anti-EZH2 (SP129) Rabbit Monoclonal Primary Antibody

Komentarze

Transkrypt

anti-EZH2 (SP129) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
anti-EZH2 (SP129) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
790-4651
06522858001
50
PRZECHOWYWANIE
Po otrzymaniu preparat nieużywany przechowywać w temperaturze 2–8°C. Nie zamrażać.
W celu zapewnienia właściwego dozowania odczynnika i trwałości przeciwciała po
każdym użyciu należy założyć zatyczkę i niezwłocznie umieścić dozownik w lodówce
w pozycji pionowej.
Na każdym dozowniku przeciwciała podana jest data ważności. Prawidłowo
przechowywany odczynnik zachowuje trwałość do daty określonej na etykiecie. Nie należy
stosować odczynnika po upływie terminu ważności.
PRZYGOTOWANIE PRÓBKI
PRZEZNACZENIE
Przeciwciała Anti-EZH2 (SP129)
Rabbit Monoclonal Primary Antibody
(anti-EZH2 (SP129)) są skierowane
przeciwko ludzkiemu białku EZH2,
które ulega ekspresji w komórkach
rakowych i limfocytach. Przeciwciało
to charakteryzuje jądrowy wzór
barwienia. Może być ono stosowane
pomocniczo w rozpoznawaniu raka
Rysunek 1. Odczyn jądrowy przeciwciała
gruczołu krokowego, raka sutka i raka
Anti-EZH2 (SP129) tkanki migdałków.
pęcherza moczowego. Przeciwciało
jest przeznaczone do jakościowego barwienia skrawków tkankowych utrwalonych
w formalinie i zatopionych w parafinie.
Wynik powinien zostać zinterpretowany przez wykwalifikowanego histopatologa
w połączeniu z badaniem histopatologicznym, odnośnymi danymi klinicznymi i właściwymi
badaniami kontrolnymi.
To przeciwciało jest przeznaczone do stosowania w diagnostyce in vitro (IVD).
PODSUMOWANIE I OBJAŚNIENIA
Do stosowania z tym pierwszorzędowym przeciwciałem nadają się rutynowo
przygotowane tkanki, utrwalone w formalinie i zatopione w parafinie, pod warunkiem
stosowania zestawu do detekcji firmy VENTANA i automatu do barwienia VENTANA
BenchMark XT lub BenchMark ULTRA. Zalecanym środkiem do utrwalania tkanek jest
10% obojętna, zbuforowana formalina.5 Preparaty należy niezwłocznie wybarwić,
ponieważ antygenowość ciętych skrawków tkanek może z czasem ulegać osłabieniu.
Zaleca się jednoczesne przeprowadzanie kontroli dodatniej i ujemnej przy badaniu
nieznanych preparatów.
OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1.
2.
3.
4.
Białko EZH2 (enhancer of zeste homolog 2) należy do grupy białek Polycomb (PcG)1,
5.
które odgrywają ważną rolę w regulacji transkrypcji poprzez modyfikację nukleosomów,
remodeling chromatyny i interakcję z innymi czynnikami transkrypcji.
6.
Zakłócenie ekspresji białka EZH2 może prowadzić do rozregulowania genów, istotnych
dla przejścia G2-M.2,3 W wielu przypadkach nowotworów takich jak rak prostaty, rak sutka
7.
i rak pęcherza moczowego, wykazano amplifikację białka EZH2, co może przyczynić się
do onkogenezy.4
8.
DOSTARCZANY ODCZYNNIK
Preparat Anti-EZH2 (SP129) zawiera odczynnik w ilości wystarczającej do
przeprowadzenia 50 badań.
Jeden dozownik anti-EZH2 (SP129) o pojemności 5 ml zawiera około 79,5 μg króliczego
przeciwciała monoklonalnego.
Przeciwciała są rozcieńczone w 0,05 M buforze Tris-HCL z dodatkiem 1% białka
nośnikowego i konserwantu ProClin 300 w stężeniu 0,10%.
Całkowite stężenie białka w odczynniku wynosi około 10 mg/ml. Stężenie swoistego
przeciwciała wynosi około 15,9 μg/ml.
Anti-EZH2 (SP129) jest rekombinowanym króliczym przeciwciałem monoklonalnym,
otrzymywanym jako oczyszczony supernatant z hodowli komórkowej.
