zal.3 Oswiadczenie OBOWIAZUJACE o spelnianiu standardow _1

Transkrypt

zal.3 Oswiadczenie OBOWIAZUJACE o spelnianiu standardow _1
Załącznik nr 3- ZAPO/AZ/09/03/2015
........................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:
Dostawę fabrycznie nowej zgrzewarki elektrooporowej GEORG FISCHER
typ MSA 230 –szt. 1 wraz ze skanerem.
Oświadczam, iŜ oferowane urządzenie spełnia następujące standardy:
•
ISO 12176-2
•
ISO 12176-3
•
UNI 10566 (2009 Draft)
•
EN 60335-2-45/60335 (Safety)
•
EN 61000-3 (EMC)
Wraz z dostawą urządzenia zobowiązuję się dostarczyć Świadectwo Badania Technicznego
zawierające protokół przeprowadzonej kalibracji.
……………………….dn…………….……
…………………………………………………..
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Podobne dokumenty