Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż

Transkrypt

Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Kod procedury: PPRS164.OŚ.1
Ul. Bolesława Wstydliwego 14,
34-400 Nowy Targ
Wydział Ochrony Środowiska
i Zasobów Naturalnych
KARTA INFORMACYJNA usługi publicznej
Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż
1. Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony wniosek (formularz OŚ-2).
2. Załączniki:
a) dowody istnienia określonych w nim okoliczności, w szczególności wyciągi
z odpowiednich rejestrów: wypis z rejestru dotyczący podjęcia działalności
gospodarczej, zaświadczenie o nadaniu nr REGON i NIP, wypis z rejestru gruntów
z wycinkiem mapy ewidencyjnej;
b) informacje o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana
zamierzona działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne;
c) 9 egz. mapy z określeniem granic obszaru i terenu górniczego;
d) decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych;
e) dowód uiszczenia opłaty skarbowej;
f) dowód istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie
niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy, oraz
kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną;
g) dowód istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej,
w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie
wydobywania kopaliny metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego
ustanowienia;
h) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli jest wymagana przepisami
szczególnymi);
i) inne (uzgodnienia z właścicielami gruntów, upoważnienie lub pełnomocnictwo
do reprezentowania wnioskodawcy w postępowaniu, itp.).
2. Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości 616,00 zł.
Opłatę skarbową należy uiścić w kasie tut. Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Nowy
Targ, nr rachunku: 68 1240 1574 1111 0000 0789 7564 PKO S.A. Oddział w Nowym Targu.
3. Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
1. Osobiście lub przez pełnomocnika w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego
w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, parter, w godzinach pracy Urzędu:
pn.-pt. 730-1530
2. Przesyłka pocztowa/przesyłka kurierska na adres: Wydział Ochrony Środowiska i Zasobów
Naturalnych, Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14,
34-400 Nowy Targ.
3. Platforma e-PUAP.
4. Sposób i termin załatwienia sprawy:
Pisemnie w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu dwóch miesięcy.
5. Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity z 2015 r.,
poz. 196, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U.
z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r., poz. 23).
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.
poz. 783 z późn. zm.).
6. Tryb odwoławczy:
Organ odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu ul. Gorzkowska 30, 33-300 Nowy Sącz,
za pośrednictwem Starosty Nowotarskiego. Termin odwołania: 14 dni od daty otrzymania decyzji.
7. Informacje dodatkowe:
Działalność w zakresie wydobywania kopalin ze złóż może być wykonywana po uzyskaniu koncesji.
Koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż udziela starosta jeżeli jednocześnie są spełnione
następujące wymagania:
- obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha,
- wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3,
- działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych.
W celu zasięgnięcia informacji istnieje możliwość zarezerwowania wizyty indywidualnej
w systemie kolejkowym lub kontakt telefoniczny pod nr telefon 18 26 61 355 – osoba do kontaktu
Barbara Lenart.
Data sporządzenia:
15.03.2016 r.
Sporządził:
Barbara Lenart
Data zatwierdzenia:
18.03.2016 r.
Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska i Zasobów
Naturalnych –
Wojciech Krauzowicz

Podobne dokumenty