Oświadczenie dotyczące odroczenia dziecka

Transkrypt

Oświadczenie dotyczące odroczenia dziecka
Oświadczenie
dotyczące odroczenia dziecka
Ja ……………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko matki/opiekunkiprawnej)
Ja ……………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego)
Oświadczam, iż zamierzam starać się o odroczenie mojego dziecka od spełniania obowiązku
szkolnego, w roku szkolnym 20……../ 20……..
Decyzję o odroczeniu zobowiązuję się dostarczyć do dyrektora przedszkola niezwłocznie po jej
otrzymaniu.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka)
Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
……………………………………………………... ……………………………………………………….. (data i podpis matki / opiekunki
prawnej)
(data i podpis ojca / opiekuna prawnego)

Podobne dokumenty