Zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra

Transkrypt

Zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra
Zmiany wprowadzone Rozporz dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie
rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania obliguj jedynie lekarzy
lecz cych pacjentów w poradniach specjalistycznych, którzy przekazuj lekarzom POZ informacje
dotycz ce rozpoznania, sposobu leczenia, rokowania i ordynowanych leków - do czania
przedmiotowego za wiadczenia do dokumentacji wewn trznej pacjenta lub odnotowania w
dokumentacji wewn trznej pacjenta wystawienia takiego za wiadczenia. Na mocy tego
rozporz dzenia informacja taka zostaje tak e w czona do obiegu dokumentacji indywidualnej
zewn trznej pacjenta.
Wymienione na wst pie Rozporz dzenie w sprawie zmiany przepisów dotycz cych dokumentacji
medycznej mia o na celu ich skorelowanie i uzyskanie spójno ci z zapisami § 12 ust 5 i 6
Rozporz dzenia MZ w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie wiadcze opieki zdrowotnej.
Nie zmienia to jednak dotychczasowego stanowiska w sprawie kontynuacji leczenia pacjentów
przewlek ych przez lekarzy POZ.
Stosownie do zapisu § 12 ust 5 i 6 Rozporz dzenia MZ w sprawie ogólnych warunków umów o
udzielanie wiadcze opieki zdrowotnej - Lekarz POZ na podstawie dobrze udokumentowanego
za wiadczenia od lekarza specjalisty lub nie b
cego lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego mo e
kontynuowa leczenie i zapisywa leki z odpowiedni refundacj .
Przepisy powy szych Rozporz dze MZ nie ograniczaj kompetencji zawodowych i autonomii decyzji
lekarza POZ, w tym tak e w odniesieniu do diagnozowania i leczenia chorób przewlek ych.
Lekarz POZ mo e kontynuowa leczenie farmakologiczne pacjenta zastosowane przez lekarza w
poradni specjalistycznej, je eli stan zdrowia tego pacjenta nie wymaga konsultacji specjalistycznej.
Za wiadczenie od lekarza z poradni specjalistycznej jest niezb dne tylko w przypadku, gdy pacjent
obj ty leczeniem i sta opiek poradni specjalistycznej wymaga okresowego monitorowania, zmiany
lub korekty leczenia lub gdy lekarz POZ nie ma mo liwo ci samodzielnego zweryfikowania zasadno ci
ordynowania leków specjalistycznych.
Dysponowanie przez lekarza POZ wydan przez specjalist informacj , o której mowa w przepisach,
nie wyklucza samodzielnego zweryfikowania zasadno ci zaordynowania leków, o których wypisanie
pacjent zwróci si do lekarza POZ. Posiadanie informacji od specjalisty nie ma decyduj cego
znaczenia co do mo liwo ci leczenia przez lekarzy POZ chorób przewlek ych i stanowi to
nieuprawnion nadinterpretacj przepisów.

Podobne dokumenty