(Dako Autostainer/Autostainer Plus) Nr kat. IS505

Komentarze

Transkrypt

(Dako Autostainer/Autostainer Plus) Nr kat. IS505
FLEX
Polyclonal Rabbit
Anti-Human
Alpha-1-Antitrypsin
Ready-to-Use
(Dako Autostainer/Autostainer Plus)
Nr kat. IS505
Przeznaczenie
Do stosowania w diagnostyce in vitro.
Przeciwciała FLEX Polyclonal Rabbit Anti-Human Alpha-1-Antitrypsin, Ready-to-Use, (Dako Autostainer/Autostainer
Plus), są przeznaczone do stosowania w immunohistochemii w aparatach Autostainer Link. Przeciwciała te są
przydatne w identyfikacji alfa-1-antytrypsyny np. w hepatocytach w niedoborze alfa-1-antytrypsyny (1). Interpretacja
kliniczna dodatniego lub ujemnego odczynu musi być uzupełniona przez ocenę morfologiczną, wykonanie
odpowiednich prób kontrolnych i interpretowana przez doświadczonego patologa w kontekście historii choroby
pacjenta i innych badań diagnostycznych.
Streszczenie
i informacje ogólne
Alfa-1-antytrypsyna (AAT) to glikoproteina o masie 51 kDa syntezowana głównie w wątrobie. Jest to białko reakcji fazy
ostrej. Pełni funkcję głównego inhibitora proteazy serynowej, w tym elastazy neutrofili, kolagenazy i chymotrypsyny.
Osoby, które genetycznie mają uwarunkowane niskie poziomy AAT w surowicy są w grupie ryzyka rozwinięcia się
rozedmy płuc, przewlekłej choroby wątroby i raka z komórek wątrobowych. Klasyczna forma niedoboru AAT jest
związana ze wstrzymaniem polimerycznego AAT w retikulum endoplazmatycznym komórek wątroby (2, 3).
AAT występuje w prawidłowych komórkach wątroby, histiocytach i monocytach oraz w wielu rodzajach guzów
róŜnicowanych pochodzenia nabłonkowego i mezenchymalnego (2).
Zobacz dokument Ogólne instrukcje wykonywania odczynów immunohistochemicznych firmy Dako lub następujące
części instrukcji do systemu detekcji IHC: 1) Zasada przeprowadzenia odczynu, 2) Niezbędne materiały
niedostarczone z zestawem, 3) Przechowywanie, 4) Przygotowanie preparatu, 5) Wykonanie barwienia, 6) Kontrola
jakości, 7) Rozwiązywanie problemów, 8) Interpretacja wyniku barwienia, 9) Ograniczenia metody.
Dostarczany
odczynnik
Gotowe do uŜycia królicze przeciwciała poliklonalne są dostarczane w postaci ciekłej w buforze zawierającym białko
stabilizujące i roztwór NaN3 o stęŜeniu 0,015 mol/L.
Immunogen
Alfa-1-antytrypsyna wyizolowana z osocza ludzkiego.
Swoistość
Przeciwciało reaguje z ludzką alfa-1-antytrypsyną. Ślady zanieczyszczeń przeciwciałami usunięto przez absorpcję
w fazie stałej z innymi białkami ludzkiego osocza.
Immunoelektroforeza krzyŜowa: Przy uŜyciu 12,5 µL roztworu Dako nr kat. A0012 na cm2 Ŝelu i 2 µL ludzkiego osocza
pojawia się wyłącznie osad. Barwnik: Coomassie Brilliant Blue.
Środki ostroŜności
1. Odczynniki przeznaczone dla przeszkolonych UŜytkowników.
2. Opisywany produkt zawiera silnie toksyczny związek — azydek sodu (NaN3), w czystej postaci. StęŜenie NaN3
występujące w produkcie nie jest klasyfikowane jako niebezpieczne. Jednak w wyniku reakcji NaN3 z ołowiem lub
miedzią, wchodzącymi w skład instalacji kanalizacyjnych, mogą powstawać silnie wybuchowe azydki metali.
Przy usuwaniu resztek odczynnika uŜywać duŜych ilości wody do przepłukiwania, aby uniknąć gromadzenia się
azydków w instalacji kanalizacyjnej.
