WAB-04_zgłosz bez pozwolenia ZAŁ DO KARTY NR WAB05 WAB08

Komentarze

Transkrypt

WAB-04_zgłosz bez pozwolenia ZAŁ DO KARTY NR WAB05 WAB08
ZAŁĄCZNIK DO KARTY NR WAB05/WAB08
WAB-04
Wydział Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego
w Gliwicach
ZGŁOSZENIE
BUDOWY¹ / ROBÓT BUDOWLANYCH¹ / ROZBIÓRKI¹
BEZ WYMAGANEGO POZWOLENIA NA BUDOWĘ
Inwestor: ........................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa instytucji)
............................................................................................. tel. ....................................
(adres)
Pełnomocnik ¹: ...............................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa instytucji)
............................................................................................. tel. ....................................
(adres)
na podstawie art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 30 ust. 1, 1a i 2 oraz art. 31 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623)
zgłaszam budowę / wykonanie robót budowlanych¹ / rozbiórkę¹:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
(nazwa i rodzaj całego zamierzenia budowlanego)
w .................................................................... ul. ..........................................................
nr działki ........................................................ KW .........................................................
Termin rozpoczęcia robót:..............................................................................................
Zgłoszenia naleŜy dokonać co najmniej 30 dni przed zamierzonym terminem
przystąpienia do robót.
........................................
(miejscowość, data)
.…..............................................................
(podpis inwestora lub osoby przez niego upowaŜnionej)
Załączniki:
1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
2. Opis zamierzonych robót budowlanych;
3. W zaleŜności od potrzeb: szkice, rysunki i pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami;
4. UpowaŜnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora z uiszczoną
opłatą skarbową;
5. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (dotyczy firm i organizacji).
¹ niepotrzebne skreślić

Podobne dokumenty