VENTANA anti-Cyclin D1 (SP4-R) Rabbit Monoclonal

Komentarze

Transkrypt

VENTANA anti-Cyclin D1 (SP4-R) Rabbit Monoclonal
VENTANA anti-Cyclin D1 (SP4-R)
R) Rabbit Monoclonal
Primary Antibody
790-4508
05862949001
50
PRZEZNACZENIE
Przeciwciała VENTANA anti
antiCyclin D1 (SP4
(SP4-R) Rabbit
Monoclonal Primary Antibody
(VENTANA
VENTANA anti
anti-Cyclin D1 (SP4R))) są skierowane przeciwko
cząsteczkom cykliny D1. Cyklina
D1 to kluczowy regulator cyklu
komórkowego, ulegający
ekspresji głównie w fazie G1
cyklu. Przeciwciało to wykazuje
jądrowy wzorzec barwienia. Może
Rysunek 1. VENTANA anti-Cyclin D1 (SP4-R)
być ono stosowane pomocniczo
wykazujące wzorzec barwienia jądrowego w
w rozpoznawaniu chłoniaka
tkance chłoniaka z komórek płaszcza
z komórek płaszcza oraz w
rozpoznawaniu raka sutka.
utka. Przeciwciało jest przeznaczone do jakościowego barwienia
skrawków tkankowych utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie. Wynik powinien
zinterpretować wykwalifikowany patolog w połączeniu z badaniem histologicznym,
odnośnymi danymi klinicznymii i właściwymi badaniami kontrolnymi
kontrolnymi.
To przeciwciało jest przeznaczone do stosowania w diagnostyce in vitro (IVD).
PODSUMOWANIE I OBJAŚNIENIA
Cyklina D1 to białko o masie cząsteczkowej 36 kD, które pełni rolę podjednostki
regulacyjnej enzymów CDK 4 i CDK 6 (kinazy zależnej od cyklin 4 i 6). Cyklina D1 jest
ważna dla postępu cyklu komórkowego w fazie G1 i G2, jednak jej aktywność wygasa
podczas fazy S1. Cyklina D1 jest znanym onkogenem pełniącym istotną rolę w rozwoju
wielu nowotworów. Jest także przydatnym znacznikiem immunohistochemicznym.
Nadekspresja cykliny D1 podczas namnażania komórek jest często wykorzystywana do
odróżnienia chłoniaka z komórek płaszcza od chłoniaka z małych limfocytów 2. Chłoniaka
z komórek płaszcza (MCL) można scharakteryzować na podstawie
dstawie translokacji
chromosomowej obejmującej przegrupowanie protoonkogenu cykliny D1 z chromosomu
11 do chromosomu 14, skutkujące nadekspresją cykliny D1 mRNA
RNA2. Ponadto
nadekspresję cykliny D1 zaobserwowano w wielu rodzajach nowotworów, na przykład
w nowotworach przełyku3,6, żołądka3, płuc4,6, pęcherza5, wątrobowokomórkowym6,
a także w szpiczaku mnogim7 i oponiakach8. Cyklina D1 ma również znaczenie
w wykrywaniu raka piersi9.
ZASADY DZIAŁANIA
VENTANA anti-Cyclin D1 (SP4-R) to królicze przeciwciało monoklo
monoklonalne produkowane
przeciwko C-końcowemu
końcowemu fragmentowi rekombinowanego białka ludzkiego cykliny
D1.VENTANA anti-Cyclin D1 (SP4-R) wiąże się z cykliną D1 w skrawkach tkanek
zatopionych w parafinie i wykazuje jądrowy wzorzec barwienia. Przeciwciało to można
wizualizować przy użyciu zestawu OptiView DAB IHC Detection Kit
(nr kat. 760-700/06396500001) lub ultraView Universal DAB Detection
etection Kit
(nr kat. 760-500/05269806001).
500/05269806001). Dodatkowe informacje można znaleźć w ulotkach
dołączonych do opakowania produktów OptiView DAB IHC Detection
etection Kit lub ultraView
Universal DAB Detection Kit.