Należy zapoznać się z treścią właściwej ulotki firmy VENTANA, dołączonej
do opakowania zestawu do detekcji, aby uzyskać szczegółowy opis następujących
kwestii: (1) Zasady przeprowadzania procedury, (2) Potrzebne materiały i odczynniki
niedołączone do zestawu, (3) Pobranie próbki i przygotowanie do analizy, (4) Procedury
kontroli jakości, (5) Rozwiązywanie problemów, (6) Interpretacja wyników i (7) Ogólne
ograniczenia.
Do stosowania w diagnostyce in vitro (IVD).
Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.
W tym preparacie zastosowano jako konserwant ProClin 300. Został on uznany za
środek drażniący i jego kontakt ze skórą może powodować uczulenie. Podczas
pracy z produktem należy stosować środki ostrożności w uzasadnionym stopniu.
Unikać kontaktu odczynników z oczami, skórą i błonami śluzowymi. Stosować
odzież i rękawice ochronne.
Materiały pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego należy traktować jak materiały
niebezpieczne biologicznie i usuwać z zachowaniem właściwych środków
ostrożności.
Unikać kontaktu odczynników z oczami i błonami śluzowymi. W przypadku kontaktu
odczynników z wrażliwymi miejscami spłukiwać obfitą ilością wody.
Unikać skażenia mikrobiologicznego odczynników ze względu na możliwość
nieprawidłowych wyników.
W celu uzyskania informacji na temat zalecanej metody utylizacji produktu należy
skontaktować się z władzami lokalnymi lub krajowymi.
Dodatkowe informacje na temat bezpieczeństwa można znaleźć w Karcie
charakterystyki produktu oraz w Przewodniku po symbolach i zwrotach dotyczących
zagrożeń na stronie www.ventana.com.
PROCEDURA BARWIENIA
Przeciwciała pierwszorzędowe firmy VENTANA zostały opracowane w celu stosowania
w urządzeniach do barwienia VENTANA BenchMark XT lub BenchMark ULTRA razem
z zestawami do detekcji i akcesoriami firmy VENTANA. Zalecane protokoły barwienia
zawiera Tabela 1, Tabela 2 i Tabela 3.
Te przeciwciała zostały zoptymalizowane do określonego czasu inkubacji, jednakże
użytkownik jest zobowiązany do walidacji wyników uzyskanych z zastosowaniem tego
odczynnika.
Parametry procedur zautomatyzowanych mogą być wyświetlane, drukowane i edytowane
zgodnie z procedurą opisaną w Instrukcji obsługi aparatu. Więcej informacji na temat
procedury barwienia immunohistochemicznego znajduje się w ulotce dołączonej
do opakowania odpowiedniego zestawu do detekcji firmy VENTANA.
MATERIAŁY WYMAGANE, ALE NIEDOSTARCZANE
Nie dołączono odczynników do barwienia, takich jak zestawy do detekcji firmy VENTANA
ani elementów pomocniczych, takich jak dodatnie i ujemne kontrolne preparaty tkankowe.
Nie wszystkie produkty przedstawione w ulotce dołączonej do opakowania są dostępne
we wszystkich rejonach geograficznych. Należy skonsultować się z lokalnym
przedstawicielem odpowiedzialnym za wsparcie techniczne.
2015-11-10
FT0700-410k
1/3
1011187PL Rev D
Tabela 1. Zalecane protokoły barwienia dla odczynnika anti-EZH2 (SP129) z użyciem
zestawu do detekcji ultraView Universal DAB Detection Kit oraz urządzeniami
BenchMark XT lub BenchMark ULTRA.
SZCZEGÓLNE OGRANICZENIA
Rodzaj procedury
Metoda
Przeciwciało to może wykazywać słaby odczyn cytoplazmatyczny komórek mięśniowych
w tkankach nowotworów gruczołu krokowego, co nie utrudnia interpretacji swoistego
barwienia.
Odparafinowanie
Wybrana
CHARAKTERYSTYKA ROBOCZA
Kondycjonowanie komórek
(odsłanianie antygenu)
Cell Conditioning 1, Standard
Przeciwciała (pierwotne)
Urządzenie BenchMark XT
32 minuty, 37°C
Urządzenie BenchMark ULTRA
32 minuty, 36°C
Barwienie kontrastowe
Hematoxylin II, 4 minuty
Po barwieniu kontrastowym
Bluing, 4 minuty
Przeprowadzono badania barwienia preparatem anti-EZH2 (SP129) z użyciem zestawu
do detekcji ultraView Universal DAB Detection Kit oraz urządzeń BenchMark ULTRA pod
kątem swoistości, czułości i powtarzalności. Wyniki zamieszczono w Tabeli 4 i Tabeli 5
oraz w sekcji Powtarzalność.
