiczne zapewniają całkowitą szczelność i bardzo dobrze sprawdzają się od kilkudziesięciu lat.
Remmers był jednym z prekursorów w tym zakresie. Aktualna
oferta jest bogata i zróżnicowana. W zależności o preferencji najczęściej wybierane są: jednoskładnikowa masa Profi Baudicht 1K
z wypełniaczem gumowym, która cechuje się wysoką odpornością
na nacisk, lub też popularny materiał dwuskładnikowy K2 Dickbeschichtung z wypełniaczem styropianowym. Poza zapewnieniem
odpowiedniej grubości powłoki ważne jest także przygotowanie podłoża oraz odpowiednie gruntowanie. Zalecane przez firmę Remmers
gruntowanie obejmuje natryskiwanie krzemianowego preparatu Kiesol oraz naniesienie co najmniej jednej warstwy sztywnego szlamu
uszczelniającego, np. Dichtschlämme. Takie rozwiązanie gwarantuje
znakomitą przyczepność do mineralnego podłoża.
W przypadku nowo budowanych obiektów dobór izolacji nie jest
skomplikowanym procesem. Rozwiązania konstrukcyjne są zgodne
z aktualnymi normami i rozwiązania hydroizolacyjne też mogą być
wtedy standardowe – bardzo dobrze sprawdza się systemowa izolacja przeciwwodna z użyciem powłoki bitumicznej Profi-Baudicht 1K
lub nowoczesnej powłoki cementowo-polimerowej Multi-Baudicht
2K. Dobór optymalnego rozwiązania w przypadku istniejącego
obiektu nie jest zadaniem łatwym – wtedy warto sięgać po pomoc
doradców technicznych firmy Remmers, oferowaną na polskim rynku budowlanym już od 20 lat.
n
FOT. 2.
obiektu
Izolacja bitumiczna K2 Dickbeschichtung na ścianach istniejącego
PROMOCJA
KONFERENCJA
IZOLACJE
Jedyna tego typu platforma
wymiany wiedzy
i doświadczeń dla
specjalistów z branży
IZOLACJE.COM.PL
Dostęp do wartościowych
i wiarygodnych treści w każdym
miejscu i czasie, możliwość
komentowania
i wspótworzenia
informacji
CZASOPISMO
PUNKTOWANE
6 pkt.
NEWSLETTER
• Unikalne treści
• Bogata i rzetelnie opracowana zawartość
• Autorzy – reprezentanci środowisk naukowych
i wybitni specjaliści w branży
• Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
nr 7/8/2016
WYDANIA
SPECJALNE
Wydania tematyczne
– bezpłatne dla
prenumeratorów
Najbardziej aktualne
informacje w skrzynce
e-mailowej
35
Materiały i technologie
dr inż.
Wioletta Jackiewicz-Rek, dr inż. Małgorzata Konopska-Piechurska,
Andrzej Garbacz, prof. PW
dr inż. hab.
mgr inż.
Kamil Załęgowski,
NAWIERZCHNIE BETONOWE
– USZKODZENIA I NAPRAWY
Detorioration and repair of concrete pavements ABSTRAKT S. 40
Nawierzchnie betonowe zapewniają wyższą trwałość
konstrukcjom drogowym niż nawierzchnie z mieszanki
mineralno-asfaltowej. Są jednak bardziej wrażliwe
na błędy.
Nawierzchnie betonowe w Polsce projektowane są na okres eksploatacji nie krótszy niż 30 lat, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych
z 2001 r. [1]. W pierwszych latach eksploatacji nawierzchni betonowych zakres prac związanych z ich utrzymaniem ogranicza się
głównie do przeglądu, oceny i wypełniania szczelin dylatacyjnych.
W kolejnych latach użytkowania mogą pojawić się pęknięcia krawędzi płyt w rejonie dylatacji. Po ok. 10 latach eksploatacji należy wykonać pierwsze zabiegi związane z poprawą szorstkości nawierzchni.
Po ok. 20–30 latach mogą pojawić się spękania siatkowe oraz pęknięcia w narożach i krawędziach płyt, które wymagają wzmocnienia
nawierzchni lub wymiany na nową [2].
Wszystkie wady i uszkodzenia nawierzchni betonowych mogą
wystąpić we wcześniejszym okresie użytkowania niż to zakładano.
Związane może to być z popełnieniem błędów na poszczególnych
etapach ich wykonywania, przekładających się bezpośrednio na obniżenie parametrów nawierzchni oraz całej konstrukcji, które rzutują
na jej trwałość, bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania [3].
Metody naprawy nawierzchni betonowych powinny być dobrane
na podstawie odpowiednio zastosowanych metod diagnostycznych
służących ocenie właściwości użytkowych nawierzchni. Przykład
usystematyzowanego podejścia do oceny stanu nawierzchni drogowych stanowi wykorzystywany przez GDDKiA System Oceny Stanu
Nawierzchni – SOSN [4], [5].
KLASYFIKACJA USZKODZEŃ NAWIERZCHNI
Uszkodzenia nawierzchni betonowych mogą być rozpatrywane
ze względu na różne kryteria. W artykule skupiono się na uszkodzeniach powierzchniowych i strukturalnych, które niewątpliwie
stanowią podstawowe grupy uszkodzeń.
Uszkodzenia powierzchniowe
To wady nawierzchni, które dotyczą powierzchni betonu. Mają one
znaczenie dla estetyki, komfortu jazdy i trwałości nawierzchni, jednakże nie wpływają bezpośrednio na parametry mechaniczne płyt
betonowych. Zalicza się do nich:
»» ubytki powstające w wyniku wyłuskania ziarna kruszywa z powierzchni betonu. Najbardziej narażone na wyłuskanie są ziarna
otoczakowe ze względu na małe rozwinięcie powierzchni, zwłaszcza
jeśli są mocno zapylone [6],
36
»» odpryski
ziarna kruszywa, czyli niewielkie zagłębienie w powierzchni betonu o kształcie zbliżonym do stożka, z widocznym
najczęściej na jego dnie fragmentem rozłupanego ziarna kruszywa.
Powstają, gdy ziarna kruszywa grubego zlokalizowane blisko powierzchni pęcznieją, niszczą i odspajają się wraz z fragmentami
przyległej zaprawy. Najczęstszą przyczyną jest brak mrozoodporności
kruszywa, np. lekkich ziaren, które wypływają na wierzch podczas
wibrowania mieszanki betonowej, gdzie chłoną wodę i szybko ulegają zniszczeniu w wyniku zamrażania,
»» kratery powstające na skutek reakcji glinu z wodorotlenkiem
wapnia, co prowadzi do wydzielania się lotnego wodoru [7],
»» pęknięcia włoskowate – efekt skurczu plastycznego, czyli zmniejszenia objętości wiążącego betonu znajdującego się jeszcze w stanie
plastycznym. Skurcz, a w efekcie powstawanie rys wywoływany jest
przez szybsze odparowywanie wody z powierzchni świeżego betonu
niż jej sączenie z niższych warstw. Kluczową rolę w tym przypadku
odgrywa pielęgnacja wilgotnościowa świeżego betonu,
»» siatka spękań – może powstawać na skutek drgań wywołanych
ruchem, także ruchem technologicznym, wprowadzonym zanim
beton osiągnie odpowiednią wytrzymałość.
ABSTRAKT W artykule przedstawiono klasyfikację uszkodzeń nawierzchni
betonowych, wymieniono czynniki destrukcyjne i ich genezy, mogące wynikać z błędów projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych, popełnianych w trakcie realizacji nawierzchni betonowej
oraz w trakcie cyklu jej życia. Zaprezentowano możliwości użycia
nieniszczących metod diagnostyki stanu nawierzchni, a także
wybrane sposoby naprawy uszkodzeń powierzchniowych i strukturalnych nawierzchni betonowych.
The article presents the classification of concrete pavement
damages, as well as together with the destructive factors and
their origins, which may result from errors in design, execution
and operation during construction of concrete pavings and
throughout their lifecycle. Available non-destructive surface
condition diagnostic methods are presented, as well as some
selected methods of repairing surface damage and structural
losses in concrete pavements.
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
nr 7/8/2016
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
System napraw i izolacji betonu
Hydrostop-Reper
Zaprawa do wykonywania typowych prac reprofilacyjnych w budowlach nowych
i na skorodowanych konstrukcjach żelbetowych. Produkt stosuje się przy remontach
skorodowanych budowli żelbetowych oraz przy korektach nowych budowli w miejscu
występowania raków, wstecznych spadków, błędów w ustawieniu szalunków.
Własności produktu:
• Silne własności tiksotropowe zaprawy PCC
• Niski skurcz, obniżony moduł sprężystości
• Dobra przyczepność do podłoża
• Wodoszczelność i mrozoodporność
• Kompatybilność z betonem
• Niepalny
REKLAMA
Stosuje się razem z produktami: Hydrostop-Pasywujący i Hydrostop-Szpachlowy
nr 7/8/2016
37
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
38
nr 7/8/2016
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
nr 7/8/2016
39
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
40
nr 7/8/2016
Materiały i technologie
PREZENTACJA
USZCZELNIAJ I OSZCZĘDZAJ
– NOWOCZESNY SYSTEM
USZCZELNIEŃ PENTAFLEX®
W obszarze zabezpieczeń
przed wnikaniem wody do obiektów
budowlanych doskonałą alternatywą
dla hydroizolacji typu ciężkiego
(pap, bitumów, mat, membran)
może być konstrukcja z betonu
nieprzepuszczającego wody, tzw.
biała wanna. W technologii tej
rolę przegrody dla wody stanowi
sam beton – odpowiednio dobrany
i zaprojektowany. W połączeniu
ze skutecznym systemem
uszczelnień przerw roboczych
i dylatacji, pełniąc funkcję zarówno
nośną, jak i uszczelniającą, stanowi
równorzędne, a w wielu wypadkach
nawet optymalne rozwiązanie
w zakresie zapewnienia szczelności
obiektu.