Nie dołączono odczynników do barwienia, takich jak zestawy do detekcji firmy VENTANA,
ani elementów pomocniczych, takich jak pozytywne i negatywne kontrolne preparaty
tkankowe.
Nie wszystkie produkty przedstawione w ulotce
lotce dołączonej do opakowania są dostępne
we wszystkich rejonach geograficznych. Odpowiednich informacji udzieli lokalny
przedstawiciel odpowiedzialny za wsparcie techniczne.
PRZECHOWYWANIE
Produkt – bezpośrednio po odebraniu i zawsze, gdy nie jest używany
używan – powinien być
przechowywany w temperaturze 2–8°C.
8°C. Nie zamrażać.
W celu zapewnienia właściwego dozowania odczynnika i stabilności przeciwciał należy po
każdym użyciu założyć zatyczkę i niezwłocznie umieścić dozownik w lodówce, w pozycji
pionowej.
Na każdym dozowniku przeciwciała podana jest data ważności. Prawidłowo
przechowywany odczynnik zachowuje trwałość do daty podanej na etykiecie. Nie wolno
stosować odczynnika po upływie daty ważności.
PRZYGOTOWANIE PRÓBKI
Do stosowania z tym przeciwciałem pierwszorzędowym
wszorzędowym nadają się rutynowo
przygotowane tkanki utrwalone w formalinie i zatopione w parafinie pod warunkiem
stosowania zestawów do detekcji firmy VENTANA i aparatów do barwienia z serii
VENTANA BenchMark IHC/ISH.. Zalecanym środkiem do utrwalania tkanek
tkan jest 10%
obojętna zbuforowana formalina10. Preparaty należy niezwłocznie wybarwić, ponieważ
antygenowość ciętych skrawków tkanek może z czasem ulegać osłabieniu.
Przy badaniu nieznanych preparatów zaleca się jednoczesne przeprowadzanie kontroli
dodatniej i ujemnej.
OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
VENTANA anti-Cyclin D1 (SP4-R) zawiera odczynnik w ilości wystarczającej na
50 testów.
Jeden dozownik VENTANA anti-Cyclin D1 (SP4-R) o pojemności 5 ml zawiera około
0,33 μg króliczego przeciwciała monoklonalnego.
FT0700-410l
WYMAGANE MATERIAŁY,
AŁY, KTÓRE NIE WCHODZĄ
WCHOD
W SKŁAD
ZESTAWU
4.
DOSTARCZANY ODCZYNNIK
2016-07-25
To przeciwciało jest rozcieńczone w roztworze soli z buforem Tris-HCI
Tris
0,05 M z dodatkiem
1% białka nośnikowego i konserwantu ProClin 300.
300
Całkowite stężenie białek w odczynniku
ku wynosi około 10 mg/ml. Stężenie swoistego
przeciwciała wynosi około 0,07 μg/ml. Nie jest znana żadna nieswoista reaktywność
przeciwciał zawartych w tym produkcie.
VENTANA anti-Cyclin D1 (SP4-R) jest rekombinowanym króliczym przeciwciałem
monoklonalnym, otrzymywanym z oczyszczonego supernatantu z hodowli komórkowej.
Należy zapoznać się z treścią właściwej ulotki dołączonej do opakowania zestawu do
detekcji firmy VENTANA,, aby uzyskać szczegółowy opis dotyczący następujących kwestii:
(1) Zasady przeprowadzania
nia procedury, (2) Potrzebne materiały i odczynniki niedołączone
do zestawu, (3) Pobieranie próbek i przygotowanie do analizy, (4) Procedury kontroli
jakości, (5) Rozwiązywanie problemów, (6) Interpretacja wyników i (7) Ogólne
ograniczenia.
1/4
Do stosowania w diagnostyce in vitro (IVD).
Wyrób przeznaczony wyłącznie do stosowania przez personel medyczny.
