2015-11 Wykorzystanie funduszu

Komentarze

Transkrypt

2015-11 Wykorzystanie funduszu
W oj ci e ch J a b ł oń sk i
Doradca ds. Dedykowanych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych
Copernicus Capital TFI S.A.
Wykorzystanie funduszu inwestycyjnego zamkniętego dla
działalności funduszy private equity oraz venture capital
(PE/VC).
W
Polsce
od
kilku
lat
powstają
Przyjrzyjmy się jak funkcjonują polskie
fundusze inwestycyjne typu VC/PE
FIZ i jakie oferują korzyści dla pomiotów
zorganizowane w formie funduszy
zarządzających i inwestujących kapitał typu
inwestycyjnych zamkniętych (dalej FIZ). FIZ
PE/VC.
wykorzystuje się w celu zbierania kapitału
VC/PE,
inwestowany
zostać utworzony tylko przez Towarzystwo
w przedsiębiorstwa polskie i zagraniczne.
Funduszy Inwestycyjnych (dalej TFI) (podmiot
Zebranymi środkami zarządzają profesjonale
licencjonowany przez KNF). TFI jest organem
podmioty. Na zorganizowanie funduszu VC w
Funduszu, jest quasi „zarządem” Funduszu.
formie FIZ zdecydowali się m. in. Tar Heel
Towarzystwo realizuje szereg obowiązków
Capital,
takich
O
który
RTA
aspekty
struktury
jest
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty może
Ventures,
formalne
dba
Satus
i
czy
MCI.
bezpieczeństwo
Towarzystwo
Funduszy
jak
prowadzenie
ksiąg
funduszu,
wyceny aktywów, raportowanie do Komisji
Nadzoru
Finansowego
Inwestycyjnych, w którym działania dany
rozporządzeniem
fundusz.
z depozytariuszem i audytorem funduszu.
Jest
to
rozwiązanie
podobne
do
informacji,
określonych
współpracuje
Nadrzędnym celem jest troska o interes
rozwiązań, które od dawna funkcjonują na
funduszu i jego uczestników.
świecie. Firmy takie jak Enterprise Investors,
Towarzystwo
współpracuje
Advent International, Bridgepoint czy Abris
z Podmiotem Zarządzającym. TFI może zlecić
Capital tworzą spółki lub fundusze do których
zarządzanie
zbierają kapitał. Kluczowe dla tego typu
funduszu,
przedsięwzięć jest, aby zyski kapitałowe nie
odpowiednie doświadczenie w zarządzaniu
były opodatkowane na poziome funduszu
danym rodzajem aktywów (przy czym nie jest
a dopiero w momencie dystrybucji środków
wymagana licencja na zarządzanie takim
do inwestorów tj. w momencie rozwiązania
portfelem). Zlecenie zarządzania portfelem
funduszu.
aktywów niepublicznych dokonywane jest na
Zagraniczni
inwestorzy
portfelem
inwestycyjnym
podmiotowi
posiadającemu
instytucjonalni przyzwyczajeni są do tego, że
podstawie umowy
kapitał wpłacają do wehikułów inwestycyjnych
portfelem funduszu. Podmiot Zarządzający
zarejestrowanych w Luksemburgu czy na
otrzymuje
Cyprze, ze względu na korzystne rozwiązania
zarządzanie.
podatkowe.
Zarządzający
od
o zarządzanie
TFI
Przyjmuje
wynagrodzenie
się,
otrzymuje
że
od
za
Podmiot
TFI
Copernicus Capital TFI S.A., ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa. T: +48 22 44 00 101, F: +48 22 44 00 106, E: [email protected], www.copernicustfi.pl
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000206615, NIP 107-00-00-939, REGON: 015748600. Kapitał zakładowy wynosi 4.618.300 PLN (w pełni opłacony).
pełnomocnictwo
do
działania
i reprezentowania Funduszu.
momentu dystrybucji środków z funduszu.
Zgromadzenie Inwestorów i/lub Rada
Inwestorów
są
przez fundusz pozostaje nieopodatkowany do
organami,
w
których
reprezentowani są uczestnicy Funduszu. Co
A więc optymalizowane będę dywidendy
otrzymywane przez FIZ, jak też dochód z tytułu
