Deklaracja o wysokości dochodów

Transkrypt

Deklaracja o wysokości dochodów
…………………………………………………………………………
Imię i nazwisko składającego deklarację
………………………………………………
miejscowość, data
…………………………………………………………………………
dokładny adres
…………………………………………………………………………
Deklaracja o wysokości dochodów
za okres ………………………………………………………………………………………
pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku
Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób:
l.p.
1.
Imię i nazwisko
Stopień pokrewieństwa
Data urodzenia
- Wnioskodawca
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
……………………………………………
(podpis składającego deklarację)
Strona 1 z 2
Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody moje i wymienionych wyżej kolejno członków mojego
gospodarstwa domowego wyniosły:
1)
L.p.
Miejsce pracy – nauki
Wysokość dochodu
w zł
Źródła dochodu 2)
Razem dochody gospodarstwa domowego:
Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi:
……………………………
zł
to jest miesięcznie
……………………………
zł
………………………………………………
………………………………………………
(podpis przyjmującego)
(podpis składającego deklarację)
Strona 2 z 2

Podobne dokumenty