TCPDF Example 001

Transkrypt

TCPDF Example 001
Dostawa samochodu DACIA DUSTER
01 marca 2014
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47
ogłasza przetarg:
Symbol
przetargu:
R01/08/2014
Zakres
przetargu:
Dostawa samochodu DACIA
DUSTER
Miejsce i data
składania ofert:
Siedziba Zamawiającego, lok.308
do dnia 20-03-2014r. do godz. 900
Data otwarcia
ofert:
dnia 20-03-2014r. godz. 1000
Miejsce otwarcia
ofert:
Siedziba Zamawiającego, sala
konferencyjna, I piętro
Tryb przetargu:
Przetarg otwarty organizowany
wg procedur określonych
Regulaminem PWiK Gliwice
Wadium:
brak
Termin realizacji
zamówienia:
do 5 dni od daty zawarcia umowy
Kryterium oceny: cena-100%
Osoby
upoważnione do
kontaktów z
oferentami:
Pan Stefan Bernaczek-Dział
Logistyki
tel. (32) 338-71-81 w godzinach
900-1400.
Pan Adam Bicz-Dział Zamówień
Publicznych
tel. (32) 338-71-30 w godzinach
900-1400
Opis:
Materiały Przetargowe: (cena
brutto 10,00 zł) płatna na konto
Zamawiającego: Bank Handlowy
w Warszawie S.A. rachunek
nr 30 1030 1508 0000 0008 0434
7003, można odebrać w siedzibie
Zamawiającego, lok.308 na
pisemny wniosek, po
przedstawieniu dowodu wpłaty.
Oferenci mogą również bezpłatnie
pobrać Materiały Przetargowe
pod adresem strony internetowej
Zamawiającego:
www.pwik.gliwice.pl
Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert częściowych.
Wykonawcy muszą złożyć swoje
oferty na cały zakres zamówienia
określonego w IDW.
Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert wariantowych
(równoważnych). Wykonawcy
winni złożyć oferty zgodnie z
wymaganiami zawartymi w
Materiałach Przetargowych.
Zamawiający nie przewiduje
udzielenia zamówienia
uzupełniającego.
Warunki udziału w postępowaniu
określone zostały w Materiałach
Przetargowych.
Zamawiający ma możliwość
prowadzenia z wszystkimi
Wykonawcami, którzy złożyli
oferty nie podlegające odrzuceniu
negocjacji dotyczących ceny oraz
innych kryteriów oceny ofert.
Przedmiot zamówienia
realizowany będzie zgodnie z
umową, której istotne
postanowienia zawarte są w
Materiałach Przetargowych.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Załączniki:
Materiały Przetargowe
Wynik
postępowania:
Ogłoszenie o wyniku
postępowania

Podobne dokumenty