W tym odczynniku zastosowano ProClin 300 jako środek konserwujący. Jest on
klasyfikowany jako substancja drażniąca i w kontakcie ze skórą może wywoływać
reakcje uczuleniowe. Podczas pracy z produktem należy stosować uzasadnione
środki ostrożności. Unikać kontaktu odczynników z oczami i błonami śluzowymi.
ś
Stosować odpowiednią odzież i rękawice ochronne.
Materiały pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego należy traktować jak
niebezpieczne materiały biologiczne i utylizować z zachowaniem właściwych
środków ostrożności.
Unikać kontaktu odczynników z oczami
czami i błonami śluzowymi. W przypadku kontaktu
odczynników z wrażliwymi miejscami spłukiwać obficie dużą ilością wody.
Unikać skażenia mikrobiologicznego odczynników ze względu na możliwość
otrzymania nieprawidłowych wyników.
W celu uzyskania informacji na temat zalecanej metody utylizacji produktu należy
skontaktować się z władzami lokalnymi i/lub krajowymi.
Dodatkowe informacje na temat bezpieczeństwa można znaleźć w Karcie
charakterystyki produktu oraz w Przewodniku po symbolach i zwrotach dotyczących
zagrożeń na stronie www.ventana.com.
1008718PL Rev D
PROCEDURA BARWIENIA
Przeciwciała pierwszorzędowe firmy VENTANA zostały opracowane w celu stosowania w
automatach do barwienia z serii BenchMark IHC/ISH w połączeniu z zestawami do
detekcji
tekcji i akcesoriami firmy VENTANA. Zalecane protokoły barwienia zawierają Tabela 1
oraz Tabela 2.
Niniejsze przeciwciała zostały zoptymalizowane pod kątem określonego czasu inkubacji,
jednakże użytkownik jest zobowiązany do walidacji wyników uzyskanych z zastosowaniem
tego odczynnika.
Parametry
ry procedur zautomatyzowanych mogą być wyświetlane, drukowane i edytowane
zgodnie z procedurą opisaną w Instrukcji obsługi urządzenia. Więcej informacji na temat
procedury barwienia immunohistochemicznego znajduje się w ulotce dołączonej do
opakowania odpowiedniego zestawu do detekcji firmy VENTANA
VENTANA.
Tabela 1. Zalecany protokół barwienia dla odczynnika VENTANA anti
anti-Cyclin D1 (SP4-R)
z zestawem OptiView DAB IHC w automatach do barwienia BenchMark GX
GX,
BenchMark XT oraz BenchMark ULTRA.
Typ procedury
Odparafinowanie
Kondycjonowanie preparatu
komórkowego
(odsłanianie antygenu)
Inhibitor peroksydazy przed
przeciwciałem pierwszorzędowym
Przeciwciała (pierwszorzędowe)
Barwienie kontrastowe
Po barwieniu kontrastowym
Metoda
Wybrano
Cell Conditioning 1
Aparat BenchMark ULTRA
ULTRA: 72 minuty
Aparat BenchMark XT
XT: 48 minut
Aparat BenchMark GX
GX: 72 minuty
Odparafinowanie
Kondycjonowanie preparatu
komórkowego
(odsłanianie antygenu)
Przeciwciała (pierwszorzędowe)
Barwienie kontrastowe
Po barwieniu kontrastowym
INTERPRETACJA WYBARWIENIA
IENIA / OCZEKIWANE WYNIKI
W
Wzorzec barwienia komórek dla odczynnika VENTANA anti-Cyclin
anti
D1 (SP4-R) jest
jądrowy.
SZCZEGÓLNE OGRANICZENIA
Niniejsze przeciwciała zostały zoptymalizowane do 12-minutowej
12
inkubacji w aparacie
BenchMark ULTRA w połączeniu z zestawem OptiView DAB IHC Detection
Detecti Kit, jednakże
użytkownik jest zobowiązany do walidacji wyników uzyskanych z zastosowaniem tego
odczynnika. Barwienie komórek śródbłonka i fibroblastów obserwowano w przypadkach
dodatnich i ujemnych.
