program szkolenia - Szkoła Zarządzania Zmianą

Komentarze

Transkrypt

program szkolenia - Szkoła Zarządzania Zmianą
KSZTAŁTOWANIE POSTAW PRACOWNIKÓW W PROCESIE ZMIAN
Kształtowanie postaw i zachowań pracowników w czasie wdrażania zmian to umiejętność, jaką powinien posiadać
każdy menedżer, który planuje efektywnie przeprowadzić swoją firmę przez proces zmian. Dlatego tak istotne jest
poznanie psychologicznych podstaw reakcji pracowników na zmiany oraz metod i narzędzi wpływu na postawy ludzi
objętych procesem zmian oraz wzmacniania i modyfikowania zachowań pracowników w trakcie wdrożenia.
CEL WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH:
Celem szkolenia jest rozwój rozwijanie kompetencji menedżerów i agentów zmian umożliwiających budowanie
pozytywnych postaw pracowników wobec zmian oraz neutralizowanie postaw negujących i sabotujących ich
potrzebę.
Cele szczegółowe szkolenia to:





Diagnoza własnych kompetencji komunikacyjnych związanych ze stylem komunikacji w trakcie zmian,
Doskonalenie umiejętności angażowania i motywowania pracowników stojących w obliczu zmian,
Poznanie zasad doboru taktyk radzenia sobie z reakcjami pracowników wobec zmian,
Opanowanie metod i narzędzi skutecznej komunikacji w procesie zmian służącej motywowaniu i
angażowaniu pracowników oraz wpływającej na zmniejszanie oporu wobec zmian,
Rozwój umiejętności adaptacyjnych do zmian zachodzących w firmie oraz jej otoczeniu.
GRUPA DOCELOWA:
Szkolenie, realizowane w formie dwudniowego warsztatu, jest dedykowane właścicielom firm, przedstawicielom
kadry menedżerskiej różnych szczebli, specjalistom ds. HR, agentom zmian oraz członkom zespołów wdrażających
zmiany w organizacjach, którzy chcą zwiększyć swoje kompetencje zarządzania zmianą i wypróbować je w trakcie
gier i ćwiczeń.
1
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
Odnoszące się do obszaru wiedzy przekazywanej na szkoleniu:
•
•
•
•
Rozszerzenie wiedzy uczestników dotyczącej psychologicznych podstaw reakcji na zmiany,
Zapoznanie się z użytecznym modelem procesu zmian zachodzących w organizacji obejmującym pięć faz
przechodzenia od obecnego do nowego status quo,
Zdobycie wiedzy o strategii i taktykach radzenia sobie z oporem wobec zmian,
Rozszerzenie wiedzy o metodach i narzędziach komunikowania zmian.
Odnoszące się do obszaru praktycznych umiejętności:
•
•
•
•
Zwiększenie umiejętności pozwalających na unikanie istotnych błędów w ocenie postaw i zachowań
pracowników w procesie zmian,
Udoskonalenie umiejętność wykorzystywania taktyk zarządzania zmianą w odpowiedzi na reakcje
pracowników,
Rozwinięcie umiejętności prowadzenia rozmów motywujących i angażujących w zmiany oraz
neutralizujących przeciwników zmian,
Rozwinięcie umiejętności komunikowania zmian pracownikom w oparciu o praktyki zwinne (kanwy, radiator
informacji, spotkania Lean Coffee itp.)
Odnoszące się do rozwoju świadomości i budowanych postaw:
•
•
•
Uświadomienie sobie przez uczestników roli działań podejmowanych przez menedżerów (przełożonych) i
agentów zmian na każdym z etapów procesu zmian,
Zdiagnozowanie własnego preferowanego stylu komunikacji w zmianie,
Uświadomienie sobie roli informacji zwrotnej dla skuteczności wdrażania zmian.
METODYKA:






analiza przypadków,
ćwiczenia,
praca indywidualna i grupowa,
gry,
dyskusja moderowana,
krótki wykład.
PROGRAM:
1. Radzenie sobie z reakcjami pracowników na zmiany




Psychologiczne podstawy reakcji pracowników na zmiany – gra „Solidny most”,
Organizacja i pracownik w procesie zmian – model Virginii Satir,
Siedem najważniejszych taktyk radzenia sobie z reakcjami wobec zmian,
Praktyczne zasady doboru strategii i taktyk radzenia sobie z oporem wobec zmian w zależności od rodzaju
zmiany, specyfiki firmy i pozycji lidera zmian w firmie.
2. Typologia postaw wobec zmian i jej wpływ na działania przywódców/agentów zmian
2



