GPS na www.indd

Komentarze

Transkrypt

GPS na www.indd
GAZETA BEZPāATNA
NASTÛPNE WYDANIE 3 SIERPNIA
NAJWIÛKSZY NAKāAD W POWIECIE
8000 EGZEMPLARZY
PodobaĂo siÜ w Ęrodzie?
29 (320) 27 lipca 2016
ISSN 1899-2196
Minione dni w Ęrodzie minÜĂy pod znakiem Ęwiatowych Dni MĂodzieĺy. DziaĂo siÜ sporo.
Teraz mĂodzi ludzie jadÈ do Krakowa na spotkanie z Papieĺem Franciszkiem. Organizatorzy i wolontariusze dziÜkujÈ Ęredzianom za ĺyczliwoęÊ, modlitwÜ i okazane wsparcie. Jak
wspominajÈ miniony czas? Jak sami pielgrzymi z róĺnych zakÈtków ęwiata wspominajÈ
goęcinnoęÊ naszych rodzin? Str. 7
Czarny poniedziaĂek
Tylko u nas:
Wygrali wojnÜ
o boisko?
Strona 2
F16 zamiast budzika
Strona 3
Gdzie znajdziesz
pokemony?
Strona 5
Zamiast ęwiateĂ
dwa ronda
Strona 9
Trudno rozpoznaÊ przyczyny samobójstwa. Ludzie czÚsto zamykajÈ siÚ w sobie. Zdarza siÚ teĝ, ĝe pod maskÈ uĂmiechu ukrywajÈ
smutek i rozpacz. W takich przypadkach czÚsto pojawia siÚ depresja, która moĝe prowadziÊ do samobójstwa. Nie wiadomo co byïo
przyczynÈ Ămierci 17-latka, który powiesiï siÚ w niedzielÚ. Teorii
„dorobionych” przez ludzi po mieĂcie krÈĝy bardzo wiele.
Str. 3
REKLAMA
WjechaĂ w rowerzystÜ
SzukajÈ domu
Strona 11
Budĺet Obywatelski
Strona 14
OkrÈgĂy jubileusz
Strona 15
Impreza na wodzie
Strona 17
Huczne 15-lecie
Strona 21
29-latek potrÈciĂ rowerzystÜ. MÜĺczyzna zbiegĂ z miejsca wypadku, nie udzielajÈc rannemu cyklięcie pomocy. Teraz czekajÈ go powaĺne konsekwencje. Str. 4
Policjanci
ęwiÜtowali.
Zobacz, kto
awansowaĂ.
strona 5
2
od redakcji
MOIM ZDANIEM
Wystarczy chcieÊ
Co tydzieñ Czytelnicy proszÈ nas o pomoc w zaïatwieniu róĝnych spraw. WiÚkszoĂci z nich nie poruszamy na ïamach gazety poniewaĝ wystarczy telefon
do odpowiedniej jednostki i sprawa jest zaïatwiana
od rÚki. WiÚkszoĂÊ tych spraw zaïatwiliby sami
zgïaszajÈcy. SÈ jednak takie, które, mimo ĝe sÈ zgïaszane przez mieszkañców, pozostajÈ niezaïatwione. W takich przypadkach
staramy siÚ pomóc. NaĂwietliÊ problem i spróbowaÊ go rozwiÈzaÊ. Czasami
siÚ udaje, tak jak w przypadku boiska na os. Jagielloñskim. Szczerze mówiÈc
udaïo siÚ to dziÚki Straĝy Miejskiej. To dziÚki ich wïasnej inicjatywie (po
przeczytaniu artykuïu) boisko zostaïo doprowadzone do stanu uĝywalnoĂci.
Spóïdzielnia skosiïa wprawdzie trawÚ, ale to wiÚzieñ zorganizowany przez
SM wyrwaï kaĝdÈ kÚpkÚ trawy i chwasty, a na koniec pomalowaï pasy. Boisko jest nie do poznania. Tak, czy inaczej to nie koniec. Jeĝeli boisko nie bÚdzie uĝytkowane przez najmïodszych okaĝe siÚ, ĝe racjÚ miaïa Spóïdzielnia,
która chce zrobiÊ w tych miejscach parkingi. W poniedziaïek poproszono nas
o pomoc w zaïatwieniu bramek na boisku. MyĂlÚ, ĝe nie bÚdzie to trudne,
jeĝeli Spóïdzielnia zobaczy na boiskach wielu mïodych Ăredzian. Z drugiej
strony, jeĝeli tak siÚ stanie Spóïdzielnia bÚdzie miaïa zapewne telefony od
osób, którym nie w smak bÚdzie haïas bawiÈcych siÚ dzieci.
Zapraszamy do przyszïotygodniowego wydania Glosu, w którym poruszymy
kolejne problemy zgïaszane przez Czytelników w tym gïoĂne pasje mïodych
ludzi, kolejne ciekawe i bardzo nietypowe hobby. Napiszemy teĝ o tym co
sami ¥redzianie sÈdzÈ o swoim mieĂcie.
Redaktor Naczelny Mariusz Maciejewski
z zespoĂem redakcyjnym GĂosu Powiatu Ęredzkiego
• Kiosk PomaraĄczowy na ul. Lipowej 14 (7:00–17:00)
Gdzie dostaniesz • Kiosk BrÈzowy, drewniany na ulicy PowstaĄców 9
(5:00–19:00)
• Kiosk BiaĂy na ul. Ĺwirki i Wigury 3 (5:30–16:00)
• Ęwiat Prasy w Polo Markecie (8:00-20:00)
Środa 27 lipca (209 dzień roku)
Imieniny obchodzÈ: Julia, Natalia
PrzysĂowie na dzię: „Gdy w lipcu sĂoĄce dopieka, burza niedaleka”
Nietypowe ęwiÜta: MiÜdzynarodowy DzieĄ Szachów
Cytat dnia: „Musisz odnaleĸÊ nadziejÜ i niewaĺne, ĺe nazwÈ ciebie gĂupcem.” Katarzyna Nosowska
SĂoĄce: wsch. 4:49; zach. 20:35
numer 29 (320) 2016 gazeta bezpĂatna
Redakcja i Biuro OgĂoszeĄ: ul. Krótka 1, 63–000 Ęroda Wielkopolska, tel. (61) 285–20–60,
pn. 9:00–15:00, wt.–pt. 9:00–16:00 Biuro ogĂoszeĄ: tel. 508 833 639; www.
glospowiatusredzkiego.pl, email: [email protected] Redaguje: zespóĂ.
Wydawca: Heroes Design Piotr Buczkowski Ęroda Wlkp. ul. RaczyĄskich 22. SkĂad: Step
Grzegorz Sikorski. Druk: Polskapresse Sp. z o.o., OddziaĂ PoligraŶa, Drukarnia PoznaĄ,
ul. Malwowa 158. NakĂad: 8000 egzemplarzy rozdawanych na terenie powiatu ęredzkiego.
Redakcja nie zwraca materiaĂów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania nadesĂanych
tekstów i nie odpowiada za treęÊ zamieszczanych reklam. Wzory reklam zastrzeĺone, sÈ wĂasnoęciÈ Wydawcy.
nr 29 (320) 27 lipca 2016
CO? GDZIE?
KIEDY?
czyli na co warto siÜ wybraÊ…
29 lipca (piÈtek)
– Latino Show Band. PotaĄcówka w
stylu Latino w ramach Lata w Mieęcie
(Jezioro Ęredzkie; godz. 20:00)
30 lipca (sobota)
– XXXVIII Bitwy Morskie (Zaniemyęl,
godz. 15:00 – Bitwa Morska na wodzie
o Herb Gminy Zaniemyęl; godz. 15:30
– program dla dzieci; 16:30 – koncert
zespoĂu „The Nutcrackers”; godz.
17:30 – koncert disco polo Exelent,
godz. 18:30 – koncert Kalina Benedyk
i Marco Bocchino; godz. 19:30 –
koncert disco polo Etna; godz. 20:45
– koncert zespoĂu IRA; godz. 22:00
– pokaz pirotechniczny; godz. 22:15 –
zabawa taneczna z zespoĂem Fenix)
– Niesamowita sprawa w ramach Lata w
Mieęcie (godz. 10:00 – FotorgaŶczna
Gra Miejska, godz. 21:00 – koncert
zwykĂej piosenki)
5 sierpnia (piÈtek)
– Wolna sobota. Koncert bluesowy w
ramach Lata w Mieęcie (Stary Rynek;
godz. 21:00)
6 sierpnia (sobota)
– Ęroda wietrzy w ramach Lata w
Mieęcie (Oęrodek Kultury; godz.
10:00 – targ róĺnoęci, godz. 17:00
– „Przewietrz swoje skrzydĂa i leÊ…” –
warsztaty samorozwoju dla kobiet)
– potaĄcówka nad jeziorem w ramach
Lata w Mieęcie (Jezioro Ęredzkie, godz.
20:00)
13 sierpnia (sobota)
– bieg nad morze. Biegacze z KS
Polonia Ęroda systemem sztafetowym
pobiegnÈ nad morze. Trasa 300km
(start Stary Rynek, godz. 6:00, meta
14 sierpnia na plaĺy w KoĂobrzegu)
– koncerty zespoĂów: Clock Machine,
Shy Albatross, āÈki āan w ramach
Meskalina Blues Festival (Park
āazienki, godz. 17:00)
14 sierpnia (niedziela)
– koncerty zespoĂów: You said strange,
Katedra, Warsaw Village Band/Kapela
ze Wsi Warszawa, Bass Astral x Igo w
ramach Meskalina Blues Festival (Park
āazienki, godz. 17:00)
15 sierpnia (poniedziaĂek)
– Rocznica Bitwy Warszawskiej
(uroczystoęci w Kolegiacie i na
Kwaterze PowstaĄców Wielkopolskich,
oraz koncerty: Kombii i Mezo w Parku
āazienki)
REKLAMA
Dyżury aptek
• w porze nocnej: 18.00 – 6.00 • w niedzielÜ: 9.00 – 13.00
i 14.00 – 18.00 (9.00 – 18.00 dyĺur peĂni takĺe Apteka ,,Ęw. Józefa”)
• ęwiÜta: 9.00 – 13.00 i 14.00 – 18.00 inne dni wolne: 14.00 – 18.00
22-29.07.2016 r. Apteka „MEDICA” ul. Ĺwirki i Wigury 3c 63-000 Ęroda Wlkp., tel.
61 285 21 30 Godziny pracy: pn.-sob. 8.00-22.00 niedz. 8.00-21.00
29.07-5.08.2016 r. Apteka „NOVA” ul. PiĂsudskiego 1A 63-000 Ęroda Wlkp., tel. 61
286 40 10 Godziny pracy: pn.-pt. 8.00-20.00 sob. 8.00-13.00
REKLAMA
Ludzki głos
Spółdzielni?
Kiedy tydzieñ temu opisywaliĂmy problem zaniedbanych boisk na
os. Jagielloñskim, nikt nie spodziewaï siÚ, ĝe Spóïdzielnia Mieszkaniowa zareaguje w takim tempie. Zaledwie dzieñ po publikacji artykuïu obiekty zaczÚïy byÊ porzÈdkowane.
Boisko na osiedlu Jagiellońskim po interwencji wygląda całkiem
inaczej.
Fot. Straż Miejska
Jeszcze tydzieĔ temu nic nie wskazywaáo na to, Īeby Spóádzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-WáasnoĞciowa w
ĝrodzie zamierzaáa wysáuchaü gáosu
mieszkaĔców osiedla JagielloĔskiego. Lokatorzy od lat domagali siĊ od
zarządcy terenu, aby ten zrewitalizowaá osiedlowe boiska do piáki noĪnej
i koszykówki. Co wiĊcej, Roman BochyĔski, czáonek zarządu Spóádzielni,
którego wypowiedĨ przytoczyliĞmy w
ostatnim wydaniu GPĝ, twardo staá na
stanowisku, Īe tematu w ogóle nie warto poruszaü, bo i tak nikt z tych obiektów nie korzysta.
Opisanie przez nas sprawy wywoáaáo
jednak pewne poruszenie. JuĪ nastĊpnego dnia po opublikowaniu artykuáu
o zaniedbaniach na os. JagielloĔskim,
pojawiáa siĊ tam kosiarka wysáana
przez SpóádzielniĊ. Do akcji doáączyáa
równieĪ StraĪ Miejska, która przywiozáa na miejsce osobĊ skazaną na prace
spoáeczne. – MoĪna powiedzieü, Īe
wyszáo to z naszej wáasnej inicjatywy.
Kiedy przeczytaliĞmy w GPĝ o problemie, zleciliĞmy skazanemu uporządkowanie betonowego boiska, gáównie
wyrywanie chwastów ze szczelin i pĊkniĊü – komentuje sprawĊ komendant
Paweá Ludwiczak. – Prezes Spóádzielni
Mieszkaniowej telefonowaá do mnie z
podziĊkowaniami, kiedy dowiedziaá siĊ
o naszej pomocy – dodaje.
Kierujemy swoje kroki do Spóádzielni
Mieszkaniowej, aby zapytaü o to, czy
pojawiáy siĊ nowe plany w sprawie
obiektów na os. JagielloĔskim. – Na
razie musimy siĊ przekonaü, czy te
prace porządkowe mają w ogóle jakiĞ
sens, czy te boiska bĊdą uĪytkowane.
JeĞli okaĪe siĊ, Īe rzeczywiĞcie jest taka
potrzeba, to zobaczymy, moĪe uda siĊ
je pozostawiü na miejscu – mówi nam
R. BochyĔski. Skąd ta nagáa zmiana
tonu? – ĩaden z mieszkaĔców osiedla
nie informowaá nas nigdy o problemie,
dowiedzieliĞmy siĊ o tym dopiero z gazety – táumaczy.
Czytelnicy mówią nam jednak co innego. Wiele osób relacjonuje swoje
próby zgáaszania sprawy, które zawsze
koĔczyáy siĊ ¿askiem. Stąd o przedstawienie jednoznacznej wersji chcieliĞmy
poprosiü Henryka Maükowiaka, prezesa
Spóádzielni Mieszkaniowej. Dowiadujemy siĊ jednak, Īe ten przebywa obecnie na urlopie.
Máyny Spóádzielni mielą powoli, ale
opisana sytuacja pozwala mieü nadziejĊ, Īe istnieje sposób zdolny je poruszyü.
Jedno jest pewne: sprawĊ bĊdziemy Ğledziü z uwagą. My i Czytelnicy. „MSC
Z reakcyjnej poczty
Co z tymi drogami?
PiszĊ w związku z remontem
nawierzchni na ul. DziaáyĔskich,
Harcerskiej i LeszczyĔskich. Te drogi
wyglądają jak ser szwajcarski. Kto tym
zarządza? WszĊdzie, gdzie robiono
kanalizacjĊ, jest nowa nawierzchnia.
Ta nasza za to áatana od 100 lat. Teraz
nie wiedzą, co zrobiü, bo droga jest
wyĪej, studzienki niĪej. KrawĊĪnik z
chodnikiem teĪ jest za nisko. Na ul.
WrzesiĔskiej dwa razy robili nową
nawierzchniĊ. PlantaĪa i Korboli teĪ
jest nowa. A tu masakra jedna wielka!
[dane Czytelnika do wiadomoĞci
redakcji]
[tytuá od redakcji]
[email protected]
NA PRAWO
PATRZ!
Janusz Korwin-Mikke
Póï roku temu cytowaïem kobietÚ,
która pojechaïa do Chin przekonana,
ĝe jedzie do kraju III ¥wiata. Po powrocie powiedziaïa: „To ma byÊ III
¥wiat?!? JeĂli tak, to u nas jest piÈty...”
Przekonaïem siÚ o tym dziĂ na wïasnej skórze. Jestem we Wïoszech, w
– a ten akurat Murzyn byïby lepszym
pracownikiem od Biaïasa. Jednak zakres bïÚdu popeïnianego przez prywaciarza jest znacznie mniejszy – bo
groěba bankructwa przywoïuje go do
porzÈdku. Natomiast dyrektor ğrmy
pañstwowej moĝe zawsze liczyÊ, ĝe
wïaĂciciel dosypie mu pieniÚdzy pochodzÈcych z rabunku tzw. obywateli
(czyli: ludzi, którzy muszÈ obywaÊ siÚ
bez pieniÚdzy potrzebnych pañstwu
„na popieranie przemysïu”). I to jest
demobilizujÈce i demoralizujÈce.
Po drugie: ğrmÈ reĝymowÈ zarzÈdzajÈ politycy. To politycy – bo kto by
inny – mianujÈ czïonków Rady Nadzorczej. Czïonkowie rad nadzorczych
otrzymujÈ bardzo wysokie pensje – po
to, by tymi posadami politycy mogli
zaïatwiÊ posadÚ dla swoich Parteigenossen oraz rodzin. W zwiÈzku z czym
nie znajÈ siÚ na produkcji np. cukierków – natomiast znajÈ siÚ na sïowach,
których trzeba uĝywaÊ, by zadowoliÊ
polityków. A politycy majÈ czÚsto inne
cele niĝ zysk. WymagajÈ, na przykïad,
by ğrma „realizowaïa cele spoïeczne”.
V Świat
doĂÊ znanej miejscowoĂci. I oto gdy
chciaïem wysïaÊ felieton, okazaïo siÚ,
ĝe router utraciï kontakt ze Ăwiatem.
Gdy przystÈpiïem do wysyïania przez
telefon – telefon równieĝ odmówiï
wspóïpracy; pole siadïo. Nie dochodziïy nawet alarmujÈce telefony z Redakcji. Klops.
Wïosi mi tïumaczyli dziĂ – a wïaĂciwie juĝ wczoraj – ĝe sÈ bardzo zajÚci
konserwowaniem zabytków sprzed –
bywa – 2500 lat. Czekam na teoriÚ, ĝe
Chiñczykom wszystko dziaïa dlatego,
ĝe podczas „rewolucji kulturalnej”
poniszczyli wiele zabytków. WiÚc nie
muszÈ ich konserwowaÊ.
Zobaczymy, czy ten felieton uda siÚ
mi jakoĂ wysïaÊ. W mojej szkole – bo
pogïÚbiam znajomoĂÊ wïoskiego –
SieÊ jak najbardziej dziaïa.
Szkoïa jest prywatna.
A felieton dotyczy pasjonujÈcego tematu: „Dlaczego ğrma reĝymowa
musi na wolnym rynku byÊ gorsza od
prywatnej?” Na ten temat pisaïem juĝ
wielekroÊ – i rozbudowujÚ te teksty,
bo bÚdÚ mieÊ o tym rzecz na wielkim
spÚdzie polityków i przedsiÚbiorców
w Krynicy.
Otóĝ ğrma reĝymowa musi na wolnym rynku byÊ gorsza od prywatnej z
wielu powodów.
Po pierwsze: celem wïaĂciciela jest
ZYSK. Celem dyrektora ğrmy reĝymowej jest pensja, premia i opinia.
Ten pierwszy musi przypodobaÊ siÚ
klientom. Ten drugi: Radzie Nadzorczej. A to nie jest to samo...
Zgadza siÚ: wïaĂciciel ğrmy teĝ nie
jest maszynÈ do zarabiania pieniÚdzy.