Prawidłowe wykonanie hydroizolacji typu
biała wanna już na etapie planowania zakłada ścisłą współpracę między architektami,
projektantami konstrukcji, firmami wykonawczymi oraz wytwórniami betonu, ponieważ spełnione muszą tu być podstawowe
warunki, m.in.:
»» zachowanie minimalnej grubości elementów konstrukcyjnych,
KONTAKT
JORDAHL & PFEIFER
Technika Budowlana Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 68
55-330 Krępice k/Wrocławia
www.jordahl-pfeifer.pl
42
»» ograniczenie dopuszczalnego zarysowania elementów konstrukcyjnych,
»» zachowanie minimalnej wysokości strefy ściskanej,
»» zastosowanie odpowiednio przygotowa-
FOT. 1.
PENTAFLEX® KB
nego betonu,
»» szczelne wykonanie wszystkich połączeń, przerw technologicznych,
»» planowe rozmieszczenie przerw technologicznych, rys wymuszonych i dylatacji.
Elementy składowe technologii to:
»» beton minimalnej klasy C25/30 i stopnia wodoszczelności W8, o odpowiednio dobranej
recepturze (niski skurcz i niskie ciepło hydratacji), podawany i układany w sposób ciągły,
odpowiednio zawibrowany i pielęgnowany,
»» przerwy technologiczne, skurczowe i dylatacyjne oraz przejścia zaplanowane i uszczelnione odpowiednio dobranymi materiałami uszczelniającymi stanowiącymi szczelny ciągły
łańcuch,
»» minimalne grubości konstrukcyjne elementów (minimalna grubość płyty fundamentowej
– 25 cm, ściany – 24 cm), zaprojektowane odpowiednie ograniczenie rozwarcia rys (przynajmniej do 0,2 mm w zależności od warunków wodnych),
»» aspekty dodatkowe:
–– podział realizowanych elementów monolitycznych (płyty fundamentowej i ścian)
na sekcje betonowania,
–– odpowiednie dozbrojenie przeciwskurczowe i przeciwkarbowe,
–– materiały uzupełniające – dwie warstwy folii poślizgowej na chudym betonie pod
płytą fundamentową, materiały ściśliwe w miejscach zmian jej grubości.
Dzięki wieloletniej praktyce i doświadczeniu technologia białej wanny to dziś często najbardziej ekonomiczne rozwiązanie wykonania hydroizolacji konstrukcji żelbetowych. Wśród
jej zalet wymienia się najczęściej skrócenie czasu trwania realizacji całej inwestycji (zakończenie prac betoniarskich kończy też proces uszczelniania obiektu, a realizacja możliwa jest
również w bardzo niekorzystnych warunkach atmosferycznych) oraz niższe koszty, co wiąże
się z brakiem konieczności inwestowania w powłokowe izolacje typu ciężkiego. Dodatkowo
ewentualne nieszczelności (rysy) są łatwe do zlokalizowania i proste do usunięcia.
Proces realizacji omawianej technologii hydroizolacji bezpowłokowej zależy od bardzo
wielu aspektów: od fazy decyzyjnej i projektowej, przez montaż uszczelnień, aż do ułożenia
mieszanki betonowej, jej zawibrowania i pielęgnacji. Rzetelne, staranne i zaangażowane
podejście każdego z uczestników realizacji jest gwarantem pozytywnego efektu końcowego
– szczelnej konstrukcji żelbetowej.
Jednym z obecnych na rynku systemów uszczelnień przerw technologicznych w betonowaniu jest sprawdzony i stosowany od lat system PENTAFLEX® firmy Jordahl & Pfeifer.
Może być on używany do uszczelniania konstrukcji monolitycznych ze zwykłego betonu
klasy nie niższej niż C25/30, a wymagany wskaźnik wodoszczelności betonu powinien
wynosić min. W8.
Elementy systemu PENTAFLEX® powleczone są specjalnym środkiem termoplastycznym
na bazie bitumów elastomerowych. Środek ten, odporny na warunki atmosferyczne, aktywizuje się w świeżym betonie i wiąże trwale z masą betonową (nie pęczniejąc). W ten sposób
tworzy się styk nieprzepuszczalny dla cieczy. Dzięki zachowaniu elastyczności w zasadzie
wykluczone są nieszczelności wynikające z przemieszczeń konstrukcji.
Elementy systemu stosuje się z powodzeniem w miejscach poddanych działaniu wód
gruntowych, opadowych oraz pod ciśnieniem nawet do 500 kPa (50 m słupa wody).
We wszystkich produktach stosowany jest materiał elastomerowy: bezwonny, nieszkodliwy,
nr 7/8/2016
Zielone Arkady w Bydgoszczy (FOT. 5). Obszar
stosowania technologii jest bardzo szeroki: od domów jednorodzinnych, basenów,
przez obiekty wielorodzinne (garaże, zbiorniki), po obiekty użyteczności publicznej
(galerie handlowe, biurowce, urzędy).
Współczesne inwestycje są projektowane
i realizowane w zgodzie z proekologicznymi
zasadami zrównoważonego budownictwa.
FOT. 2. Zastosowanie systemu PENTAFLEX®
FOT. 3. Stadion Miejski we Wrocławiu
Aby spełnić najważniejsze kryteria rządzące dziś rynkiem budowlanym, do których
zaliczamy ekonomię i jakość, a również bezpieczeństwo zarówno dla użytkowników, jak
i środowiska, konieczne staje się stosowanie
najnowocześniejszych rozwiązań. System
PENTAFLEX® z pewnością do takich należy.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt,
że jest to pierwszy system uszczelnień z Europejską Aprobatą Techniczną i oznaczeniem CE, którego przyznanie jest gwarancją
spełniania przez dany produkt rygorystycznych wymogów UE. Pewną komplikację
FOT. 4. Business Garden w Poznaniu
FOT. 5. Galeria Zielone Arkady w Bydgoszczy
stanowi tu fakt, że oznaczenie to nie jest
obligatoryjne dla wszystkich produktów,
dlatego też tylko nieliczne firmy dobrowolnie
podejmują trud jego uzyskania. W branży
budowlanej oznaczenie CE dodatkowo poprzedzone jest otrzymaniem Europejskiej
Aprobaty Technicznej. Firma H-Bau Technik
– producent systemu PENTAFLEX® – nie
tylko zakończyła sukcesem proces ubiegania
się o powyższe dokumenty, ale również stała
się prekursorem w procesie systematyzowania norm odnośnie uszczelnień. Ponieważ
nie każdy kraj w europejskim obszarze
gospodarczym posiada stosowne regulacje
prawne w tym zakresie, uzyskanie dla systemu PENTAFLEX® aprobaty ETA stało się
FOT. 6. PENTAFLEX® KB PLUS
FOT. 7. Taśma uszczelniająca KUNEX®
kluczowe dla zapewnienia swobodnego
wprowadzenia produktu na rynki międzynarodowe. To gwarancja
odporny na starzenie się oraz na cały szereg substancji chemicznych.
bezpieczeństwa i przejrzystości w chaosie norm. Dla projektantów
Biorąc pod uwagę te wszystkie zalety, w ogólnym rozrachunku koszty
i wykonawców w całej Europie wybór systemu PENTAFLEX® to pewwykonania hydroizolacji z zastosowaniem systemu PENTAFLEX®
mogą być niższe w porównaniu z alternatywnymi rozwiązaniami.
ność, że dany produkt spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania
Uzupełnieniem systemu PENTAFLEX® w zakresie uszczelnień dyjakościowe.
Idąc z duchem czasu i odpowiadając na zapotrzebowanie zmielatacji konstrukcyjnych jest system taśm uszczelniających KUNEX®,
niającego się rynku, firma H-Bau wciąż doskonali swoje rozwiązanie
które wykonywane są z miękkiego PVC-P w procesie wytłaczania.
– system PENTAFLEX®, od lat stosowany z powodzeniem w całej
Dostępne są w dwóch odmianach materiałowych zarówno w wariancie nieodpornym na działanie bitumów, jak i odpornym na nie. AsorEuropie, dostępny jest również w nowej wersji i jako PENTAFLEX®
tyment obejmuje taśmy wewnętrzne, zewnętrzne oraz zamykające.
KB Plus, łączy teraz funkcję uszczelnienia z uziemieniem. SkuteczDzięki odpowiedniemu zabetonowaniu taśm KUNEX®, usytuowaniu
ność produktu potwierdziły liczne badania przeprowadzone m.in.
w laboratorium wysokich napięć na Uniwersytecie Bundeswehry
piór kotwiących oraz karbowaniu na powierzchni uzyskuje się barw Monachium czy na Uniwersytecie Technicznym Ilmenau.
dzo dobre połączenie w przekroju betonowym, a także właściwe
System PENTAFLEX® KB Plus to nie tylko odpowiedź na zmieniawydłużenie drogi dla wody w celu uszczelnienia dylatacji. Część
elastyczna o zamkniętym profilu kompensacyjnym pozwala przejąć
jące się normy – to również realne udogodnienia oraz oszczędność
przemieszczenia konstrukcji we wszystkich kierunkach.
dla inwestorów, projektantów i architektów. Innowacja produktu
Na terenie Polski technologię białej wanny z wykorzystaniem
w znacznym stopniu przyspiesza realizację zadania – element uziesystemu PENTAFLEX® zastosowano m.in. podczas budowy Stadionu
miający jest równocześnie elementem stabilizującym uszczelnienie.
Rozwiązanie firmy H-Bau, wypróbowane i gruntownie przetestowaMiejskiego we Wrocławiu (FOT. 3), nowoczesnego kompleksu Business
ne, staje się w ten sposób tym, czego wszyscy uczestnicy procesu
Garden w Warszawie, Poznaniu (FOT. 4) i Wrocławiu czy też przy rebudowlanego od dawna poszukiwali.
alizacji galerii handlowej Kaskada w Szczecinie i galerii handlowej
n
nr 7/8/2016
43
Materiały i technologie
mgr inż.
Paweł Gaciek
KIEDY NALEŻY STOSOWAĆ TECHNOLOGIĘ
OCIEPLENIA NA OCIEPLENIU
Applications of insulation-on-insulation technology ABSTRAKT S. 48
Ocieplenie na ociepleniu cieszy się
dużym zainteresowaniem wśród wspólnot
i spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządców
nieruchomości, którzy przed laty zakończyli
proces termomodernizacji, a obecnie szukają
sposobów na naprawę i remont elewacji
oraz dostosowanie jej parametrów do aktualnych
wymagań.