Postawy pracowników wobec zmian:
o Innowator,
o Naśladowca,
o Wyczekujący,
o Sceptyk,
o Negator.
Postępowanie ze Sceptykami i Negatorami – trening rozmowy z pracownikiem reagującym negatywnie na
zmianę,
Angażowanie pracowników w zmiany – trening rozmowy motywującej i zmieniającej nastawienie do zmian.
3. Zarządzanie zmianą nastawione na odbiór



Rola informacji zwrotnej w komunikacji zmian,
Skłonność menedżerów do komunikowania swoich oczekiwań i poszukiwania informacji zwrotnej –
autodiagnoza stylu komunikacji,
Trening poszukiwania informacji zwrotnej o zmianie i odczuciach pracowników uwzględniający różnice w
stylach komunikacji.
4. Komunikowanie zmian – wytyczne dla menedżera





Przywódca jako projektant i nadawca komunikatu o zmianach,
Podstawowe błędy w przekazywaniu wizji zmian,
5 niezbędnych elementów komunikatu o czekających firmę zmianach,
Przygotowanie i wygłoszenie przykładowego komunikatu,
Wybrane narzędzia wspierające komunikację zmian i ich możliwości ich wykorzystywania przez uczestników
szkolenia:
o Lean Coffee,
o Radiator informacji,
o Tablica Kanban.
5. Podsumowanie warsztatów.
TRENER WIODĄCY:
dr Jarosław Rubin
Trener biznesu i konsultant zarządzania. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzanie. Ukończył
Politechnikę Wrocławską oraz studia Executive MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zajmował stanowiska
związane z zarządzaniem oraz marketingiem i sprzedażą w firmach polskich i międzynarodowych od reprezentanta
handlowego i doradcy technicznego, poprzez dyrektora ds. marketingu, do dyrektora-prokurenta spółki.
Specjalizuje się w problematyce zarządzania, w szczególności zarządzania zmianą i zarządzania ludźmi oraz sprzedaży
i negocjacji. Autor symulacji biznesowej z zakresu zarządzania zmianą "Change Masters".
Prowadzi zajęcia ze studentami dotyczące zarządzania zmianą oraz prewencji wypalenia zawodowego na
Uniwersytecie SWPS WZ we Wrocławiu i Poznaniu. Jest kierownikiem merytorycznym studiów "Psychologia w
biznesie" na Uniwersytecie SWPS WZ w Poznaniu.
Jest autorem książki "Wypalenie zawodowe. Kontekst organizacyjny", kilkudziesięciu artykułów naukowych i
wystąpień na konferencjach z zakresu zarządzania zmianami i zarządzania personelem oraz rozdziału w monografii
„Dobór personelu”.
3
Prowadził szkolenia m.in. dla: Eurobank S.A., Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Santander Consumer Bank,
DZMiUW, Kan Sp. z o.o, Związek Pracodawców „Polska Miedź”, Vattenfall Sales, NASK, Dialog S.A., British American
Tobacco Polska, Reinhold Polska, Saturn-Media Holding, Provident S.A., Służba Celna MF.
KOSZT UCZESTNICTWA:
Warsztaty są organizowane w formule otwartej i zamkniętej – zapytaj o cenę.
Czas trwania – 2 dni szkoleniowe (16 godzin szkoleniowych).
Termin i miejsce – do uzgodnienia.
Cena obejmuje:
Szkolenie zamknięte:





Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych,
Organizację i przeprowadzenie szkolenia przez trenera,
Materiały szkoleniowe,
Certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia,
Raport poszkoleniowy.
Szkolenie otwarte:
 Organizację i przeprowadzenie szkolenia przez trenera,
 Materiały szkoleniowe,
 Certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia,
 Lunch i przerwy kawowe.
Prawa Autorskie Copyright © 2015 VALUE CREATION
Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki zamieszczone na portalu www.valuecreation.pl oraz www.zmiana.edu.pl są własnością VALUE CREATION. Wszystkie znaki
towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli. Zawartość stron (podstron) oraz innych publikacji autorstwa VALUE CREATION
podlega ochronie prawa autorskiego.
Prawa autorskie programów i materiałów szkoleniowych należą do ich autorów. VALUE CREATION zezwala na pobieranie i kopiowanie dokumentów
publikowanych na stronach www.valuecreation.pl oraz www.zmiana.edu.pl tylko do wykorzystania w procesie zapisów na szkolenia VALUE CREATION oraz w
celach prywatnych. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest
zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione w formie pisemnej z przedstawicielem VALUE CREATION.
4

Podobne dokumenty