Podczas pracy teĝ czÚsto kieruje siÚ
kryteriami poza-ekonomicznymi. Na
przykïad zamiast obiecujÈcego pracownika przyjmuje obiecujÈcÈ dziewczynÚ. Albo nie lubi np. Murzynów
To jak ma ona wygraÊ z ğrmÈ pracujÈcÈ dla zysku?
Po trzecie: politycy przy okazji chcÈ
coĂ zaïatwiÊ dla siebie. Np. zatrudnienie partyjnego kolegi – lub kogoĂ
z rodziny. Przed wojnÈ dyrektor huty
Ozimek wezwaï trzech takich „vice-dyrektorów” (zasïuĝonych puïkowników legionowych...) i powiedziaï im:
„Wracajcie do Warszawy; bÚdÚ Wam
tam przysyïaï pensje. HutÚ od biedy
staÊ, by Wam pïaciÊ – ale nie staÊ, byĂcie przeszkadzali mi w pracy!”. Bo
kaĝdy taki stara siÚ, „dla przyzwoitoĂci”, CO¥ robiÊ. I to jest dopiero nieszczÚĂcie.
Po czwarte: dyrektor ğrmy reĝymowej boi siÚ podjÈÊ ryzykownÈ decyzjÚ:
za podjÚcie bïÚdnej siÚ wylatuje – ale
maïo kto wyleciaï za to, ĝe NIE podjÈï
korzystnej decyzji. Na ogóï Rada Nadzorcza nigdy siÚ nie dowie, ĝe byïa
taka szansa – bo niby skÈd?
Po piÈte: dyrektora reĝymówki moĝna
przekupiÊ; wïaĂciciela przekupiÊ siÚ
nie da.
Po szóste: wïaĂciciel obraca zarobionymi pieniÚdzmi, wiÚc zna ich wartoĂÊ. Dyrektor zna wartoĂÊ milionów
– bo moĝe tyle i zarabia – ale nie „czuje” wartoĂci miliardów. W 99% przypadków z koniecznoĂci popeïnia wiÚc
jeden z dwóch bïÚdów:
1: „To nie moje pieniÈdze, nie wolno
mi nimi zaryzykowaÊ!”
2: „A, to nie moje – mogÚ sobie nimi
poszastaÊ!”
Na zakoñczenie uwaga: takie bïÚdy
popeïnia teĝ prywaciarz, który operuje duĝymi pieniÚdzmi – poĝyczonymi z
banku! Tu TE¿ dziaïa zasada: „’atwo
przyszïo – ïatwo poszïo”.
Janusz Korwin-Mikke
http://korwin-mikke.pl
wydarzenia
3
Czarny poniedziaĂek
Trudno rozpoznaÊ przyczyny samobójstwa. Ludzie czÚsto zamykajÈ siÚ w sobie. Zdarza siÚ teĝ, ĝe pod maskÈ uĂmiechu ukrywajÈ smutek i rozpacz. W takich przypadkach czÚsto pojawia siÚ depresja, która moĝe
prowadziÊ do samobójstwa. Nie wiadomo, co byïo przyczynÈ Ămierci 17-latka, który powiesiï siÚ w niedzielÚ.
mundurowi odnaleěli ciaïo mïodego
czïowieka. Na miejsce zdarzenia wezwano lekarza sÈdowego. Wykluczyï
on moĝliwoĂÊ udziaïu osób trzecich.
Na ciele 17-latka nie byïo widaÊ otarÊ,
które czÚsto pojawiajÈ siÚ, kiedy dochodzi do zabójstw – oğara próbuje
walczyÊ o ĝycie na róĝne sposoby
np. szarpiÈc siÚ. W piÈtek 22 lipca lekarze z Zakïadu Medycyny SÈdowej
w Poznaniu stwierdzili, ĝe przyczynÈ zgonu byïo powieszenie siÚ. Od
17-latka zostaïa pobrana krew. Badanie ma stwierdziÊ, czy w momencie,
kiedy popeïniaï samobójstwo, byï
pod wpïywem alkoholu lub innych
Ărodków psychoaktywnych. ¥ledczy
nie zdoïali ustaliÊ, czy nastolatek leW tym miejscu w nocy z 17 na 18 lipca doszło do tragedii.
czyï siÚ psychiatrycznie. Prokurator
W poniedziaïek mieszkañcami na- formujÈc rodziców, dokÈd siÚ udaje. Sïawomir Przymusiak z Prokuratury
szego powiatu wstrzÈsnÚïa tragicz- Okoïo godz. 1:00 policjanci ze ¥rody Rejonowej w ¥rodzie powiedziaï, ĝe
na wiadomoĂÊ. Dzieñ wczeĂniej, w otrzymali zgïoszenie, ĝe nastolatek wedïug jego doĂwiadczenia okoïo 90
niedzielÚ 17 lipca, 17-letni chïopak o zaginÈï. Tego samego dnia, w ponie- proc. samobójców nie zostawia listu
MZH
godz. 16:45 wyszedï w domu nie in- dziaïek 18 lipca, okoïo godz. 11:00 poĝegnalnego. „
F-16 zamiast budzika
Samoloty potrağÈ przelatywaÊ nad gïowami mieszkañców ¥rody Wielkopolskiej nawet o godzinie 23:00
lub okoïo póïnocy. O przyczynÚ zwiÚkszenia czÚstotliwoĂci lotów nad naszym miastem zapytaliĂmy oğcera prasowego bazy w Krzesinach.
Mieszkañcy osiedla Jagielloñskiego rzecznik prasowy Bazy Lotnictwa cy dla tego typu dziaïañ, bo w tym
sÈ juĝ przyzwyczajeni do děwiÚku Taktycznego w Krzesinach, skÈd czasie wystÚpuje mniejsze prawdoprzejeĝdĝajÈcych w pobliĝu pociÈ- startujÈ samoloty, nocne loty sÈ podobieñstwo zamarzania silników
gów, których odgïosy sïychaÊ nocÈ podyktowane normalnym trybem – tïumaczy. Dodaje równieĝ, ĝe inni
nawet w najodleglejszych zakÈtkach szkoleniowym i nie ma w nich ni- majÈ jeszcze gorzej, bo nad ¥rodÈ
¥rody. Haïas wywoïywany nad ich czego niezwykïego. – To szkolenie samoloty pojawiajÈ siÚ jedynie przegïowami przez samoloty F-16 po- nie odbiega od rutynowych kursów lotem, kierujÈc siÚ w wyznaczone
trağ ich jednak wybudziÊ ze snu. dla pilotów prowadzonych wiosnÈ dalej strefy dziaïañ.
Nie nawykli do niego, bo, jak sami czy zimÈ, wiÚc natÚĝenie ruchu Mieszkañcom ¥rody pozostaje zamówiÈ, tak czÚste loty nigdy jeszcze powietrznego jest doĂÊ podobne. tem zacisnÈÊ zÚby i przeczekaÊ ten
nie miaïy miejsca, szczególnie w tak ByÊ moĝe tym razem zdecydowano okres wzmoĝonej aktywnoĂci samopóěnych godzinach.
jednak o czÚstszych lotach. Okres lotów. OdeĂpiÈ zimÈ, kiedy noce sÈ
Jak mówi kpt. Krzysztof NanuĂ, od wiosny do jesieni jest sprzyjajÈ- dïuĝsze. „
MSC
Zadecyduj o 300 tysiÈcach zĂotych
To, ĝe Budĝet Obywatelski zostanie w tym roku zrealizowany, jest juĝ pewne. Burmistrz powoïaï Zespóï KoordynujÈco-MonitorujÈcy ds. Budĝetu Obywatelskiego. W tym roku zespóï skïada siÚ tylko z urzÚdników i radnych.
Aktualnie mieszkaĔcy Gminy ĝroda zadecydują na co wydaü 300 tys. zá. JuĪ od pierwszego sierpnia moĪna skáadaü
REKLAMA
wnioski. Wnioski przyjmowane bĊdą
przez caáy sierpieĔ. Tak jak w roku
ubiegáym wniosek záoĪyü moĪe kaĪdy,
kto ma ukoĔczone 16 lat (nieletni
oczywiĞcie skáada wniosek za zgodą
rodzica lub opiekuna prawnego). W
przypadku gáosowania próg wiekowy
utrzymano na takim samym poziomie
i w gáosowaniu moĪe braü udziaá kaĪdy mieszkaniec Gminy ĝroda, który w
dzieĔ wyborów ukoĔczyá 16 lat. Gáosowanie natomiast bĊdzie trwaáo trzy
dni od 6 do 9 paĨdziernika. Punkt wyborczy bĊdzie siĊ mieĞciá w UrzĊdzie
Stanu Cywilnego oraz w Wydziale
Spraw Obywatelskich UrzĊdu Miejskiego w ĝrodzie. WiĊcej informacji
niebawem na stronie www.sredzkibudzetobywatelski.pl. „
MM
4
na sygnale
nr 29 (320) 27 lipca 2016
PotrÈciĂ rowerzystÜ i uciekĂ
Policjanci ze ¥rody zatrzymali 29-latka, który potrÈciï rowerzystÚ. MÚĝczyzna zbiegï z miejsca wypadku,
nie udzielajÈc rannemu cykliĂcie pomocy. Policyjny poĂcig pozwoliï jednak znaleěÊ przestÚpcÚ. Mieszkaniec ¥rody zostaï tymczasowo aresztowany.
Rowerzysta może mówić o sporym szczęściu.
fot. KPP w Środzie Wlkp
Pierwsze informacje, jakie o godzinie
18:25 otrzymaï patrol ruchu drogowego ze ¥rody, peïniÈcy sïuĝbÚ 20
lipca, wskazywaïy na to, ĝe nieznany
sprawca potraciï rowerzystÚ na drodze miÚdzy Kijewem a Chwaïkowem
i po tym wydarzeniu ucieka w kierunku Brodowa. O sprawie oğcera
dyĝurnego informowaï przejeĝdĝajÈcy tamtÚdy kierowca, który próbowaï
zatarasowaÊ drogÚ uciekinierowi.
Funkcjonariusze w kilka minut znaleěli siÚ na miejscu zdarzenia, gdzie
zobaczyli pojazd porzucony przez
sprawcÚ wypadku. Przeszukania
sÈsiednich domostw i budynków
gospodarczych nie daïy rezultatu.
Podejrzenie padïo na pobliski park.
Przeszukanie terenów zielonych
równieĝ speïzïo na niczym.
Policjanci drogówki nie dawali jednak za wygranÈ. Dalej przeszukiwali
pobliskie pola. W oddali zauwaĝyli
czïowieka i podjÚli poĂcig. Dogonili go i nie mieli wÈtpliwoĂci, ĝe jest
to osoba, której szukajÈ. MÚĝczyzna
byï agresywny i znajdowaï siÚ pod
wpïywem alkoholu. Natychmiast zostaï zatrzymany i trağï do policyjnej
celi. W jego organizmie stwierdzono
obecnoĂÊ blisko 2,8 promila alkoholu.
Funkcjonariusze ustalili, ĝe zatrzymany 29-latek nie posiadaï
uprawnieñ do kierowania pojazdami, poniewaĝ straciï je kilka lat
wczeĂniej – wïaĂnie za jazdÚ pod
wpïywem alkoholu. Materiaï dowodowy zebrany przez policjantów
pracujÈcych na miejscu zdarzenia
nie budziï ĝadnych wÈtpliwoĂÊ.
Ze wzglÚdu na wagÚ popeïnionych
czynów prokurator podjÈï decyzjÚ
o
tymczasowym aresztowaniu
mÚĝczyzny.
Mieszkaniec ¥rody odpowie za prowadzenie pojazdu pod wpïywem alkoholu, potrÈcenie prawidïowo jadÈcego rowerzysty, ucieczkÚ z miejsca
wypadku drogowego i nieudzielenie
pomocy rannej osobie. O wysokoĂci
kary za te wszystkie czyny zadecyduje sÈd. „
MZH
Autem w motorower
W poprzednim tygodniu doszïo do kilku zdarzeñ drogowych. Niestety, w wyniku jednego z nich zostaïa
poszkodowana osoba, która doznaïa obraĝeñ ciaïa. Co jeszcze wydarzyïo siÚ na Ăredzkich drogach?
Tak wygląda Escort po spotkaniu z rowerem.
fot. KPP w Środzie Wlkp
Wystarczy chwila nieuwagi i o wypadek nietrudno. Niestety, na drogach
naszego powiatu wciąĪ poruszają siĊ
osoby pod wpáywem alkoholu.
Od rana… alkohol
W poniedziaáek 18 lipca o godzinie
6:10 policjanci zatrzymali 36-letniego
kierowcĊ Fiata Doblo. MĊĪczyzna kierowaá pojazdem, znajdując siĊ w stanie
nietrzeĨwoĞci. Podczas badania alkomatem okazaáo siĊ, Īe w wydychanym
powietrzu miaá 0,8 promila. SprawĊ
prowadzi Ğredzka policja.
Wjechaá w motorower
RównieĪ w poniedziaáek 18 lipca o
godzinie 16:50 w ZaniemyĞlu mĊĪczyzna kierujący pojazdem marki Hyundai i30 wraz z przyczepką
podczas wykonywania skrĊtu w
lewo nie udzieliá pierwszeĔstwa
przejazdu osobie kierującej motorowerem. Kierowca jednoĞladu doznaá
obraĪeĔ ciaáa, które utrzymywaáy
siĊ powyĪej 7 dni. PostĊpowanie
prowadzi KPP ĝroda Wlkp.
Cofaáa
We wtorek 20 lipca o godzinie 14:30,
przy jednym z parkingów na ulicy
Niedziaákowskiego w ĝrodzie Wlkp.
kobieta kierująca pojazdem marki
Ford Fiesta w wyniku nieprawidáowego wykonywania manewru cofania
doprowadziáa do zderzenia z Fiatem
Cinquecento. Osoba, która siedziaáa
za kóákiem Forda Fiesty zostaáa ukarana mandatem karnym.
Razem wjechali na rondo
Tego samego dnia o godzinie 14:40
na jednym ze Ğredzkich rond mĊĪczyzna kierujący pojazdem marki
Opel Za¿ra oraz kobieta prowadząca
Volkswagena Tuareg, nie ustĊpując
pierwszeĔstwa, jednoczeĞnie wjechali na rondo. Doszáo do zderzenia obu
aut. Wspóáwinnych ukarano mandatem karnym.
Zapomniaáa o „rĊcznym”
W czwartek 21 lipca okoáo godziny
22:45 na ulicy PlantaĪa w ĝrodzie
Wlkp. kobieta kierująca pojazdem
marki Skoda Octavia podczas parkowania nie zabezpieczyáa auta w prawidáowy sposób, przez co doszáo do
jego stoczenia siĊ. Uderzyáo ono w
prawidáowo zaparkowanego Peugeota 107. SprawczyniĊ zdarzenia ukarano mandatem karnym. „
TPC
WAŻNE TELEFONY
Pogotowie ratunkowe 999
Straĺ Poĺarna 998, 61 285 30 68
Policja 997, 61 286 72 00
Policja telefon zaufania 61 286 72 97
Straĺ Miejska
61 286 77 50, 604 471 282
Pogotowie wod. kan. 994
Pogotowie energetyczne 61 285 22 91
Starostwo Powiatowe 61 285 80 51
UrzÈd Miejski 61 286 77 00
Powiatowy UrzÈd Pracy 61 285 80 32
SÈd Rejonowy 61 285 80 16
UrzÈd Skarbowy 61 285 80 91
MPECWIK 61 285 35 18
UsĂugi Komunalne 61 285 40 68
SÈd Rejonowy 61 285 75 80
PrzesyĂkaStart.pl 530 620 880
UrzÈd Gmin:
Dominowo 61 285 92 13
Krzykosy 61 285 15 14
Nowe Miasto 61 287 40 06
Zaniemyęl 61 285 75 80
Postój taksówek 61 285 29 09
ZakĂad Pogrzebowy Consus
600 824 626
Oęrodek Pomocy SpoĂecznej
61 285 35 80
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
61 287 06 40
Stowarzyszenie Abstynentów
„Nowe Ĺycie” 61 285 26 58
Szpital 61 285 40 31
Serwis komputerowy 693 169 727
WYŁĄCZENIA PRĄDU
Nowe Miasto w dniach: 2016-08-01,
w godzinach: 8:30 - 13:30
ul. Ĺerkowska, ul. Garncarska, ul. Zamkowa 1,
9, 2, ul. Rynek, ul. Polna 1, 2, 3, ul. Koęcielna
1, 2, ul. KiliĄskiego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7a, 9, ul.
Krótka 1, 2, 3, 4, ul. JarociĄska 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 10, 12, 12a,
Nowe Miasto w dniach: 2016-08-01,
w godzinach: 9:00 - 12:00
Wolica Pusta 10, 14,
Nowe Miasto w dniach: 2016-08-01,
w godzinach: 9:00 - 14:00
ul. Sosnowa, ul. DÜbowa, pl. 700-lecia 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, ul. Klonowa, ul. Ęwierkowa 1, 2,
3, 5, 7, 9, ul. Klonowa 15, 17, 8, 4, 2, ul. SĂoneczna 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 45, 36,
38, 40, 42, 46, 48, ul. Sosnowa 23, ul. Lipowa
1, 2, 3, 4, 5, 7, ul. Szkolna 9, ul. Akacjowa 1, 3,
REKLAMA
Klucze
do seata
Znaleziono kluczyki z logiem
„SEAT” oraz sïuchawka. WïaĂciciela wymienionych przedmiotów policja prosi o kontakt z dzielnicowym
mï. asp. Mateuszem Perkielewiczem pod nr tel. 786 693 513. „MM
wydarzenia
[email protected]
Pokemon Go po średzku
Podbiïy najdrobniejszy zakÈtek Ăwiata, w tym ¥rodÚ, speïniajÈc marzenia osób w kaĝdym wieku, które kiedykolwiek pragnÚïy zostaÊ
trenerami pokemonów. Dzisiaj przemierzajÈ one dziesiÈtki kilometrów, ĝeby schwytaÊ najcenniejsze stworki w grze.
bardzo integruje ludzi, a
przede wszystkim zmusza
ich, ĝeby wyszli z domów i
poruszali siÚ po mieĂcie –
komentuje Sebastian, wielbiciel Pokemon Go, którego spotykamy na Ăredzkim
Starym Rynku. Dookoïa
spaceruje wiÚcej osób wpatrzonych w swoje telefony
i krÈĝÈcych po placu, najprawdopodobniej
kolejni
gracze. Wszyscy zdajÈ siÚ
czatowaÊ przy pomnikach
stojÈcych na rogach skweru. – W rzeěbach umieszczone sÈ „PokeStopy” –
tïumaczy nasz rozmówca.