Od początku lat 90. XX w. w Polsce nieprzerwanie trwa proces
termorenowacji, czyli docieplania ścian zewnętrznych budynków
istniejących oraz ocieplania nowo wybudowanych obiektów w celu
zwiększenia izolacyjności termicznej, dostosowania przegród do aktualnych wymagań prawnych oraz ochrony środowiska. Po prawie
30 latach realizacji ociepleń w naszym kraju można jednoznacznie
stwierdzić, że najpopularniejszą metodą wykonywania izolacji termicznej ścian była tzw. metoda „lekka mokra” (nazwa i technologia
opisana w instrukcji ITB 334/96 [1]), która ewaluowała w Bezspoinowy System Ocieplania, zwany w skrócie BSO (instrukcja
ITB 334/2002 [2]), a od 2009 r. w Polsce określany (instrukcja
ITB 447/2009 [3]) jako ETICS (External Thermal Insulation Composite System).
Ta metoda ociepleń, choć na pozór nieskomplikowana, w rzeczywistości stwarzała pewne trudności w poprawnym wykonywaniu,
szczególnie w latach 90., kiedy ogólna świadomość w obszarze zasad
realizacji ociepleń była relatywnie niska i brakowało doświadczeń
wykonawczych. Z kolei problemem lat późniejszych były niewystarczające nadzory i mało efektywne kontrole robót ociepleniowych.
Konsekwencją destrukcyjnego działania czasu, popełnionych błędów
podczas montażu i zróżnicowanej lub niskiej jakości niektórych materiałów są usterki, które wymagają naprawy i zabezpieczenia, a więc
renowacji lub remontów.
W obecnym czasie mamy w kraju nawet kilkunastoletnie doświadczenia w stosowaniu ociepleń na ociepleniach gdzie termoizolacją jest
styropian zarówno w ociepleniu nowym jak i istniejącym i do takich
rozwiązań odnosi się to opracowanie.
W artykule zostały zaprezentowane fotografie przedstawiających
efekty wykonanych badań odkrywkowych i elementy elewacji które
powinny być poddane ocenie wizualnej.
PROBLEMY ISTNIEJĄCEGO OCIEPLENIA
Jeśli ocieplenie było prawidłowo wykonane, to najmniej dokuczliwym
znakiem czasu są zabrudzenia i zmiany kolorystyczne warstw wykończeniowych (tynków cienkowarstwowych, farb). Bywa, że na niektórych ekspozycjach ściany widoczne są zielone i brunatne naloty, czyli
kolonie glonów (algi) i pleśni (grzyby), znacząco pogarszające wygląd,
szczególnie północnych i zacienionych elewacji.
44
Poważniejszym problemem istniejącego ocieplenia są osypujące się lub odpadające wyprawy tynkarskie, popękane warstwy
wierzchnie (wyprawa tynkarska, warstwa zbrojona). Dodatkowo
w takich sytuacjach dochodzą nieszczelności w połączeniu ocieplenia z elementami elewacji (stolarka otworowa, parapety, obróbki
blacharskie, bariery, elementy mocowania instalacji itp.).
Bardzo często na elewacjach występują również braki termoizolacji w obszarze ościeży okiennych i drzwiowych, loggii, płyt
balkonowych itp. W ten sposób powstają tzw. mostki termiczne,
czyli miejsca, obszary w obudowie elewacji o wyższej przewodności cieplnej, gdzie najczęściej brakuje ciągłości izolacji termicznej
lub izolacja jest mniejsza.
W obszarze niedokładnego połączenia (styku) płyt termoizolacji
oraz w miejscach osadzenia łączników mechanicznych mocujących
ocieplenie (kołki, dyble) mogą powstawać tzw. liniowe i punktowe mostki termiczne. Zamiast popularnych termogramów można posłużyć się
naturalnymi efektami braku skażenia mikrobiologicznego w miejscach
wyższej temperatury elewacji. Problem istotnie się zwiększa, jeśli przyczyną pęknięć ocieplenia jest jego niestabilne zamocowanie do ściany.
ZAKRES NAPRAW
Podczas oceny usterek ociepleń istniejących można wyróżnić kilka zakresów napraw – od prawie kosmetycznych, polegających
na myciu i malowaniu, powierzchniowym wzmacnianiu struktur
tynkarskich, przez ponowne wykonanie lub wymianę warstw zewnętrznych ocieplenia, a kończąc na wykonaniu nowego ocieplenia
na istniejącym, czyli wykonanie podwójnego ocieplenia.
ABSTRAKT W artykule omówiono zalety technologii wykonywania ocieplenia
na ociepleniu. Wymieniono niezbędne kroki przed podjęciem
takich prac oraz czynniki, na które należy zwracać szczególną
uwagę. Podkreślono znaczenie łączników mechanicznych w poprawnym mocowaniu obu ociepleń.
The article discusses the advantages of insulation-on-insulation
technology. The necessary steps before commencement of such
work, as well as matters of special concern are enumerated. The
importance of mechanical joints for fixing the two insulation
layers properly is emphasized.
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
nr 7/8/2016
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
REKLAMA
nr 7/8/2016
45
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
46
nr 7/8/2016
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
REKLAMA
Nośny element termoizolacyjny
Schöck Isokorb® K.
Sprawiamy, że ciepło pozostaje w domu.
Schöck Isokorb® to idealne połaczenie dla elementów żelbetowych konstrukcji budynku.
Łącznik termoizolacyjny nie tylko przenosi obciążenia, ale również oddziela termicznie
połączone ze sobą elementy.
nr 7/8/2016
Schöck Sp. z o.o. | ul. Jana Olbrachta 94 | 01-102 Warszawa | telefon: 022 533 19 16 | www.schock.pl
47
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
48
nr 7/8/2016
Materiały i technologie
Wojciech Hasiak –
PREZENTACJA
KIEROWNIK WDVS EJOT POLSKA
EJOT DART-SET – SKUTECZNY MONTAŻ
OCIEPLENIA NA OCIEPLENIE
Wychodząc naprzeciw tendencjom
rozwoju rynku dociepleń w Polsce,
firma EJOT proponuje kolejną
grupę innowacyjnych rozwiązań
z przeznaczeniem do stosowania
w systemach ETICS.
Produkty proponowane przez EJOT mają
zastosowanie przy montażu różnorodnych
elementów wyposażenia fasady, poczynając od elementów najlżejszych i najmniej
kłopotliwych (małe szyldy, tabliczki z numerami domów), przez elementy cięższe
(kinkiety, uchwyty rur spustowych, banery
reklamowe, anteny satelitarne), po elementy najcięższe (markizy, balustrady). Firma
kładzie nacisk na kompleksowe i przemyślane podejście do procesu tworzenia
elewacji, dlatego większość z omawianych
produktów dobierana jest już na etapie
prac projektowych. Mówi się wówczas
o elementach montażowych do planowanych mocowań, a wśród nich wyróżnia się:
EJOT Dysk, EJOT ­Cylinder, EJOT Power-Bloc,
EJOT ­Trawik-Set i EJOT SLK-Set.
Jednocześnie korzystając z doświadczeń
wielu lat współpracy z inwestorami, projektantami i wykonawcami działającymi w branży
dociepleń, EJOT dostrzegł potrzebę skonstruowania nowego rozwiązania również dla fasad
już ocieplonych. Tak powstał EJOT Dart-Set
jako produkt do montażu na docieplonej fasadzie elementów o wadze do 15 kg. Nośność
ta jest osiągalna dzięki specjalnej konstrukcji
Dart-Seta i mocowaniu bezpośrednio w podłożu, do którego przyklejony jest system dociepleń. Ten typ montażu sprawia, że łącznik jest
stabilny, natomiast pojawia się niebezpieczeństwo tworzenia mostków termicznych, jednak
FOT. 1.
EJOT Dart-Set
nie w przypadku Dart-Seta. Dzięki skróceniu elementu metalowego (śruby), najwyższej jakości
tworzywa zastosowanego do produkcji oraz odpowiedniej konstrukcji otrzymano stabilne
mocowanie o wysokiej nośności przy współczynniku przenikania ciepła w punkcie równym
0,002 W/K. Warto również wspomnieć, że EJOT Dart-Set to rozwiązanie uniwersalne, możliwe do zastosowania zarówno w systemach opartych na wełnie mineralnej, styropianie, jak
i innych, mniej popularnych materiałach termoizolacyjnych. Poza tym do montażu elementów
wyposażenia fasady za pomocą Dart-Seta można stosować zarówno śrubę o średnicy 9 mm
z gwintem typu A, jak i śrubę metryczną o średnicy 10 mm. Dodatkowo w komplecie dostępna
jest redukcja, która daje możliwość stosowania śrub o mniejszych średnicach gwintu.
Ostatni element Dart-Seta to podkładka/uszczelka z tworzywa EPDM. To dzięki niej rozwiązanie to jest szczelne nawet podczas bardzo intensywnych opadów deszczu (właściwość
potwierdzona badaniem w strugach deszczu zgodnie z DIN EN 12155).
Elementy do zabudowy EJOT to rozwiązania dla tych, którym nie są obojętne detale
wyglądu zewnętrznego ocieplonej fasady. Różnorodność koncepcji elewacji wymagana przez
inwestorów, tworzona przez projektantów, urzeczywistniana przez wykonawców sprawia,
że zewnętrzna powłoka budynku to nie tylko ocieplenie, ale również lżejsze i cięższe elementy zabudowy wymagające niezawodnego i estetycznego montażu. Firma EJOT ponownie
spełnia te wymagania, wspierając branżę dociepleń produktami najwyższej jakości oraz niezawodnym doradztwem technicznym.
n
KONTAKT
EJOT Polska Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Jeżowska 9, 42-793 Ciasna
tel.: 34 351 06 60, faks: 34 353 54 10
www.ejot.pl
nr 7/8/2016
FOT. 2.
EJOT Dart-Set – przykładowy montaż
49
Materiały i technologie
dr hab. inż.
Elżbieta Urbańska-Galewska,
dr inż.
