Podanie o zmianę tematu i/lub promotora pracy dyplomowej

Transkrypt

Podanie o zmianę tematu i/lub promotora pracy dyplomowej
…………………………………………..
Warszawa, dnia …………………………
Imię i nazwisko studenta
………………………………………….
Nr albumu
………………………………………….
Stopień studiów/semestr/specjalność (dla studiów II stopnia)
……………………………………….
Nr telefonu/E-mail
Do Rady Wydziału
Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW
Podanie o zmianę tematu/promotora*) pracy dyplomowej inżynierskiej/magisterskiej*)
Zwracam się z prośbą o:
a) zmianę tematu mojej pracy dyplomowej inżynierskiej/magisterskiej*)
z……………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………..………………….
na……………………………………………………………………………………………….……..……...
……………………………………………………………………………………………….………………..
b) zmianę promotora mojej pracy dyplomowej inżynierskiej/magisterskiej*)
z ……………………..…………………………………………………………………………….................
na ..…………………………………………………………………………………………………….……..
Uzasadnienie:
…………………………………………………………………………………………………………......…
………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………….
…………………..………..…………………...…….
Podpis studenta
……………………………………...........................
Akceptacja i podpis Promotora 1
……………………………………...........................
Akceptacja i podpis Promotora 2
*) niepotrzebne skreślić
….………………………………………………….
Decyzja Rady Wydziału/Data
….………………………………………………….
Podpis Dziekana

Podobne dokumenty