SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu

Komentarze

Transkrypt

SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu
SYLABUS PRZEDMIOTU
I. Informacje ogólne
1. Nazwa przedmiotu: MALARSTWO
2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy
3. Poziom i kierunek studiów: studia niestacjonarne pierwszego stopnia,
wzornictwo i architektura wnętrz
4. Rok studiów: III
5. Semestr: zimowy/letni
6. Liczba i rodzaj godzin zajęć: 108 h, zajęcia warsztatowe
7. Liczba punktów ECTS: 10
8. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego: dr Rafał Łubowski
9. Język wykładowy: polski
II. Informacje szczegółowe
1. Cele zajęć
Dalszy rozwój kultury malarskiej dotyczącej operowania środkami
C1
C2
C3
C4
C5
C6
malarskimi i kolorystycznymi;
Dalsze rozwijanie umiejętności technicznych i warsztatowych;
Rozwój umiejętności i predyspozycji koncepcyjnych i kreacyjnych
studentów;
Naśladowanie natury i kwestia jej transpozycji w dziele malarskim;
Zachęcanie studentów do określania własnego obszaru poszukiwań
malarskich, uwzględniających indywidualny zakres poszukiwań formalnych i treściowych;
Rozwijanie umiejętności twórczego dialogu z dawną tradycją malarską oraz
poszukiwaniami współczesnego malarstwa.
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
(jeśli obowiązują): doświadczenia malarskie i rysunkowe z I i II roku studiów
licencjackich.
1
3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
Efekty kształcenia w odniesieniu do wiedzy
Symbol
Opis efektów kształcenia
efektu
kształcenia
Zna dogłębnie procedury techniczne, dotyczące tworzenia
EK1
malarskiego obrazu oraz środki malarskiego i kolorystycznego
obrazowania oraz środki formalne związane z tworzeniem
malarskiego obrazu;
Dostrzega możliwości twórczego dialogu z tradycyjnymi oraz
EK2
współczesnymi sposobami obrazowania w malarstwie .
Efekty kształcenia w odniesieniu do umiejętności
Symbol
Opis efektów kształcenia
efektu
kształcenia
Potrafi biegle w praktyce malarskiej operować środkami
EK3
malarskimi i kolorystycznymi;
Potrafi operować realistycznymi, imaginacyjnymi, impresyjnymi
EK4
czy ekspresyjnymi środkami budowy malarskiego obrazu;
Potrafi biegle i adekwatnie operować środkami technicznymi i
EK5
warsztatowymi;
Potrafi określać własne koncepcje malarskie (także w sposób
EK6
werbalny omawiać własne projekty) i dobierać do nich
adekwatne środki malarskiego wyrazu;
Potrafi w indywidualny sposób transponować motywy,
EK7
pochodzące z rzeczywistości lub dziedzictwa sztuki dawnej i
współczesnej;
Efekty kształcenia w odniesieniu do kompetencji społecznych
Symbol
efektu
kształcenia
EK8
4. Treści programowe
Symbol
treści
programowych
Opis efektów kształcenia
Jest wrażliwy na wartości dzieł malarskich różnych epok,
docenia ich znaczenie oraz pragnie je poznawać oraz nadal
pragnie rozwijać i pogłębiać własne umiejętności z dziedziny
malarstwa;
Opis treści programowych
Odniesienie
do efektów
kształcenia
dla
przedmiotu
(symbol
efektów)
2
TP1
Transpozycja motywu martwej natury (ustawionej w pracowni)
lub jej fragmentu w kontekście zaakcentowania wybranego
przekazu treściowego oraz interesującego rozstrzygnięcia
„czysto” formalnego.
EK1, EK3,
EK4, EK5,
EK6, EK7,
EK8
Ćwiczenie:
Martwa natura metaforyczna (obraz namalowany co najmniej na
formacie 100x70cm)
TP2
Twórcze nawiązanie do motywu lub rozwiązań formalnych
przynależnych do twórczości wybranego artysty sztuki dawnej
lub współczesnej w celu stworzenia autorskiej kompozycji
malarskiej o dowolnej tematyce.
EK1, EK2,
EK3, EK4,
EK5, EK6,
EK7, EK8
Ćwiczenie:
„Hommage à …”, (obraz namalowany co najmniej na formacie
100x70cm)
TP3
Malarskie studium natury w kontekście motywu aktu.
EK1, EK3,
EK4, EK5,
EK8
Ćwiczenie:
Malarskie studium aktu (obraz namalowany co najmniej na formacie
100x70cm)
TP4
Malarska
transpozycja
motywu
pejzażu,
przestrzeni
urbanistycznej, bądź współczesnej sceny figuralnej na
podstawie samodzielnie wykonanej fotografii, szkicu, bądź
przetworzenia digitalnego.
EK1, EK3,
EK4, EK5,
EK6, EK7,
EK8
Ćwiczenie:
Malarska kompozycja autorska, realizująca wskazany powyżej
problem (obraz lub cykl obrazów, namalowanych co najmniej na
formacie 100x70cm)
TP5
Próba poszukiwania autorskiej formuły obrazu abstrakcyjnego.
Ćwiczenie:
EK1, Ek2,