Dariusz Kowalski
NADBUDOWY I RENOWACJE ELEWACJI
Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁÓW
I ELEMENTÓW LEKKIEJ OBUDOWY
Superstructure and façade renovation with the use of light cladding materials and parts Powszechność stosowania lekkich przegród
budowlanych wynika z ich szczególnych cech,
takich jak mała masa, łatwy montaż czy możliwość
dostosowywania do dowolnego kształtu bryły
budynku. Elementy lekkiej obudowy umożliwiają także
wykonywanie nadbudowy istniejących obiektów. Mogą
być wykorzystane do odnowienie lub zmiany formy
i wyglądu elewacji istniejących obiektów budowlanych.
Lekkie przegrody budowlane to rozwiązania izolacyjno-konstrukcyjne
o masie na ogół nieprzekraczającej:
»» 80 kg/m2 w przypadku ścian osłonowych [1],
»» 50 kg/m2 w przypadku przekryć dachowych z elementów warstwowych [1],
»» 25 kg/m2 w przypadku płyt warstwowych [2].
Stosuje się je jako:
»» ściany osłonowe,
»» przekrycia dachowe,
»» wewnętrzne ściany działowe,
»» sufity podwieszone,
»» ściany nośne – tylko w małych obiektach, np. ogrodach zimowych, obiektach tymczasowych i przewoźnych.
Lekkie przegrody budowlane można podzielić na przegrody
budowlane stałe i ruchome oraz pełne i ażurowe. W zależności
od sposobu doprowadzenia światła, przegroda budowlana może być:
»» pełna, wykonana z elementów przezroczystych, np. płyty szklane,
fasady szklano-metalowe,
»» pełna, wykonana z elementów nieprzezroczystych, ale wyposażona w otwory oświetleniowe, np. ściana z oknami, lub z materiałów
o częściowej przepuszczalności światła, np. przegrody z poliwęglanu
litego lub komorowego [3], płyt poliestrowych zbrojonych,
»» ażurowa, np. krata wykonana z prętów stalowych. Lekka obudowa jest rodzajem elementów budowlanych powszechnie stosowanych na ściany osłonowe i pokrycia dachowe. Stosowana jest w prawie wszystkich rodzajach budynków, a mianowicie w obiektach:
»» użyteczności publicznej: hale sportowo-widowiskowe, teatry,
budynki administracji publicznej i służby zdrowia,
»» budownictwa przemysłowego, magazynowego, handlowego,
»» budownictwa rolniczego,
»» specjalnego przeznaczenia: zaplecza budów,
»» budownictwa mieszkaniowego.
Konstrukcje ścian osłonowych różnią się w zależności od rodzaju
budownictwa, w którym są stosowane. Na RYS. 1 przedstawiono
klasyfikację ścian osłonowych stosowanych w obiektach użyteczności publicznej oraz w budownictwie przemysłowym. Klasyfikacja
50
ABSTRAKT S. 55
ta obejmuje w zasadzie wszystkie rodzaje konstrukcji lekkich ścian
osłonowych. Należy zauważyć, że ściany osłonowe niektórych
obiektów użyteczności publicznej, jak np. hale sportowe, mogą
być wykonane w technologii przewidzianej dla obiektów przemysłowych.
Podstawowe materiały i elementy wchodzące w skład różnych
rozwiązań lekkiej obudowy to: materiały metalowe (stal, aluminium,
miedź, cynk), szkło oraz materiały drewniane, płyty drewnopochodne, płytowe wyroby gipsowe i materiały izolacyjne (wełna mineralna,
styropian ze swoimi odmianami, pianki poliuretanowe czy też nowsze rozwiązania oparte na piankach poliuretanowo-izocyjanurowych).
Bogaty asortyment wyrobów metalowych w formie różnego rodzaju
płyt fałdowych, paneli elewacyjnych, kaset i kasetonów oraz stosowanych na pręty szkieletu nośnego obudowy kształtowników formowanych na zimno lub walcowanych na gorąco jest powszechnie
dostępny. Asortyment wyrobów metalowy jest oferowany w wielu
różnych gatunkach stali (tym i aluminium). Szeroka gama wyrobów
o różnych właściwościach pozwala na dowolne ich wykorzystywanie
przy konstruowania różnego rodzaju przegród stosowanie do wymagań poszczególnych inwestycji.
Rozwiązania stosowane w lekkich obudowach ścian zewnętrznych oraz pokrycia dachów znane ze współczesnego budownictwa
doskonale nadają się do wykonywania zarówno przegród zewnętrznych jak i przekryć dachowych w realizowanych nadbudowach
istniejących obiektów. Lekka obudowa może w tym przypadku stanowić zarówno jedynie element osłonowo-izolujący, jak i konstrukcję
nośną samej nadbudowy.
ABSTRAKT W artykule omówiono podział i charakterystykę lekkich przegród
budowlanych. Przedstawiono możliwości zmian elewacji i wykonywania nadbudowy. Opisano kolejne kroki przygotowania inwestycji dotyczącej projektowania i realizacji nadbudowy obiektu
budowlanego.
The article discusses the classification and characteristics of light
partitions, as well as the primary materials and components used
in light cladding: metal, glass and insulation materials.
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
nr 7/8/2016
SYSTEM ZABUDOWY FASAD
PAROC Built-on™
ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII AST
W PRODUKCJI PŁYT WARSTWOWYCH PAROC®
PRZEZ FIŃSKĄ FIRMĘ PAROC PANEL SYSTEM OY AB STANOWI PRZEŁOMOWY MOMENT W OCENIE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWAŃ PŁYT WARSTWOWYCH Z RDZENIEM Z WEŁNY SKALNEJ JAKO MATERIAŁU BUDOWLANEGO.
PAROC PANEL
SYSTEM OY AB
KONTAKT W POLSCE:
TEL. +48 691 701 921
E: [email protected]
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
52
nr 7/8/2016
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
REKLAMA
O POTRZEB
UJ
OC
K
T
Z
ES
WSZ
YS
PRODUCENT PŁYT WARSTWOWYCH I PROFILI ZIMNOGIĘTYCH
IzoRoof
IzoGold
IzoCold
Płyta ścienna
Widoczne łączniki
Rdzeń PUR/PIR/PIR+,
EPS, MWF
Płyta dachowa
Widoczne łączniki
Rdzeń PUR/PIR/PIR+,
MWF
Płyta ścienna
Ukryte łączniki
Rdzeń PUR/PIR/PIR+
Płyta chłodnicza
Widoczne łączniki
Rdzeń PUR/PIR/PIR+
ww
na
l.p
IzoWall
w
l
CIE
K
E
T
I
H
C
R
A znajdziesz
.izopan
e
Izopanel Sp. z o.o., ul. Budowlanych 36, 80-298 Gdańsk, tel.: 58 340 17 17, faks: 58 340 17 18, [email protected], www.izopanel.pl
53
nr 7/8/2016
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
54
nr 7/8/2016
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
nr 7/8/2016
55
Materiały i technologie
STYROPIAN
ZESPOLONY
TRZECIEJ
GENERACJI
TO JUŻ
STANDARD
Trzecia generacja styropianu
w formie odprężonych płyt
zespolonych zdominowała nasz
rynek dociepleń.
Swisspor wprowadził w 2012 roku na szwajcarski rynek nowy produkt – odprężony, szary
styropian III generacji ze specjalną warstwą
białego EPS, chroniącą go przed słońcem.
Jak doszło do powstania tego rozwiązania?
Thomas Ammann1): Źródłem pomysłu były
rygorystycznie przestrzegane normy wykonawcze obowiązujące w Szwajcarii. Zgodnie
z ich wytycznymi szary styropian w trakcie
montażu musi być chroniony przed słońcem
za pomocą specjalnych siatek montowanych
do rusztowania. W przeciwnym razie istnieje
ryzyko odkształcania się płyt pod wpływem
naprężeń spowodowanych różnicami temperatur w materiale, a co za tym idzie – ryzyko powstawania mostków cieplnych. Przestrzeganie
norm i wieszanie siatek oczywiście podwyższa
koszty wykonawcze, a szczególna staranność
z jaką trzeba aplikować materiał sprawia,
że robotnicy spędzają na budowie znacznie
więcej czasu niż przy montażu zwykłego,
białego styropianu. Wzrastają przez to koszty
inwestycji. Wpadliśmy więc na pomysł, żeby
bezpośrednio na samym styropianie umieścić
warstwę ochronną, która wyeliminuje dodatkowe, pracochłonne czynności wykonywane
na placu budowy. Tak powstały odprężone
płyty zespolone trzeciej generacji, na których
powierzchni znajduje się kilkumilimetrowa
warstwa ochronna białego EPS. Dzięki temu
styropian jest stabilny wymiarowo i nie generuje dodatkowych kosztów montażowych.
Thomas Ammann jest szefem sprzedaży EPS w postaci odprężonych płyt zespolonych w firmie Swisspor
Szwajcaria. Pracuje w firmie Swisspor od 2008 roku.
Wcześniej pracował na budowie jako inżynier, specjalista w branży fasad wentylowanych.
1) 56
PREZENTACJA
Jaki styropian wybrać?
I
II
GENERACJA
III
GENERACJA
GENERACJA
styropian biały
styropian szary
styropian zespolony
λ od 0,045
do 0,040 [W/mK]
λ od 0,033
do 0,031 [W/mK]
λ 0,031 [W/mK]
niska cena,
prosty w aplikacji
gruba warstwa
ociepleniowa,
niezgrabna bryła
budynku,
okna strzelnicze,
niedoświetlone
wnętrze
Dom musi być nie tylko energooszczędny, ale i ładny.
Zbyt gruba warstwa termoizolacji, może zamienić
dom w bunkier o niedoświetlonym wnętrzu i obniżyć
jego wartość rynkową.
dobre parametry
termoizolacyjne,
cieńsze
docieplenie
doskonałe
parametry
termoizolacyjne,
cieńsze docieplenie,
brak naprężeń
silne naprężenia
wewnętrzne
koszt docieplenia
przeciętnego domu
jednorodzinnego
wyższy o kilkaset
złotych
UDZIAŁ SZAREGO STYROPIANU W RYNKU:
80%
50%
10%
SZWAJCARIA
NIEMCY
POLSKA
Jakie dokładnie cechy użytkowe ma ten EPS trzeciej generacji?