3. Podobnie jak w przypadku kaŜdego produktu otrzymywanego z materiału biologicznego, naleŜy stosować
odpowiednie procedury postępowania.
4. NaleŜy stosować właściwe wyposaŜenie ochronne, zabezpieczające przed kontaktem odczynnika ze skórą
bądź oczami.
5. Niewykorzystany odczynnik naleŜy usuwać zgodnie ze stosownymi przepisami lokalnymi i krajowymi.
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze 2–8 °C. Nie stosowa ć po upływie terminu waŜności podanego na opakowaniu.
JeŜeli odczynniki są przechowywane w warunkach innych niŜ podane na ulotce dołączanej do opakowania,
uŜytkownik powinien je zweryfikować. Nie ma jednoznacznych oznak świadczących o niestabilności produktu.
Z tego względu jednocześnie z badaniem próbek pochodzących od pacjentów, naleŜy wykonywać dodatnie i ujemne
próby kontrolne. W wypadku nieoczekiwanego wyniku odczynu, którego nie moŜna wyjaśnić róŜnicami
w procedurach laboratoryjnych, gdy podejrzewa się problem z przeciwciałem, naleŜy się skontaktować z działem
wsparcia technicznego firmy Dako.
(116624-002)
Dako Denmark A/S
IS505/PL/MNI/2009.12.04 s. 1/2
| Produktionsvej 42 | DK-2600 Glostrup | Denmark | Tel. +45 44 85 95 00 | Fax +45 44 85 95 95 | CVR No. 33 21 13 17
Przygotowanie
próbek oraz materiały
wymagane, ale
niedostarczane
Przeciwciała mogą być wykorzystane do znakowania utrwalonych formaliną skrawków zatapianych w parafinie.
Preparaty tkankowe naleŜy pociąć na skrawki o wymiarach około 4 µm.
Wymagane jest poddanie cieplnemu odmaskowaniu antygenu (HIER) z uŜyciem Dako PT Link (nr kat.
PT100/PT101). Szczegółowe instrukcje zawiera Instrukcja uŜytkownika aparatu PT Link. Optymalne wyniki uzyskuje
się w wyniku wstępnej obróbki tkanek przy uŜyciu roztworu EnVision FLEX Target Retrieval Solution, High pH
(50x) (nr kat. K8000/K8004).
Skrawki zatapiane w parafinie: Do obróbki wstępnej utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie skrawków
tkankowych, zalecana jest procedura 3 w 1 z uŜyciem odczynnika Dako PT Link. Postępować według procedury
wstępnej obróbki tkanek, zamieszczonej w ulotce roztworu EnVision FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x)
(nr kat. K8000/K8004). Uwaga: Po przeprowadzeniu barwienia skrawki muszą być odwodnione, oczyszczone
zakryte za pomocą środka do trwałego zatapiania.
Odparafinowane skrawki: Do obróbki wstępnej utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie skrawków
tkankowych, zalecane jest uŜycie odczynnika Dako PT Link i przeprowadzenie procedury opisane dla skrawków
parafinowych. Po zakończeniu barwienia szkiełka naleŜy zatopić w wodnym lub trwałym środku do zatapiania.
W trakcie przygotowywania oraz podczas procedury znakowania immunohistochemicznego skrawki nie powinny
wyschnąć. W celu uzyskania lepszego przylegania skrawków do szkiełek podstawowych, zaleca się stosowanie
szkiełek FLEX IHC Microscope Slides (nr kat. K8020).
Wykonanie odczynu
oraz materiały
wymagane, ale
niedostarczane
Zalecanym systemem wizualizacji jest EnVision FLEX, High pH (Dako Autostainer/Autostainer Plus) (nr kat.
K8010). Oprogramowanie aparatów Dako Autostainer/Autostainer Plus zawiera wstępnie zaprogramowane etapy
odczynu i czas barwienia, które są aktywne podczas korzystania z następujących protokołów:
Protokół wzorcowy: FLEXRTU2 (dawka odczynnika 200 µL) lub FLEXRTU3 (dawka odczynnika 300 µL)
Autoprogram: AAT (bez barwienia kontrastowego) lub AATH (z barwieniem kontrastowym)
Dla etapu „Auxiliary” naleŜy ustawić opcję „rinse buffer” w programach barwienia ≤10 szkiełek. Przy programach
z więcej niŜ 10 szkiełkami, etap „auxiliary” naleŜy ustawić na „none”. Zapewnia to porównywalne czasy płukania.
