Pozew o przyczynianie się do utrzymania rodziny - prawo

Komentarze

Transkrypt

Pozew o przyczynianie się do utrzymania rodziny - prawo
Pozew o przyczynianie się do utrzymania rodziny
ad
y
Do
Sądu Rejonowego
dla Krakowa – Śródmieścia
w Krakowie
Wydział III Rodzinny i Nieletnich
.pl
Kraków, dnia 9 stycznia 2012 r.
Powód: Klaudia Marzec, zam. ul. Jaskółcza 17/12, 31-016 Kraków
Pozwany: Hubert Marzec, zam. ul. Jaskółcza 17/12, 31-016 Kraków
or
Wartość przedmiotu sporu: 26.400 zł
Pozew wolny od opłat
Pozew
o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny
pr
aw
o-p
Wnoszę o:
1. zasądzenie od pozwanego Huberta Marca na rzecz powódki Klaudii Kowalskiej kwoty
2200 zł miesięcznie tytułem przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, przy
czym kwota ta ma być płatna z góry, do rąk powódki, do dnia 10-tego każdego
miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności
którejkolwiek z rat
2. zabezpieczenie powództwa przez zobowiązanie pozwanego Huberta Marca do
uiszczania na rzecz powódki Klaudii Marzec, przez czas trwania procesu, po 1800 zł
miesięcznie, płatnych do rąk powódki do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z
ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat.
Uzasadnienie
is
Powódka Klaudia Marzec i pozwany Hubert Marzec pozostają w związku
małżeńskim, który został zawarty w dniu 12 marca 2009 r. w USC w Krakowie.
Z małżeństwa stron pochodzi małoletni Aleksander Marzec, ur. 26 lipca 2009 r. w
Krakowie.
Se
rw
dowody:
1. odpis skrócony aktu małżeństwa
2. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka stron
W chwili obecnej powódka pracuje w sklepie spożywczym „Maślanka” z czego osiąga
dochód w wysokości 1500 zł brutto miesięcznie.
Pozwany pracuje natomiast w Krakowskim Przedsiębiorstwie Robót Budowlanych na
stanowisku głównego inżyniera i z tego tytułu pobiera wynagrodzenie w wysokości 8900 zł
dowody:
1. zaświadczenie o zarobkach powódki
2. zeznanie podatkowe PIT-37 za rok 2011
Serwis prawo-porady.pl
Pozew o przyczynianie się do utrzymania rodziny
.pl
Pozwany od początku roku 2012 zaprzestał łożenia na utrzymanie swojej rodziny.
Stwierdził on, że „zaczyna nowe życie” i że w końcu musi „nacieszyć się życiem”, a swoje
zarobki będzie przeznaczał wyłącznie na swoje potrzeby.
ad
y
Strony zamieszkują w mieszkaniu własnościowym wchodzącym w skład majątku
wspólnego małżeńskiego. Opłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej to 670 zł miesięcznie.
Koszt energii elektrycznej zużywanej przez rodzinę to 130 zł miesięcznie. Opłaty za gaz to
120 zł miesięcznie.
Strony zaciągnęły wspólną pożyczkę na remont wspólnego mieszkania. Miesięczna
rata spłaty pożyczki to 400 zł miesięcznie.
or
Małoletni Aleksander Marzec – dziecko stron, uczęszcza do przedszkola. Opłata za
przedszkole wynosi 320 zł miesięcznie.
pr
aw
o-p
Powódka nie jest w stanie sama utrzymać rodziny ze swojego dochodu. Pozwany
mimo korzystania ze wspólnego mieszkania nie poczuwa się do uczestniczenia w
płatnościach za to mieszkanie. Mimo, że zarobki pozwanego są prawie sześciokrotnie wyższe
niż powódki i nie łoży on na utrzymanie rodziny, pozwany bez skrupułów korzysta z
produktów spożywczych, czystości, higieny, zakupywanych przez powódkę. Kiedy powódka
zwraca pozwanemu uwagę, że powinien on sam się żywić i korzystać ze swoich środków
czystości, pozwany odpowiada, że „korzysta ze swojego”, ponieważ dochody powódki z
których kupiono te produkty są majątkiem wspólnym.
dowody:
1. zeznania powódki
2. zeznania świadka: Joanna Kluska, zam. ul. Borsucza 1/98, 30-756 Kraków
3. dowody opłat na rzecz wspólnoty mieszkaniowej
4. dowody opłat za media
5. dowód opłaty za przedszkole
Mając na uwadze powyższe zasadnym jest zobowiązanie pozwanego, aby kwotą 2200
zł miesięcznie przyczyniał się do utrzymania rodziny.
Se
rw
is
Mając na względzie przytoczone powyżej okoliczności oraz uwiarygodnienie przez
powódkę roszczenia zasadny jest również wniosek o udzielenie zabezpieczenia. Jest
oczywistym, że pozwany jest zobowiązany do przyczyniania się do utrzymania rodziny.
Powódka na bieżące utrzymanie rodziny wydała już wszystkie poczynione przez siebie
oszczędności. Brak zabezpieczenia sprawi, że powódka i dziecko będą pozbawione przez czas
trwania procesu środków na zaspokojenie ich usprawiedliwionych potrzeb.
załączniki:
1. odpis pisma i załączników
2. odpis skrócony aktu małżeństwa
3. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka stron
4. zaświadczenie o zarobkach powódki
5. zeznanie podatkowe PIT-37 za rok 2011
6. dowody opłat na rzecz wspólnoty mieszkaniowej
7. dowody opłat za media
8. dowód opłaty za przedszkole
Serwis prawo-porady.pl

Podobne dokumenty