– To takie punkty na mapie,
gdzie moĝna znaleěÊ rzeczy
przydatne w dalszym polowaniu na pokemony. Po
klikniÚciu moĝna zobaczyÊ
zdjÚcie tego miejsca – dodaje i pokazuje fotograğÚ
W Środzie pokemony można spotkać
pomnika 700-lecia stojÈcem.in. przy Kolegiacie, pomniku 700-lego przy ulicy Kiliñskiego, a
cia oraz nad jeziorem.
takĝe SÈdu Rejonowego, do
którego przypisany jest w
Gra „Pokemon Go” opiera siÚ na
grze
tak
zwany „Gym”, czyli miejmapie odwzorowujÈcej prawdziwe
sce,
gdzie
moĝna trenowaÊ swoje
ulice, parki czy jeziora. W ich obszarze rozsiane sÈ róĝnego rodzaju po- stworki i odbywaÊ pojedynki z innykemony, które moĝemy doïÈczyÊ do mi graczami.
swojej kolekcji. Aby je zïapaÊ, mu- Bo twórcy Pokemon Go nie wysimy dotrzeÊ na wskazane miejsce, znaczyli sobie ĝadnych granic w
przemierzajÈc rzeczywiste odlegïo- umieszczaniu punktów atrakcyjnych
dla uĝytkowników aplikacji. PojaĂci na wïasnych nogach.
Stworki lokalizujemy za pomocÈ wiajÈ siÚ one w wielu nietypowych
radaru umieszczonego w prawym miejscach, np. na lotniskach czy w
dolnym rogu ekranu. Na szaro wy- urzÚdach. ZarzÈdcy tych obiektów
ĂwietlajÈ siÚ te, których jeszcze nie reagujÈ najczÚĂciej nieprzychylnie
mamy, na kolorowo – te, które juĝ na próby ïapania pokemonów na ich
pozyskaliĂmy. Nie sposób jednak terenie. Nie moĝna siÚ temu dziwiÊ,
poznaÊ kierunku, w którym nale- w koñcu status danego miejsca zoĝy szukaÊ danego pokemona. Je- bowiÈzuje do odpowiedniego zachodynym rozwiÈzaniem jest metoda wania. ¥redzianie nie wykazali siÚ
prób i bïÚdów, bïÈdzenie po okolicy jeszcze na szczÚĂcie brakiem wyi sprawdzanie, czy odlegïoĂÊ miÚdzy chowania, bo o przypadkach zbioronami a pokemonem zwiÚkszyïa siÚ wego szturmowania sÈdu czy urzÚdu
czy zmalaïa. InformujÈ nas o tym przez graczy jeszcze nikt nie sïyszaï.
specjalne ïapki, które wyĂwietla- I miejmy nadziejÚ, ĝe prÚdko siÚ to
MSC
jÈ siÚ podczas rozgrywki. – Ta gra nie zmieni. „
REKLAMA
5
Obchodzili swoje ęwiÜto
Polska policja powstaïa 24 lipca 1919 roku. Na pamiÈtkÚ tego wydarzenia co roku 24 lipca obchodzone jest
¥wiÚto Policji. Uroczysta Msza ĂwiÚta odprawiona w poïudnie 21 lipca rozpoczÚïa obchody tegorocznego
ĂwiÚta policjantów powiatu Ăredzkiego. Funkcjonariusze, pracownicy policji i zaproszeni goĂcie w modlitwie
i skupieniu wysïuchali sïów kazania wygïoszonego przez kapelana Ăredzkiej jednostki ksiÚdza Lecha OttÚ.
Po Mszy funkcjonariusze udali siÚ do
Ăredzkiego OĂrodka Kultury, w którym odbyïa siÚ podniosïa akademia.
UroczystÈ zbiórkÚ stróĝów prawa rozpoczÈï podinsp. Piotr KÚpski, który
jako dowódca wydarzenia zïoĝyï meldunek insp. Pawïowi Wawrzyniakowi,
komendantowi powiatowemu policji
w ¥rodzie Wielkopolskiej.
Kolejnym punktem uroczystoĂci byïo
wrÚczenie odznaczeñ. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej srebrnym medalem za dïugoletniÈ sïuĝbÚ odznaczeni zostali
nadkom. Przemysïaw Dymarski oraz
asp. sztab. Arkadiusz KÈsowski. Nadmieñmy, ĝe I zastÚpca komendanta
powiatowego policji w ¥rodzie Wielkopolskiej oraz kierownik rewiru
dzielnicowych uhonorowani zostali
medalami juĝ 20 lipca br. podczas uroczystoĂci wojewódzkich obchodów
¥wiÚta Policji w Poznaniu.
Na poziomie województwa asp. Maciej
Muszyñski, przewodniczÈcy zarzÈdu
terenowego policyjnych zwiÈzków
zawodowych, odznaczony zostaï równieĝ brÈzowym medalem NSZZ Policjantów Województwa Wielkopolskiego. Ponadto wielkopolski komendant
wojewódzki policji w Poznaniu wyróĝniï przedterminowym mianowaniem
na stopieñ st. asp. Arkadiusza KaletÚ
za wzorowe wykonywanie obowiÈzków sïuĝbowych. Podczas uroczystej
zbiórki wrÚczenie awansów rozpoczÚto od I zastÚpcy komendanta powiatowego policji w ¥rodzie Wielkopolskiej
– P. Dymarski otrzymaï awans na stopieñ nadkomisarza.
WĂród awansowanych przez szefa
wielkopolskich policjantów znaleěli
siÚ: na stopieñ aspiranta sztabowego
policji: st. asp. Robert Szymczak; na
stopieñ starszego aspiranta policji:
asp. Waldemar GoïÚbiewski, asp.
Bogdan Jaroni, asp. Sïawomir Kominek; na stopieñ aspiranta: mï. asp. Robert ’aĝewski; na stopieñ mïodszego
aspiranta: sierĝ. sztab. Sïawomir Cichosz, sierĝ. sztab. Mariusz Idziorek,
sierĝ. sztab. Mateusz Perkielewicz,
sierĝ. sztab. Adam Tomaszewski,
sierĝ. sztab. Maïgorzata Urbaniak,
sierĝ. sztab. Magdalena Wojciuszkiewicz, sierĝ. sztab. Jarosïaw WojtuĂ; na
stopieñ sierĝanta sztabowego Policji:
st. sierĝ. Alicja Dziel-Szymañska; na
stopieñ starszego sierĝanta Policji:
sierĝ. Piotr Berus, sierĝ. Michaï Ciesielski, sierĝ. Fabian GrzÈdzielewski,
sierĝ. Szymon Like, sierĝ. Marcin
PÚtkowski, sierĝ. Weronika Robak,
sierĝ. Daria Rogoziñska, sierĝ. Paweï
Szafraniak, sierĝ. Norbert Szydlik,
sierĝ. Paweï Tomczak; na stopieñ
sierĝanta Policji: st. post. Maïgorzata
GaïÈska, st. post. Patrycja Hedrych,
st. post. Emilia Jentek, st. post. Mateusz Juskowiak, st. post. Ewa Lisiecka,
st. post. Karol Mikoïajczyk, st. post.
Piotr Nyczke, st. post. Natalia Nowak.
WĂród policjantów awansujÈcych
pierwszy raz w ĝyciu z rozkazu komendanta powiatowego na stopieñ
starszego posterunkowego policji
mianowane zostaïy post. Anna Grzelczak oraz post. Karolina GrzeĂkowiak. NastÚpnie gïos zabrali zapro-
szeni goĂcie. W tegoroczne obchody
Ăredzkiego ¥wiÚta Policji aktywnie
zaangaĝowali siÚ takĝe kadeci z klas
policyjnych Centrum Ksztaïcenia
Zawodowego i Ustawicznego im. Hipolita Cegielskiego w ¥rodzie, którzy
mimo wakacji chcieli aktywnie przeĝywaÊ ten dzieñ wraz ze Ăredzkimi
policjantami. „
Opr. MZH
Policjantki i policjanci awansowani na wyższe stopnie w korpusie sierżantów Policji.
Policjantki i policjanci awansowani na wyższe stopnie w korpusie
sierżantów Policji.
Policjanci awansowani na wyższe stopnie w korpusie aspirantów Policji.
Komendant wręcza akty mianowania na wyższe stopnie w korpusie
aspirantów Policji. Włodarze powiatu i miasta składają gratulacje.
6
wydarzenia
nr 29 (320) 27 lipca 2016
Nad siatkÈ
Nad Ăredzkim jeziorem wybudowano kort tenisowy. Wkrótce wokóï
niego powstanÈ kolejne tego typu obiekty.
Na nowo powstałym korcie tenisowym nad jeziorem można już
grać.
Na fanów tenisa ziemnego czeka
nowy kort tenisowy. Koszt uĝytkowania kortu wynosi 20 zï za godzinÚ.
Aby móc skorzystaÊ z tej atrakcji,
naleĝy skontaktowaÊ siÚ z administratorem obiektu pod numerem telefonu
723 050 940. ZarzÈdzajÈ nim Usïugi
Komunalne w ¥rodzie. Z kortu moĝna skorzystaÊ od godz. 7:00 do godzin wieczornych. Po uruchomieniu
oĂwietlenia chÚtni bÚdÈ mogli graÊ w
tenisa przez caïÈ dobÚ. Obiekt bÚdzie
znajdowaï siÚ pod halÈ namiotowÈ, co
umoĝliwi rozgrywanie meczów przez
caïy rok. Na korcie tenisowym zagrajÈ
maksymalnie cztery osoby. Starostwo
Powiatowe planuje wybudowanie
trzech kolejnych kortów tenisowych.
Planuje siÚ, ĝe przy kortach powstanie
odpowiednie zaplecze techniczne. Nie
wiadomo, czy przy obiekcie bÚdzie
funkcjonowaÊ szkóïka tenisa ziemnego. Starosta Ăredzki Marcin Bednarz
nie wyklucza takiego pomysïu. Jak
mówi, wszystko zaleĝy od potrzeb
mieszkañców. „
MZH
Ku koĄcowi
Juĝ niedïugo zakoñczy siÚ budowa Ăcieĝki pieszo-rowerowej wokóï jeziora Ăredzkiego. Obecnie trwajÈ
prace na mostku w MÈcznikach. Na Ăcieĝce rowerowej namalowano juĝ pasy rozdzielajÈce kierunki
jazdy, a przy ul. Nekielskiej stawiane sÈ barierki, oddzielajÈce ĂcieĝkÚ od jezdni.
Pierwszy mostek na ścieżce pieszo-rowerowej wokół jeziora
już jest. Trwają prace wykończeniowe (montaż barierek) i prace
nad drugim mostkiem.
Przy ul. Nekielskiej oraz przy mostku w MÈcznikach bÚdÈ prowadzone
nasadzenia drzew, co dodatkowo
ma uatrakcyjniÊ Ăredzianom Ăcieĝ-
kÚ. Prace na mostku w MÈcznikach
obejmujÈ jego przebudowÚ i zabezpieczenie dla pojazdów. Inwestycja
powinna zakoñczyÊ siÚ za trzy tygodnie. Jak zaznacza starosta Ăredzki
Marcin Bednarz, nie tylko piesi i
rowerzyĂci skorzystajÈ na budowie
Ăcieĝki pieszo-rowerowej wokóï jeziora. Przy ul. Nekielskiej pojawi siÚ
parking przeznaczony dla wÚdkarzy.
IloĂÊ miejsc parkingowych bÚdzie
uzgodniona ze Ăredzkim Koïem
WÚdkarskim. BÚdzie to nie mniej niĝ
kilkanaĂcie miejsc parkingowych.
Starosta nie wyklucza budowy kolejnego parkingu w innym miejscu, jeĂli zajdzie taka koniecznoĂÊ. „ MZH
Rowery dla dzieci
Z inicjatywy radnego Mateusza Czaplickiego wypoĝyczalnia rowerów nad Ăredzkim jeziorem zostaïa doposaĝona o rowery dzieciÚce. ¥roda Wielkopolska jest jednym z nielicznych miast w Polsce udostÚpniajÈcych takÈ
atrakcjÚ.
Zakup rowerów przeprowadziï
Zakïad Gospodarki Komunalnej.
Zakupiono dwa rowery. Po jednym
dla dzieci mïodszych i starszych.
Koszt wypoĝyczenia roweru to dwa
zïote za godzinÚ. Pomysïodawca doposaĝenia wypoĝyczalni radny Mateusz Czaplicki (PiS) podkreĂla, ĝe
idea wziÚïa siÚ z chÚci wzbogacenia
oferty rodzinnej: – ¥roda to nie tylko
miasto ludzi aktywnych, ale takĝe
miasto rodziny. Teraz rowery wypoĝyczyÊ moĝe rodzic wraz ze swojÈ
pociechÈ, by wspólnie wyruszyÊ na
wÚdrówki wzdïuĝ naszego jeziora
– mówi radny. Obok ¥rody Wielkopolskiej moĝliwoĂÊ wypoĝyczenia
Radny M. Czaplicki prezentuje nowe rowery dla najmłodszych, roweru dzieciÚcego udostÚpnia jektóre można wypożyczyć nad średzkim jeziorem.
dynie Warszawa i Poznañ. „
MM
Nie chcą odpracowywać?
Tylko 10 osób z 143 postanowiïo odpracowaÊ swój dïug. Z tego jedna
osoba zrezygnowaïa po dniu pracy. W sumie odpracowano trochÚ ponad 5,5 tys. zï. Pozostaïo jeszcze do odpracowania okoïo 2 milionów
zïotych.
W ramach programu oddïuĝania
mieszkañ komunalnych do 143 osób,
które zalegajÈ z opïatami za zajmowane obecnie lub wczeĂniej lokale
wchodzÈce w mieszkaniowy zasób
gminy, wysïano propozycjÚ wziÚcia
udziaïu w tym przedsiÚwziÚciu.
Ze 143 wysïanych pism: 29 gospodarstw domowych nie podjÚïo korespondencji (dwukrotnie awizowanej); 73 gospodarstwa domowe
odebraïy korespondencjÚ, ale nie
zgïosiïy siÚ do UrzÚdu Miejskiego
(wĂród tych osób 20 spïaca dïug w
ratach); 4 rodziny odmówiïy wziÚcia udziaïu w programie, nie zadeklarowaïy równieĝ chÚci spïacenia
swojego dïugu; 16 gospodarstw
podjÚïo decyzjÚ o spïacie dïugu w
ratach, w tym 6 juĝ spïaca; 19 gospodarstw zïoĝyïo ankiety i chciaïo
odpracowaÊ ciÈĝÈce na nich zobowiÈzanie.
Ostatecznie z zadeklarowanych 19
gospodarstw 13 (15 osób) podpisaïo umowÚ dotyczÈcÈ zmiany formy
spïaty zadïuĝenia za zajmowany
lokal komunalny ze Ăwiadczenia
pieniÚĝnego na Ăwiadczenie rzeczowe.
Ostatecznie 15 czerwca, gdy ruszyï program do pracy zgïosiïo
siÚ 10 osób. Z tym, ĝe jedna osoba
zaznaczyïa, ĝe pracÚ podejmie w
sierpniu. Z tych 10 osób jedna po
dniu pracy wiÚcej juĝ siÚ nie pojawiïa. Jednej osobie udaïo siÚ juĝ odpracowaÊ swój niewielki dïug. Wystarczyïo 30 godzin pracy. W dniu
pisania artykuïu jeszcze jedna osoba
zadeklarowaïa chÚÊ przystÈpienia do
programu.
W czerwcu dïuĝnicy odpracowali ïÈcznie 554 godziny (5540 zï = 10 zï/h).
Jest to kropla w morzu zalegïoĂci,
które obecnie wynoszÈ ponad 1,5 miliona zïotych, a po doliczeniu odsetek
i kosztów sÈdowych okoïo 2 milionów. Gmina apeluje i zachÚca pozostaïych dïuĝników do skorzystania z
tej formy spïaty swojego zadïuĝenia.
Zainteresowani powinni zgïosiÊ siÚ
do Referatu Spraw Mieszkaniowych
w UrzÚdzie Miejskim. „
MM
ZAPRASZAMY
facebook.com/GlosPowiatuSredzkiego
REKLAMA
Gałęzie
to nie trawa
W ostatnim czasie w workach na
trawÚ, które odbierajÈ Usïugi Komunalne, pojawiïo siÚ sporo gaïÚzi i
drewnianych elementów – alarmujÈ pracownicy UK i zaznaczajÈ, ĝe
worki, które zostawiajÈ sÈ przeznaczone tylko i wyïÈcznie na trawÚ.
ProszÈ jednoczeĂnie, aby gaïÚzie i
inne drewniane elementy dostarczaÊ do punktu, który znajduje siÚ
przy ul. Kiliñskiego. GaïÚzie, tak
jak trawa, odbierane sÈ za darmo.
Duĝa iloĂÊ gaïÚzi jest spowodowana
wichurami, które ostatnio nawiedziïy ¥rodÚ. „
MM
REKLAMA
WYBITNY BIOENERGOTERAPEUTA W SRODZIE!
Tomasz ăwiek to bioterapeuta i zielarz, który od dawna
naleijy do ekstraklasy polskiej bioenergoterapii. W 98r.
zostaã laureatem plebiscytu na najlepszego polskiego uzdrowiciela. Jest czãonkiem Krajowego Cechu Bioterapeutów oraz byãym prezesem Ostrowieckiego Stowarzyszenia
Radiestezyjnego. Wydaã 3 ksiĎijki i znalazã siē wħród 15
najlepszych uzdrowicieli ostatniego 15-lecia w Polsce. Pomaga w: chorobach oczu, kobiecych, serca i naczyĝ, ukãadu pokarmowego, oddechowego,
moczowego, ãuszczycy, nerwicy, kamicach itd. Oto wybrane wpisy do
„Zãotej Ksiēgi: „Do p.Tomka zgãosiãam siē z silna nerwicĎ i bezsennoħciĎ,
które ustĎpiãy po 4 wizytach. EKG, arytmia serca oraz inne wyniki tez siē
poprawiãy. UstĎpiãy tez problemy z ijoãĎdkiem i wĎtrobĎ. U córki minēão
zapalenie zatok i alergia. Jestem bardzo wdziēczna!” – Grill Elijbieta Chodzieij „Jestem po wizytach u p.Tomka i stwierdzam, ije ustĎpiãy bóle wĎtroby, trzustki, ijoãĎdka i krēgoslupa. Zdecydowanie zmniejszyãa siē teij
nerwica. Z wyrazami szacunku” – Czesãaw Chodakowski z Sochaczewa
Zapisy do Srody – tel. 506 536-922
wydarzenia
[email protected]
7
Światowe Dni Młodzieży
Jak wspominajÈ ĘrodÜ?
Te chwile, do których wielu przygotowywaïo siÚ od dawna, staïy siÚ rzeczywistoĂciÈ. Teraz sÈ juĝ ĝywym wspomnieniem, które ubogaciïo nas kulturowo, a przede wszystkim duchowo.
¥roda – dzieñ zmian
W ubiegïÈ ĂrodÚ poĝegnano grupÚ
pielgrzymów z Madagaskaru. Na pamiÈtkÚ wspólnie spÚdzonych chwil
wszyscy wolontariusze ze ¥rody i
okolic otrzymali pamiÈtkowe drewniane krzyĝyki z narysowanymi konturami Madagaskaru oraz napisem:
„J<3J”. Tego dnia nasz dekanat
opuĂcili równieĝ goĂcie z Francji,
którzy udali siÚ w dalszÈ podróĝ do
Kielc. Przyjazd kolejnych goĂci, tym
razem grupy 42 osób z Ukrainy, byï
planowany na godz. 9:00, ale opóěniï
siÚ o 8 godzin. Spóěnienie mieli takĝe pozostali przybysze – z Argentyny, Brazylii i USA. W zwiÈzku z tym
na wspólnej Mszy Ăw. w paraği pw.
