Plan pracy wychowawczej szkoły

Komentarze

Transkrypt

Plan pracy wychowawczej szkoły
PLAN PRACY
WYCHOWAWCZEJ
REALIZOWANY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR
2
IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH
1
ROK SZKOLNY 2016/2017
„By wierzyć w siebie, muszę mieć kogoś, kto we mnie uwierzy”
S. Garczyński
Chcemy być szkołą, która przekazując uczniom tradycyjne
wartości nie zamyka się na nowe formy i metody pracy.
Szkołą, która kształci uczniów radzących sobie
w zmieniającym się współczesnym świecie.
Chcemy, by nasi uczniowie wierzyli w siebie,
dlatego my wierzymy w nich.
2
NASZA SZKOŁA CHCE BYĆ PLACÓWKĄ, W KTÓREJ:
 panuje życzliwa atmosfera oparta na wzajemnym szacunku nauczycieli, uczniów i rodziców, wspieraniu
się oraz aktywnym współdziałaniu w sprawach dotyczących uczniów
 każdy uczeń czuje się bezpiecznie, zdobywa wiedzę w przyjaznej atmosferze
 uczeń ma zapewnioną opiekę i pomoc psychologiczno – pedagogiczną,
 uczeń rozwija swoje kompetencje czytelnicze
 uczeń rozwija swoje kompetencje informatyczne,
 uczeń rozwija umiejętności sportowe,
 uczeń ma możliwość kontaktu z kulturą i sztuką również za pomocą nowych środków przekazu
 uczeń kształtuje swoje postawy.
Plan działań wychowawczych
Cele ogólne:
 Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia ze szczególnym uwzględnieniem
wspierania rozwoju dzieci młodszych rozpoczynających naukę w szkole.
 Stwarzanie warunków do wyboru różnej aktywności przez ucznia oraz różnych strategii
umożliwiających mu uzyskiwanie wyników adekwatnych do możliwości rozwojowych.
 Szczerość i otwartość w dyskusji, podejmowanie tematów trudnych dotyczących jednostki i grupy.
 Zwracanie uwagi na tworzenie atmosfery życzliwości, w której dominuje troska i zainteresowanie
każdym uczniem, uznanie prawa ucznia do jawnej, opartej na jasnych kryteriach oceny swoich
postępów i zachowań.
3
 Podejmowanie współpracy z uczniem i jego rodzicami, wspólne rozwiązywanie problemów i
konfliktów, inspirowanie współpracy między uczniami.
 Kierowanie się zaufaniem oraz życzliwością do uczniów, wdrażanie zasady: nie obrażamy, nie
ośmieszamy, nie stosujemy przemocy fizycznej i psychicznej.
 Zapewnienie atmosfery akceptacji przy jednoczesnej konsekwencji wymagań, uznanie prawa do
wpływania na podejmowane decyzje, uznanie wspólnie wypracowanych, jasnych zasad postępowania
(grupa, klasa, szkoła), wspieranie świadomości przynależności do społeczności lokalnej.
 Organizowanie procesu edukacyjnego stosownie do potrzeb i możliwości rozwojowych każdego
ucznia, stwarzanie warunków do rozbudzania u dziecka pozytywnych emocji, fascynacji odkrywaniem i
poznawaniem świata.
 Umacnianie wiary dziecka we własne siły i zdolności osiągania wartościowych i trudnych celów.
EFEKTY DZIALAŃ WYCHOWAWCZYCH
CEL WYCHOWANIA
Uczeń :
Uczeń funkcjonuje w nowej
 integruje się z klasą, współdziała w grupie rówieśniczej,
sytuacji społecznej.
 pomaga koleżankom i kolegom
 rozbudza kreatywną i otwartą postawę wobec ludzi i
nowego otoczenia,
 dostosowuje się do norm i przestrzega ich,
 potrafi przewidywać konsekwencje swoich poczynań.
4
Uczeń:
Uczeń efektywnie współdziała i
 zna zasady prawidłowej komunikacji z ludźmi, zna i
stosuje zwroty grzecznościowe,
poprawnie komunikuje się z
rówieśnikami oraz dorosłymi,
 uczestniczy w imprezach kulturalnych, strojem oraz
zachowaniem respektuje przyjęte zasady,
uczestniczy w życiu
 szanuje siebie i innych,
kulturalnym.
 przejawia postawę tolerancji i akceptacji wobec
niepełnosprawności, drugoroczności, różnic kulturowych
Zna normy i zasady życia
społecznego, przejawia postawę
religijnych i etnicznych, sytuacji rodzinnej,
 potrafi tworzyć pozytywne relacje międzyludzkie.
tolerancji wobec innych.
Uczeń:
Uczeń rozumie siebie i
 jest świadomy swoich mocnych i słabych stron,
dostrzega prawidłowości
 umie wyrażać swoje myśli i uczucia,
rządzące światem zewnętrznym.
 nazywa swoje zachowania,
 zachowuje się zgodnie z obowiązującymi zasadami,
posiada umiejętność uczestniczenia w grupie
rówieśniczej,
 dba o schludny wygląd,
 zna tradycje związane z rodziną, szkołą i środowiskiem
lokalnym.
5
Uczeń:
Uczeń ma poczucie własnej
 ma poczucie własnej godności i szanuje godność innych,
 wierzy we własne możliwości,
wartości, dąży do określania
 nie zniechęca się niepowodzeniami,
swojej tożsamości, rozwija swoje
 potrafi mądrze i efektywnie zarządzać sobą w czasie
pasje i zainteresowania.
zajęć,
 rozwija swoje zainteresowania,
 rozumie znaczenie hierarchii wartości,
 poznaje hierarchię wartości innych ludzi
Uczeń:
 wie, do kogo zwrócić się o pomoc i jak z niej skorzystać,
Uczeń dba o własne zdrowie
fizyczne i psychiczne, dba o
bezpieczeństwo własne i innych.
 zna zasady ruchu drogowego,
 dba o higienę i prowadzi zdrowy tryb życia,
 zna następstwa niezdrowego stylu życia,