Wszystkie procedury inkubacji naleŜy równieŜ przeprowadzać w temperaturze pokojowej. Szczegółowe informacje
zawiera instrukcja obsługi odpowiedniego aparatu. Jeśli protokoły nie są dostępne w uŜywanym aparacie
Autostainer, naleŜy skontaktować się z działem wsparcia technicznego firmy Dako.
Optymalne warunki mogą się zmieniać w zaleŜności od rodzaju materiału i sposobu jego przygotowania i powinny
być określone indywidualnie w kaŜdym laboratorium. Aby moŜliwe było wykonanie oceny przez patologów z róŜnym
nasileniem odczynu preparatów, naleŜy skontaktować się z działem obsługi/obsługą techniczną firmy Dako w celu
uzyskania informacji dotyczącej zmiany programowania protokołu. NaleŜy upewnić się, Ŝe działanie
zmodyfikowanego protokołu jest prawidłowe — w tym celu naleŜy ocenić, czy odczyn jest taki jak opisany w części
„Charakterystyka wydajnościowa”.
Zalecane jest barwienie kontrastowe hematoksyliną za pomocą EnVision FLEX Hematoxylin (Dako
Autostainer/Autostainer Plus) (nr kat. K8018). Zaleca się stosowanie bezwodnego, trwałego środka do zatapiania.
Równolegle z odczynami na materiale pochodzącym od pacjentów naleŜy wykonywać dodatnie i ujemne próby
kontrolne z uŜyciem identycznego protokołu. Dodatnia kontrola tkankowa powinna obejmować migdałki i wątrobę,
natomiast we wszystkich dodatnich preparatach komórki/struktury powinny wskazywać odczyn reakcji taki jak
opisany dla tej tkanki w części „Charakterystyka wydajnościowa”. Zalecana kontrola ujemna to FLEX Negative
Control, Rabbit (Dako Autostainer/Autostainer Plus) (nr kat. IS600).
Interpretacja odczynu
Przeciwciała dają odczyn cytoplazmatyczny.
Charakterystyka
wydajnościowa
Tkanki prawidłowe: Przeciwciała znakują prawidłowe komórki wątroby (1) oraz granulocyty, monocyty i ich
prekursory. Limfocyty, rozetki-E, limfocyty aktywowane ConA, naturalne komórki cytotoksyczne, krwinki czerwone,
erytroblasty i megakariocyty nie wykazują odczynu dodatniego (4).
Tkanki nieprawidłowe: U 13 pacjentów z róŜnymi rodzajami chorób wątroby przeciwciało znakowało komórki wątroby
z i bez cząsteczek AAT. W przypadkach zawierających cząsteczki moŜliwe było znaczne rozcieńczenie przeciwciał
wskazujące wyŜsze stęŜenie AAT (1).
Piśmiennictwo
1. Clausen PP. Immunohistochemical demonstration of alpha-1-antitrypsin in liver tissue. A methodological
investigation. Acta path microbiol scand Sect A 1980;88:299-306.
2. Leong ASY, Cooper K, Leong FJWM. Manual of diagnostic antibodies for immunohistology. London: Oxford
University Press;1999. p. 7–8.
3. Perlmutter DH. Liver injury in α1-antitrypsin deficiency: an aggregated protein induces mitochondrial injury. J Clin
Invest 2002;110:1579-83.
4. Hau J, Nilsson M, Skovgaard-Jensen H-J, de Souza A, Eriksen E, Wandall LT. Analysis of animal serum proteins
using antisera against human analogous proteins. Scand J Lab Anim Sci 1990;17:3-7.
Objaśnienie symboli
Numer katalogowy
Temperatura przechowywania
ZuŜyć przed
Wyrób medyczny do
diagnostyki in vitro
Zawartość wystarcza na <n>
testów
Producent
Sprawdzić w instrukcji
stosowania
Numer serii
(116624-002)
Dako Denmark A/S
IS505/PL/MNI/2009.12.04 s. 2/2
| Produktionsvej 42 | DK-2600 Glostrup | Denmark | Tel. +45 44 85 95 00 | Fax +45 44 85 95 95 | CVR No. 33 21 13 17

Podobne dokumenty