EK3, EK5,
Ek6, EK8
Malarska kompozycja autorska, realizująca wskazany powyżej
problem (obraz lub cykl obrazów, namalowanych co najmniej na
formacie 100x70cm)
TP6
Propozycje własne studentów
zajęciach i częściowo w domu).
(realizowane
częściowe
na
EK6, EK8
5. Literatura
podstawowa:
Leksykon malarstwa od A do Z / [tł. Małgorzata Czarzasty, Andrzej Gałęzowski ; red. nauk. i nowe teksty Piotr Szubert,
Przemysław Trzeciak].- Wyd. 5.- Warszawa : Muza : Dom Wydawniczy Bellona, 2006
John Gage, Kolor i znaczenie, Universitas, Kraków, 2010 (do wglądu)
dodatkowa:
Józef Czapski, Józef Pankiewicz. Życie i dzieło. Wypowiedzi o sztuce, Wydawnictwo FIS, Lublin 1992.
3
oraz: albumy poświęcone twórczości malarskiej danych artystów dostępne w bibliotece
uczelni.
6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu
Nie przewiduje się.
7. Odniesienie efektów kształcenia przedmiotu do efektów kształcenia ustalonych dla
obszaru kształcenia
Symbol
Symbol efektu
efektu
kształcenia
kształcenia
w obszarze
dla przedmiotu
kształcenia
w zakresie sztuki
EK1
EK2
EK3
EK4
EK5
EK6
EK7
EK8
A1_W10, A1_W13
A1_W11, A1_W12,
A1_U15,
A1_U14, A1_U20
A1_U15, A1_U16,
A1_U19
A1_U14, A1_U17,
A1_U21
A1_U17
A1_K01, A1_K02,
A1_K03
8. Kalkulacja nakładu pracy studenta
Symbol
Opis stosowanych form aktywności
efektu
umożliwiające osiągniecie założonych
kształcenia
efektów kształcenia
dla
przedmiotu
EK1
dyskusje i konsultacje z prowadzącym
samodzielna praca studenta w domu lektura
Szacunkowa
liczba godzin
poświęcona
na daną
aktywność
5
15
EK2
dyskusje i konsultacje z prowadzącym
samodzielna praca studenta w domu - lektura
5
15
EK3
praca w pracowni pod kierunkiem
wykładowcy
samodzielna praca studenta w domu
15
40
(dokańczanie prac wykonywanych na zajęciach, korekta prac
po konsultacjach, określanie i realizacja własnych koncepcji
artystycznych, lektura.)
EK4
praca w pracowni pod kierunkiem
wykładowcy
samodzielna praca studenta w domu
15
40
(dokańczanie prac wykonywanych na zajęciach, korekta prac
po konsultacjach, określanie i realizacja własnych koncepcji
4
artystycznych, lektura.)
EK5
praca w pracowni pod kierunkiem
wykładowcy
samodzielna praca studenta w domu
20
28
(dokańczanie prac wykonywanych na zajęciach, korekta prac
po konsultacjach, określanie i realizacja własnych koncepcji
artystycznych, lektura.)
EK6
praca w pracowni i korekty wykładowcy
samodzielna praca studenta w domu
30
40
(dokańczanie prac wykonywanych na zajęciach, korekta prac
po konsultacjach, określanie i realizacja własnych koncepcji
artystycznych, lektura.)
EK7
praca w pracowni i korekty wykładowcy
samodzielna praca studenta w domu
10
5
(dokańczanie prac wykonywanych na zajęciach, korekta prac
po konsultacjach, określanie i realizacja własnych koncepcji
artystycznych, lektura.)
EK8
korekty wykładowcy, realizujące EK8
5
aktywność studenta
10
Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu i
2 godziny
zaliczenie/egzamin
Suma godzin 300
Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 10
9.Kryteria i metody oceny realizacji zamierzonych efektów kształcenia:
- efekty pracy zaprezentowane na zaliczeniu i egzaminie (pokazie zrealizowanych
prac)
5,o – bardzo dobre prace malarskie pod względem technicznym, formalnym,
kolorystycznym i warsztatowym, jak również pod względem stosowania
realistycznych środków malarskiego obrazowania;
4,5 – jak wyżej z nieznacznymi niedociągnięciami i nieścisłościami, jak również pod
względem stosowania realistycznych środków malarskiego obrazowania;
4,0 - dobre prace malarskie pod względem technicznym, formalnym, kolorystycznym
i warsztatowym, jak również pod względem stosowania realistycznych środków
malarskiego obrazowania;
3,5 – średnie prace malarskie pod względem technicznym, formalnym,
kolorystycznym i warsztatowym, jak również pod względem stosowania
realistycznych środków malarskiego obrazowania;
3,0 – przeciętne prace malarskie pod względem technicznym, formalnym,
kolorystycznym i warsztatowym, jak również pod względem stosowania
realistycznych środków malarskiego obrazowania;
2,0 – niezadowalające prace malarskie pod względem technicznym, formalnym,
kolorystycznym i warsztatowym, jak również pod względem stosowania
realistycznych środków malarskiego obrazowania.
5

Podobne dokumenty