Detekcja za pomocą OptiView jest metodą bardziej czułą,
czułą niż system detekcji ultraView.
Użytkownik musi walidować wyniki uzyskane za pomocą tego odczynnika i systemów
detekcji.
CHARAKTERYSTYKA WYDAJNOŚCIOWA
JNOŚCIOWA
Przeprowadzono badania barwienia odczynnikiem pod kątem jego swoistości, czułości i
powtarzalności, a wyniki
yniki zostały zamieszczone w Tabeli 3,
3 Tabeli 4 i w sekcji Powtarzalność.
Wybrano
Swoistość
Aparat BenchMark ULTRA
12 minut, 36°C
Aparat BenchMark XT
12 minut, 37°C
Aparat BenchMark GX
12 minut, 37°C
Tabela 3. Swoistość odczynnika VENTANA anti-Cyclin
Cyclin D1 (SP4-R)
(SP4 oceniano na podstawie
badania próbek tkanek zdrowych, utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafiniea.
Tkanka
Hematoxylin IIII, 4 minuty
Mózgb
Bluing,, 4 min
minuty
Tabela 2. Zalecany protokół barwienia dla odczynnika VENTANA anti
anti-Cyclin D1 (SP4-R)
z ultraVIEW Universal DAB IHC w automatach do barwienia BenchMark GX
GX, BenchMark
XT i BenchMark ULTRA.
Typ procedury
POZYTYWNA KONTROLA TKANKOWA
KANKOWA
Zalecaną kontrolą pozytywną jest zdrowa tkanka migdałków. Suprabazalne komórki
nabłonka wielowarstwowego płaskiego powinny wykazywać umiarkowany, ale wyraźny
wzorzec barwienia jądrowego. Komórki śródbłonka mogą również wybarwiać się dodatnio
z cykliną D1 i służyć jako cenna wewnętrzna kontrola dodatnia. Wszystkie komórki
B strefy płaszcza i komórki B centrum zarodkowego powinny dać barwienie ujemne.
Metoda
Wybrano
2/3
Jajnik
0/3
Nadnercze
Trzustka
Przysadka
Jądro
Aparat BenchMark ULTRA
24 minuty, 36°C
Aparat BenchMark XT
16 minut, 37°C
Aparat BenchMark GX
16 minut, 37°C
Tarczyca
Sutek
Śledziona
Migdałek
Hematoxylin IIII, 4 minuty
Endometrium
Bluing,, 4 minuty
Ze względu na zmienność utrwalania i obróbki tkanek, a także różne warunki
środowiskowe i ogólne wyposażenie laboratoryjne, konieczne może być wydłużenie lub
skrócenie inkubacji przeciwciała pierwszorzędowego,
owego, kondycjonowania komórek albo
wstępnej obróbki proteazą dla poszczególnych próbek, w zależności od zastosowanej
metody detekcji i preferencji badacza. Więcej informacji na temat zmiennych związanych
z utrwalaniem zawiera pozycja „Immunohistochemistry Principles and Advances
Advances”11.
1/3
Móżdżekb,c
Przytarczyce
Cell Conditioning 11, standardowe
Stosunek
dodatnich
przypadków
Mięśnie szkieletowe
Nerw obwodowy
Węzeł chłonny
0/3
1/3
4/4
0/3
2/3
0/3
3/3
0/3
3/3
0/3
0/3
0/3
1/3
Tkanka
Grasica
Szpik kostny
Płuco
Serce
Przełyk
Żołądek
Jelito cienkie
Okrężnica
Wątroba
Ślinianka
Nerka
Gruczoł krokowy
Szyjka macicy
Skóra
Mezotelium
Pęcherz moczowy
Stosunek
dodatnich
przypadków
0/3
0/3
0/3
0/3
3/3
2/3
3/3
3/3
0/3
3/3
3/3
3/3
3/3
2/3
0/3
3/3
a przypadki dodatnie (z wyłączeniem mózgu i móżdżku) wykazały barwienie komórek
nabłonkowych (głównie bazalnych / strefy proliferacyjnej).
b dodatnie barwienie komórek glejowych
c cytoplazmatyczne barwienie komórek Purkinjego
2016-07-25
FT0700-410l
2/4
1008718PL Rev D
Czułość
Nowotwór
Tabela 4. Czułość przeciwciała VENTANA anti-Cyclin D1 (SP4-R)
R) określono poprzez
badanie utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie próbek tkanek
nowotworowych.
