ZLECENIA ZAMÓWIEŃ PODWYKONAWCOM Prace, które mają

Transkrypt

ZLECENIA ZAMÓWIEŃ PODWYKONAWCOM Prace, które mają
(nazwa i adres wykonawcy)
ZLECENIA ZAMÓWIEŃ PODWYKONAWCOM
Prace, które mają zostać zlecone
Wartość prac podzleconych
( % ceny oferty)
Całkowity % prac, które mają być zlecone
......................., dn. _ _ . _ _ . 2013r.
..................................................
Podpis/y osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka /