PEUPDS SIWZ Z2.C Wykaz narzędzi v20170111

Transkrypt

PEUPDS SIWZ Z2.C Wykaz narzędzi v20170111
Załącznik nr 2.C do SIWZ
………………………..………………………
pieczęć Wykonawcy
„Dostawa i wdrożenie platformy e-usług publicznych Dolnego Śląska” dla projektu „Platforma
e-Usług Publicznych Dolnego Śląska"
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych
składany na potwierdzenie spełniania warunków wynikających z SIWZ
Lp
Nazwa narzędzia,
wyposażenia
lub urządzenia
Właściwości
Tytuł dysponowania
Miejscowość...................................., dnia ................... 20…. r.
………………………………………………
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub jego
upełnomocnionego przedstawiciela)

Podobne dokumenty