Swoistość
Tabela 4. Swoistość preparatu anti-EZH2 (SP129) określono poprzez badanie
utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie próbek zdrowych tkanek.
Liczba
dodatnich /
wszystkich
przypadków
Tkanka
Liczba
dodatnich /
wszystkich
przypadków
Przysadka
0/3
Przełyk
2/3
Metoda
Jądra
3/3
Żołądek
3/3
Tarczyca
0/3
Jelito cienkie
3/3
Okrężnica
3/3
Tkanka
Tabela 2. Zalecane protokoły barwienia dla produktu anti-EZH2 (SP129) z użyciem
zestawu do detekcji i VIEW DAB Detection Kit i urządzenia BenchMark XT.
Rodzaj procedury
Odparafinowanie
Wybrana
Kondycjonowanie komórek
(odsłanianie antygenu)
Cell Conditioning 1, Standard
Przeciwciała (pierwotne)
Urządzenie BenchMark XT
16 minut, 37°C
Amplification Kit
Wybrana
Barwienie kontrastowe
Hematoxylin II, 4 minuty
Po barwieniu kontrastowym
Bluing, 4 minuty
Sutek
Tabela 3. Zalecany protokół barwienia dla odczynnika anti-EZH2 (SP129) z użyciem
zestawu do detekcji OptiView DAB IHC Detection Kit oraz urządzenia BenchMark ULTRA.
Rodzaj procedury
Metoda
Odparafinowanie
Wybrana
Kondycjonowanie komórek
(odsłanianie antygenu)
Cell Conditioning 1, 64 minutes
Peroxidase Inhibitor przed
przeciwciałem pierwotnym
Wybrana
Przeciwciała (pierwotne)
Urządzenie BenchMark ULTRA
32 minuty, 36°C
Barwienie kontrastowe
Hematoxylin II, 4 minuty
Po barwieniu kontrastowym
Bluing, 4 minuty
14/36
Śledziona
3/3
Wątroba
0/3
Migdałki
3/3
Ślinianka
0/1
Endometrium
1/3
Nerka
1/3
Mięśnie szkieletowe
0/3
Gruczoł krokowy
1/11
Nerwy (nieliczne)
0/3
Szyjka macicy
1/3
Grasica
3/3
Skóra
3/3
Szpik kostny
3/3
Mezotelium i płuco
0/3
Płuco
0/3
Pęcherz moczowy
0/8
Serce
0/3
Czułość
Tabela 5. Czułość preparatu anti-EZH2 (SP129) oceniano na podstawie badania próbek
tkanek nowotworowych, po ich utrwaleniu w formalinie i zatopieniu w parafinie.
Nowotwór
Liczba
dodatnich /
wszystkich
przypadków
Glejak
1/1
Oponiak atypowy
1/1
Wyściółczak złośliwy
1/1
Skąpodrzewiak złośliwy
1/1
Surowiczy gruczolakorak brodawkowaty
1/1
Przykładem dodatniej kontroli tkankowej dla tego przeciwciała są migdałki.
Śluzowy gruczolakorak brodawkowaty
1/1
INTERPRETACJA WYBARWIENIA/OCZEKIWANE WYNIKI
Rak z komórek wysp trzustki (wyspiak)
0/1
Przeciwciała anti-EZH2 (SP129) dają odczyn jądrowy.
Gruczolakorak trzustki
1/1
Nasieniak
1/1
Ze względu na zmienność utrwalania i obróbki tkanek, jak również zmienność między
poszczególnymi aparatami i warunkami środowiska laboratoryjnego, konieczne może być
wydłużenie lub skrócenie czasu inkubacji podstawowego przeciwciała i kondycjonowania
komórek (cell conditioning) lub ich wstępnej obróbki proteazą, zależnie od próbki,
zastosowanej metody detekcji i preferencji użytkownika. Więcej informacji na temat
zmiennych związanych z utrwalaniem można znaleźć w pracy „Immunohistochemistry
Principles and Advances” (Podstawy i postępy immunohistochemii).6
DODATNIA KONTROLA TKANKOWA
2015-11-10
FT0700-410k
2/3
1011187PL Rev D
Rak zarodkowy
1/1
Rak rdzeniasty tarczycy
0/1
Odtwarzalności wyników w jednym badaniu i między badaniami z zastosowaniem
aparatu BenchMark XT.