zbycia inwestycji.
do zasady Rada Inwestorów ma kompetencje
kontrolne
(w
realizacji
korzyść
to
zwiększenie
celu
bezpieczeństwa struktury, z punktu widzenia
inwestycyjnego funduszu) a Zgromadzenie
inwestorów. Rejestr aktywów jest prowadzony
Inwestorów, w zależności od tego jak to
przez
zostanie doprecyzowane w statucie Funduszu,
Towarzystwo
może mieć kompetencje dotyczące decyzji
aktywów funduszu, a wyceny są potwierdzane
inwestycyjnych funduszu czy dotyczące zmian
przez
statutu np.
zaciągania
obowiązkowo
fundusz
też
jak
zakresie
Kolejna
zobowiązań przez
powierzenie
zarządzania
portfelem określonemu podmiotowi.
FIZ
może
wartościowe
i
nabywać
udziały
depozytariusza.
regularnie
bank
badanie
dokonuje
depozytariusz.
dokonywane
przez
audytora
jest
spółkach
nad
całością
pełni
Komisja
wzrasta wiarygodność podmiotu.
postaci
Nadzoru
Finansowego, co z jednej strony powoduje
także
w
przegląd
sprawozdania
wzrost formalności,
finansowania
wycen
Dodatkowo
z ograniczoną odpowiedzialnością. FIZ może
udzielać
Ponadto
finansowego półrocznego i rocznego. Nadzór
papiery
w
i
bank
pożyczek. FIZ może też udzielać poręczeń czy
Struktury
z
ale z drugiej strony
FIZ
są
elastyczne
gwarancji. Ważne, aby kryteria inwestycji
w zakresie układania udziału w dochodzie
i zasady działania funduszu były precyzyjnie
Funduszu. Tzn. możliwe jest, aby zapisy umów
opisane w Statucie FIZ.
inwestycyjnych
(kształtujących
kapitałowe
pomiędzy
Poniżej
prezentujemy
schemat
w
relacje
inwestorami
struktury FIZ, gdzie zarządzanie portfelem
i zarządzającym) przenieść na grunt statutu
inwestycyjnym zostało zlecone podmiotowi
funduszu.
profesjonalnie zajmującemu się inwestycjami
PE/VC.
Struktury z FIZ wykorzystywane są
przez podmioty współpracujące z Krajowym
Funduszem Kapitałowym czy np. przez Bank
Gospodarstwa Krajowego.
INWESTORZY
Warto także zwrócić uwagę że wobec
ZARZĄDZAJĄCY
TFI
opodatkowania
podatkiem
komandytowo-akcyjnych
CIT
(SKA),
spółek
które
były
wykorzystywane jak quasi fundusze, obecnie
FUNDUSZ PE/VC
PE/VC
nie ma w Polsce podmiotu, który oferował by
tak korzystne rozwiązania podatkowe jak FIZ.
INWESTYCJE
Niniejsze opracowanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie
Podstawowa korzyść jaką można osiągnąć
dzięki
wykorzystaniu
FIZ
jest
zwolnienie
funduszu z podatku CIT. Dochód realizowany
może być traktowane jako doradztwo ani porada inwestycyjna.
W szczególności nie może być traktowane jako oferta ani
propozycja zawarcia jakiejkolwiek transakcji, jak również nie jest
formą
reklamy
ani
ofertą
sprzedaży
jakiejkolwiek
usługi
2
D EDYKOWANE F UNDUSZE I NWESTYCYJNE Z AMKNIĘTE – OPTYMALNE ROZWIĄZANIE DLA T WOJEGO BIZNESU .
świadczonej przez Copernicus Capital TFI S.A. Przedstawione
opinie i komentarze są niezależnymi opiniami Copernicus Capital
TFI S.A. i pozostają aktualne wyłącznie w momencie ich wydania.
Przy ich opracowaniu wykorzystano źródła informacji, które są
uważane za wiarygodne i dokładne, jednak zastrzegamy, iż mimo
to mogą być one niekompletne lub skrócone. Niniejszy dokument
stanowi własność Copernicus Capital TFI S.A.. Kopiowanie
i rozpowszechnianie niniejszego dokumentu w całości lub w części
możliwe jest wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody
Copernicus Capital TFI S.A.
3
D EDYKOWANE F UNDUSZE I NWESTYCYJNE Z AMKNIĘTE – OPTYMALNE ROZWIĄZANIE DLA T WOJEGO BIZNESU .

Podobne dokumenty