Warszawa, dnia 29 kwietnia 2016 r. MINISTERSTWO OBRONY

Transkrypt

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2016 r. MINISTERSTWO OBRONY
Warszawa, dnia 29 kwietnia 2016 r.
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
BIURO DYREKTORA GENERALNEGO
Al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów przeznaczonych do konserwacji obiektów
budowlanych z branż: budowlano - wykończeniowej, hydrauliczno - sanitarnej, ślusarsko - metalowej,
elektroinstalacyjno - oświetleniowej - IV części, znak sprawy: 13/ZP/16
na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz. 2164), zwanej dalej ustawą, uprzejmie informuję, iż Zamawiający:
 na podstawie art. 91 ust.1 ustawy, dokonał wyboru w części I - dostawa artykułów z branży
budowlano – wykończeniowej oferty nr 3 Wykonawcy Paweł Bronikowski, Bronikowski
Paweł PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „SEA”, ul. Norbertańska 3, 09-402 Płock
Warszawa jako najkorzystniejszej.
Cena oferty: 171.950,10 zł brutto (słownie złotych: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset
pięćdziesiąt 10/100).
Czas dostawy: 2 dni robocze.
Uzasadnienie
Oferta wyżej wymienionego Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w Części I niniejszego
postępowania niepodlegającą odrzuceniu, przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny i innych
kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Oferta została uznana za najkorzystniejszą
i uzyskała najwyższą ilość punktów –100,00 pkt, tj.:
 kryterium cena: 95,00 pkt,
 kryterium czas dostawy: 5,00 pkt
zgodnie z opisem kryteriów i sposobem dokonywania oceny oferty zawartym w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1
ustawy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w SIWZ. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający ocenił oferty wg poniższych kryteriów:
 KRYTERIUM CENOWE:
cena oferty – 95% (waga), wyliczona według oświadczenia Wykonawcy, zgodnie
z załącznikiem nr 1 Formularz ofertowy,
 KRYTERIUM POZACENOWE:
czas dostawy – 5 % (waga), wyliczone na podstawie oświadczenia Wykonawcy, zgodnie
z załącznikiem nr 1 Formularz ofertowy,
Nr sprawy: 13/ZP/16
1
 na podstawie art. 91 ust.1 ustawy, dokonał wyboru w części II - dostawa artykułów z branży
hydrauliczno-sanitarnej oferty nr 3 Wykonawcy Paweł Bronikowski, Bronikowski Paweł
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „SEA”, ul. Norbertańska 3, 09-402 Płock
Warszawa jako najkorzystniejszej.
Cena oferty: 39.607,98 zł brutto (słownie złotych: trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset siedem
98/100).
Czas dostawy: 2 dni robocze.
Uzasadnienie
Oferta wyżej wymienionego Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w Części II niniejszego
postępowania niepodlegającą odrzuceniu, przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny i innych
kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Oferta została uznana za najkorzystniejszą
i uzyskała najwyższą ilość punktów – 100,00 pkt, tj.:
 kryterium cena: 95,00 pkt,
 kryterium czas dostawy: 5,00 pkt
zgodnie z opisem kryteriów i sposobem dokonywania oceny oferty zawartym w SIWZ.
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1
ustawy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w SIWZ. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający ocenił oferty wg poniższych kryteriów:
 KRYTERIUM CENOWE:
cena oferty – 95% (waga), wyliczona według oświadczenia Wykonawcy, zgodnie
z załącznikiem nr 1 Formularz ofertowy,
 KRYTERIUM POZACENOWE:
czas dostawy – 5 % (waga), wyliczone na podstawie oświadczenia Wykonawcy, zgodnie
z załącznikiem nr 1 Formularz ofertowy,
 na podstawie art. 91 ust.1 ustawy, dokonał wyboru w części III - dostawa artykułów z branży
ślusarsko-metalowej oferty nr 3 Wykonawcy Paweł Bronikowski, Bronikowski Paweł
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „SEA”, ul. Norbertańska 3, 09-402 Płock
Warszawa jako najkorzystniejszej.
Cena oferty: 37.991,38 zł brutto (słownie złotych: trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset
dziewięćdziesiąt jeden 38/100).
Czas dostawy: 2 dni robocze.
Uzasadnienie
Oferta wyżej wymienionego Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w Części III niniejszego
postępowania niepodlegającą odrzuceniu, przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny i innych
kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Oferta została uznana za najkorzystniejszą
i uzyskała najwyższą ilość punktów – 100,00 pkt, tj.:
 kryterium cena: 95,00 pkt,
 kryterium czas dostawy: 5,00 pkt
zgodnie z opisem kryteriów i sposobem dokonywania oceny oferty zawartym w SIWZ.
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 91 ust. 1
ustawy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w SIWZ. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający ocenił oferty wg poniższych kryteriów:
 KRYTERIUM CENOWE:
cena oferty – 95% (waga), wyliczona według oświadczenia Wykonawcy, zgodnie
z załącznikiem nr 1 Formularz ofertowy,
 KRYTERIUM POZACENOWE:
czas dostawy – 5 % (waga), wyliczone na podstawie oświadczenia Wykonawcy, zgodnie
z załącznikiem nr 1 Formularz ofertowy,
Nr sprawy: 13/ZP/16
2
Zamawiający może zawrzeć
w art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy.
umowę
po
upływie
terminu,
o
którym
mowa
Streszczenie i porównanie ofert
Część I - dostawa artykułów z branży budowlano - wykończeniowej
Numer
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
oferty
Kryteria oceny ofert
Cena
Czas dostawy
Łącznie liczba
punktów
3.
(95%)
(5%)
95,00
5,00
Paweł Bronikowski,
Bronikowski Paweł
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
100,00
„SEA”
ul. Norbertańska 3
09-402 Płock
Część II - dostawa artykułów z branży hydrauliczno - sanitarnej
Numer
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
oferty
Kryteria oceny ofert
Cena
Czas dostawy
(95%)
(5%)
95,00
5,00
Łącznie liczba
punktów
3.
Paweł Bronikowski,
Bronikowski Paweł
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
100,00
„SEA”
ul. Norbertańska 3
09-402 Płock
Część III - dostawa artykułów z branży ślusarsko - metalowej
Numer
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
oferty
Kryteria oceny ofert
Cena
Czas dostawy
Łącznie liczba
punktów
3.
(95%)
(5%)
95,00
5,00
Paweł Bronikowski,
Bronikowski Paweł
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
100,00
„SEA”
ul. Norbertańska 3
09-402 Płock
Nr sprawy: 13/ZP/16
3