 zna elementarne zasady pierwszej pomocy,
 wie, jak zachować się w sytuacjach zagrożenia,
 dba o bezpieczeństwo swoje i innych,
 radzi sobie ze stresem.
6
ZADANIA WYCHOWAWCZE
ZADANIA
PROPONOWANY SPOSÓB REALIZACJI
 gry i zabawy integracyjne, poznajemy się przez zabawę i naukę,
 podpisanie kontraktu klasowego,
Integracja zespołów klasowych.
 wycieczki klasowe,
 imprezy okolicznościowe w klasie i szkole,
 organizacja dyżurów klasowych,
 pogadanki na temat tolerancji i prawa do wyrażania własnej
osobowości.
 przygotowanie gazetek tematycznych w klasach,
 utrzymanie porządku w klasie, w szkole i wokół szkoły,
Troska o estetykę klasy i szkoły.
 angażowanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu klasy,
 poszanowanie mienia szkoły, innych i własnego.
 udział w przedstawieniach i inscenizacjach ukazujących
Postrzeganie siebie
i komunikacja z otoczeniem,
zachowania w różnych sytuacjach,
 zwracanie uwagi na stosowanie podstawowych zwrotów
grzecznościowych,
uczenie nawyków dobrego
 wspólne rozwiązywanie konfliktów,
zachowania się.
 pogadanki, dyskusje na forum grupy,
 przykłady pozytywnych wzorów literackich, filmowych,
 samoocena w czasie zajęć oraz samoocena z zachowania.
7
Tworzenie i kultywowanie
 organizacja imprez okolicznościowych,
 poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu,
tradycji w najbliższym
 spotkania z ciekawymi ludźmi,
środowisku.
 omawianie tematyki „szacunku dla kultury i tradycji” na lekcjach
wychowawczych,
 opracowywanie gazetek tematycznych, plakatów,
 uświadomienie znaczenia pozytywnych więzi i relacji w rodzinie,
 uczestnictwo w akcjach organizowanych na terenie miasta (również
o charakterze ekologicznym).
Rozwijanie samorządności
 udział uczniów w wyborach klasowych,
i samodzielności uczniów.
 aktywna praca w Samorządzie Uczniowskim,
 udział uczniów w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych.
Edukacja kulturalna,
dziedzictwo kulturowe
w regionie.
 wyjazdy do teatru do kina, na wycieczki szkolne, udział w
koncertach,
 udział w projektach edukacyjnych,
 współpraca z OOK, Biblioteka Publiczną, Biblioteką Pedagogiczną
 poznawanie własnej miejscowości i jej okolic,
 rozwijanie postaw patriotycznych i szacunku wobec symboli
narodowych i szkoły.
8
Rozwijanie postawy tolerancji
wobec inności-
 pogadanki, dyskusje, kreatywne rozmowy,
 czytanie książek, których bohaterami są osoby niepełnosprawne
 rozmowy o możliwościach osób niepełnosprawnych
niepełnosprawność,
 zabawy integracyjne,
drugoroczność, odmienność
 odczytywanie słów zapisanych za pomocą alfabetu Braille’a, języka
kulturowa czy religijna, wygląd,
sytuacja rodzinna, cechy
osobowości.
migowego
 wspieranie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych,
 inscenizacje przygotowane przez uczniów ukazujące prawidłowe
zachowania,
 filmy edukacyjne.
 zainteresowanie uczniów udziałem w konkursach i olimpiadach,
Rozwijanie pasji
i zainteresowań.
 udział w kołach zainteresowań i zajęciach dodatkowych,
 współpraca z OOK, OCS, ze schroniskiem dla zwierząt i innymi
organizacjami,
 organizowanie zajęć podczas ferii zimowych,
 organizowanie spotkań z kulturą,
 spotkania z ciekawymi ludźmi.
 pogadanki dla uczniów ukazujące skutki uzależnień od alkoholu,
Przekazywanie wiedzy na temat
nikotyny, narkotyków, leków, Internetu, telefonów komórkowych,
troski o własne i cudze zdrowie,
telewizji,
uświadomienie uczniom
zagrożeń wynikających z
różnych nałogów.
 przybliżenie problematyki pierwszej pomocy, szczególnie reakcji w
sytuacjach trudnych, zapoznanie z numerami telefonów
alarmowych,
 wdrażanie do troski i odpowiedzialności za zdrowie innych ludzi
oraz zwierząt,
 propagowanie zdrowego stylu życia.
9
 kształtowanie postaw prospołecznych,
Rozwiązywanie problemów
 kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów w grupie,
i trudnych sytuacji.
 rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się w pracy
zespołowej,
 poszukiwanie sposobów pomagania rówieśnikom,
 pokazywanie problemów związanych z okresem dojrzewania
(naśladownictwo złych zachowań).
 zajęcia poświęcone emocjom i wartościom
Kształtowanie postaw
asertywnych poprzez sztukę
 psychoedukacyjne zajęcia z asertywności,
 realizacja na lekcjach wychowawczych tematów o systemie
wartości, kształtowaniu charakteru,
odmawiania, wzajemne
wspieranie i werbalizację
 spotkania z pedagogiem lub psychologiem,
 konkursy, projekcje filmowe i ich omawianie.
potrzeb.
Poznajemy siebie – rozwój
 rozwijanie umiejętności akceptacji siebie,
emocjonalny, społeczny i
 rozwijanie nawyku samokształcenia i stałego doskonalenia,
intelektualny ucznia.
 kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji korzystając
z nowych środków przekazu
 rozwijanie zamiłowania do czytelnictwa.
Upowszechnianie czytelnictwa
wśród uczniów.






