Socjologia dr Irena Zakidalska

Komentarze

Transkrypt

Socjologia dr Irena Zakidalska
Socjologia
Grupa treści podstawowych
dr Irena Zakidalska
Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce
Zakład Nauk Humanistycznych
Rodzaj zajęć: wykłady
Status zajęć: obowiązkowe
Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną
Warunki przystąpienia do zajęć: zaliczony poprzedni semestr studiów
Opis
Podstawowa wiedza o socjologii:
rozwój myśli socjologicznej, teorie w socjologii, kultura i społeczeństwo.
Kultura a komunikowanie:
język, znaki i semiotyka, środki komunikowania.
Kultura masowa i kultura popularna:
dwubiegunowe różnicowanie kultury, powstanie kultury masowej, krytyka kultury
masowej, powstanie kultury popularnej.
Kultura konsumpcyjna i zróżnicowanie społeczne:
style życia, społeczeństwo konsumpcyjne, formy uczestnictwa w kulturze konsumpcyjnej,
ciało w kulturze konsumpcyjnej.
Czas i przestrzeń w kulturze:
przeszłość, historia, tradycja, zróżnicowanie czasu, kulturowe wytwarzanie przestrzeni,
wieś i miasto, przestrzeń a kultura wizualna.
Socjologia sztuki:
sztuka jako zjawisko społeczne, sztuki plastyczne, muzyka i inne, twórczość i odbiór
sztuki, społeczne funkcje sztuki.
Metody kształcenia, formy zajęć
Wykład z elementami prezentacji multimedialnej.
Kryteria oceny
Opanowanie wybranych zagadnień zawartych w przedstawionych poniżej lekturach.
Bibliografia
Barker Ch., Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2005.
Bourdieu P., Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Wydawnictwo Naukowe
SCOLAR, Warszawa 2005.
Golka M., Socjologia kultury, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2007.
Rothenbuhler W. E., Komunikacja rytualna. Od rozmowy codziennej do ceremonii
medialnej,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.
Strinati D., Wprowadzenie do kultury popularnej, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań
1998.

Podobne dokumenty