komentarz bieżący

Transkrypt

komentarz bieżący
ANALIZY MAKROEKONOMICZNE
KOMENTARZ BIEŻĄCY
23 grudnia 2014
W listopadzie silniejsze osłabienie wyników sprzedaży
detalicznej

W listopadzie dynamika sprzedaży detalicznej obniżyła się do -0,2%
BIURO ANALIZ
MAKROEKONOMICZNYCH
[email protected]
r/r, wobec wzrostu o 2,3% r/r w październiku. Wynik sprzedaży
ukształtował się poniżej naszej prognozy oraz mediany prognoz
rynkowych (1,9% r/r wg ankiety Parkietu).
s prze da ż de ta liczn a w ce n a ch
bie żą cy ch
s prze da ż de ta liczn a w ce n a ch
s ta ły ch

Główny Ekonomista
pa ź 14
lis 14
pro gn o z a
B O Ś B ank
% r/ r
2,3
-0, 2
1,6
% r/ r
3,7
1, 4
3,1
d ane
względem wyniku z października wynika z niższej liczby dni handlowych
w listopadzie br., wobec listopada 2013 r. Choć wynik listopadowy
ukształtował się na poziomie niższym wobec naszych oczekiwań, to
umiarkowanie
optymistyczni
co
do
perspektyw
średnioterminowych sprzedaży detalicznej oraz konsumpcji prywatnej.

Silniejsze spowolnienie wyników sprzedaży miało miejsce w
kategoriach charakteryzujących się największą zmiennością: sprzedaży
samochodów (silniejszy negatywny wpływ efektów bazy odniesienia)
oraz żywności i paliw. Po wykluczeniu tych trzech kategorii sprzedaż
wzrosła o 4,5% r/r (dla danych w ujęciu realnym), wobec wzrostu o ok.
6,0% r/r w październiku i 4,3% we wrześniu, co przy niższej liczbie dni
handlowych nie jest złym wynikiem.

Poza tym nie zakładamy silniejszego spowolnienia konsumpcji
prywatnej w warunkach stabilizującej się sytuacji na rynku pracy.
Dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie nawet
lekko wzrosła, stopa bezrobocia utrzymuje się na niższym poziomie, a
niższe wyniki dynamiki wynagrodzeń w listopadzie, to w głównej mierze
efekt głębszego spadku dynamiki płac w górnictwie, w mniejszym
efektów sezonowych (niższa liczba dni roboczych, skutkująca niższą
dynamiką produkcji przemysłowej i tym samym nieco niższą dynamiką
wynagrodzeń w przetwórstwie przemysłowym).

Nie
oczekując
istotnego
przyspieszenia
dynamiki
zatrudnienia ani wynagrodzeń w najbliższych miesiącach
oczekujemy
utrzymania
22-850-86-75
[email protected]
ALEKSANDRA ŚWIĄTKOWSKA
Samo osłabienie dynamiki sprzedaży detalicznej w listopadzie
pozostajemy
ŁUKASZ TARNAWA
niższej
dynamiki
sprzedaży
detalicznej na bieżących poziomach. Z drugiej strony cały
Ekonomista
22-850-88-12
[email protected]
czas
potwierdzające
się
sygnały
ograniczonego
ryzyka
silniejszego pogorszenia sytuacji na rynku pracy oraz bardzo
niski poziom inflacji (silnie wzmacniający siłę nabywczą
konsumentów pomimo niskiego nominalnego tempa wzrostu
wynagrodzeń) są ważnymi czynnikami ograniczającymi ryzyko
silniejszego
spadku
nadchodzących
dynamiki
miesiącach.
sprzedaży
detalicznej
Podtrzymujemy
ocenę,
w
że
właśnie niska inflacja (szczególnie, że dotyczy towarów i
usług tzw. pierwszej potrzeby – żywności, energii, ceny
administrowanych) będzie w kolejnych kwartałach stanowiła
wsparcie dla wyników konsumpcji prywatnej.
Prognozujemy, że w grudniu dynamika sprzedaży detalicznej może

siniej wzrosnąć w tempie blisko 4-procentowym. Silniejszy wzrost
grudniowej sprzedaży będzie, poza efektem liczby dni handlowych,
wynikał z niższej bazy odniesienia z grudnia 2013 r. Choć przed rokiem
dynamika sprzedaży detalicznej ukształtowała się na wysokim poziomie
5,8% r/r, to ten wynik był zdecydowanie niższy wobec prognoz i wobec
bardzo sprzyjających efektów bazy i efektów sezonowych.
Dynamika sprzedaży detalicznej w poszczególnych
kategoriach (w cenach stałych)
Dynamika sprzedaży detalicznej
50
25,0
% r/r
% r/r
12,5
25
0,0
0
-12,5
żywność
paliwa
samochody
sprzedaż po wykl. żywności, paliw i samochodów
-25
w cenach bieżących
w cenach stałych
-25,0
-50
sty-05 sty-06 sty-07 sty-08 sty-09 sty-10 sty-11 sty-12 sty-13 sty-14
sty-05 sty-06 sty-07 sty-08 sty-09 sty-10 sty-11 sty-12 sty-13 sty-14
Źródło: GUS
s przedaż detaliczna w cenach
bieżący ch
s przedaż detaliczna w cenach
s tały ch
Źródło: GUS, BOŚ Bank
gru 13
sty 14
lut 14
mar 14 kw i 14 maj 14 c z e 14
% r/r
5,8
4,8
7,0
3,1
8,4
3,8
% r/r
5,9
4,8
7,0
3,3
8,9
4,3
lip 14
sie 14
w rz 14 paź 14
lis 14
1,2
2,1
1,7
1,6
2,3
-0,2
1,8
3,1
2,8
3,0
3,7
1,4
ź ródło: G US
Niniejszy materiał został opracowany wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów BOŚ Bank i nie może być traktowany jako oferta lub
rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak
BOŚ Bank nie może zagwarantować ich dokładności i pełności. BOŚ Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie
informacji zawartych w niniejszym materiale.
Materiał może być wykorzystywany do opracowań własnych pod warunkiem powołania się na źródło.
Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Żelazna 32 00-832 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000015525 NIP: 527-020-33-13; kapitał zakładowy:
228 732 450 zł wpłacony w całości.
2
2014-12-23

Podobne dokumenty