Zmiany w planie wydatków finansowanych z dotacji celowych na

Transkrypt

Zmiany w planie wydatków finansowanych z dotacji celowych na
Załącznik nr 6b
do uchwały nr LIV/300/2014
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 23 września 2014 r.
Zmiany w planie wydatków finansowanych z dotacji celowych na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst na 2014 rok
Dział
710
852
Rozdział Paragraf
71004
85201
ogółem
Działalność usługowa
4300
3110
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4230
24 150,00
Plany zagospodarowania przestrzennego
24 150,00
Zakup usług pozostałych
24 150,00
Pomoc społeczna
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na Fundusz Pracy
24 150,00
1 290,00
1 290,00
0,00
124 610,00
45 552,00
45 552,00
9 157,00
9 157,00
640,00
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
0,00
38 036,00
2 874,00
1 170,00
Wynagrodzenia bezosobowe
0,00
1 170,00
640,00
18 170,00
18 170,00
1 300,00
1 300,00
8 758,00
8 758,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4260
12 155,00
12 155,00
0,00
4300
Zakup usług pozostałych
10 964,00
10 964,00
0,00
2 250,00
2 250,00
4410
4440
4700
3110
4110
4120
4170
Zakup usług remontowych
8 005,00
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
Rodziny zastępcze
Świadczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
1 800,00
8 005,00
1 800,00
525,00
525,00
Wynagrodzenia bezosobowe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
163 056,00
201 092,00
38 036,00
1 397,00
1 397,00
0,00
153 463,00
191 499,00
196,00
Razem
Strona: 1
24 150,00
0,00
325 702,00
2 874,00
Składki na ubezpieczenia społeczne
24 150,00
ogółem
287 666,00
124 610,00
Świadczenia społeczne
ogółem
Zmiana
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów
biobójczych
Zakup energii
4270
85204
Stan na
Stan na
dzień:24-06-14 dzień:23-09-14
Treść
196,00
8 000,00
8 000,00
311 816,00
349 852,00
Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl
38 036,00
0,00
0,00
38 036,00

Podobne dokumenty