Zachowuje wszystkie zalety, które czynią z niego króla rynku ociepleń. A więc jest lekki, łatwy
w obróbce na placu budowy, ma doskonały współczynnik przewodzenia ciepła i jest uniwersalny w zastosowaniu – może być wykorzystywany do izolacji właściwie wszystkich elementów
budynku. Wyeliminowanie wad szarego EPS, a więc niestabilności wymiarowej z powodu
naprężeń wewnętrznych spowodowanych różnicami temperatur, sprawia, że jest to w tej
chwili bezapelacyjnie produkt ociepleniowy o najlepszym stosunku jakości do ceny. Ma również wzorcowe właściwości techniczne. Dzięki swoim cechom jest też łatwiejszy w montażu.
To punkt widzenia producenta i inżyniera, a jak Państwa innowację przyjęli klienci?
Naprawdę entuzjastycznie. Na naszym rynku koszty pracy stanowią istotny czynnik kosztotwórczy i dlatego zredukowanie robocizny oraz podwyższenie pewności poprawnej aplikacji
materiału sprawiły, że w krótkim czasie styropian w formie płyt zespolonych stał się standardem rynkowym. W tej chwili 85% naszej sprzedaży to zespolone płyty trzeciej generacji
z warstwą chroniącą przed słońcem. Wyparły one właściwie z rynku tradycyjny, szary materiał. Niewielki segment rynku stanowi szary EPS grubości mniejszej niż 80 mm do ocieplania
okien i innych specjalistycznych zastosowań. Jest on zbyt cienki, żeby pokrywać go warstwą
przeciwsłoneczną. Jednak gros rynku styropianu fasadowego to odprężone płyty zespolone.
Trzeba też dodać, że odprężone płyty zespolone są wykorzystywane do ocieplania właściwie
wszystkich rodzajów budynków. Funkcjonują w jednorodzinnej i wielorodzinnej mieszkaniówce, na rynku remontowym i budownictwa użyteczności publicznej.
Czy Swisspor ma patent na produkcję zespolonych płyt EPS trzeciej generacji?
Opatentowana jest tylko technologia produkcji. To, co nas wyróżnia na europejskim rynku, to możliwość produkcji płyt z warstwą ochronną naniesioną po obu stronach szarego
styropianu. Pod tym względem jesteśmy całkowicie unikatowi. Byliśmy też pierwsi z tym
pomysłem. Z tego, co wiem, na ościennych rynkach proponowane są podobne produkty, ale
pojawiły się już po naszym rozwiązaniu.
A jak wygląda struktura szwajcarskiego rynku ociepleń? Czy te innowacje coś w tym
zakresie zmieniły?
Rynek jest stabilny i nie można mówić o jakichś wielkich przesunięciach. Zasadniczo 80
procent rynku ociepleń to EPS. 18–20 procent to wełna mineralna, a 1–2 procent inne
materiały, jak PIR, wełna drzewna itd. Głównym naszym problemem jest spadek inwestycji
i przez to kurczenie się rynku. Nie poprawiają tego nawet remonty. Jest pewna nadzieja
na ożywienie w związku z nową falą emigracji do Szwajcarii, ale to pewnie nastąpi dopiero
za kilka lat.
Bardzo dziękujemy za rozmowę.
n
nr 7/8/2016
Dachy
dr hab. inż.
Elżbieta Urbańska-Galewska,
dr inż.
Dariusz Kowalski
REMONTY I PRZEBUDOWY DACHÓW
Z ZASTOSOWANIEM ELEMENTÓW
LEKKIEJ OBUDOWY
Repair and reconstruction of roofs using cladding elements ABSTRAKT S. 63
Podczas remontów pokryć dachowych alternatywą
dla usunięcia starego pokrycia (np. dachówki ceramicznej,
pokrycia papowego) i ułożenia na to miejsce nowego
(np. blachodachówki) może być położenie nowego
pokrycia bezpośrednio na starym. Jeszcze innym
rozwiązaniem jest ustawienie na istniejącym dachu nowej,
lekkiej konstrukcji stalowej, zmieniającej kształt dachu.
1
Prace związane z remontem połaci dachowej mogą niejednokrotnie
być prowadzone w warunkach, przy których nie można by prowadzić
prac remontowych z wykorzystaniem tradycyjnych technik, polegających na naprawie nieszczelnego pokrycia kolejnymi warstwami
bitumu czy też układaniu nowych warstw papy.
Przed przystąpieniem do remontów pokryć dachowych należy
zwrócić uwagę na wszelkiego rodzaju elementy wyposażenia dachu,
które będą w pierwszej fazie podlegały demontażowi, np. układ przewodów instalacji piorunochronowej, a także na wystające ponad połać dachową kominy i przewody wywiewne instalacji kanalizacyjnej.
Instalacja odgromowa dachu musi być odbudowana od początku,
z dostosowaniem do nowego rodzaju pokrycia. Pozostałe elementy
wyposażenia dachu przed rozpoczęciem prac należy poddać remontowi, a niejednokrotnie dopasować do aktualnych wymogów
technicznych. Elementy te stanowią stałe przeszkody, które trzeba
uwzględnić w prowadzonym remoncie.
3
4
5
6
7
Przykładowe rozwiązanie konstrukcyjne renowacyjnego pokrycia dachu
niewentylowanego; rys.: Dariusz Kowalski
1 – blachodachówka, 2 – łata stalowa wentylowana co 300–400 mm,
3 – istniejące warstwy hydroizolacji, 4 – gładź cementowa, 5 – materiał
izolacyjny, 6 – paroizolacja, 7 – stropowa konstrukcja nośna
RYS. 1.
przestrzeni pod nowym pokryciem. Łatę taką mocuje się do istniejącego podłoża za pomocą wkrętów lub kołków. Z kolei blaszane
pokrycie jest mocowane do łat za pośrednictwem powszechnie
używanych wkrętów samowiercących, zakończonych powiększonymi
podkładkami i uszczelkami wykonanymi z tworzywa EPDM.
ABSTRAKT W artykule przedstawiono przykładowe rozwiązania remontów
i przebudowy dachów. Omówiono rozwiązania zmiany materiału pokrycia zarówno bez dodawania warstwy izolacyjnej, jak
i z ułożeniem dodatkowej warstwy ocieplenia na istniejącej
połaci dachowej, a także sposób przebudowy dachu, polegający
na ustawianiu nowej, lekkiej konstrukcji nośnej dachu, bezpośrednio na istniejącym pokryciu dachu płaskiego.
NOWE POKRYCIE NA STARYM
Do wykonywania remontów polegających na położeniu nowego
pokrycia bezpośrednio na istniejącym, starym pokryciu można zastosować dwie metody:
»» zmianę materiału pokrycia bez dodawania warstwy izolacyjnej
(RYS. 1–2),
»» wykonanie pokrycia na nowej konstrukcji wsporczej z ułożeniem
dodatkowej warstwy ocieplenia połaci dachowej (RYS. 3–4).
Na dachu, na którym nie przewidziano ułożenia dodatkowej
warstwy izolacji termicznej, metalowy materiał pokryciowy w postaci
blachy trapezowej czy blachodachówki układa się na dodatkowej
konstrukcji wsporczej, którą mogą stanowić np. stalowe łaty. Łaty
te mocowane są do istniejącej konstrukcji dachu w rozstawie dostosowanym do wymagań techniczno-użytkowych zastosowanego
pokrycia. Przy pokryciu wykonanym z blachy profilowanej w formie
dachówki rozstaw ten wynosi (w zależności od profilu i producenta)
od 0,20–0,40 m (RYS. 1–2).
Na łaty najlepiej stosować specjalny cienkościenny kształtownik
stalowy, tzw. łatę wentylowaną, zapewniającą możliwość wentylacji
The paper presents examples of roof repairs and remodelling
projects. Solutions are discussed for replacement of roofing
material, with or without an additional insulation layer on the
existing roof slope, as well as a method of roof remodelling
through setting up new lightweight load-carrying structure directly
on the existing flat roof finish surface.
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
REKLAMA
58
2
PARTNER
POLSKICH DEKARZY
nr 7/8/2016
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
REKLAMA
ODPOWIEDNIE
USZCZELNIENIE
DLA
KAŻDEGO
DACHU ZIELONEGO
Nasze systemy uszczelnień z płynnych tworzyw sztucznych
dopasowują się do konstrukcji dachu niczym druga skóra.
Nakłada się je w postaci płynnej, mają wszechstronne zastosowanie
i niewielki ciężar powierzchniowy oraz są odporne na przebicia
przez korzenie roślin i kłącza zgodnie z FLL. W ten sposótb trwale
uszczelniamy substancję budowlaną i tworzymy najbardziej szczelne
podłoże dla pewnego i trwałego zielonego dachu. Projekty zawsze
realizujemy w skutecznej grupie składającej się z projektantów,
przeszkolonych wykonawców oraz naszych wysokiej jakości
produktów. Po prostu: Wspólnie rozwiązane.
Tel. +48 602 73 72 17 | [email protected]
PARTNER
POLSKICH DEKARZY
nr 7/8/2016
REKLAMA
www.triflex.com/pl
59
Dachy
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
60
REKLAMA
www.izolacje.com.pl
PARTNER
POLSKICH DEKARZY
nr 7/8/2016
Wełna mineralna
w ECOSE® Technology
old
G
s
fin ierdza
o
r
Eu potw etrza
wi go
o
p
t
for nętrzne
m
o
k wew
tku
a
d
o
d
bez ehydu,
ald
m
r
rylu
o
k
f
a
i
li
feno
brązowa,
bez sztuc
znych
barwnikó
w
INNOWACYJNA
Dzięki technologii ECOSE® wełna mineralna ma naturalny,
brązowy kolor oraz doskonałe właściwości termoizolacyjne.
Ocieplenie nią budynku gwarantuje komfort i jakość powietrza
wewnętrznego, co potwierdza prestiżowy certyfikat Eurofins Gold.
www.knaufinsulation.pl
Dachy
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
PROMOCJA
NOWOŚĆ
na rynku wyda
wniczym!