¥w. Józefa Oblubieñca o godz. 19:00
obecni byli tylko Ăredzianie, wolontariusze oraz grupa z Ukrainy. Nie
wspominajÈc juĝ o konferencji o ubóstwie, którÈ o godz. 11:00 tylko dla
Ăredzkich wolontariuszy przeprowadziïa Bernadeta Staszak – dyrektor PCPR w ¥rodzie. Dopiero okoïo
godz. 21:00 na salkach paraği NSJ
powitano wszystkich przybyïych goĂci chlebem i solÈ. Po staropolskim
powitaniu, pielgrzymi zostali zakwaterowani do rodzin, które zadeklarowaïy goĂcinÚ. Ekipa siedemnastu
osób z Papui-Nowej Gwinei w ogóle
nie dotarïa do ¥rody z powodu problemów z zaïatwieniem wizy.
Czwartek – dzieñ peïen wraĝeñ
Kaĝdy dzieñ rozpoczynaï siÚ od
wspólnej modlitwy w paraği NSJ w
¥rodzie. Potem przyszedï czas na
warsztaty plastyczne, które musiaïy
odbyÊ siÚ w skondensowanej, podwójnej wersji – mïodzi mieli przygotowaÊ zakïadkÚ (prezent dla dzieci z
domu dziecka lub dla osób starszych)
oraz serce z wpisanym imieniem i
swojÈ intencjÈ. Po wykonaniu pracy,
za sprawÈ Adoracji oraz moĝliwoĂci
skorzystania z Sakramentu pokuty,
nastÈpiï czas wyciszenia. Kolejnym
punktem programu byï obiad i wyjazd
do Giecza, który szerzej opisujemy
w innym artykule. Wieczorem pÈtnicy udali siÚ do Parku ’azienki na
koncerty. Pierwszy z nich – wystÚp
zespoïu ¥DM zïoĝonego z wolontariuszy – rozpoczÈï siÚ o godz. 20:00.
Piosenki byïy zarówno reĠeksyjne,
jak i bardzo radosne. GodzinÚ póěniej
na scenie pojawiï siÚ wyczekiwany
zespóï Trzecia Godzina Dnia zwany
potocznie TGD. Nie zabrakïo znanych utworów jak „Bïogosïaw duszo
moja Pana” czy teĝ zupeïnie nowych
jak „Moja wolnoĂÊ”. Po koncercie
odbyï siÚ pokaz pirotechniczny, który wedïug opinii wszystkich widzów
wzbudziï uznanie i podziw.
PiÈtek – spokojniej, ale równie
intensywnie
Po porannej modlitwie mïodzieĝ niezwïocznie udaïa siÚ do LO w ¥rodzie
na „krÈg biblijny”. Na tym spotkaniu
kaĝda z grup rozwaĝaïa fragment
z Pisma ¥wiÚtego, na podstawie
którego przygotowaïa pantomimÚ
ewangelizacyjnÈ. Prezentacja grup
zagranicznych odbyïa siÚ w auli LO.
W czasie tego pokazu byï nagrywany
reportaĝ, który zostaï wyemitowany
w TVN24. Pantomimy dotyczyïy
m.in. „PrzypowieĂci o zabïÈkanej
owcy” czy „PrzypowieĂci o miïosiernym Samarytaninie”. Po zakoñczonym pokazie wszyscy przyïÈczyli
siÚ do próby poloneza i innych tañców. NastÚpnie, nieco zmÚczeni, ale
szczÚĂliwi pÈtnicy udali siÚ na obiad
do Szkoïy Podstawowej Nr 3, a potem na KoronkÚ na Stary Rynek. Po
modlitwie swojÈ pantomimÚ „o Boĝym Miïosierdziu” zaprezentowaïa
grupa polska. Popoïudnie pielgrzymi spÚdzili z rodzinami. NastÚpnie
o godz. 19:00 na Starym Rynku zabrzmiaïa melodia poloneza, a polska
mïodzieĝ zaprezentowaïa nasz narodowy taniec. Potem wystÈpili Ukraiñcy, Argentyñczycy, Brazylijczycy
oraz goĂÊ z USA. Po zakoñczonych
plÈsach na rynku, mïodzi wyruszyli
do Parku ’azienki w „Marszu dla
¿ycia”. W Parku zostaïa odprawiona
uroczysta Msza Ăw., a po niej mïodzieĝ miaïa okazjÚ uczestniczyÊ w
Adoracji NajĂwiÚtszego Sakramentu, która byïa ubogacona oprawÈ
ĂwietlnÈ. Po zakoñczonej Adoracji,
wrÚczeniu zïotych medali dla goĂci
i wolontariuszy oraz licznym podziÚkowaniom nastÈpiï pokaz laserowy.
Sobota – czas poĝegnañ. „To juĝ
jest koniec”?
Co prawda czas podziÚkowañ i poĝegnañ przypadï na piÈtek, poniewaĝ
nasi zagraniczni goĂcie musieli od
rana w sobotÚ wyruszyÊ w podróĝ,
ale trudno byïo siÚ oprzeÊ uronieniu chociaĝby jednej ïzy wzruszenia. Zarówno wolontariusze, jak i
przybysze z róĝnych krajów majÈ
nadziejÚ, ĝe spotkajÈ siÚ najpierw
Marsz dla życia.
w Krakowie, a potem jeszcze w jakimĂ innym miejscu w ĝyciu. Czy to
juĝ koniec? Zapytani wolontariusze
podkreĂlajÈ, ĝe zadanie zostaïo wykonane, ale nie chcÈ, aby to siÚ tak
skoñczyïo. – Chcemy, aby po tym
czasie zostaïo coĂ jeszcze w naszych
sercach, ziarno, które wykieïkuje i
wyda owoc obğty, wiÚc nie moĝemy
osiÈĂÊ na laurach i postaramy siÚ
pracowaÊ nad sobÈ dalej – mówiïa
jedna z wolontariuszek.
Jak wspominajÈ miniony czas
wolontariusze i pielgrzymi ze
Ăwiata?
– Dni, które mogïam przeĝyÊ, pozwoliïy mi dostrzec jednoĂÊ KoĂcioïa, radoĂÊ, jaka w nim drzemie,
dodaje siïy i wiary. Od goĂci, którzy
byli w naszym mieĂcie moĝna byïo
siÚ wiele nauczyÊ. Co mnie najbardziej urzekïo? MyĂlÚ, ĝe byïa to
wspólna modlitwa. Na niej moĝna
byïo dostrzec po co takie dni zostaïy
stworzone – wspomina Marta.
– Byï to dla mnie niezwykïy czas pod
wieloma wzglÚdami. Przede wszystkim cieszÚ siÚ, ĝe mogïam poznaÊ
wielu wspaniaïych ludzi, od których
uczyïam siÚ radoĂci ĝycia. DoĂwiadczenia tego tygodnia umocniïy mojÈ
wiarÚ. – mówi Patrycja.
– SÈ to niezapomniane przeĝycia,
które zostanÈ we mnie na dïugi czas.
Emocje byïy niezwykïe, moĝna byïo
poznaÊ kulturÚ innych krajów, ich
radosnÈ, mïodzieñczÈ spontanicznoĂÊ. Kaĝda grupa potrağïa urzec
czïowieka czymĂ innym, kaĝdy byï
na swój sposób wyjÈtkowy – relacjonuje Adam.
Zapytani w rozmowie goĂcie z Ukrainy zgodnie potwierdzali, ĝe czuli siÚ
u nas jak w domu. Byli zafascynowani
polskimi zwyczajami i naszÈ otwartoĂciÈ. Jaki byï ten czas dla Malgaszy?
Tutaj trzeba przytoczyÊ sïowa jednej
z sióstr zakonnych: – ByliĂmy bardzo, bardzo szczÚĂliwi w ¥rodzie, ale
musimy juĝ odjeĝdĝaÊ. DziÚkujemy
za wszystko. BÚdziemy w przyjacielskich relacjach juĝ na zawsze. TraktowaliĂcie nas jak królów. Niech Was
AB
Bóg bïogosïawi. „
Goście z Ukrainy, Argentyny i Brazylii tuż przed wejściem do autobusu.
Grupowe zdjęcie z Malgaszami.
Podczas malowania muralu.
Prezentacja ukraińskiego tańca.
Publiczność podczas koncertu TGD.
8
wydarzenia
Środa
Wielkopolska
nr 29 (320) 27 lipca 2016
HARMONOGRAM
ODBIORU
ODPADÓW
KOMUNALNYCH
z nieruchomoęci zamieszkaĂych na terenie gminy Ęroda Wielkopolska obowiÈzujÈcy od 1 sierpnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku
REJON I
ul. Berlinga 16, ul. Ks. Janickiego, ul. Hallera nr 7,12a,13,
ul. MiĂosza, ul. HĂaski, ul. Mickiewicza nr 1, ul. Jackowskiego nr 1-15, ul. NaĂkowskiej, ul. Jana Polskiego nr 1-5, ul. Paderewskiego, ul. Kasprowicza nr 44,46, ul. PiĂsudskiego nr 9,11,
ul. Koęciuszki nr 21, ul. PrÈdzyĄskiego, ul. Kosynierów, ul. Prusa
z wyĂÈczeniem nr 12,22 (rejon IX), ul. Sienkiewicza nr 29,32, ul.
Kórnicka, ul. Stachury, ul. Staszica od nr 13, ul. WyspiaĄskiego
Niesegregowane odpady
komunalne (pojemniki)
25-07-2016
08-08-2016
22-08-2016
05-09-2016
19-09-2016
03-10-2016
17-10-2016
31-10-2016
15-11-2016
28-11-2016
12-12-2016
27-12-2016
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych „Wywalamy
graty z chaty!”
Odpady zbierane w sposób
selektywny odpady wtórne (worki)
27-07-2016
10-08-2016
24-08-2016
07-09-2016
21-09-2016
05-10-2016
19-10-2016
03-11-2016
17-11-2016
30-11-2016
14-12-2016
28-12-2016
6 sierpnia 2016 roku
REJON II
ul. 20-go Paĸdziernika, ul. Okrzei, ul. GĂowackiego, ul. Przecznica - z wyĂÈczeniem nr 15 (rejon III), ul. Rejtana, ul. Koęciuszki
- z wyĂÈczeniem nr 39 (rejon III) - z wyĂÈczeniem nr 21 (rejon I), ul. SĂowackiego, ul. āÈkowa, ul. Sportowa, ul. Norwida,
ul. Szpitalna nr 10
Niesegregowane odpady
komunalne (pojemniki)
26-07-2016
09-08-2016
23-08-2016
06-09-2016
20-09-2016
04-10-2016
18-10-2016
02-11-2016
16-11-2016
29-11-2016
13-12-2016
27-12-2016
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych „Wywalamy
graty z chaty!”
Odpady zbierane w sposób
selektywny odpady wtórne (worki)
27-07-2016
10-08-2016
24-08-2016
07-09-2016
21-09-2016
05-10-2016
19-10-2016
03-11-2016
17-11-2016
30-11-2016
14-12-2016
28-12-2016
6 sierpnia 2016 roku
REJON III
ul. Cyryla Ratajskiego, ul. Kozierowskiego, ul. BĂawatkowa,
ul. Cechowa, ul. Kraszewskiego, ul. Chabrowa, ul. Chudoby,
ul. Józefa Mackiewicza, ul. FioĂkowa, ul. DrzymaĂy, ul. OpieliĄskiego, ul. āubinowa, ul. Gen. Maczka, ul. PiĂsudskiego, ul.
Makowa, ul. GĂowackiego nr 15 z wyĂÈczeniem nr 9,11 (rejon I),
ul. Nagietkowa, ul. Hallera, ul. Poselska, ul. Platanowaz wyĂÈczeniem nr 7,12a,13 (rejon I), ul. Rejtana nr 39, ul. Rumiankowa,
ul. Jackowskiego od nr 19, ul. Staszica 1-9b, ul. Sasankowa,
ul. Jana Polskiego od nr 7, ul. SzymaĄskiego, ul. Stokrotkowa,
ul. Karola Miarki, ul. Wawrzyniaka, ul. Wrzosowa, ul. KiliĄskiego
od nr 12, ul. Zakole, ul. Kochanowskiego
Niesegregowane odpady Odpady zbierane w sposób
komunalne (pojemniki)
selektywny odpady wtórne (worki)
27-07-2016
27-07-2016
10-08-2016
10-08-2016
24-08-2016
24-08-2016
07-09-2016
07-09-2016
21-09-2016
21-09-2016
05-10-2016
05-10-2016
19-10-2016
19-10-2016
03-11-2016
03-11-2016
17-11-2016
17-11-2016
30-11-2016
30-11-2016
14-12-2016
14-12-2016
28-12-2016
28-12-2016
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych „Wywalamy 27 sierpnia 2016 roku
graty z chaty!”
REJON IV
ul. Bembnisty, ul. DaszyĄskiego, ul. Dolna, ul. Chruęciela,
ul. Nila Filedorfa, ul. Ignaszaka, ul. Dzikowskiego, ul. Górki,
ul. KapuęciĄskiego, ul. Gen. Andersa z wyĂÈczeniem nr 4 ( rejon
VIII ), ul. Kossakowskiego, ul. Prochowa, ul. KiliĄskiego nr 9,11,
Do grupy odpadów wtórnych zaliczamy: tworzywa sztuczne, papier, szkĂo kolorowe i biaĂe, puszki aluminiowe i metale, odzieĺ, obuwie, opakowania wielomateriaĂowe typu
Tetrak. (odbiór w workach dostarczanych przez UK
Niesegregowane odpady komunalne zmieszane: naleĺÈ
do nich wszystkie odpady wytwarzane w gospodar-
ul. Palczewskiego, ul. Jaĺdĺewskiego, ul. Kutrzeby, ul. Polna
z wyĂÈczeniem nr 4-10 ( rejon VIII), ul. Karskiego Plac Zamkowy 4, ul. SurzyĄskich, ul. Ks. Meissnera, ul. RzÈdkowskiego,
ul. Topolska, ul. Milewskiego, ul. Skotarczaka, ul. Za StrzelnicÈ,
ul. Pileckiego, ul. S, ul.isĂawa, ul. WystrzaĂowa, ul. Sikorskiego,
ul. Taczaka, ul. Strzelecka, ul. Unruga, ul. Szamarzewskiego
- z wyĂÈczeniem nr 16,18 ( rejon VIII ) - z wyĂÈczeniem nr 20
(rejon VIII)
Niesegregowane odpady Odpady zbierane w sposób
komunalne ( pojemniki ) selektywny odpady wtórne (worki)
28-07-2016
28-07-2016
11-08-2016
11-08-2016
25-08-2016
25-08-2016
08-09-2016
08-09-2016
22-09-2016
22-09-2016
06-10-2016
06-10-2016
20-10-2016
20-10-2016
04-11-2016
04-11-2016
18-11-2016
18-11-2016
01-12-2016
01-12-2016
15-12-2016
15-12-2016
29-12-2016
29-12-2016
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych „Wywalamy 27 sierpnia 2016 roku
graty z chaty!”
REJON V
ul. BiaĂkowskiego, ul. Spadochronowa, ul. Bohaterów, ul. Szlafroka, ul. CheĂmoĄskiego, ul. Spacerowa, ul. GnieĸnieĄska,
ul. Sucharskiego, ul. KsiÜĺycowa, ul. Szybowcowa, ul. Lotnicza, ul. TrÈmpczyĄskiego, ul. Partyzantów, ul. Westerplatte,
ul. Plaĺowa, ul. Wojska Polskiego, ul. Rolna, ul. Ĺwirki i Wigury,
ul. SĂoneczna - z wyĂÈczeniem nr 5/1,17 – rejon VI, ul. WÜgierska, ul. Horbaczewskiego, ul. Urbanowicza
Niesegregowane odpady Odpady zbierane w sposób
komunalne ( pojemniki ) selektywny odpady wtórne (worki)
29-07-2016
28-07-2016
12-08-2016
11-08-2016
26-08-2016
25-08-2016
09-09-2016
08-09-2016
23-09-2016
22-09-2016
07-10-2016
06-10-2016
21-10-2016
20-10-2016
05-11-2016
04-11-2016
19-11-2016
18-11-2016
02-12-2016
01-12-2016
16-12-2016
15-12-2016
30-12-2016
29-12-2016
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych „Wywalamy 3 wrzeęnia 2016 roku
graty z chaty!”
REJON VI
ul. DziaĂyĄskich, ul. RaczyĄskich, ul. Fromborska, ul. ToruĄska,
ul. Harcerska nr 10a, 12, ul. Zamojskich, ul. Kopernika, ul.
Ĺwirki i Wigury 5/1, 17, ul. LeszczyĄskich Osiedle Piastowskie
Niesegregowane odpady Odpady zbierane w sposób
komunalne ( pojemniki ) selektywny odpady wtórne (worki)
01-08-2016
28-07-2016
16-08-2016
11-08-2016
29-08-2016
25-08-2016
12-09-2016
08-09-2016
26-09-2016
22-09-2016
10-10-2016
06-10-2016
24-10-2016
20-10-2016
07-11-2016
04-11-2016
21-11-2016
18-11-2016
05-12-2016
01-12-2016
19-12-2016
15-12-2016
29-12-2016
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych „Wywalamy 3 wrzeęnia 2016 roku
graty z chaty!”
REJON VII
ul. 17-go Wrzeęnia, ul. 27-go Grudnia, ul. Brodowska, ul. DÈbrowskiego nr 1-11, ul. Garncarska, ul. Harcerska, ul. Zuchowa,
ul. Kolegiacka z wyĂÈczeniem nr 10a,12 (rejon VI), ul. KiliĄskiego
nr 2-8, ul. KsiÜdza Kegla, ul. Limanowskiego, ul. Krótka, ul. NiedziaĂkowskiego nr 4 Plac Armii PoznaĄ, ul. MaĂa Klasztorna Plac
Zamkowy 5, ul. PowstaĄców, Plac Koęcielny, ul. Sejmikowa,
ul. Skautowa, ul. Rexa, ul. Szarych Szeregów, ul. Szpitalna, Stary
Rynek, ul. ĘwiÜtego WawrzyĄca z wyĂÈczeniem nr 10 (rejon II),
ul. Ęw. Ducha, ul. WaĂowa, ul. Wiosny Ludów, ul. Tylna
Niesegregowane odpady Odpady zbierane w sposób
komunalne ( pojemniki ) selektywny odpady wtórne (worki)
02-08-2016
28-07-2016
17-08-2016
11-08-2016
stwach domowych nie bÜdÈce odpadami problemowymi,
wtórnymi i zielonymi (odbiór tylko i wyĂÈcznie z pojemników)
Do grupy odpadów zielonych naleĺÈ: ęciÜta trawa, lięcie,
kwiaty, drobne gaĂÈzki (bez ziemi) (odbiór w workach dostarczanych przez UK)
30-08-2016
13-09-2016
27-09-2016
11-10-2016
25-10-2016
08-11-2016
22-11-2016
06-12-2016
20-12-2016
25-08-2016
08-09-2016
22-09-2016
06-10-2016
20-10-2016
04-11-2016
18-11-2016
01-12-2016
15-12-2016
29-12-2016
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych „Wywalamy 10 wrzeęnia 2016 roku
graty z chaty!”
