Protokół kontroli okresowej P.P.H.TEX

Transkrypt

Protokół kontroli okresowej P.P.H.TEX
Gdańsk, dnia 14 maja 2015 r.
PS-III.9514.8.2015.TB
Protokół kontroli okresowej
P.P.H.TEX-2 Zofia Burnos
ul. Hallera 32, 82-500 Kwidzyn
Kontrolę, w dniu 22 kwietnia 2015 r., przeprowadzili niżej wymienieni pracownicy
Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:
- Tamara Bielesz – inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr PS-I.0030.73.2015
z dnia 14 kwietnia 2015 r., kierująca zespołem kontrolnym;
- Bożena Dobrowolska – specjalista, na podstawie upoważnienia nr PS-I.0030.73.2015 z dnia
14 kwietnia 2015 r.
Przedmiot kontroli: ustalenie stanu faktycznego i prawnego w zakresie spełniania przez PPH
TEX-2 Zofia Burnos, zwanego dalej „Pracodawcą”, warunków i obowiązków określonych w art.
28 ust. 1 pkt 1-3, art. 30 ust. 4 oraz art. 33 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr
127, poz. 721, z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą.
Jednostką kontrolowaną kieruje pani Zofia Burnos – właścicielka.
W czasie kontroli dokumentację udostępniały i udzielały informacji:
Pani Zofia Burnos właścicielka
Pani Barbara Marlikowska właścicielka firmy zewnętrznej, obsługującej sprawy kadrowe i
księgowe Pracodawcy.
Siedziba Pracodawcy:
ul. Hallera 32 82-500 Kwidzyn.
Inne miejsca prowadzenia działalności: ul. Waryńskiego 28, 86-300 Grudziądz.
Podstawowym zakresem działalności gospodarczej Pracodawcy jest sprzedaż materiałów budowlanych.
Kontrolę przeprowadzono zgodnie z programem kontroli zaakceptowanym przez Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
Zgodnie z programem, kontrolą został objęty okres od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia
22 kwietnia 2015 r.
W trakcie kontroli ustalono, co następuje:
1
1. Status prawny Pracodawcy:
Pracodawca prowadzi działalność na podstawie:
- Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Kwidzyn
pod nr 1345 z dnia 23 listopada 2009 r.,
- Decyzji Wojewody Pomorskiego nr D/13/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r.
2. Spełnianie przez Pracodawcę warunków określonych w art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych:
1) stan zatrudnienia ogółem: [..]* osoby ([..]* etatów), w tym niepełnosprawnych [..]* osób
([]* etatów).
Wszystkie osoby zatrudnione są na podstawie przepisów kodeksu pracy.
[.]*osób ([.]*etatów) ma orzeczony lekki stopień niepełnosprawności, [.]* osób ([.]* etatów)
ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności (zestawienie zatrudnienia na dzień
22 kwietnia 2015 r. stanowi znacznik nr 1 do protokołu).
Pracodawca przedstawił zespołowi kontrolnemu stan zatrudnienia w losowo wybranym czasie kontrolowanego okresu: za m-c kwiecień, sierpień, grudzień 2014 r. oraz za m-c luty
2015 r. (zestawienia stanowią kolejno załączniki nr 2,3,4,5 do protokołu).
Zespół kontrolny stwierdził, że w okresie poddanym kontroli pracodawca wypełniał warunki
zatrudnienia, określone w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, dla pracodawców posiadających status zakładu pracy chronionej.
W trakcie czynności kontrolnych skontrolowano akta osobowe wszystkich osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie (zestawienie stanowi załącznik nr 6 do protokołu). We
wszystkich aktach osobowych, objętych kontrolą, stwierdza się aktualne umowy o pracę,
aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
pracy na stanowisku oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
2) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi []*%, wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi
[]*% (stan na dzień kontroli). Pracodawca przedstawił wskaźniki zatrudnienia w ww. miesiącach kontrolowanego okresu. Zespół kontrolny stwierdził, że w okresie poddanym kontroli pracodawca osiągał wartości wskaźników zatrudnienia, określone w art. 28 ust. 1 pkt
1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, dla pracodawców posiadających status zakładu pracy chronionej.
3) obiekty i pomieszczenia w Kwidzynie przy ul. Hallera 32, użytkowane na podstawie decyzji Państwowej Inspekcji Pracy, Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku Oddział w Malborku nr rej:. 03103-51200-28/05 z dnia 13 maja 2005 r., obiekty i pomieszczenia w Grudziądzu przy ul. Waryńskiego 28, użytkowane na podstawie decyzji
Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy oddział w Toruniu nr rej:. 02016-5120-23/05 z dnia 25 maja 2005 r. Decyzje wydane
dla wyżej wskazanych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej potwierdzają, że
obiekty i pomieszczenia użytkowane przez Pracodawcę, w ramach statusu zakładu pracy
2
chronionej odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.
4) W celu realizacji świadczeń specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz poradnictwa i usług
rehabilitacyjnych Pracodawca przedstawił kontrolującym podpisaną dnia 1 kwietnia 2005 r.
z […………………………………………………..]*, w celu zapewnienia doraźnej opieki
medycznej Pracodawca zatrudnił pielęgniarkę na podstawie umowy o pracę (nr zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu[…..]*).
Na podstawie przedstawionej dokumentacji zespół kontrolny stwierdził, że pracodawca wypełnia obowiązki określone w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, tj. w okresie
poddanym kontroli zapewniał doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną oraz poradnictwo
i usługi rehabilitacyjne.
3. Spełnianie przez Pracodawcę obowiązków określonych w art. 33 ust. 1 i ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych:
1) Pracodawca utworzył Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, (ZFRON),
wypełniając obowiązek, określony w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, dla pracodawców
prowadzących zakład pracy chronionej.
2) Pracodawca posiada Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 6 maja 2010 r.
3) Pracodawca prowadzi ewidencję środków funduszu zapoznano się z ewidencją za 2014 r.
i oraz styczeń – marzec 2015 r.
Na podstawie przedstawionej dokumentacji zespół kontrolny stwierdził, że pracodawca wypełnia obowiązek określony w art. 33 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych – prowadzenia ewidencji
środków funduszu rehabilitacji. Z prowadzonej ewidencji i wyjaśnień Pracodawcy kontrolujący,
nie uzyskali odpowiedzi na wątpliwości dotyczące sposobu wydatkowania środków ZFRON
(ogólna ewidencja za m-ce maj, wrzesień listopad 2014 r. oraz luty marzec 2015 r. stanowi załącznik nr 7 do protokołu). Kontrolujący nie badali prawidłowości wydatkowania środków
ZFRON.
Pracodawca terminowo przedstawił Wojewodzie Pomorskiemu informacje dotyczące spełnienia
warunków realizacji obowiązków, o których jest mowa w art. 28 i 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, za kontrolowany okres – I i II półrocze 2014 r.
W toku kontroli analizowano dokumenty: wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o numerze REGON, akta osobowe pracowników, informacje o stanie zatrudnienia,
dokumenty ewidencji środków ZFRON, postanowienie i protokół kontroli Państwowej Inspekcji
Pracy, umowę o świadczenie usług medycznych, regulamin ZFRON.
3
W badanej dokumentacji, z zakresu będącego przedmiotem kontroli, nie stwierdzono
poważniejszych nieprawidłowości.
Przedsiębiorca został poinformowany o prawie zgłoszenia na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu kontroli, ale przed jego podpisaniem, umotywowanych zastrzeżeń, co
do ustaleń w nim zawartych, zgodnie z § 15 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez
organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 29).
Zespół kontrolny poinformował Pracodawcę o prawie odmowy podpisania protokołu
(§ 16 ust. 1 ww. rozporządzenia).
Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli
i skierowania wystąpienia pokontrolnego (§ 16 ust. 3 ww. rozporządzenia).
Protokół niniejszy został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisany bez zastrzeżeń.
Jeden egzemplarz protokołu otrzymała pani Zofia Burnos właścicielka PPH TEX-2 Zofia
Burnos.
Pracodawca
Zofia Burnos
Zespół kontrolny
Inspektor Wojewódzki Tamara Bielesz
Specjalista Bożena Dobrowolska
/Podpis osoby reprezentującej pracodawcę/
/Podpisy zespołu kontrolnego/
[……]*wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z
późn. zm.) przez Tamarę Bielesz w interesie pracodawcy PPH TEX-2 Zofia Burnos.
4

Podobne dokumenty