KRZYSZTOF PAWŁOWSKI
Projektowanie
przegród
zewnętrznych
w świetle aktualnych warunków
technicznych dotyczących
budynków
62
REKLAMA
Wydanie II rozszerzone
CENA
60zł
PARTNER
nr 7/8/2016
POLSKICH
DEKARZY
Książkę można zamówić na www.ksiegarniatechniczna.com.pl
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
OCIEPLENIA
STROPODACHÓW
ORAZ STROPÓW PIWNIC
7lat
doświadczenia
500
tys. m
945
2
zadowolonych
klientów
ocieplenia
1
reklamacja
3
dni opóźnienia
łącznie
Zadzwoń: tel. 600 700 455, [email protected]
PARTNER
POLSKICH DEKARZY
nr 7/8/2016
REKLAMA
REKLAMA
TWORZYMY FIRMĘ, Z KTÓRĄ SAMI CHCIELIBYŚMY ROBIĆ INTERESY
www.celuterm.pl
63
Katalog firm
64 Aquapol Polska CPV
65Astat
64Ataszek
64Austrotherm
[B]
64Baumit
64 Bosite Polska
65 BSW Polska
[D]
65 Dryvit Systems USA
[E]
65 Etex Building Materials Polska
[F]
65Fakro
[G]
65Getzner
65 Griltex Polska
AQUAPOL POLSKA CPV
Generalny przedstawiciel w Polsce bezinwazyjne osuszanie murów
www.aquapol.pl
 [email protected]
tel./faks: 74 664 71 30/31
Świebodzice BAUMIT
zaprawy, tynki, produkty do renowacji
zabytków, kleje i zaprawy szpachlowe,
wyprawy wierzchnie, systemy ociepleń
www.baumit.com
 [email protected]
tel.: 71 358 25 00
[I]
65 Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
66Izolex
66Izolmat
66Izopol
66Izoterma
[K]
66Kerakoll
66K-FLEX
66Kingspan
66Knauf
66 Knauf Bauprodukte
66 Knauf Industries
66 Knauf Insulation
66Koelner
66 Korff Isolmatic
66 Kreisel – Technika Budowlana
[L]
66Leister
[M]
66Mapei
66Marbet
66 Marma Polskie Folie
66Metalpur
[N]
67 Natural Chemical Products
67 NMC Polska
67 Nordiska Ekofiber Polska
[O]
67Oknoplast
[P]
67 Paroc Polska
67 PCC Prodex
67 Promat TOP
[R]
67Remmers
67 Rockwool Polska
67 Ruukki Polska
[S]
67Saint-Gobain Construction Products
Polska
68 Schomburg Polska
68Siniat
68Steico
68 Steinbacher Izoterm
68 Stepan Polska
68Sto
68Styropmin
[T]
68 Thermaflex Izolacji
68 Tikal Polska
[U]
68 Ursa Polska
[W]
68Webac
68 Werner Janikowo
[X]
68 Xella – SILKA, YTONG
64
Wrocław REKLAMA
65Izohan
Austrotherm Sp. z o.o.
Oświęcim
www.austrotherm.pl
[email protected]
tel.: 33 844 70 33–36
REKLAMA
materiały termoizolacyjne ze styropianu
i polistyrenu ekstrudowanego
oraz sztukateria elewacyjna
PROMOCJA
[A]
A–B
nr 7/8/2016
A
B–F
G–I
Regufoam® | Regupol®
on your wavelength
WWW.GETZNER.COM
Technika antywibracyjna
KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA
Z DZIEDZINY WIBROAKUSTYKI
• maty wibroizolacyjne
• wibroizolatory
• izolacje akustyczne posadzek
Izolacja dźwiękowa jastrychów i posadzek
Izolacje od drgań fundamentów budynków
Dane do kontaktu:
BSW Polska • [email protected]
tel. 660 506 696
www.bsw-wibroakustyka.pl
REKLAMA
REKLAMA
Materiały do ochrony przed drganiami
DRYVIT SYSTEMS USA
[email protected]
Tel. 606 704 049
GRILTEX Polska
systemy ociepleń na styropianie i wełnie
mineralnej, zaprawy, tynki, farby
www.dryvit.pl
tel.: 22 358 28 00,
linia ulgowa: 801 379 848
Warszawa ETEX BUILDING
MATERIALS POLSKA
dachówki cementowe, płytki dachówkowe z włóknocementu, dachówki ceramiczne, płyty elewacyjne z włóknocementu
www.ebmpolska.pl
tel.: 32 624 95 00
Uszczelnienia
geomembranami
www.griltex.pl
 [email protected]
tel.: 61 655 37 51
Złotkowo k. Poznania Olkusz FAKRO
okna dachowe
www.fakro.pl
 [email protected]
tel.: 18 444 04 44
Folie
i geosyntetyki
INSTYTUT MECHANIZACJI
BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA
SKALNEGO
materiały termoizolacyjne i hydroizolacyjne: testy, badania, aprobaty i certyfikaty
Nowy Sącz www.imbigs.pl
 [email protected]
tel.: 32 258 13 73
oddział w Katowicach IZOHAN
REKLAMA
PROMOCJA
hydroizolacje, systemy dociepleń, środki
do renowacji i odgrzybiania zawilgoconych budowli, masy naprawcze i ochronne dla drogownictwa, posadzki, fugi i kleje do płytek ceramicznych
nr 7/8/2016
www.izohan.pl
 [email protected]
tel.: 58 781 45 85
Gdynia 65
Katalog firm
K
L–M
IZOLEX
hydroizolacje bitumiczne, polimerowe,
epoksydowe; uszczelniacze hybrydowe
i bitumiczne; roztwory gruntujące; system naprawy i ochrony betonu PCC; kleje do płytek; dodatki do betonów; wyroby
betonowe
ul. Styropianowa 1
96-320 Mszczonów, Adamowice
tel.: +48 46 857 06 17
faks: +48 46 857 06 11
[email protected]
www.styropianknauf.pl
IZOLMAT
papy asfaltowe, dyspersyjne, masy asfaltowo-kauczukowe, termoizolacyjne
płyty warstwowe, lepik asfaltowy na gorąco
www.izolmat.com.pl
 [email protected]
tel.: 58 301 82 61
Gdańsk-Orunia REKLAMA
Skarszewy Styropian fasadowy, styropian dach/podłoga,
styropian laminowany papą, płyty do ogrzewania
podłogowego, izolacja fundamentów, izolacja
garaży i parkingów
KNAUF
systemy suchej zabudowy, tynki gipsowe,
masy szpachlowe, wylewki
www.knauf.pl
 [email protected]
tel.: 22 572 51 00
Warszawa IZOPOL
pokrycia dachowe i fasadowe z płyt falistych włóknisto-cementowych, włóknisto­
‑cementowe akcesoria wykończeniowe
www.izopol.pl
 [email protected]
tel.: 61 415 43 30
Trzemeszno IZOTERMA
otuliny z twardej pianki poliuretanowej,
izolacje termiczne i akustyczne metodą
natrysku poliuretanowego
www.izoterma.pl
tel.: 62 592 63 00
Przygodzice k. Ostrowa Wlkp. KERAKOLL
środki do przygotowania podłoży, materiały wykończeniowe, zaprawy, spoiny, materiały uszczelniające, hydroizolacje
www.kerakoll.com
 [email protected]
tel.: 42 225 17 00
Rzgów KNAUF BAUPRODUKTE
środki gruntujące, systemy dociepleń,
w tym klej zbrojony z włóknem, klej
do styropianu, tynki mineralne, akrylowe,
silikonowe, silikatowe, farby; kleje do płytek, masy samopoziomujące, fugi, silikony,
gotowe masy, gładzie szpachlowe, zaprawy tynkarskie, szpachlówki cementowo­
‑wapienne, środki czyszczące i pielęgnujące, tynki cementowo-wa­pienne
www.knauf-bauprodukte.pl
 [email protected]
tel.: 22 369 56 00
produkty z wełny szklanej i wełny kamiennej
Warszawa KOELNER
www.k-flex.pl
 [email protected]
tel.: 63 288 02 00
www.koelner.com.pl
tel.: 71 326 01 00
Gdynia MARBET
obejmy zimnochronne do zastosowania
w chłodnictwie oraz klimatyzacji, otuliny
i maty kauczukowe, izolacje techniczne
rurociągów cieczy i gazów, izolacje budowlane z granulatu wełny mineralnej,
paroszczelna izolacja wewnętrzna ścian
Wojnarowice KREISEL – TECHNIKA BUDOWLANA
systemy płyt warstwowych dla budownictwa
www.kingspan.pl
 [email protected]
tel.: 48 378 31 00
www.kreisel.com.pl
 [email protected]
tel.: 61 846 79 00
66
Lipsko materiały termo- i hydroizolacyjne, wykończeniowe
www.marbet.com.pl
tel.: 33 812 71 00
Bielsko-Biała MARMA POLSKIE FOLIE
preparaty gruntujące, farby elewacyjne i wewnętrzne, spoiny, silikony, masy
do izolacji przeciwwilgociowych, izolacje
bitumiczne, zaprawy, kleje, gipsy, gładzie,
systemy dociepleń
KINGSPAN
Warszawa Wrocław KORFF ISOLMATIC
www.korff.pl
tel. 71 390 90 99
produkty do montażu płytek ceramicznych i kamienia naturalnego, produkty do montażu wykładzin elastycznych
i tekstylnych, domieszki do betonów i zapraw, środki do naprawy betonu, preparaty gruntujące, zaprawy do ociepleń zewnętrznych ścian budynków, zaprawy do
renowacji i osuszania murów, farby de­
koracyjno­‑ochronne, produkty do montażu posadzek drewnianych
www.mapei.pl
 [email protected]
tel.: 22 595 42 00
systemy zamocowań
K-FLEX
izolacje techniczne z kauczuku syntetycznego do: chłodnictwa, klimatyzacji,
wentylacji, ogrzewnictwa, instalacji sanitarnych, przemysłowych, chemicznych,
instalacji gazów technicznych, materiały
do walki z hałasem i innych wszechstronnych zastosowań akustycznych oraz zabezpieczenia przeciwpożarowe
Autoryzowany dystrybutor w Polsce:
Heisslufttechnik Flocke Sp. z o.o.
ul. ks. W. Siwka 13, 40-306 Katowice
tel.: 32 209 1202
www.heisslufttechnik.pl
MAPEI
Rogowiec KNAUF INSULATION
www.knaufinsulation.pl
tel.: 22 369 59 00
REKLAMA
www.izolex.pl
 [email protected]
tel.: 58 588 22 24
KNAUF Industries Polska Sp. z. o.o.
Poznań folie dla budownictwa, folie ogrodnicze,
folie przemysłowe, siatki poliolefinowe
www.marma.com.pl
 [email protected]
tel.: 17 850 66 00
Rzeszów METALPUR
termoizolacje, hydroizolacje: poliuretan
www.metalpur.com.pl
tel.: 52 374 87 33
Bydgoszcz nr 7/8/2016
N
O–R
R–S
ROCKWOOL POLSKA
materiały izolacyjne z wełny mineralnej
www.rockwool.pl
 [email protected]
tel.: 68 385 02 50
Cigacice RUUKKI POLSKA
6<67(0<
32/,85(7$12:(
PLQGRSU]HP\VïX
ľEXGRZODQHJR
ľWHUPRL]RODF\MQHJR
ľPRWRU\]DF\MQHJR
ľJöUQLF]HJR
RUD]VSRUWXLUHNUHDFML
produkty do izolacji termicznej i akustycznej z niepalnej wełny mineralnej szklanej
i skalnej do zastosowania w budownictwie i przemyśle, folie i akcesoria
REKLAMA
XO$UWHPLG\ :DUV]DZD
WHO SURGH[#SFFHX
marka Weber
www.oknoplast.com.pl
 [email protected]
tel.: 12 279 71 71
Ochmanów PROMOCJA
PAROC POLSKA
izolacje budowlane i techniczne z wełny
mineralnej
www.paroc.pl
 [email protected]
tel.: 61 468 21 90
Trzemeszno chemia budowlana, pianka polietylenowa
PROMAT TOP
NMC POLSKA
izolacje techniczne na bazie polietylenu do zastosowań sanitarno-grzewczych
oraz z kauczuku syntetycznego do zastosowań w systemach wentylacji i klimatyzacji, izolacje z kauczuku syntetycznego
EPDM do systemów solarnych
www.nmcinsulation.eu
 [email protected]
tel.: 32 373 24 40
Zabrze NORDISKA EKOFIBER POLSKA
termoizolacje
www.ekofiber.com.pl
 [email protected]
tel.: 41 331 28 16
Kielce nr 7/8/2016
www.isover.pl
 [email protected]
tel.: 32 339 63 00
faks: 32 339 64 44
infolinia: 800 163 121
ZZZSFFSURGH[HX
okna i drzwi z PVC, okna aluminiowe, dodatki okienne
Bydgoszcz Żyrardów marka ISOVER
OKNOPLAST
www.ncp.com.pl
tel.: 52 345 06 03
www.ruukki.pl
infolinia: 801 11 33 11
SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION
PRODUCTS POLSKA
3&&3URGH[6S]RR
NATURAL CHEMICAL PRODUCTS
systemy lekkiej obudowy, rozwiązania
dotyczące hal i fasad, płyty warstwowe,
konstrukcje stalowe, systemy pokryć dachowych, profile dachówkowe, trapezowe
i faliste, metalowe systemy rynnowe, profile zimnogięte
produkty do biernej ochrony przeciwpożarowej w budownictwie lądowym
www.promattop.pl
 [email protected]
tel.: 22 212 22 80
Warszawa REMMERS
ochrona budowli: uszczelnianie i renowacja, systemy tynków mineralnych, systemy powłok barwnych i tynków żywicznych, ochrona i renowacja elewacji, naprawa betonu, posadzki żywiczne, produkty do układania płytek, farby i tynki
wewnętrzne, masy i taśmy dylatacyjne,
pianki montażowe, konserwacja dachów,
domieszki i środki ­antyadhezyjne
www.remmers.pl
tel.: 61 816 81 00
Tarnowo Podgórne produkty do elewacji, systemy ociepleń,
tynki dekoracyjne, farby elewacyjne, produkty do układania płytek, podkłady podłogowe, posadzki dekoracyjne i przemysłowe, zaprawy murarskie i fugi do cegieł
klinkierowych, zaprawy do wyrównywania i napraw; materiały Weber w technologii Deitermann do naprawy i ochrony
żelbetu, izolacje i uszczelnianie obiektów
budowlanych (fundamenty, baseny, zbiorniki wodne, oczyszczalnie ścieków, balkony, tarasy, pomieszczenia mokre, szczeliny dylatacyjne), uszczelnianie i konserwacja powłok dachowych
www.netweber.pl, www.weberfloor.pl
 [email protected]
tel.: 22 589 85 80
faks: 22 589 85 89
infolinia: 801 620 000
marka Weber Leca®
keramzyt do zastosowań w izolacjach
cieplnych, akustycznych i radiestezyjnych; w wypełnieniach stropów, drenażach, geotechnice, ogrodnictwie, rolnictwie, ochronie środowiska; do produkcji
pustaków i bloczków, do lekkich betonów
i zapraw ciepłochronnych
www.netweber.pl
 [email protected]
tel.: 58 772 24 10–11
faks: 58 772 24 19
infolinia: 801 620 000
Gniew 67
Katalog firm
S–T
T–X
Kreatywne rozwiązania dla Ciebie
Aromatyczne poliole poliestrowe
oraz systemy poliuretanowe do wytwarzania:
 płyt warstwowych metodą ciągłą
 izolacji dachów i ścian metodą natrysku
 izolacji technicznych
steinbacher izoterm sp. z o.o.
05-152 Czosnów, ul. Gdańska 14, Cząstków Mazowiecki
tel. +48 (22) 785 06 90, fax +48 (22) 785 06 89
www.steinbacher.pl, [email protected]
REKLAMA
Zastosowanie: fundamenty, ściany piwnic, cokoły, dachy płaskie
odwrócone, tarasy, parkingi, podłogi, fasady
STEPAN POLSKA Sp. z o.o.
ul. Urazka 8 a,b,c, 56-120 Brzeg Dolny
tel.: 71 66 66 001, faks: 71 66 66 009
[email protected]
www.stepan.com
REKLAMA
steinodur® PSN
płyty termoizolacyjno-drenażowe
steinodur® UKD
płyty termoizolacyjne z polistyrenu
Zastosowanie: dachy płaskie odwrócone, dachy zielone, tarasy, patio,
parkingi, podłogi, ściany piwnic
steinothan® 107
płyty termoizolacyjne z twardego poliuretanu
Zastosowanie: dachy płaskie i spadziste, fasady, ogrzewanie podłogowe
steinonorm® 300
otuliny z miękkiej pianki poliuretanowej
Zastosowanie: izolacja stalowych i miedzianych rurociągów centralnego
ogrzewania, ciepłej i zimnej wody w budynkach mieszkalnych,
administracyjnych i przemysłowych
steinonorm® 700
otulina z twardej pianki poliuretanowej
Zastosowanie: izolacja rurociągów i urządzeń ciepłowniczych
usytuowanych w budynkach, piwnicach, kanałach (np. węzły
ciepłownicze, kotłownie, ciepłownie itp.) oraz izolacja rurociągów
i urządzeń w sieciach napowietrznych
STEINBACHER IZOTERM
pakery iniekcyjne, profesjonalne pompy
iniekcyjne, osprzęt do prac iniekcyjnych,
autoryzowany serwis do pomp i urządzeń
iniekcyjnych, szkolenia i pokazy
www.tikal.pl
www.iniekcje.pl
 [email protected]
tel.: 71 333 78 46
wwww.steinbacher.pl
 [email protected]
tel.: 22 785 06 90
faks: 22 785 06 89
mineralna wełna szklana, polistyren ekstrudowany, otuliny na rury
Zastosowanie: izolacja termiczna rurociągów centralnego ogrzewania,
ciepłej i zimnej wody, przewodów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych
oraz solarnych, w budynkach mieszkalnych, administracyjnych
i przemysłowych
www.ursa.pl
tel.: 32 262 20 73
Dąbrowa Górnicza STO
Uszczelnienia budowlane i renowacja budownictwa
Klejenie okładzin ceramicznych
i z kamienia naturalnego/Jastrychy
Budownictwo inżynieryjne
Ochrona powierzchni
Dodatki i domieszki do betonu
Schomburg Polska Sp. z o.o.