REJON VIII
ul. BaczyĄskiego, ul. PeĂczyĄskiego, ul. Cicha,l. Plantaĺa,
ul. Okulickiego, ul. Polna nr 4-10, ul. DziaĂkowa, ul. Pogodna,
ul.Grota Roweckiego, ul. Róĺana, ul. Górki nr 4, ul. Sadowa,
ul. KamiĄskiego, ul. Siedzikówny, ul. Palinkiewicza, ul. Szamarzewskiego nr 20, ul. Bora – Komorowskiego, ul. Unruga nr
16,18, ul. Kwiatowa, ul. Witosa, ul. Nekielska, ul. WrzesiĄska,
ul. Ogrodowa, ul. Zacisze
Niesegregowane odpady Odpady zbierane w sposób
komunalne ( pojemniki ) selektywny odpady wtórne (worki)
03-08-2016
28-07-2016
18-08-2016
11-08-2016
31-08-2016
25-08-2016
14-09-2016
08-09-2016
28-09-2016
22-09-2016
12-10-2016
06-10-2016
26-10-2016
20-10-2016
09-11-2016
04-11-2016
23-11-2016
18-11-2016
07-12-2016
01-12-2016
21-12-2016
15-12-2016
29-12-2016
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych „Wywalamy 10 wrzeęnia 2016 roku
graty z chaty!”
REJON IX
ul. Broniewskiego, ul. MikoĂaja Reja, ul. Fredry, ul. Mickiewicza, ul. GaĂczyĄskiego z wyĂÈczeniem nr 1 – (rejon I), ul. Kasprowicza, ul. Sienkiewicza - z wyĂÈczeniem nr 44,46 (rejon I)
z wyĂÈczeniem nr 29,32 – (rejon I), ul. Konopnickiej, ul. Tuwima,
ul. Kosynierów nr 12,22, ul. Ĺeromskiego
Niesegregowane odpady Odpady zbierane w sposób
komunalne ( pojemniki)
selektywny odpady wtórne (worki)
04-08-2016
27-07-2016
19-08-2016
10-08-2016
01-09-2016
24-08-2016
15-09-2016
07-09-2016
29-09-2016
21-09-2016
13-10-2016
05-10-2016
27-10-2016
19-10-2016
10-11-2016
03-11-2016
24-11-2016
17-11-2016
08-12-2016
30-11-2016
22-12-2016
14-12-2016
28-12-2016
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych „Wywalamy 17 wrzeęnia 2016 roku
graty z chaty!”
REJON X
ul. 3-go Maja, ul. Akacjowa, ul. Asnyka, ul. BerwiĄskiego,
ul. ChĂapowskiego, ul. DÈbrowskiego od nr 12, ul. Degi,
ul. Dworcowa, ul. Estkowskiego, ul. Krasickiego, ul. Kalinowa,
ul. Kórnicka nr 3, ul. Konwaliowa, ul. Liliowa, ul. Kruczkowskiego, ul. Kremera, ul. PewiĄskich, ul. Lipowa, ul. Libelta, ul. Reymonta, ul. 8NiedziaĂkowskiego z wyĂÈczeniem nr 4 (rejon VII),
ul. Marcinkowskiego, ul. Stawowa, ul. Rzemieęlnicza,
ul. Orzeszkowej, ul. Zaremby, ul. Struga, ul. Ratajczaka, ul. Jaęminowa, ul. Sczanieckiej, ul. BniĄskiego, ul. Wolniewicza
Niesegregowane odpady Odpady zbierane w sposób
komunalne ( pojemniki ) selektywny odpady wtórne (worki)
05-08-2016
27-07-2016
20-08-2016
10-08-2016
02-09-2016
24-08-2016
16-09-2016
07-09-2016
30-09-2016
21-09-2016
14-10-2016
05-10-2016
28-10-2016
19-10-2016
14-11-2016
03-11-2016
25-11-2016
17-11-2016
09-12-2016
30-11-2016
23-12-2016
14-12-2016
28-12-2016
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbieramy: stoĂy,
krzesĂa, fotele, szafki, tapczany, materace, zuĺyty kompletny sprzÜt RTV i AGD np. lodówki, monitory, telewizory,
drukarki, pralki. (wystawiamy przed posesjÜ w wyznaczony dzieĄ do godziny 7.00 w miejscu widocznym z dojazdem dla pojazdu ciÜĺarowego)
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych „Wywalamy 17 wrzeęnia 2016 roku
graty z chaty!”
REJON XI
Babin, Podgaj, Bieganowo, Romanowo, DÜbicz, Staniszewo,
DÜbiczek, Topola, Janowo, Urniszewo, Januszewo, Zdziechowice, JarosĂawiec, Zielniczki, MÈczniki, Zielniki, PĂawce, ZmysĂowo,, Brzeziak,
Niesegregowane odpady Odpady zbierane w sposób
komunalne ( pojemniki)
selektywny odpady wtórne (worki)
01-08-2016
05-08-2016
16-08-2016
20-08-2016
29-08-2016
02-09-2016
12-09-2016
16-09-2016
26-09-2016
30-09-2016
10-10-2016
14-10-2016
24-10-2016
28-10-2016
07-11-2016
14-11-2016
21-11-2016
25-11-2016
05-12-2016
09-12-2016
19-12-2016
23-12-2016
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych „Wywalamy 24 wrzeęnia 2016 roku
graty z chaty!”
REJON XII
Annopole, PÜtkowo, Brzeziny, SĂupia Wielka, Koszuty Strzeszki,
Koszuty Huby, TrzebisĂawki, Lorenka, Ĺabikowo
Niesegregowane odpady Odpady zbierane w sposób
komunalne ( pojemniki)
selektywny odpady wtórne (worki)
02-08-2016
08-08-2016
17-08-2016
22-08-2016
30-08-2016
05-09-2016
13-09-2016
19-09-2016
27-09-2016
03-10-2016
11-10-2016
17-10-2016
25-10-2016
31-10-2016
08-11-2016
15-11-2016
22-11-2016
28-11-2016
06-12-2016
12-12-2016
20-12-2016
27-12-2016
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych „Wywalamy 1 paĸdziernika 2016 roku
graty z chaty!”
REJON XIII
Brodowo, Nadziejewo, ChwaĂkowo, Nietrzanowo, Czarne, PiÈtkowo, Pierzchnica, Grójec, Pierzchno, Kijewo, Szlachcin, Huby
Marianowo, Brodowskie, WĂostowo
Niesegregowane odpady
komunalne ( pojemniki )
03-08-2016
18-08-2016
31-08-2016
14-09-2016
28-09-2016
12-10-2016
26-10-2016
09-11-2016
23-11-2016
07-12-2016
21-12-2016
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych „Wywalamy
graty z chaty!”
Odpady zbierane w sposób
selektywny odpady wtórne (worki)
09-08-2016
23-08-2016
06-09-2016
20-09-2016
04-10-2016
18-10-2016
02-11-2016
16-11-2016
29-11-2016
13-12-2016
27-12-2016
8 paĸdziernika 2016 roku
REJON XIV
Brzezie, Rumiejki, Chocicza, Ruszkowo, Chudzice, Starkówiec
PiÈtkowski, Henrykowo, Szlachcin, Olszewo, Tadeuszewo, OĂaczewo, Ulejno, PoĂaĺejewo, Winna Góra
Niesegregowane odpady Odpady zbierane w sposób
komunalne ( pojemniki ) selektywny odpady wtórne (worki)
04-08-2016
12-08-2016
19-08-2016
26-08-2016
01-09-2016
09-09-2016
15-09-2016
23-09-2016
29-09-2016
07-10-2016
13-10-2016
21-10-2016
27-10-2016
05-11-2016
10-11-2016
19-11-2016
24-11-2016
02-12-2016
08-12-2016
16-12-2016
22-12-2016
30-12-2016
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych „Wywalamy 15 paĸdziernika 2016 roku
graty z chaty!”
Odpady problemowe przyjmowane sÈ bezpĂatnie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy
KiliĄskiego 22 w Ęrodzie Wielkopolskiej od poniedziaĂku
do soboty w godzinach 6-20. MieszkaĄcy gminy Ęroda
Wielkopolska mogÈ przywoziÊ tutaj odpady wytworzone
w gospodarstwie domowym takie jak: odpady wielkoga-
barytowe, styropian, zuĺyte opony od pojazdów do 3,5
tony, odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane
leki, opakowania po farbach i lakierach, gruz, ziemia
Harmonogram dostÜpny jest na stronie internetowej:
www.uk-sroda.pl lub www.sroda.wlkp.pl lub telefonicznie
pod numerem 61 285-67-69
w powiecie
[email protected]
Nie będzie utrudnień
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowaïa, ĝe
wykonawca zakoñczyï prace zwiÈzane ze sprÚĝeniem kabli na moĂcie w Nowym MieĂcie w ciÈgu drogi krajowej nr 11.
Prace na moście powrócą z początkiem sierpnia.
Obecnie na obiekcie nie ma ĝadnych
utrudnieñ. Prace na moĂcie ruszÈ
wraz z poczÈtkiem sierpnia. Na czas
trwania ¥wiatowych Dni Mïodzieĝy na moĂcie w Nowym MieĂcie nie
bÚdÈ prowadzone prace. Powodem
wstrzymania robót jest koniecznoĂÊ
zapewnienia maksymalnej przepustowoĂci uĝytkownikom krajowej „11”.
Od 1 sierpnia przez okoïo 2 tygodnie
na moĂcie bÚdÈ ukïadane masy bitumiczne. Oznacza to, ĝe ruch na obiek-
cie bÚdzie odbywaï siÚ wahadïowo.
Wszelkie informacje, które dotyczÈ
sytuacji na drogach, zarzÈdzanych
przez GDDKiA udzielajÈ caïodobowo
dyĝurni Punktów Informacji Drogowej. Dla Wielkopolski wiadomoĂci
udziela Punkt Informacji Drogowej w
Poznaniu pod nr tel. 61 846 63 53 lub
pod ogólnopolskim nr tel. 19 111. W
przypadku wybierania numeru ogólnokrajowego, niekiedy trzeba go poprzedziÊ cyfrÈ „0”. „
MZH
Czy ktoś wolno buduje?
W rozmowie ze starostÈ poruszyliĂmy temat Ăcieĝek pieszo-rowerowych. PodkreĂlaï, ĝe powiat szuka rozwiÈzañ najlepszych jakoĂciowo. Jednak czÚĂÊ radnych krytykuje sposób budowania Ăcieĝek.
W rozmowie z nami starosta, mówiï,
ĝe krytyka prac i uwagi wzglÚdem
dziaïañ ZGK ze strony radnych sÈ
zjawiskiem przykrym.
Starosta podkreĂlaï, ĝe prace budowlane majÈ wymaganÈ technologiÚ i jeĂli wykona siÚ je poĂpiesznie,
to moĝe siÚ to negatywnie odbiÊ na
jakoĂci wykonania inwestycji. Znaczenie majÈ teĝ warunki przeprowadzania prac. Za przykïad niech
posïuĝy Ăcieĝka pieszo-rowerowa z
Jarosïawca do ¥rody, która powstaje
przy drzewach i wymaga uwagi oraz
wywiezienia znacznej iloĂci humusu.
Starosta odpowiadajÈc na krytykÚ
tempa prac wprost daï do zrozumienia, ĝe malkontenci powinni sami
wziÈÊ siÚ do pracy przy Ăcieĝkach, a
nie zajmowaÊ siÚ krytykÈ.
Starosta przypomniaï, ĝe w czasie
gdy Stowarzyszenie Ziemia ¥redzka byïo odpowiedzialne za inwestycje, radni milczeli, choÊ niektóre z
terminów inwestycji siÚ przedïuĝaïy. Wspomniaï równieĝ o okresie,
kiedy powstawaïa Ăcieĝka wzdïuĝ
ul. Poselskiej. Wtedy termin prac
przeciÈgnÈï siÚ na tyle, ĝe w lecie
nie moĝna byïo siÚ na niej poruszaÊ,
mimo to nikt z radnych nie narzekaï.
Starosta ¥redzki Marcin Bednarz
prostym przykïadem zamknÈï usta
krytykom. PodkreĂliï, ĝe przez cztery lata rzÈdów byïego starosty Piotra Piekarskiego i jego kolegów nie
wybudowano tyle Ăcieĝek pieszo-rowerowych, co obecna wïadza w póï
roku. „
RDR
Ronda zamiast ęwiateĂ
W odpowiedzi na nasz artykuï „Bezpieczna droga do szkoïy” Starosta ¥redzki Marcin Bednarz zapowiada dziaïania majÈce poprawiÊ bezpieczeñstwo pieszych w okolicy SP nr 2.
W ciÈgu ulicy Brodowskiej, przy
zbiegu z ulicami Niedziaïkowskiego i ¿wirki i Wigury, powstanÈ dwa
ronda dla poprawy bezpieczeñstwa
pieszych, zwïaszcza dzieci. – Moĝna
wymyĂlaÊ i zastosowaÊ róĝne rozwiÈzania. Jakie by one nie byïy, zawsze
bÚdÈ róĝnie oceniane i komentowane. To, co jedni uznajÈ za dobre – inni
skrytykujÈ... – komentuje starosta i
dodaje, ĝe rondo to rozwiÈzanie optymalne. Planowane zmiany uwzglÚdniajÈ potrzeby wszystkich uĝytkowników dróg, takĝe kierowców. Ruch
musi byÊ pïynny. Starostwo zdaje
sobie sprawÚ z problemu oraz z tego,
ĝe bezpieczeñstwo na drogach, to
nie tylko wprowadzane zabezpiecze- To już pewne. Koło „Dwójki” powstaną dwa ronda.
nia, ale odpowiedzialne zachowania
wszystkich uczestników ruchu dro- iĝ optymalnym rozwiÈzaniem bÚdzie datkowe znaki informacyjne przy
gowego. Starosta Marcin Bednarz z utworzenie dwóch rond. Jedno po- rondach zwiÚkszÈ bezpieczeñstwo
uznaniem i zrozumieniem podchodzi wstanie u zbiegu ulic Niedziaïkow- przechodzÈcych, a szczególnie dziedo inicjatywy rodziców, którzy chcÈ, skiego i Brodowskiej (koniec ul. ci. Podobne rozwiÈzania juĝ funkcjoaby ich dzieci idÈc do szkoïy, mogïy DÈbrowskiego), drugie rondo przy nujÈ na terenie naszego miasta. – W
bezpiecznie przechodziÊ przez uli- zbiegu ulicy ¿wirki i Wigury z uli- naszych opracowaniach dotyczÈcych
cÚ. – Emocje nie sÈ jednak dobrym cÈ BrodowskÈ. Zastosowanie tego analiz ruchu drogowego, w ostatnim
doradcÈ. Zmiana organizacji ruchu rozwiÈzania zapewni bezpieczeñ- roku nie odnotowaliĂmy w ¥rodzie
drogowego w okolicy Szkoïy Pod- stwo pieszym. Ze wzglÚdu na swojÈ wypadków z udziaïem pieszych na
stawowej nr 2, wymaga wywaĝonej budowÚ rondo wymusza redukcjÚ przejĂciu przy rondach – mówi podi odpowiedzialnej decyzji. W obrÚbie prÚdkoĂci na kierowcach, co popra- komisarz Marcin Puzicki, Naczelnik
szkoïy ruch pojazdów odbywa siÚ wia widocznoĂÊ pieszego w pobliĝu Wydziaïu Ruchu Drogowego Kowielokierunkowo na stosunkowo przejĂcia i daje szansÚ na ustÈpienie mendy Policji w ¥rodzie, i dodaje –
krótkich odcinkach. W tej okolicy mu pierwszeñstwa. Ponadto przej- Policja bÚdzie zawsze popieraÊ kaĝdÈ
pïynnoĂÊ ruchu musi byÊ zachowa- Ăcia dla pieszych przy wspomnianych ideÚ niosÈcÈ za sobÈ poprawÚ bezpiena przy jednoczesnym zapewnieniu rondach zaopatrzone bÚdÈ w tzw. czeñstwa na drodze. Czy to bÚdzie
maksimum bezpieczeñstwa pieszym, azyle dla pieszych. Lokalizacja takich dodatkowe oĂwietlenie, przejĂcie dla
szczególnie dzieciom. Zastosowanie wysp powoduje rozdzielenie drogi pieszych, sygnalizacja Ăwietlna czy
sygnalizacji Ăwietlnej przy przejĂciu pieszego przekraczajÈcego jezdniÚ na skrzyĝowanie o ruchu okrÚĝnym.
przez te ulice nie doĂÊ, ĝe nie zwiÚk- dwie czÚĂci. Takie rozwiÈzanie bar- Warto podkreĂliÊ, ĝe rondo w natuszy bezpieczeñstwa, to spowoduje dzo skutecznie zwiÚksza bezpieczeñ- ralny sposób wymusza na kierujÈchaos w ruchu pojazdów i dodatkowe stwo pieszego. Nie bez znaczenia jest cych zmniejszenie prÚdkoĂci jazdy,
zagroĝenie ewentualnymi kolizja- teĝ fakt, iĝ za pomocÈ takich azylów co bezpoĂrednio przekïada siÚ na
mi – informuje. Wïadze powiatu, po skutecznie moĝna wyeliminowaÊ poprawÚ bezpieczeñstwa niechronioanalizie obecnej sytuacji i rozwaĝeniu przypadki wyprzedzania pojazdów w nych uczestników ruchu drogowego.
Andrzej Gogulski, opr. GOF
róĝnych wariantów, podjÚïy decyzjÚ, obrÚbie przejĂcia dla pieszych. Do- „
Z REDAKCYJNEJ POCZTY
Dla kogo ęcieĺki pieszo-rowerowe?
do sytuacji, w których rowerzysta
korzystajÈcy ze Ăcieĝki rowerowej
nie ma moĝliwoĂci swobodnego
przejazdu. Musi wybieraÊ pomiÚdzy uszkodzeniem zaparkowanego
samochodu, a wjechaniem w grupÚ
poprawnie idÈcych przechodniów.
MyĂlÚ, ĝe nie taki byï zamysï wybudowania kilometrów Ăcieĝek rowerowych.
Czytelniczka
[dane do wiadomoĂci redakcji]
[tytuï od redakcji]
Pływalnia zaprasza od 1 sierpnia
Koñczy siÚ przerwa technologiczna
na Pïywalni Miejskiej. Po spuszczeniu wody z wszystkich zbiorników
(basen duĝy, brodzik i jacuzzi) ich
niecki zostaïy dokïadnie umyte. Na
dnie basenu sportowego wymalowano tory. Obecnie koñczone sÈ prace
konserwacyjne i ostatnie remonty
w maszynowni. Natomiast niektóre
pomieszczenia i korytarze sÈ malowane. Wszystko po to, aby od 1
sierpnia Pïywalnia byïa gotowa na
przyjÚcie spragnionych kÈpieli. Serdecznie zapraszamy! „
ZS
9
Rowerzyści skarżą się na auta parkujące na ścieżce rowerowej
przy na ulicy Dąbrowskiego.
