sprawozdania Rb-28S w 2006r

Transkrypt

sprawozdania Rb-28S w 2006r
Plan finansowy 2006r. i jego wykonanie za kwiecień w SP w Sokołowicach
KWIECIEŃ 2006
Wyszczególnienie
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki osobowe niezaliczone do
3020
wynagrodzeń (bez nagród)
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne ("13")
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4120
Składki na Fundusz Pracy
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
4240
książek
4260
Zakup energii
4270
Zakup usłu remontowych
4280
Zakup usług zdrowotnych
4300
Zakup usług pozostałych
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4410
Podróże służbowe krajowe
4430
Różne opłaty i składki
4440
Odpisy na ZFŚS
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Wydatki osobowe niezaliczone do
3020
wynagrodzeń (bez nagród)
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne ("13")
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4120
Składki na Fundusz Pracy
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
4240
książek
4440
Odpisy na ZFŚS
Dowożenie uczniów do szkół
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4120
Składki na Fundusz Pracy
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4300
Zakup usług pozostałych
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
4300
Zakup usług pozostałych
Edukacyjna opieka wychowawcza
Dział Rozdział Paragraf
801
80101
80103
80113
80146
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i
młodzieży szkolnej,a także szkolenia młodzieży
4300
854
85415
3240
Zakup usług pozostałych
Pomoc materialna dla uczniów
Stypendia dla uczniów
OGÓŁEM
Plan
Wykonanie
924 461
327 124
788 748
287 820
%
35%
36%
34 933
10 219
29%
441 643
38 670
97 125
13 227
7 500
16 950
140 126
34 255
33 147
4 542
725
2 227
32%
89%
34%
34%
10%
13%
6 000
469
8%
67 000
10 000
800
15 200
600
3 000
6 100
30 000
45 899
44 093
4 299
250
3 989
176
0
2 799
6 505
15 710
66%
43%
31%
26%
29%
0%
46%
22%
34%
2 811
906
32%
30 184
2 541
6 383
870
9 621
2 528
2 335
320
32%
99%
37%
37%
1 000
0
0%
2 110
85 643
2 060
300
11 283
72 000
4 171
4 171
3 800
0
22 253
650
89
3 640
17 874
1 340
1 340
0
0%
26%
32%
30%
32%
25%
32%
32%
0%
3 000
0
0
3 000
800
800
928 261
0
0
0
327 124
0%
0%
0%
35%

Podobne dokumenty