Spis treści t. 5

Transkrypt

Spis treści t. 5
Spis treści
Artykuły
Aleksander Woźny, Przejęcie akt Oddziału II SG WP przez Einsatzkommando 2/IV(SS/
SD*) w 1939 r. [Dokumenty: Referatu „Zachód” i Biura Szyfrów– 4 i 3]. Zlekceważenie
procedur bezpieczeństwa ochrony dokumentów
Beata Mącior-Majka, Rozpoznanie i zwalczanie obcego wywiadu przez policję polityczną II
RP (w latach dwudziestych XX wieku)
Tomasz Balbus, Likwidacja pod Ostrą Bramą. Życie i śmierć Danuty Wyleżyńskiej (1922–1943)
Piotr Kozłowski, Rola i zadania konfidentów i informatorów Straży Granicznej w systemie
ochrony granicy państwowej Drugiej Rzeczypospolitej
Konrad Paduszek, Operacja „Trust” – geneza, przebieg i konsekwencje dla pracy polskiego
wywiadu w ZSRS w dwudziestoleciu międzywojennym
Tomasz Gajownik, Działalność informacyjna pułkownika Mieczysława Pożerskiego – attaché
wojskowego w Helsingforsie (Helsinkach) w latach 1919–1921
Biogramy
Jan Stanisław Ciechanowski, Bohaterowie polskiego wywiadu w II wojnie światowej. Ppłk
dypl. Jan Kowalewski (1892–1965)
Dokumenty
Waldemar Grabowski, Przerwana kariera dyplomaty. Działalność Tadeusza Chromeckiego
w Rzymie w latach 1933–1938
Marcin Majewski, Z tajnych archiwów Łubianki. Własnoręczne zeznania por. Jerzego
Klimkowskiego. Część 1
Sebastian Pilarski, Sprawozdanie kpt. Jana Mielczarskiego z Ekspozytury nr 2 Oddziału
II Sztabu Głównego WP z działań dywersyjnych grupy „Rozłucz” prowadzonych na Rusi
Podkarpackiej w październiku – listopadzie 1938 r. w ramach akcji „Łom”
Michał Polak, Rotmistrza Wacława Gilewicza projekt organizacji pracy wywiadowczej na
czas powojenny – 1942 r.
Tomasz Gajownik, Projekt reorganizacji wywiadu na Rosję z obszarów państw nadbałtyckich
– memorandum kpt. Wiktora Tomira Drymmera
Recenzje
Aleksander Woźny, Rozważania recenzyjne na temat książki Łukasza Ulatowskiego, Polski
wywiad wojskowy w 1939 roku. Struktura organizacyjna, składy osobowe, personel,
budżet, mob., Warszawa 2013 (dodruk poprawiony 2014)

Podobne dokumenty