Chciaïabym zwróciÊ uwagÚ na
myĂlÚ doĂÊ powaĝny problem w
naszym mieĂcie – nagminne traktowanie Ăcieĝek rowerowych (bu-
dowanych przecieĝ dla zwiÚkszenia
bezpieczeñstwa rowerzystów) jako
darmowych parkingów. Na ulicy
DÈbrowskiego codziennie dochodzi
Poruszona w lięcie sprawa zostaĂa
przekazana do WydziaĂu Ruchu Drogowego w celu ustalenia czy doszĂo
do popeĂnienia wykroczenia. TaryŶkator zgodnie z UstawÈ Prawo o Ruchu
Drogowym – art. 49 ust. 1 pkt 1 przewiduje za tego typu wykroczenie 100
zĂotych i 1 punkt karny.
10
Krzykosy
nr 29 (320) 27 lipca 2016
Ponad milion zĂotych
Tyle ma otrzymaÊ Gmina Krzykosy w ramach doğnansowania do dróg z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
Wojewódzki, na którego stronie znajduje siÚ lista rankingowa. Poza tym
Gmina Krzykosy dostaïa doğnansowanie na przebudowÚ tej samej drogi z „Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020”. Tu naborem i rozpatrywaniem wniosków
zajmowaï siÚ UrzÈd Marszaïkowski
w Poznaniu, na którego stronie dostÚpna jest lista pozytywnie zaakceptowanych wniosków. – W zwiÈzku z
tym, ĝe nie moĝna korzystaÊ z dwóch
doğnansowañ jednoczeĂnie Gmina
Krzykosy wybraïa wiÚksze doğnanPrzymiarki do budowy nowej drogi zakończone. Fot. Marcin Mankowski
sowanie z UrzÚdu Marszaïkowskiego
W ramach dziaïañ „Program rozwoju nie na przebudowÚ drogi gminnej nr – informuje Marcin Mañkowski – ingminnej i powiatowej infrastruktury 550130P SulÚcinek – Solec. Naborem spektor ds. gospodarki przestrzendrogowej na lata 2016-2019” Gmina wniosków oraz ich rozpatrywaniem nej i drogownictwa z UrzÚdu Gminy
Krzykosy otrzymaïa doğnansowa- zajmowaï siÚ Wielkopolski UrzÈd Krzykosy. „
AB
Odnowiona biblioteka
Juĝ wkrótce ruszy przebudowa Filii Bibliotecznej w PiÚczkowie. Budynek tamtejszej biblioteki zostanie
wyremontowany i wyposaĝony w uïatwienia dla osób niepeïnosprawnych.
Filia zostanie wyremontowana z cjÚ gazowÈ z montaĝem kotïa o mocy tys. zïotych. Dodatkowo ğrmy zamieuwzglÚdnieniem potrzeb osób niepeï- 24 kW oraz przeprowadziÊ instalacjÚ rzajÈce podjÈÊ siÚ remontu biblioteki
nosprawnych. W zakres wymaganych elektrycznÈ z zamontowaniem opraw. musiaïy wykazaÊ, ĝe w ciÈgu ostatnich
robót wchodzi przygotowanie pro- W budynku biblioteki poïoĝona zo- piÚciu lat swojej dziaïalnoĂci wykonajektowanych wyburzeñ i murowañ, stanie instalacja wodno-kanalizacyjna ïy co najmniej dwie przebudowy lub
wykopów pod ïawy i stopy fundamen- wraz z osprzÚtem. Wykonana bÚdzie
rozbudowy budynków uĝytecznoĂci
towe, które realizator bÚdzie musiaï równieĝ instalacja CO. Ponadto wypublicznej. Kaĝda z tych inwestycji
póěniej wykonaÊ wraz z izolacjÈ fun- konawca zamontuje děwig osobowy z
musiaïa
mieÊ wartoĂÊ min. 300 tys.
damentów. Konieczne bÚdzie takĝe napÚdem elektrycznym przeznaczony
zïotych.
Dodatkowo
kaĝdy z przedsiÚwymurowanie Ăcian, wykonanie kon- dla niepeïnosprawnych czytelników.
strukcji stropu oraz montaĝ stolarki Kaĝdy z przedsiÚbiorców przystÚpujÈ- biorców musi zatrudniaÊ przynajmniej
drzwiowej i okiennej. Dodatkowo na- cy do przetargu zobowiÈzany zostaï do jednÈ osobÚ o uprawnieniach budowleĝy przygotowaÊ wewnÚtrznÈ instala- wniesienia wadium w wysokoĂci 10 lanych. „
RDR
PiÜczkowo na YouTube
Od czerwca PiÚczkowo moĝna podziwiaÊ w internecie.
Dokïadnie 26 czerwca miïoĂnicy wej czy pamiÈtkowa tablica dla EuPiÚczkowa postanowiïa rozsïawiÊ genii Stasiak umieszczona na bramie
swojÈ wieĂ na caïy Ăwiat, umieszcza- przed kaplicÈ. Nie brakuje jednak
jÈc w internecie ğlm o tej miejscowo- takĝe codziennych widoków. Film
Ăci. Zatem juĝ od blisko miesiÈca na otwiera ujÚcie spokojnego centrum
portalu YouTube moĝna oglÈdaÊ tÚ PiÚczkowa. NastÚpnie wÚdrujemy,
niespeïna trzyminutowÈ produkcjÚ. przechodzÈc obok Domu Straĝaka aĝ
PojawiajÈ siÚ w niej miejsca pamiÚci, do remizy OSP. CaïoĂci towarzyszy
takie jak pomnik oğar wojny Ăwiato- prosta muzyka, która jednak nie nu-
dzi. Duĝo czasu poĂwiÚcono urokliwym okolicom miejscowoĂci. Nie zabrakïo zatem pól ĝóïtego rzepaku, ïÈk
peïnych wysokich traw oraz stawu
otoczonego murem trzciny. Kaĝdemu dla kogo opis, to jednak za maïo,
radzÚ odnaleěÊ ğlmik na YouTube.
Wystarczy wpisaÊ: PiÚczkowo gm.
Krzykosy. „
RDR
Festynu w Murzynowie nie byĂo
Zapowiadany przez nas festyn na boisku wiejskim w Murzynowie LeĂnym
nie odbyï siÚ z powodu opadów deszczu. Taka jest oğcjalna informacja od
organizatorów tego przedsiÚwziÚcia.
W ostatnim wydaniu Gïosu Powiatu
¥redzkiego omyïkowo zostaï zamieszczony szkic artykuïu, który zostaï juĝ
znacznie wczeĂniej przygotowany i
przez przypadek trağï do skïadu. Za
pomyïkÚ serdecznie przepraszamy
Organizatorów i Czytelników. „ AB
Doĺynki w MiÈskowie
Jak informuje Gminny OĂrodek
Kultury w Krzykosach, tegoroczne
doĝynki gminne odbÚdÈ siÚ w sobotÚ 27 sierpnia. CaïoĂÊ obchodów
ĂwiÚta plonów bÚdzie miaïa miejsce
w MiÈskowie. Przy remizie lokalnej
Ochotniczej Straĝy Poĝarnej o godzinie 16:00 rozpocznie siÚ dziÚkczynna
Msza ĂwiÚta. W dalszej czÚĂci obrzÚdowo-artystycznej wybrzmi koncert
zespoïu folklorystycznego „Nadwarcianie”. Po nim miejsce na scenie zajmie grupa „Maraquja”, która
wprowadzi wszystkich zebranych w
nastrój tanecznej zabawy. „
RDR
KONDOLENCJE
NEKROLOGI
25 i 50 zĂ
OGŁOSZENIE
Dominowo
[email protected]
11
Spotkanie z sołtysami MiÜdzynarodowe spotkanie w Gieczu
W ubiegïy poniedziaïek w GOK w Dominowie odbyïo siÚ spotkanie z
soïtysami. Jakie kwestie byïy poruszane?
W poniedziaïek 18 lipca w Gminnym OĂrodku Kultury w Dominowie odbyïo siÚ spotkanie z soïtysami. Na zaproszenie odpowiedzieli
kierownik Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w ¥rodzie
Maïgorzata WiĂniewska-Zabïocka,
a z OĂrodka Doradztwa Rolniczego – Hanna FrÈckowiak. W czasie
spotkania poruszano tematy suszy,
gradobicia oraz wymarzniÚcia i
podtopieñ plonów. Gminny ZarzÈd
Organizacji Kóïek Rolniczych wystÈpiï do Ministerstwa Rolnictwa
¥wiatowe Dni Mïodzieĝy to nie tylko spotkania modlitewne w Krakowie. Co robili zagraniczni goĂcie w
siedzibie rodowej pierwszych Piastów? Czy wyjazd do Grodziszczka im siÚ podobaï?
o przyznanie odznaczeñ dla kobiet z gospodarstw rolnych, które
pracowaïy na roli i wychowaïy co
najmniej piÚcioro dzieci. Pracowite mamy zostanÈ uhonorowane
za swój trud podczas Doĝynek w
Gminie Dominowo, których temat
równieĝ poruszono podczas rozmowy. Dyrektor GOK Gabriela Gramza przedstawiïa plan tegorocznych
obchodów ¥wiÚta Plonów. Plan
imprezy oraz szczegóïy wyboru jej
starostów opisujemy w osobnych
artykuïach. „
MZH
Do Giecza zawitali pielgrzymi z Ukrainy, Argentyny, Brazylii i USA.
Szukają domu
W sobotÚ 16 lipca zostaïy zabrane z drogi dwa Ăliczne kundelki, które juĝ od dwóch tygodni bïÈkaïy siÚ miÚdzy Nowojewem a Guïtowami. Jak twierdzi jeden z mieszkañców gminy Dominowo, psy zostaïy
wyrzucone z samochodu, najprawdopodobniej przez wïaĂcicieli. Miaïo to miejsce w pobliĝu zakrÚtu miÚdzy Biskupicami a Nowojewem.
Niestety, 57-letni mÚĝczyzna nie
zapamiÚtaï numeru rejestracyjnego
pojazdu. Jedna z pracownic Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu zabraïa psy na Grodziszczko. Muzeum
nie mogïo ich tam jednak zostawiÊ,
wiÚc kierownik Teresa Krzysztoğak
zawiadomiïa o sprawie wójta Gminy
Dominowo Krzysztofa Pautera. Ten
zdecydowaï o przekazaniu psów do
Schroniska w ¥rodzie Wlkp. ZwierzÚta sÈ czujne i bardzo mocno ze
sobÈ zwiÈzane. SzukajÈ wspólnego,
kochajÈcego ich wïaĂciciela. Czy ktoĂ
siÚ nimi zaopiekuje? Wójt Krzysztof Pauter komentuje, ĝe okoïo 90
procent psów, jakie Gmina Dominowo przekazuje do schroniska, to
zwierzÚta, które nie byïy wïasnoĂciÈ
mieszkañców. „
Opr. MZH
DziÚkujemy Funkcjonariuszom KPP
w ¥rodzie Wlkp.
oraz
Przyjacioïom i SÈsiadom
za okazanÈ pomoc i zaangaĝowanie
w poszukiwaniu naszego syna
Ăp. Krzysia
oraz
za udziaï w Ceremonii Pogrzebowej.
Rodzice wraz z RodzinÈ
Z racji Dni w Diecezji, które sÈ preludium do wydarzeñ centralnych ¥wiatowych Dni Mïodzieĝy do ¥rody przyjechali mïodzi pÈtnicy, którzy chcieli
poznaÊ tradycje, kulturÚ i historiÚ Polski. WychodzÈc im naprzeciw ks. Marcin Nowak – wikariusz paraği pw.
NajĂwiÚtszego Serca Jezusa w ¥rodzie
wraz z wolontariuszami zorganizowaï
wyjazd do Giecza. JednÈ z atrakcji w
Gieczu byïa moĝliwoĂÊ zobaczenia
inscenizacji chrztu Mieszka I w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej „Sïowiañski Mit” w ramach „¥wiatowe
Dni Mïodzieĝy w grodzie Polski wczesnoĂredniowiecznej”. OkazjÚ obejrzenia tego przedstawienia miaïa grupa
czterdziestu dwóch goĂci z Ukrainy
oraz czteroosobowe ekipy z Argentyny i Brazylii, pielgrzym z USA a takĝe
nasi wolontariusze oraz wszyscy inni
goĂcie. Pierwsze spotkanie w Gieczu
odbyïo siÚ w miniony wtorek z pielgrzymami z Madagaskaru. Natomiast
w czwartek goĂcie z Ukrainy, Brazylii,
Argentyny oraz nasi wolontariusze
wziÚli udziaï w zdecydowanie bardziej
zaawansowanym pokazie rekonstrukcyjnym, jak to wszystko mogïo wyglÈdaÊ 1050 lat temu. Pierwsza czÚĂÊ byïa
poĂwiÚcona czasom i zachowaniom ludzi z okresu przedchrzeĂcijañskiego.
Druga byïa poĂwiÚcona wpïywowi Dobrawy na zachowanie Mieszka I, a w
trzeciej, ğnalnej czÚĂci, Mieszko I zostaï ochrzczony. Po rekonstrukcji minionych wydarzeñ, zagraniczni goĂcie
mieli okazjÚ pozwiedzaÊ teren muzeum, zrobiÊ sobie zdjÚcia z pewnymi
eksponatami oraz wykonaÊ fotograğÚ
grupowÈ. Po tych wielu atrakcjach,
przyszedï czas na coĂ dla ducha, czyli
sprawowanie uroczystej Eucharystii,
która zostaïa odprawiona na Palatium.
Jest to teren, na którym, wedïug najnowszych badañ, w drugiej poïowie
X wieku zaczÚto budowaÊ palatium
ksiÈĝÚce wraz z przylegïÈ kaplicÈ w
formie rotundy. Jednak z nieznanych
przyczyn budowÚ przerwano na etapie
fundamentów. „
AB
Z muzykÈ i historiÈ
DoĂÊ nietypowo bÚdÈ wyglÈdaÊ tegoroczne Doĝynki w Gminie Dominowo. PoïÈczona zostanie historia z
dobrÈ zabawÈ. Co zapewniÈ nam organizatorzy?
W niedzielÚ 21 sierpnia odbÚdÈ siÚ
Doĝynki Gminne w Dominowie. Jak
co roku, rozpocznÈ siÚ one uroczystÈ MszÈ ĂwiÚtÈ o godzinie 14:00.
Sïawomir „Radbor” Uta, który
wczeĂniej wraz z grupÈ „Sïowiañski
mit o stworzeniu Ăwiata” odegraï
w Gieczu inscenizacjÚ historycznÈ,
przeprowadzi tym razem starosïowiañski obrzÚd ĝniwny. BÚdzie to
próba rekonstrukcji praktyk obrzÚdowych zwiÈzanych z magiÈ rolniczÈ, która byïa praktykowana na
zakoñczenie ĝniw w przedchrzeĂci-
jañskiej kulturze Sïowian Zachodnich. DziÚki ěródïom pisanym, takim jak kronika Saksona Gramatyka
„O czynach Duñczyków”, opisujÈca
¥wiÚto Plonów w Arkonie na wyspie Rugia oraz za sprawÈ motywów
zachowanych w lokalnym folklorze, pokazane zostanie poïÈczenie
praktyk obrzÚdowych z tego cyklu
rocznego. BÚdzie moĝna zobaczyÊ
korowód nowoĝeñców, ostatni snop
z pola, koïacz, wróĝbÚ na przyszïoroczny plon oraz oğarowanie. CaïoĂÊ oprawiona zostanie ludowymi
Nie wygrali
Krajowe Stowarzyszenie Soïtysów z siedzibÈ w Koninie ogïosiïo
konkurs „Fundusz soïecki – najlepsza inicjatywa”. Zgïoszono do niego jedenaĂcie inicjatyw, w tym jednÈ z soïectwa Zberki. Jak na tle
innych wypadï projekt zberkowski?
Soïectwo Zberki uczestniczyïo w kon- konferencji „Wiejska Polska”, której
kursie „Fundusz soïecki – najlepsza goĂciem byï miÚdzy innymi Krzysztof
inicjatywa” z przedsiÚwziÚciem „Re- Grabowski, marszaïek województwa
mont pompy rÚcznej” realizowanym ze wielkopolskiego. Pierwsze miejsce
Ărodków funduszu soïeckiego w 2011 przyznano soïectwu Stanisïawa z gminy
roku. Zgïoszono równieĝ kandydata do KawÚczyn. Drugie miejsce zajÚïo sotytuïu najaktywniejszego mieszkañca ïectwo Piaski-Zalesie, (gmina Miejska
pracujÈcego spoïecznie na rzecz soïec- Górka), a trzecie – soïectwo Marianka
Siemieñska (gmina ’Úka Opatowska).
twa Zberki.
WrÚczenie nagród odbyïo siÚ w nie- Zberki nie zdobyïy niestety ĝadnej nadzielÚ 3 lipca w Licheniu, w trakcie grody ani wyróĝnienia. „ Opr. MZH
pieĂniami ĝniwnymi, zaprezentowanymi z wykorzystanie jednej z archaicznych technik wokalnych, czyli
Ăpiewem biaïym tzw. Ăpiewokrzykiem. Wszystko bÚdzie osadzone w
realiach przeïomu IX i X wieku.
Oprócz tego na dzieci czeka program animacyjny przygotowany
przez AgencjÚ MocArt. Od strony
muzycznej udanÈ zabawÚ zapewniÈ
zespoïy „Next”, „Fanatic” oraz „Sekret”. Nie zabraknie teĝ tradycyjnej
loterii z atrakcyjnymi nagrodami. „
MZH
Kandydat na
podinspektora
Wójt Gminy Dominowo ogïosiï otwarty
konkurs na stanowisko podinspektora
ds. podatków i opïat. Od kandydatów
wymagana byïa peïnia zdolnoĂci prawnych, niekaralnoĂÊ, znajomoĂÊ prawa
z zakresu dziaïania samorzÈdu terytorialnego i ğnansów publicznych. Przyszïy podinspektor powinien posiadaÊ
wyksztaïcenie wyĝsze oraz roczne doĂwiadczenie zawodowe. Te wymagania
zdoïaï speïniÊ tylko jeden kandydat.
Jego ofertÚ Wójt Gminy Dominowo rozpatrzy jeszcze w tym tygodniu. „ RDR
12
Zaniemyśl
nr 29 (320) 27 lipca 2016
Powalczą na jeziorze
Bitwa morska w ramach tegorocznych Bitew Morskich na jeziorze Raczyñskim w ZaniemyĂlu zostanie odegrana przez ĝeglarzy z
Uczniowskiego Klubu ¿eglarskiego „¥roda”. Przedstawiamy jej scenariusz.
Przedstawienie rozpocznie siÚ,
gdy zza wyspy Edwarda nadpïynie
„Czarna Magia” ze skradzionym
herbem ZaniemyĂla. W poĂcig za niÈ
wyruszÈ mïodzi ĝeglarze na swoich
Optymistach, chcÈcy odzyskaÊ skradziony skarb. BÚdÈ padaïy strzaïy
i poleje siÚ woda – zapewniajÈ z
uĂmiechem organizatorzy imprezy.