ul. Sklęczkowska 18a
99-300 Kutno
Tel.: 24 254 73 42
[email protected]
www.schomburg.pl SINIAT
systemy suchej zabudowy
www.siniat.pl
info NIDA: 801 11 44 77
Warszawa www.webac.pl
 [email protected]
tel./faks: 22 672 04 76, 22 616 04 76
Warszawa WERNER JANIKOWO
papy zgrzewalne, dachówki bitumiczne,
systemy dachowe
www.wernerpapa.pl
 [email protected]
tel.: 95 742 74 00
Warszawa Gorzów Wlkp. STYROPMIN
XELLA – SILKA, YTONG
płyty styropianowe: standardowe, pasywne, akustyczne, do ogrzewania podłogowego, perymetryczne, ekstrudowane oraz ognioodporne; spadki dachowe; polimerowo­‑cementowe zaprawy
klejowo­‑szpachlowe, wodno-asfaltowo-lateksowe emulsje anio­nowe
bloczki z betonu komórkowego YTONG,
bloki wapienno-piaskowe SILKA, bloczki YTONG MULTIPOR, bloczki YTONG
ENERGO, nadproża, płyty stropowe i dachowe, elementy uzupełniające
www.xella.pl www.budowane.pl
infolinia: 29 767 03 60, 801 122 227
www.styropmin.pl
 [email protected]
tel.: 25 675 15 00
faks: 25 675 28 40
Warszawa Łochów materiały izolacyjne z drewna, belki dwuteowe, materiały izolacyjne z konopi, tworzywa drzewne
68
żywice iniekcyjne oraz systemy powierzchniowego zabezpieczania i naprawy podłoży mineralnych
www.sto.pl
 [email protected]
tel.: 22 511 61 00/02
STEICO
www.steico.com
 [email protected]
tel.: 67 356 09 99
WEBAC
systemy ociepleń elewacji: na styropianie i wełnie mineralnej, systemy wentylowane, podwieszane; tynki i farby elewacyjne i do wnętrz; dekoracyjne powłoki
ścienne do wnętrz; systemy akustyczne
i akustyczne powłoki sufitowe i ścienne;
elementy architektoniczne i sztukaterie
z Verofillu; specjalna oferta do obiektów
zabytkowych; systemy do ochrony betonu; powłoki posadz­kowe
THERMAFLEX IZOLACJI
izolacje techniczne: spieniony polietylen
www.thermaflex.com.pl
 [email protected]
tel.: 74 858 96 66
Czarnków Żarów PROMOCJA
Wrocław URSA POLSKA
Cząstków Mazowiecki steinwool®
otulina izolacyjna z wełny mineralnej
REKLAMA
TIKAL POLSKA
materiały z polistyrenu i poliuretanu
do izolacji przegród budowlanych oraz
do izolacji rurociągów w instalacjach
ciepłowniczych, chłodniczych, wodociągowych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
nr 7/8/2016
W poprzednich numerach
OSTATNIO OPUBLIKOWANE
6/2016
Romana Antczak-Jarząbska, Maciej
Niedostatkiewicz, „Wskaźnikowa ocena
komfortu w budynkach mieszkalnych
zlokalizowanych w klimacie umiarkowanym”
Andrzej Fojutowski, Anna Wiejak, Aleksandra
Kropacz, „Odporność izolacji formowanej
in situ z włókna celulozowego w postaci luźnej
na grzyby powodujące pleśnienie”
Aleksander Gorszkov, Romuald Orłowicz,
„Ocena przewidywanego okresu zwrotu inwestycji
na ocieplenie elewacji budynków mieszkalnych”
Tomasz Majewski, Maciej Niedostatkiewicz, „Naprawa posadzki betonowej
w hali produkcyjnej”
4/2016
Janusz Bochenek, „Kryteria wyboru wykonawcy
robót budowlanych stosowane w przetargach
publicznych na przykładzie wybranych krajów
Unii Europejskiej w świetle nowych dyrektyw
unijnych”
Bronisław Gosowski, „Problemy projektowe
i wykonawcze związane z obudową z płyt
warstwowych (cz. 2). Badania nośności
połączeń paneli warstwowych z konstrukcją
wsporczą”
Zygmunt Matkowski, Józef Adamowski,
„Materiały do wykonywania warstw hydroizolacyjnych w dachach płaskich”
Maciej Rokiel, „Ochrona elewacji/przegród – tynki wapienne i trasowe
stosowane w renowacji”
Marzena Najduchowska, Barbara Chruściel, „Właściwości tynków
opartych na spoiwach organicznych w zależności od zastosowanego spoiwa
i wielkości ziarna fakturującego”
Zofia Szweda, „Przyczyny uszkodzeń okładzin ceramicznych oraz metody
zapobiegania”
Krzysztof Pawłowski, „Analiza rozwiązań materiałowych ścian zewnętrznych
i ich złączy w świetle aktualnych wymagań cieplnych”
Rafał Żuchowski, Artur Nowoświat, Leszek Dulak, „Monitoring hałasu
środowiskowego”
Maciej Rokiel, „Specyfika tynków ciepłochronnych”
Przegląd izolacji technicznych/przemysłowych
Elżbieta Urbańska-Galewska, Dariusz Kowalski, „Układy konstrukcyjne
lekkiej obudowy”
Przegląd okien energooszczędnych
3/2016
5/2016
Michał Babiak, „Wapno hydratyzowane
jako modyfikator asfaltów stosowanych
do produkcji materiałów hydroizolacyjnych”
Bronisław Gosowski, „Problemy projektowe
i wykonawcze związane z obudową z płyt
warstwowych (cz. 3). Projektowanie paneli
warstwowych oraz połączeń”
Robert Kotwas, „Bezpieczeństwo pożarowe
w instalacjach sanitarnych”
Marzena Najduchowska, „Tynki renowacyjne
– właściwości i zastosowanie”
Krzysztof Pawłowski, „Analiza rozwiązań materiałowych ścian zewnętrznych
i ich złączy w świetle aktualnych wymagań cieplnych”
Maciej Rokiel, „Tynki specjalistyczne: renowacyjne i ofiarne”
Elżbieta Urbańska-Galewska, Dariusz Kowalski, „Wymagania stawiane
lekkiej obudowie”
Leszek Dulak, Artur Nowoświat, „Akustyka
architektoniczna – warunki pogłosowe
i zrozumiałość mowy”
Leszek Danecki, Grzegorz Czapiewski,
Elżbieta Wardzińska, Barbara Szczepaniak,
Leszek Majewski, „Opracowanie technologii
wytwarzania hybrydowego materiału
termoizolacyjnego będącego kompozytem
styropianu i włókien pochodzących z recyklingu”
Bronisław Gosowski, „Problemy projektowe
i wykonawcze związane z obudową z płyt
warstwowych (cz. 1). Badania nośności zginanych paneli (płyt) warstwowych”
Piotr Jermołowicz, „Geomembrany HDPE i geosyntetyki towarzyszące
(cz. 3). Rzeczywiste przypadki na budowie”
Artur Miros, „Stabilność własności termoizolacyjnych materiałów
organicznych do izolacji przemysłowych”
Michał Musiał, „Rozwiązania konstrukcyjne budynków z dachami płaskimi”
Maciej Rokiel, „Specjalistyczne tynki i systemy do ochrony elewacji/przegród
– wybrane zagadnienia”
Damian Żabicki, „Penetrujące materiały hydroizolacyjne”
Maria Wesołowska, „Rola zaprawy murarskiej w kształtowaniu integralności
muru licowego”
Przegląd izolacji typu PUR/PIR
Przegląd systemów i technologii ochrony przeciwpożarowej
Archiwalne numery IZOLACJI
można zamówić:
512 60 74
lub e-mailem: [email protected]
telefonicznie:
nr 7/8/2016
69
Tu znajdziesz IZOLACJE
PRENUMERATA, PUNKTY DYSTRYBUCJI,
SERWIS izolacje.com.pl
Dlaczego warto zaprenumerować
IZOLACJE?
»» cena 1 egzemplarza jest niższa o 5%
od ceny w sprzedaży detalicznej,
»» przy prenumeracie rocznej (10 numerów) i półrocznej (5 numerów) koszty
przesyłki pokrywa wydawnictwo,
»» do studentów kierowana jest specjalna
oferta (po przesłaniu kserokopii aktualnej legitymacji studenckiej),
»» zamówienie prenumeraty możliwe jest
od dowolnego numeru.
W CENIE PRENUMERATY:
»» 10 numerów czasopisma w wersji
drukowanej,
»» bezpłatny dostęp do wszystkich treści
serwisu Izolacje.com.pl,
»» bezpłatne wydania specjalne
miesięcznika IZOLACJE,
»» rabaty na konferencje i szkolenia.
PRENUMERATA
Z PREZENTEM!
Tu znajdziesz:
»» więcej artykułów technicznych,
»» codziennie nową porcję aktualności
i informacji o nowościach na rynku,
»» wideorelacje z wydarzeń branżowych,
»» wypowiedzi ekspertów,
»» wideoporady.
Każdy, kto do 31 sierpnia
2016 r. wykupi prenumeratę:
edukacyjną, roczną
lub dwuletnią, dostanie
w prezencie pakiet dwóch
książek: „Jak wykonać taras
i dach zielony” oraz „Tarasy
i balkony. Projektowanie
i warunki techniczne wykonania
i odbioru robót”.
CENY PRENUMERATY:
»» dwuletnia – 172 zł,
»» roczna – 104 zł,
»» półroczna – 70 zł,
»» edukacyjna – 70 zł,
»» próbna (kolejne 3 numery) – bezpłatna.
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Zamawiam prenumeratę:
dwuletnią – 172 zł
od numeru
Zaznacz wybraną opcję krzyżykiem i wpisz, od którego numeru chcesz zacząć prenumeratę
roczną – 104 zł
od numeru
półroczną – 70 zł
od numeru
edukacyjną – 70 zł
od numeru
próbną (kolejne 3 numery) – bezpłatną
od numeru
Nazwa firmy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach
marketingowych przez GRUPĘ MEDIUM oraz inne podmioty współpracujące
z Wydawnictwem z siedzibą w Warszawie przy ul. Karczewskiej 18. Wiem,
że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (DzU nr 101/2002, poz. 926
ze zm.) przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych, aktualizowania
i poprawiania ich, a także wniesienia umotywowanego sprzeciwu wobec i
ch przetwarzania. Podanie danych ma charakter dobrowolny.
Ulica i numer
Kod pocztowy
Miejscowość
Osoba zamawiająca
Data i podpis
Rodzaj działalności
NIP
Telefon kontaktowy
Wiem, że składając zamówienie, wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej
wpisanych danych osobowych w systemie zamówień GRUPY MEDIUM
w zakresie niezbędnym do realizacji powyższego zamówienia. Zgodnie
z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
(DzU nr 101/2002, poz. 926 ze zm.) przysługuje mi prawo wglądu
do swoich danych, aktualizowania ich i poprawiania.
Upoważniam GRUPĘ MEDIUM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
E-mail
Data i podpis
Wysyłka będzie realizowana po dokonaniu wpłaty na konto: Volkswagen Bank Polska S.A., 09 2130 0004 2001 0616 6862 0001
70
nr 7/8/2016

Podobne dokumenty

nieodpłatnie w formacie PDF

nieodpłatnie w formacie PDF przeprowadził dotychczas trzy nabory, na które skierowano 400 mln zł (na I i II edycję NFOŚiGW przeznaczył prawie 280 mln zł). Do tej pory wypłacono dopiero niewiele ponad 50 mln zł, a pozostała kw...

Bardziej szczegółowo

nieodpłatnie w formacie PDF

nieodpłatnie w formacie PDF Specjalista ds. prenumeraty Anna Sergel [email protected]­dia.pl

Bardziej szczegółowo

Udostępniamy bezpłatnie część materiałów

Udostępniamy bezpłatnie część materiałów Płyty Kingspan Roof Tile mogą być stosowane do pokryć dachowych prawie wszystkich rodzajów budynków, a w szczególności budynków biurowych, administracyjnych, szkół i budynków mieszkaniowych. Ze wzg...

Bardziej szczegółowo