Nowotwór
Glejak z martwicą
Oponiak atypowy
Wyściółczak złośliwy
Skąpodrzewiak złośliwy
Gruczolakorak surowiczy (jajnik)
Gruczolakorak (jajnik)
Rak komórek wyspowych
Gruczolakorak (trzustka)
Nasieniak (jądro)
Nasieniak z naczyń guza skrzepliny (rzadki)
Rak rdzeniowy (tarczyca)
Rak brodawkowaty (tarczyca)
Chłoniak rozlany z limfocytów B
Niskozróżnicowany rak drobnokomórkowy (płuco)
Rak płaskonabłonkowy (płuco)
Gruczolakorak (płuco)
Rak neuroendokrynny (przełyk)
Gruczolakorak (przełyk)
Rak z komórek sygnetowatych
Gruczolakorak (jelito cienkie)
Mięsak podścieliska (jelito cienkie)
Gruczolakorak (okrężnica)
Interstitialoma (otrzewna)
Gruczolakorak (odbytnica)
Złośliwy guz podścieliskowy o umiarkowanej złośliwości
(odbytnica)
1/1
Mięśniakomięsak gładkokomórkowy o niskim stopniu
złośliwości (pęcherz)
0/1
Mięśniakomięsak z komórek wrzecionowatych
1/1
0/1
1/1
1/1
0/1
1/1
0/1
1/1
Rak jasnokomórkowy (macica)
1/1
1/1
1/1
1/1
Inwazyjny rak przewodowy (sutek)
54/54
2/2
2/2
1/1
1/1
2/2
2/2
1/1
1/1
Rak płaskonabłonkowy ściany klatki piersiowej
1/1
FT0700-410l
0/2
Przeprowadzono badania powtarzalności dla przeciwciała VENTANA anti-Cyclin D1
(SP4-R) w celu określenia:

odtwarzalności wyników między seriami przeciwciał;

odtwarzalności w obrębie jednej lub kilku serii na aparacie BenchMark XT;

odtwarzalności wyników w obrębie platformy przy użyciu aparatów: BenchMark XT,
BenchMark GX oraz BenchMark ULTRA;

odtwarzalności wyników w obrębie platform pomiędzy aparatami: BenchMark XT,
BenchMark GX oraz BenchMark ULTRA.
Wyniki wszystkich badań mieściły się w zakresie dopuszczalnej normy.
0/1
1/2*
2016-07-25
3/6**
2/30
* umiarkowane barwienie komórek tucznych
** barwienie w centrach proliferacji
Powtarzalność
0/1
1/15
Chłoniak grudkowy
Rak wewnątrzprzewodowy (sutek)
1/1
Rak płaskonabłonkowy (szyjka macicy)
Mięśniakomięsak prążkowany zarodkowy
72/82
Inwazyjny rak brodawkowaty (sutek)
1/1
1/1
Chłoniak z komórek płaszcza
Rak cewkowy (sutek)
1/1
0/1
3/20
Inwazyjny rak zrazikowy (sutek)
0/1
1/1
Chłoniak z komórek B nie określony inaczej
Rak przewodowy in situ (sutek)
1/1
0/1
0/1
Chłoniak z limfocytów T
0/1
1/1
Mięśniakomięsak gładkokomórkowy (leiomyosarcoma) o
umiarkowanej złośliwości (mięsień gładki)
Chłoniak limfocytowy z małych komórek
1/1
1/1
0/1
Chłoniak strefy brzeżnej tkanek związanych z błoną
śluzową (MALT)
0/1
1/1
Kostniakomięsak prawej kości udowej (rzadki)
Chłoniak Hodgkina (ziarnica złośliwa)
1/1
Rak jasnokomórkowy (nerki)
Gruczolakorak (macica)
Rak przejściowokomórkowy (pęcherz)
1/1
0/1
Gruczolakorak (gruczoł krokowy)
Międzybłoniak złośliwy
Stosunek dodatnich
przypadków
Rak wątrobowokomórkowy
Wątrobiak zarodkowy
Nerwiak płodowy
Stosunek dodatnich
przypadków
1/1
3/4
1008718PL Rev D
LITERATURA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Yang K, Hitomi M, Stacey DW. Variations in Cyclin D1 levels through the cell cycle
determine the proliferative fate of a cell. Cell Division. 2006;1:1
2006;1:1-8.