Bitwa rozpocznie siÚ na caïego, gdy
ĝeglarze podpïynÈ do „Czarnej Magii”. Wtedy widzowie zobaczÈ wy-
wracajÈce siÚ ïódki i pierwsze oğary
wĂród zaïogi statków. Ostatecznie
walkÚ ma wygraÊ ostatni z ocalaïych, który wejdzie na „CzarnÈ MagiÚ” i ĂciÈgnie herb ZaniemyĂla. Czy
tak jednak bÚdzie? Przekonacie siÚ
30 lipca. Szerzej o Bitwach napiszemy juĝ za tydzieñ, a na razie przed
najwaĝniejszym wydarzeniem w ZaniemyĂlu jeszcze jeden weekend w
ramach letnich zabaw. O nim piszemy w osobnym artykule. „
MM
Podręczniki w Pigłowicach
Szkoïa Podstawowa i Gimnazjum w
Pigïowicach informujÈ, ĝe podrÚczniki
na rok szkolny 2016/2017 sÈ zamawiane przez szkoïÚ w ramach dotacji
celowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Program wdraĝany jest jednak
stopniowo, dlatego klasy VI SP i III
Gimnazjum nie sÈ nim objÚte. Szkoïa
przypomina swoim uczniom o koniecznoĂci indywidualnego zaopatrzenia
siÚ w nowe podrÚczniki. Spis ksiÈĝek
znajduje siÚ w wykazie przekazanym
uczniom przed zakoñczeniem roku
szkolnego 2015/2016. „
RDR
Oddaj krew
Po wielkiej akcji przy Intermarche
nadszedï czas na kolejne. Podczas imprezowej soboty 30 lipca, w ramach
której odbÚdÈ siÚ m.in. XXXVIII Bitwy
Morskie, równieĝ nadarzy siÚ okazja,
by podzieliÊ siÚ swojÈ krwiÈ z potrzebujÈcymi. Ambulans Komar bÚdzie
czekaï na krwiodawców przy Straĝy
Poĝarnej w ZaniemyĂlu w godzinach
9:30-14:30. Przedtem jednak, w ĂrodÚ
27 lipca, Komar tradycyjnie zawita do
¥rody, gdzie w godzinach 8:30-13:30
na szpitalnym parkingu oczekiwaï bÚdzie na dawców krwi. „
GOF
Kierownik hali sportowej
Kiedy pierwszy konkurs na kierownika hali sportowej w ZaniemyĂlu
zostaï nierozstrzygniÚty, wójt ogïosiï
kolejny, w którym obniĝono wymagania. Zamiast wyksztaïcenia wyĝszego
wystarczyïo Ărednie, a staĝ pracy
zmieniono z 5 na 3 lata. W terminie
zgïosiïo siÚ 6 kandydatów: P. Mydlarz
i D. Ignaszak z ZaniemyĂla, H. Wlaělak i G. Jankowiak ze ¥rody, K. Ratuszna z Bïaĝejewa oraz D. Drukarski
ze Zwoli. W kolejnym wydaniu gazety
poinformujemy, kto zostaï wybrany na
kierownika. „
RDR
REKLAMA
Podsumowali
W piÈtek 8 lipca zaniemyska Biblioteka ogïosiïa wyniki konkursu dla
dorosïych „Czy jesteĂmy oczytani?”. Laureatami 42. edycji zostali:
I miejsce – Mirosïawa Stanisïawska,
II miejsce – Janina Kaszub, III miejsce – Maïgorzata Tañska. „ RDR
Malgasze w Zaniemyęlu
Pielgrzymi z Madagaskaru, którzy niedawno bawili w ¥rodzie, teraz odwiedzili ZaniemyĂl i okolice.
Niepokalanego Serca NMP uczestniczyli oni we Mszy Ăw., a po godz.
16:00 udali siÚ do zaniemyskiego amğteatru, gdzie odbyï siÚ koncert, którego inicjatorem byï ks. J. LeĂniewski. Na scenie wystÈpiïy nie tylko
osoby zaproszone z Puszczykowa i
Mosiny, ale równieĝ sami Malgasze.
Przedostatni dzieñ pobytu w ZaniemyĂlu goĂcie spÚdzili na poznawaniu
wsi oraz jej historii. Pomogli im w
tym wolontariusze ¥DM i zaniemyAfrykańskie słońce na zaniemyskiej ziemi.
ska mïodzieĝ, która przygotowaïa
W ĂrodÚ okoïo godziny 15:00 do Mszy Ăw. i Nowennie do Matki Boĝej dla nich gry miejskie. Pielgrzymi
ZaniemyĂla przyjechaïa grupa piel- NieustajÈcej Pomocy. W czwartek zostali podzieleni na grupy i wysïani
grzymów z Madagaskaru. Ich opie- doïÈczyli do nich pielgrzymi rozloko- w teren, gdzie rozwiÈzywali zagadki i
kunem zostaï ks. Jacek LeĂniewski, wani w Kórniku, Bninie i Borówcu. poznawali tajemnice ZaniemyĂla. Naproboszcz paraği Niepokalanego Tego dnia grupa 26 goĂci nie tylko stÚpnie udali siÚ do Bnina i Kórnika.
Serca NMP. ¿yczliwe rodziny przy- zwiedzaïa ZaniemyĂl, ale teĝ ĂwiÚto- W sobotÚ Malgasze wyruszyli do PojÚïy goĂci z dalekich stron do swo- waïa parağalno-dekanalne ¥wiatowe znania, który byï ich ostatnim przyich domów. NastÚpnie o godz. 18:30 Dni Mïodzieĝy z wolontariuszami stankiem przed wyprawÈ na ¥DM w
RDR
wszyscy wziÚli udziaï w wieczornej i mieszkañcami gminy. W koĂciele Krakowie. „
Bitwy wodÈ i muzykÈ
Juĝ w najbliĝszÈ sobotÚ w ZaniemyĂlu odbÚdÈ siÚ Bitwy Morskie. Tegoroczna impreza bÚdzie 38. edycjÈ
wydarzenia. Start juĝ o 15:00.
Edward hrabia Raczyñski, mieszkajÈcy na wyspie zwanej dziĂ WyspÈ
Edwarda, urzÈdziï pierwsze Bitwy
Morskie w 1819 roku. Na wydarzenie
nazwane „bitwami wodÈ i na wodzie”
hrabia zbudowaï ĠotÚ statków, które
walczyïy ze sobÈ przy pomocy armatek wodnych.
Tegoroczna impreza rozpocznie siÚ
o godz. 15:00 od starcia morskiego o
herb Gminy ZaniemyĂl. Jednak zanim
do tego dojdzie po godzinie piÈtej rano
ruszajÈ zawody wÚdkarskie o Puchar
Wójta Gminy ZaniemyĂl. Po wiÚcej informacji zapraszamy do osobnego artykuïu w tym numerze. Od 9:30 na placu
OSP trwaÊ bÚdzie zbiórka krwi. ZachÚcamy do odwiedzenia ambulansu,
poniewaĝ szpitale alarmujÈ, ĝe brakuje
im krwi. Od 15:00 najmïodsi bÚdÈ mogli korzystaÊ z placu zabaw i braÊ udziaï
w konkursach. O tej godzinie rozpocznÈ siÚ równieĝ 20-minutowe bitwy na
jeziorze. W miÚdzyczasie, w Amğteatrze wystÈpiÈ wokalistki ze Studia
Piosenki PiÚciolinia, które dziaïa przy
zaniemyskim GOKiR. Nie zabraknie
takĝe punktów gastronomicznych, zabawkarskich i zamków dmuchanych.
Pojawi siÚ równieĝ stoisko ¥redzkiego
Szpitala , gdzie bÚdzie moĝna wykonaÊ
róĝnorodne badania ogólne.
Pierwsi koncert na scenie amğteatru
dadzÈ The Nutcrackers. Grupa dziaïa
przy GOKiR, a ostatnio moĝna byïo
usïyszeÊ ich podczas Dni Powiatu
¥redzkiego. Po 17:00 KS Tiger ZaniemyĂl przeprowadzi pokaz karate.
Po krótkiej przerwie muzyka wróci
do amğteatru dziÚki grupie discopolo
Exelent. Po polskim klimacie przyjdzie
pora na klimaty wïoskie. Zebranych
wprowadzÈ w nie Halina Benedyk i
Marco Bocchino. Tuĝ po nich scenÚ
zaszczyci Królowa Disco Polo – Etna.
WisienkÈ na torcie tegorocznych Bitew bÚdzie wystÚp zespoïu IRA. Legenda polskiego rocka, wystÚpujÈca
na scenie juĝ od 30 lat, przygotuje kaĝdego na zakoñczenie imprezy. Bitwy
Morskie zamknie bowiem trakcyjny
pokaz sztucznych ogni. Po nim impreza taneczna, która potrwa do godz.
1:30. „
RDR
Zawody wÜdkarskie
by walczyü o Puchar Wójta. Zawody
zaczną siĊ o godzinie 5:30 od zbiórki
uczestników, którzy nastĊpnie wylosują swoje stanowiska i bĊdą mogli
zanĊciü ryby zanĊtą ciĊĪką. Zawody
wáaĞciwe rozpoczną siĊ o godzinie
7:00 i potrwają do 11:00. Póá godziny
póĨniej záapane ryby zostaną zwaĪone i wyáoniony zostanie zwyciĊzca. „
RDR
pizza, kebap, makarony, piadina
Z okazji Zaniemyskich Bitew Morskich Urząd Gminy w ZaniemyĞlu
zaprasza na zawody o Puchar Wójta. W sobotĊ 30 lipca nad Jeziorem
RaczyĔskim spotkają siĊ wĊdkarze,
www.donerkebap.cba.pl
ul. Sportowa 7e, kroda Wlkp.
Przetarg na ęmieciarkÜ
kroda Wlkp., ul. Sportowa 7e
tel. 61 285 50 95
Wójt Gminy ZaniemyĂl ogïosiï przetarg ustny nieograniczony na sprzedaĝ Ămieciarki SK2. Przetarg odbÚdzie siÚ 16 sierpnia o godz. 12:00 w UrzÚdzie Gminy.
Cena wywoïawcza Ămieciarki SK2
wynosi 2100 zï. Do ceny jakÈ pojazd
osiÈgnie na przetargu doliczone zostanie 23% VAT. Auto z r. 1998 posiada silnik diesla o pojemnoĂci 2,5 litra
o przebiegu 182131 km i ïadownoĂÊ
1350 kg. Samochód jest bezwypadkowy i posiada aktualny przeglÈd tech-
niczny. Do przetargu moĝna przystÈpiÊ po wpïaceniu wadium w wysokoĂci
200 zï. OpïatÚ naleĝy wnieĂÊ na konto
UrzÚdu Gminy do 16 sierpnia do godz.
11:00. Wadium zostanie zaliczone na
poczet ceny nabycia pojazdu. WiÚcej informacji dotyczÈcych przetargu
moĝna uzyskaÊ w UrzÚdzie Gminy
pod nr 61b285 75 80 wew. 26. Natomiast po szczegóïy stanu technicznego samochodu naleĝy zwróciÊ siÚ do
Kierownika ZGK pod nr 61b285 75 46.
Pod tym numerem moĝna teĝ umówiÊ
siÚ na obejrzenie pojazdu. Auto moĝna oglÈdaÊ od poniedziaïku do piÈtku
miÚdzy 8:00 a 15:00. „
RDR
Nowe Miasto
[email protected]
Darmowe porady prawne
UrzÈd Gminy w Nowym MieĂcie nad WartÈ informuje o punkcie nieodpïatnych porad prawnych prowadzonym przez FundacjÚ Togatus
Pro Bono. Do radcy prawnego Pawïa Wojciechowskiego moĝna zgïaszaÊ siÚ w poniedziaïki i wtorki w godzinach od 9:00 do 13:00.
Po poradÚ prawnÈ moĝe zgïosiÊ siÚ
kaĝdy posïugujÈcy siÚ dowodem
osobistym, który nie ukoñczyï jeszcze 26 lat oraz seniorzy powyĝej 65
roku ĝycia. Ponadto kaĝdy kto otrzymaï Ăwiadczenie z pomocy spoïecznej i nie musiaï go zwróciÊ w ciÈgu
12 miesiÚcy przed zgïoszeniem siÚ
po bezpïatnÈ pomoc prawnÈ, równieĝ moĝe na niÈ liczyÊ. Z usïug
radcy prawnego moĝe skorzystaÊ
takĝe kaĝdy posiadajÈcy KartÚ Duĝej
Rodziny, waĝnÈ legitymacjÚ weterana lub zaĂwiadczenie o posiadaniu
uprawnieñ kombatanta, oğary represji wojennych i stanu powojennego.
Zakres nieodpïatnej pomocy prawnej obejmuje tylko prawo pracy
oraz przygotowanie do zaïoĝenia
dziaïalnoĂci gospodarczej, prawo
cywilne, karne, administracyjne,
ubezpieczeñ spoïecznych, rodzinne,
podatkowe z wyïÈczeniem spraw
zwiÈzanych z prowadzeniem ğrmy.
W powyĝszych dziedzinach radca
moĝe wskazaÊ osobie uprawnionej sposoby rozwiÈzania problemu
prawnego oraz przypomnieÊ o jej
prawach i obowiÈzkach. W ramach
porad prawnych mieĂci siÚ takĝe
pomoc w przygotowaniu projektów
pism m.in. o zwolnienie od kosztów
sÈdowych lub ustanowienie peïnomocnika z urzÚdu. Darmowa pomoc
prawna nie obejmuje jednak przygotowania pism w toczÈcych siÚ postÚpowaniach procesowych i sÈdowo-administracyjnych. „
RDR
Kursy języka angielskiego
UrzÈd Gminy w Nowym MieĂcie nad WartÈ informuje o bezpïatnych
kursach jÚzyka angielskiego.
Do nauki jÚzyka angielskiego mogÈ
przystÈpiÊ osoby pracujÈce, w wieku
co najmniej 25 lat, o wyksztaïceniu
maksymalnie Ărednim i pochodzÈce
z miejscowoĂci liczÈcej mniej niĝ 50
tys. mieszkañców. Organizator nie
odbiera jednak szansy nauki jÚzyka
obcego osobom powyĝej 50 lat, niepeïnosprawnym oraz bezrobotnym.
Lekcje przeprowadzane przez ğrmÚ
Betterğeld dotyczÈ kategorii jÚzykowych A1-B1. Kurs obejmuje 180 godzin lekcyjnych, czyli trwa ok. 8 mie-
siÚcy. ZajÚcia odbywajÈ siÚ w grupach
12 osobowych, dwa razy w tygodniu
po 90 min lub raz w tygodniu po 180
min. Ich uczestnicy mogÈ liczyÊ na
pomoc wykwaliğkowanych lektorów
z wieloletnim doĂwiadczeniem. Firma
Betterğeld zapewnia takĝe podrÚczniki i materiaïy szkoleniowe. CaïoĂÊ
kursu koñczy siÚ egzaminem TEOIC
Bridge. WiÚcej informacji moĝna uzyskaÊ pod nr tel. 668 008 103. Tam teĝ
naleĝy zgïaszaÊ siÚ w celu aplikowania
na kurs. „
RDR
Zbiórka krwi
Straĝacy z Ochotniczej Straĝy Poĝarnej w KlÚce wraz z Regionalnym
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, Delikatesami „Kasia” oraz UrzÚdem Gminy
Nowe Miasto nad WartÈ organizujÈ
akcjÚ „OddajÈc krew, ratujesz ĝycie”. Jest to przedsiÚwziÚcie na
rzecz honorowego oddawana krwi
dla wielkopolskich szpitali. Zbiórka
odbÚdzie siÚ 13 sierpnia od godziny
10:00 do 15:00 na parkingu przy zakïadzie Phytopharm w KlÚce. Wszyscy potencjalni krwiodawcy muszÈ
mieÊ przy sobie dowód osobisty. „
RDR
Różany Weekend
Jak co roku Szkóïka Róĝ „Rosarium”
zorganizowaïa Róĝany Weekend. W
sobotÚ i niedzielÚ SzkóïkÚ odwiedzili
amatorzy kwitnÈcych róĝanych pól
oraz krzewów. Dla goĂci przygotowano pokazy tworzenia kompozycji
kwiatowych z róĝami w roli gïównej.
REKLAMA
UrzÈdzili je artyĂci z poznañskiej kwiaciarni „Kwiaty&Miut”. Nie zabrakïo
teĝ prezentacji, m.in. ’ukasza Marcinkowskiego czy Graĝyny Niecieckiej,
którzy pokazali jak komponowaÊ proste dekoracje kwiatowe korzystajÈc z
otaczajÈcej nas przyrody. „ RDR
13
PopĂywa dĂuĺej
Przeprawa promowa w DÚbnie (Gmina Nowe Miasto) sïuĝy nie tylko mieszkañcom naszego powiatu.
KorzystajÈ z niej równieĝ mieszkañcy okolicznych terenów, np. powiatu jarociñskiego czy wrzesiñskiego. Prom kursuje codziennie, zmieniono jednak godziny jego pracy.
Prom to wielkie ułatwienie dla mieszkańców.
Przeprawa promowa przez WartÚ
funkcjonuje w okresie letnim i ïÈczy dwie miejscowoĂci: Orzechowo
(Gmina Miïosïaw) oraz DÚbno nad
WartÈ (Gmina Nowe Miasto). Prom
przewozi bezpïatnie ludzi i samo-
Fot. Starostwo Powiatowe
chody. Z uwagi na czÚste problemy
z komunikacjÈ na moĂcie w Nowym
MieĂcie, prom w DÚbnie pozwala
wielu osobom mieszkajÈcym po drugiej stronie Warty spokojnie dojechaÊ do pracy i wróciÊ do domu. W
okresie wakacji z przeprawy korzystajÈ takĝe turyĂci.
Starostwo Powiatowe w ¥rodzie
Wielkopolskiej, przy wsparciu ğnansowym ¿erkowa i Miïosïawia,
przeznaczyïo Ărodki na usprawnienie promu i dokonaïo modernizacji
wyeksploatowanych juĝ podjazdów
dla samochodów. Dodatkowo po obu
stronach zamontowane zostaïy duĝe
tablice informacyjne. Prom kursuje
codziennie. W dni robocze moĝna z
niego skorzystaÊ w godzinach 8:0016:00, a w weekendy jego czas pracy zostaï wydïuĝony i kursuje w godzinach 6:00-18:00. Remont promu
to nie jedyna inwestycja na terenie
Gminy Nowe Miasto. Obecnie zakoñczyïy siÚ prace na moĂcie w Nowym
MieĂcie w ciÈgu drogi krajowej nr 11.
ZostanÈ one jednak wznowione od 1
sierpnia. Na kierowców podróĝujÈcych krajowÈ „jedenastkÈ” czekajÈ
spore utrudnienia. O nich piszemy w
osobnym miejscu. „
Opr. MZH
Lato z Oęrodkiem Kultury
Od przyszïego poniedziaïku rozpoczyna siÚ wakacyjny sierpieñ w Gminnym OĂrodku Kultury w Nowym
MieĂcie. Drugi miesiÈc wakacji zapowiada siÚ sportowo i rekreacyjnie. Jakie atrakcje czekajÈ na nas?
Od poniedziaïku do piÈtku w godzi- trzy trasy, a kaĝda z nich wystartuje 23 sierpnia. Od 10:00 do 12:00 na
nach 10:00-13:00 odbywaÊ siÚ bÚdÈ o godz. 11:00. Trasa „Pod krzywÈ Êwiczeniach skupi mïodsza grupa.
zajÚcia sportowe z tenisa stoïowe- sosnÈ” odbÚdzie siÚ 9 sierpnia. We Starsi uczestnicy bÚdÈ mogli doskogo, gry piïkarskiej, szachów i war- wtorek 16 sierpnia zaplanowano naliÊ swoje umiejÚtnoĂci w godz.
cabów. Zorganizowano teĝ turnieje. trasÚ „RumiankowÈ”, a trasÚ „Ko- 12:00-14:00.