współpraca z Bibliotekami,
udział w lekcjach bibliotecznych,
konkursy czytelnicze,
spotkania z autorami,
udział w akcjach społecznych związanych z czytelnictwem,
omawianie lektur szkolnych, czytanie uczniom na zajęciach,
słuchanie audiobooków, korzystanie z ebooków na lekcji
 zachęcanie uczniów do opowiadania o przeczytanych książkach,
 zachęcanie rodziców do czytania dzieciom w domu,
 oglądanie ekranizacji i adaptacji filmowych i porównywanie ich z
przeczytanymi książkami.
10
 zachowanie bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły,
Zachowanie bezpieczeństwa
 spotkania z Pyrkiem
 niebezpieczne miejsca i sytuacje – pogadanki, projekcje filmów,
w szkole i poza szkołą.
 przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na lekcjach i w czasie przerw,
 eliminowanie hałasu,
 dbanie o bezpieczny wypoczynek,
 stosowanie zasad BHP i higieny,
 przeciwdziałanie agresji i przemocy.
Monitorowanie potrzeb
i oczekiwań rodziców wobec
 rozmowy i konsultacje indywidualne, dyskusje podczas zebrań
klasowych, środy konsultacyjne,
systemu wychowawczo–
 anonimowe sondaże ankietowe,
profilaktycznego szkoły.
 bieżąca współpraca z Radą Rodziców.
Zapoznanie rodziców ze
Statutem Szkoły, podstawowymi
regulaminami oraz szkolnymi
programami wychowawczym i
 udostępnienie tekstów oraz omówienie najważniejszych ich
zapisów podczas zebrań klasowych,
 udostępnienie Statutu, regulaminów i programów przez szkolną
bibliotekę oraz na stronie internetowej szkoły
profilaktycznym.
Integrowanie rodziców
i angażowanie ich do pracy na
rzecz klasy i szkoły.
 udział rodziców w uroczystościach klasowych, szkolnych,
wycieczkach i biwakach,
 organizowanie warsztatów dla rodziców
 wystawy prac dzieci,
 organizowanie pikników rodzinnych.
11
Plan Wychowawczy Szkoły został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców dnia
6 września 2016r. W skład zespołu opracowującego wchodziły następujące osoby:
Rada Rodziców:
Nauczyciele:
Magdalena Żychowska
Anna Kaczmarek
Wojciech Twarogal
Katarzyna Szrama
Ewa Zydorczak
Joanna Szatanik
Monika Dziakowska
12

Podobne dokumenty