Aguilera NS, Bijwaard KE, Duncan B, Krafft AA, Chu W, Abbondanzo SL, Lichy JH,
Taubenberger JK. Differential expression of Cyclin D1 in mantle cell lymphoma and
other non-Hodgkin’s
Hodgkin’s lymphomas. Am J of Path. 1998;153:1969
1998;153:1969-76.
Wang L, Shi ST, Zhou Q, Goldstein S, Hong J, Shao P, Qiu S. Changes in p53 and
Cyclin D1 protein levels and cell proliferation in different stages of human
esophageal and gastric-cardia
cardia carcinogenesis. Int J Cancer. 1994;59:514
1994;59:514-519.
Dobashi Y, Goto A, Fukayama M, Abe A, Ooi A. Overexpression of CDK4/Cyclin
D1, a possible mediator of apoptosis and an indicator of prognosis in human primary
lung carcinoma. Int J Cancer. 2004;110:532-541.
Yang C, Chu K, Chen H, Chen W. Expression of p16 and Cyclin D1 in bladder can
cancer
and correlation in cancer progression. Urologia Internationalis. 2002;69:190
2002;69:190-194.
Zhang Y, Jiang W, Chen CJ, Lee CS, Kahn SM, Santella RM, Weinstein IB.
Amplification and overexpressin of Cyclin D1 in human heapatocellular carcinoma.
Biochemical and Biophysical
ophysical Research Communications. 1993;196:1010
1993;196:1010-1016.
Milenkovic S, Marinkovic T, Jovanovic M, Djuricic S, Berisavac I. Cyclin D1
immunoreactivity in meningiomas. Cell Mol Neurobiol. 2008;28:907
2008;28:907-913.
Lesage D, Troussard X, Sola B. The enigmatic role of Cyclin
yclin D1 in multiple
myeloma. Int J Cancer. 2005;115:171-176.
Arnold A, Papanikolaou A. Cyclin D1 in breast cancer pathogenesis. J Clin Oncol.
2005;23:4215-4224.
Carson F, Hladik C. Histotechnology: A Self Instructional Text, 3rd edition. Hong
Kong: American
an Society for Clinical Pathology Press; 2009.
Roche PC, Hsi ED. Immunohistochemistry-Principles
Principles and Advances. Manual of
Clinical Laboratory Immunology, 6th edition. In: NR Rose, ed. ASM Press; 2002.
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
BENCHMARK, OptiView, ultraView, VENTANA oraz logo VENTANA są znakami
towarowymi firmy Roche.
Wszystkie pozostałe znaki towarowe stanowią własność odpowiednich właścicieli.
© 2016 Ventana Medical Systems, Inc.
DANE KONTAKTOWE
Ventana Medical Systems, Inc.
1910 E. Innovation Park Drive
Tucson, Arizona 85755
USA
+1 520 887 2155
+1 800 227 2155 (USA)
www.ventana.com
Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
D-68305 Mannheim
Germany
2016-07-25
FT0700-410l
4/4
1008718PL Rev D

Podobne dokumenty