•
Odtwarzalności wyników w obrębie platformy przy użyciu urządzenia BenchMark XT
oraz urządzenia BenchMark ULTRA.
•
Odtwarzalności wyników między platformami pomiędzy urządzeniami BenchMark
XT i BenchMark ULTRA.
Wyniki wszystkich badań mieściły się w zakresie dopuszczalnej normy.
Rak brodawkowaty
0/1
PIŚMIENNICTWO
Rak wewnątrzprzewodowy sutka
2/2
1.
Nowotwór
Inwazyjny rak przewodowy
44/46
Chłoniak rozlany z limfocytów B
1/1
Niskozróżnicowany rak drobnokomórkowy płuca
1/1
Rak płaskonabłonkowy płuca
1/1
Gruczolakorak płuca
1/1
Rak płaskonabłonkowy przełyku
1/1
Gruczolakorak przełyku
1/1
Śluzowe gruczolakoraki żołądka
1/1
Gruczolakorak przewodu pokarmowego
3/3
Nowotwór podścieliskowy przewodu pokarmowego (GIST)
2/3
Rak wątrobowokomórkowy
0/1
Wątrobiak zarodkowy
1/1
Rak jasnokomórkowy nerek
0/1
Rak gruczołowy gruczołu krokowego
2.
3.
4.
5.
6.
0/1
Rak gruczołowy endometrium
1/1
Rak jasnokomórkowy endometrium
1/1
Rak płaskonabłonkowy macicy
2/2
Mięśniakomięsak prążkowany zarodkowy
1/1
Czerniak złośliwy odbytu
0/1
Rak podstawnokomórkowy
1/1
Rak płaskonabłonkowy
1/1
Nerwiakowłókniak
0/1
Zwojak złośliwy
1/1
Międzybłoniak złośliwy nabłonkowy
1/1
Cardoso C, Mignon C, et al. The human EZH2 gene: genomic organisation and
revised mapping in 7q35 within the critical region for malignant myeloid disorders.
Eur J Hum Genet. 2000;8:174-180.
Kleer CG, Cao Q, et al. EZH2 is a marker of aggressive breast cancer and promotes
neoplastic transformation of breast epithelial cells. Proc Natl Acad Sci U S A.
2003;100:11606-11611.
Bachmann IM, Halvorsen OJ, et al. EZH2 expression is associated with high
proliferation rate and aggressive tumor subgroups in cutaneous melanoma and
cancers of the endometrium, prostate, and breast. J Clin Oncol. 2006;24:268-273.
Tong ZT, Cai MY et al. EZH2 supports nasopharyngeal carcinoma cell
aggressiveness by forming a co-repressor complex with HDAC1/HDAC2 and Snail
to inhibit E-cadherin. Oncogene. 2011;1-12.
Carson F, Hladik C. Histotechnology: A Self Instructional Text, 3rd edition. Hong
Kong: American Society for Clinical Pathology Press; 2009.
Roche PC, Hsi ED. Immunohistochemistry-Principles and Advances. Manual of
Clinical Laboratory Immunology, 6th edition. In: NR Rose, ed. ASM Press; 2002.
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
BENCHMARK, ultraView, VENTANA oraz logo VENTANA są znakami towarowymi firmy
Roche.
Wszystkie pozostałe znaki towarowe stanowią własność odpowiednich właścicieli.
© 2015 Ventana Medical Systems, Inc.
DANE KONTAKTOWE
82/101
Mięśniak gładkokomórkowy
Rak przejściowokomórkowy
•
Liczba
dodatnich /
wszystkich
przypadków
Ventana Medical Systems, Inc.
1910 E. Innovation Park Drive
Tucson, Arizona 85755
USA
+1 520 887 2155
+1 800 227 2155 (USA)
www.ventana.com
Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
D-68305 Mannheim
Germany
37/38
Rak z komórek nabłonka płaskiego pęcherza moczowego
1/1
Gruczolakorak błony śluzowej pęcherza moczowego
1/1
Powtarzalność
Przeprowadzono badania powtarzalności dla preparatu anti-EZH2 (SP129), w celu
określenia:
•
Odtwarzalności wyników między partiami przeciwciał.
2015-11-10
FT0700-410k
3/3
1011187PL Rev D