Pierwszy z nich – szachowy odbÚ- ziÈ” na 26 sierpnia. Do 12 sierpnia Nie moĝemy teĝ zapomnieÊ o
dzie siÚ 5 sierpnia. Turniej warca- trwajÈ zapisy na wyjazd do Aqu- letnich imprezach. Najbliĝsza to
bowy zaplanowano na 12 sierpnia. aparku do Jarocina. Wyjazd odbÚ- Letni Festyn w Chociczy, któW piÈtek 19 sierpnia zostanie ro- dzie siÚ 17 sierpnia. Uczestnicy ry przewidziano na niedzielÚ 21
zegrany turniej tenisa stoïowego. ponoszÈ wyïÈcznie opïatÚ za koszt sierpnia. W piÈtek 26 sierpnia dla
dzieci do lat 16 w siedzibie GminTydzieñ póěniej, 26 sierpnia, orga- wstÚpu, który wynosi 10 zï.
nizatorzy wrÚczÈ nagrody i wyróĝ- Nie zapomniano teĝ o rowerzy- nego OĂrodka Kultury w Nowym
nienia. Do 5 sierpnia trwajÈ zapisy stach. W ĂrodÚ 24 sierpnia odbÚdzie MieĂcie odbÚdzie siÚ Disco Club.
na wyjazd do Multikina, który od- siÚ rajd na krÚgle do ¿erkowa. Za- OstatniÈ imprezÈ tego lata bÚdÈ
bÚdzie siÚ 10 sierpnia. Aby wyjazd pisy trwajÈ do 19 sierpnia. Koszty Doĝynki Gminne. ¥wiÚto plonów
doszedï do skutku, grupa powinna wynajmu torów pokryje Gminny zaplanowano na 28 sierpnia w MiliczyÊ minimum 35 osób.
OĂrodek Kultury. Na miïoĂników chaïowie. O szczegóïach bÚdziemy
GOK nie zapomina teĝ o wielbicie- tañca hip-hop czekajÈ warsztaty informowaÊ na ïamach naszej gazelach Nordic Walking. Zaplanowano taneczne, które zaplanowano na 22- ty. „
MZH
Przetarg na budynek w KlÜce
UrzÈd Gminy w Nowym MieĂcie nad WartÈ ogïosiï przetarg nieograniczony na remont po poĝarze wielorodzinnego budynku komunalnego w KlÚce. W jego zakres wchodzi naprawa mieszkañ od nr 5/1 do 5/6.
Prace, jakie czekajÈ wykonawcÚ, to
m.in. zerwanie istniejÈcych wykïadzin i posadzek, skucie zniszczonych tynków, usuniÚcie materiaïów
rozbiórkowych, oczyszczenie Ăcian,
uzupeïnienie tynków wewnÚtrznych i wykonanie suğtów podwieszonych. Ponadto bÚdzie on musiaï
zeskrobaÊ i zmyÊ ze Ăcian stare
powïoki malarskie, przeprowadziÊ
gruntowanie powierzchni suğtów i
Ăcian, wykonaÊ na Ăcianach gïadzie,
zlikwidowaÊ zacieki, pomalowaÊ
suğty i Ăciany, wykonaÊ podïoĝa pod wykïadziny oraz je uïoĝyÊ.
Realizator zlecenia zostanie takĝe
zobowiÈzany do wykonania nowej
instalacji oĂwietleniowej w budynku oraz do przeprowadzenia naprawy strychu i schodów. W budynku
mieszkaïo ïÈcznie szeĂÊ rodzin. Od
poĝaru czÚĂÊ z nich mieszka u swoich bliskich. Dla pozostaïych gmina
udostÚpniïa lokale zastÚpcze.
Termin przetargu upïynÈï 21 lipca.
’Ècznie do urzÚdu wpïynÚïy cztery
oferty, dwie z gminy Nowe Miasto
i po jednej z Jarocina oraz KsiÈĝa.
Firmy, które chciaïy podjÈÊ siÚ zlecenia, musiaïy wnieĂÊ wadium w
wysokoĂci 2500 zï oraz udowodniÊ,
ĝe w ciÈgu ostatnich 5 lat przeprowadziïy przynajmniej jednÈ pracÚ
remontowÈ na kwotÚ min. 70 tys.
zï. Wïadze gminy dajÈ zwyciÚskiemu realizatorowi szeĂÊdziesiÈt dni
na wykonanie remontu. Do czasu
publikacji artykuïu nie wyïoniono
zwyciÚzcy przetargu. „
RDR
14
w szpitalu
nr 29 (320) 27 lipca 2016
Nowa aparatura w szpitalu PoĂoĺna na medal...
ZarzÈd Szpitala ogïosiï kolejny przetarg na zakup echokardiografu w systemie ratalnym. Dodajmy, ĝe
szpital wzbogaciï siÚ juĝ o nowy aparat ultrasonograğczny i aparat do badañ EEG.
USG
Zakupiono ultrasonograf w systemie ratalnym na okres siedmiu
lat. System ratalny byï konieczny
ze wzglÚdu na wysokÈ cenÚ aparatury. Warto dodaÊ, ĝe zakupiono
takĝe gïowicÚ ortopedycznÈ, która w przyszïoĂci posïuĝy do badañ
USG, na przykïad kolana. SprzÚt
do szpitala trağ w ciÈgu siedmiu
tygodni, a wiÚc w poïowie wrzeĂnia
najnowoczeĂniejszy aparat ultrasonograğczny ğrmy Philips bÚdzie
dostÚpny dla pacjentów. – Przy korzystaniu z nowego aparatu jakoĂÊ
badañ stanowczo siÚ poprawi. Dotychczas uĝywany aparat USG byï
juĝ przestarzaïy. Do pracy na nowej
aparaturze zostanÈ przeszkoleni
lekarze i osoby obsïugujÈce, by w
przyszïoĂci moĝna wykonywaÊ badanie o kaĝdej porze dnia i nocy,
gdy zaistnieje taka koniecznoĂÊ –
mówiï czïonek zarzÈdu spóïki Szpital ¥redzki Filip Waligóra.
Echo serca
ZarzÈd Szpitala ogïosiï kolejny
przetarg na echokardiograf. Zakup
ma nastÈpiÊ takĝe w siedmioletnim systemie ratalnym. Tzw. badanie echa serca to nieinwazyjna
technika diagnostyki obrazowej,
REKLAMA
która oparta jest na wykorzystaniu
zjawiska odbicia wiÈzki ultraděwiÚków od struktur serca i duĝych
naczyñ. Bada struktury i ruchy
serca, ocenia budowÚ i dziaïanie
zastawek serca, dokonuje pomiaru
wielkoĂci i pracy komór serca oraz
diagnozuje wady serca i nowotwory miÚĂnia sercowego. To badanie
pozwala równieĝ zdiagnozowaÊ
obecnoĂÊ pïynu (np. krwi) w worku osierdziowym.
EEG
Ostatnio spóïka zakupiïa elektroencefalograf. Aparat do szpitala
trağ w poïowie wrzeĂnia. SprzÚt
posïuĝy neurologom do rejestracji czynnoĂciowych prÈdów mózgu
czïowieka, które charakteryzujÈ
siÚ niewielkim napiÚciem. Badanie EEG wskazane jest na przykïad przy róĝnicowaniu czynnoĂciowych i organicznych schorzeñ
mózgu, napadach padaczkowych,
urazach czaszkowo-mózgowych,
niedorozwoju umysïowym, monitorowaniu czynnoĂci mózgu
podczas operacji (tÚtnicy szyjnej i serca), ĂpiÈczce, zaburzeniach snu, czy po udarach mózgu.
Aparat ma sïuĝyÊ takĝe badaniu
maïych pacjentów w dzieciÚcej
poradni neurologicznej, która juĝ
wkrótce zostanie uruchomiona w
szpitalu. Poradnia bÚdzie dziaïaïa
w systemie komercyjnym, gdyĝ
obecnie NFZ nie refunduje takich
Ăwiadczeñ. Do tej pory rodzice z
dzieÊmi na badanie EEG musieli
udaÊ siÚ do ¥remu lub Poznania.
Teraz ta moĝliwoĂÊ bÚdzie takĝe
w ¥rodzie.
Spïata rat
Medyczna aparatura bÚdzie sïuĝyÊ
mieszkañcom wszystkich gmin
powiatu Ăredzkiego. Dlatego teĝ
zarzÈd Szpitala ma zamiar wystosowaÊ pismo do poszczególnych
gmin z proĂbÈ o wsparcie ğnansowe. Takiego wsparcia udzieliïa juĝ Gmina ¥roda przekazujÈc
pieniÈdze na pokrycie pierwszych
rat. – Chcemy, by wszystkie gminy uczestniczyïy w pomocy, gdyĝ
zakupiony sprzÚt sïuĝyÊ bÚdzie
wszystkim gminom. Nie bÚdziemy
okreĂlaÊ wielkoĂci pomocy, kaĝda
kwota doğnansowania bÚdzie dla
szpitala ogromnym wsparciem pozwalajÈc skróciÊ okres spïaty – dodaï F. Waligóra. „
GOF
To konkurs, w którym moĝna zgïaszaÊ pielÚgniarki poïoĝne, a póěniej oddaÊ na nie swój gïos. Prowadzona od 2014 roku kampania ma
na celu podnoszenie w spoïeczeñstwie ĂwiadomoĂci roli, jakÈ poïoĝne odgrywajÈ dzisiaj w opiece okoïoporodowej.
Uczestnictwo w konkursie to
dobry sposób, ĝeby powiedzieÊ
swojej poïoĝnej „dziÚkujÚ”.
Poïoĝne moĝna nominowaÊ do
31 lipca, a samo gïosowanie
trwa do 31 grudnia. WĂród nominowanych jest takĝe nowa
oddziaïowa Graĝyna Standera,
poïoĝna pracujÈca od 36 lat w
Ăredzkim szpitalu, w tym 20 lat
jako zastÚpca oddziaïowej Felicji Czwojdrak, a od 16 sierpnia
obejmuje samodzielne rzÈdy
oddziaïowej. Pacjentki chcÈce podziÚkowaÊ jej za opiekÚ
i pomoc mogÈ uczyniÊ to w
formie gïosowania. PomysïodawcÈ kampanii jest Akademia
Malucha „Alantan”, która od
lat angaĝuje siÚ w propagowanie bezpiecznego i zdrowego
Średzka położna Grażyna Standera. stylu wĂród rodzin i podnoszenie ĂwiadomoĂci zwiÈzanej z opiekÈ okoïoporodowÈ
Poïoĝna to nie tylko troskliwoĂÊ i
opiekuñczoĂÊ, ale takĝe coraz wyĝ- i wychowaniem dzieci. Mecenasem
sze kompetencje medyczne i zwiÈza- kampanii zostaïa marka „Alantan
na z nimi odpowiedzialnoĂÊ. CzÚĂciÈ Plus”. Jeden gïos na poïoĝnÈ oddaÊ
kampanii „Poïoĝna na medal” jest moĝe tylko pacjent lub osoba z jego
ogólnopolski plebiscyt, w którym rodziny. WiÚcej informacji, nomiwybierane sÈ trzy najlepsze poïoĝne nacja oraz gïosowanie na stronie
„
w kraju, a takĝe najlepsze poïoĝne www.poloznanamedal2016.pl.
GOF
w poszczególnych województwach.
kulturalnie
[email protected]
15
50 lat Muzeum Ziemi Średzkiej
„Dwór w Koszutach”
Dokïadnie 22 lipca 1966 r. dziÚki inicjatywie Franciszka Kosiñskiego powstaïo Muzeum w Koszutach.
Jubileusz ĂwiÚtowano zatem w piÈtek 22 lipca, ale 50 lat póěniej. – Przez te lata wiele siÚ dziaïo w tym
dworze, wiele koncertów, spotkañ, a nawet krÚconych ğlmów, dwór ma swojÈ historiÚ, sïuĝy mieszkañcom powiatu Ăredzkiego i nie tylko – powiedziaï dyrektor Muzeum Jacek Piotrowski.
Dwór zaprasza
UroczystÈ galÚ na dziedziñcu dworu w Koszutach, na którÈ przybyïy
wïadze miasta i powiatu w
osobach burmistrza Wojciecha
ZiÚtkowskiego i starosty
Marcina Bednarza, swoim
przemówieniem zain-
uszowym tortem i
zwiedzaniem dworu, gdzie moĝna
byïo podziwiaÊ
ekspozycjÚ
„Maïa siedziba
ziemiañska
w Wiel-
au-
Dyrektor wraz ze swą małżonką tuż po przyjęciu wielu
gratulacji i życzeń w Koszutach.
gurowaï dyrektor Muzeum Ziemi
¥redzkiej „Dwór w Koszutach” Jacek Piotrowski. WitajÈc przedstawicieli organizacji pozarzÈdowych,
politycznych, radnych i wielu zaproszonych goĂci, przedstawiï historiÚ
Muzeum. Jak na uroczystoĂÊ tak
waĝnego jubileuszu przystaïo, dyrektor otrzymaï wiele gratulacji i
podziÚkowañ. – Dwór ma swój klimat. Muzeum posiada wiele ekspozycji, które majÈ przybliĝyÊ historiÚ
ludzi naszego regionu. Wystawy nie
sÈ zagrodzone sznurkiem, lecz jakby
ĝywe, pozwalajÈ zwiedzajÈcym staÊ
siÚ na chwilÚ jednym z mieszkañców
dworu – niejednokrotnie tïumaczyï
dyrektor. Podczas uroczystoĂci gïos
zabraïa Lidia Gniotowska, wieloletni pracownik Muzeum i historyk,
która odczytaïa list Gabrieli Krause-Osyry, ĝony poprzedniego dyrektora muzeum Tadeusza Osyry.
Byïo to krótkie wspomnienie jego
osoby. Po toaĂcie, majÈcym dopeïniÊ radoĂci tego zïotego jubileuszu,
udano siÚ do wnÚtrza dworu. Tam w
salonie odbyï siÚ koncert pianistki
Pallavi Mahidhara i wiolonczelistki
Zuzanny Szambelan. DěwiÚki wspaniaïych instrumentów rozlegaïy siÚ
po komnatach dworu jak za dawnych
czasów. Kolejnym punktem uroczystoĂci byïo uhonorowanie laureatów
konkursu plastycznego pod hasïem
„Muzeum Ziemi ¥redzkiej Dwór
w Koszutach w Twojej odsïonie”.
¥wiÚtowanie zakoñczono jubile-
kopolsce na przeïomie XIX i XX
wieku” oraz wystawÚ historycznÈ
„Ku niepodlegïoĂci”.
Wystawa okolicznoĂciowa
NastÚpnego dnia, w sobotnie popoïudnie w Galerii Miejskiej na
Starym Rynku w ¥rodzie odbyï siÚ
jubileuszowy wernisaĝ wystawy poĂwiÚconej przeszïoĂci Muzeum Ziemi ¥redzkiej „Dwór w Koszutach”.
Zarys historyczny, przedstawiajÈcy
dzieje dworu, jego przeznaczenie,
poprzednich wïaĂcicieli i dyrektora
oraz modernizacje i remonty na podstawie prezentowanych fotograği z
archiwum Muzeum, przybliĝyï dyrektor Jacek Piotrowski. Spotkanie
równieĝ zakoñczono toastem i jubileuszowym tortem. Warto przypomnieÊ, ĝe juĝ w czwartek 21 lipca
pracownicy Galerii zachÚcali Ăredzian do udziaïu w uroczystoĂciach,
czÚstujÈc przechodniów sïodkoĂciami, a dzieci obdarowujÈc balonikami.
W zwiÈzku z jubileuszem 50-lecia
Muzeum w Koszutach, do niedzieli
24 lipca zwiedzanie dworu byïo bezpïatne.
Zarys historyczny
Oğcjalnie muzeum zostaïo otwarte
22 lipca 1966 roku z inicjatywy F.
Kosiñskiego Wydarzenie to powiÈzane byïo wówczas z TysiÈcleciem
Pañstwa Polskiego i 700-leciem
miasta ¥roda. Ekspozycja nazwana
zostaïa „W dawnej Rzeczpospoli-
tej”. W gablotach rozmieszczono
wtedy pamiÈtki ze ¥rody. PoczÈtwted
kowa ekspozycja, mieszczÈca siÚ
kow
dwóch salach, zostaïa powiÚkw d
szona
szon w 1976 r. Pod koniec lat
70. X
XX wieku okoïo 70% zbiorów
byïo wïasnoĂciÈ F. Kosiñskiego.
Po jjego Ămierci Muzeum Ziemi
¥redzkiej straciïo niestety znacznÈ
¥red
ich czÚĂÊ. Jednak wraz z nowym
kustoszem Tadeuszem OsyrÈ
zaczÚto pozyskiwaÊ nowe eksponaty. DziÚki jego staraniom
muzeum zostaïo ponownie
otwarte w 1985 r. Zgromadzone oobecnie zbiory Muzeum Ziemi
¥redzkiej „Dwór w Koszutach”
¥re
stanowiÈ historyczne Ăwiadectwo
stan
dziejów szlachty i mieszczañstwa
dzie
polskiego. „
GOF
pols
Laureaci konkursu plastyczLa
nego „Muzeum Ziemi ¥redzneg
kiej Dwór w Koszutach w
kie
Twojej odsïonie”
Tw
Dzieci do 12 lat: 1. Wiktor WieDz
czorek, 2. Tadeusz Sikorski, 3.
czo
Sandra Pucek i Oliwia Nowak.
Mïodzieĝ od 13-18 lat: 1. Barbara
Michalak, 2. Dominik Czaplicki
i Mateusz Maïecki, 3. Mateusz
Walenciak.
DoroĂli od 19 lat: 1. Renata Osiñska, 2. Kamila Gïówczeska-Ciesielska, 3. Teresa Kajl-Jankowska.
Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy
konkursu dyplomy.
Pracownicy Muzeum w Koszutach i Galerii Miejskiej wraz z dyrektorem Jackiem Piotrowskim.
50 lecie to zaszczytny powód do przyjęcia wielu podziękowań,
gratulacji i życzeń.
Koncert Pallavi Mahidhara – fortepian i Zuzanny Szambelan –
wiolonczela w głównym salonie Dworu.
UWAGA
KONKURS DLA
CZYTELNIKÓW
Do wygrania dwie pïyty CD
‚”Dvoāák i Smetana” z nagraniem
utworów sïynnej wiolonczelistki Zuzanny Szambelan, która
koncertowaïa we Dworze w Koszutach podczas jubileuszowych
uroczystoĂci.
Wystarczy, ĝe w czwartek 28 lipca o godzinie 15:00 zadzwonisz
do redakcji „Gïosu” tel. 61 285 20
60. Pïyty wygrywajÈ osoby, które
jako pierwsze dodzwoniÈ siÚ do
redakcji.
(Telefon odbierany bÚdzie po
ostatnim „pikniÚciu” w radiowej
Jedynce, wyznaczajÈcym godzinÚ
15:00). Powodzenia!
* W konkursach jedna osoba moĝe wygraÊ
tylko raz.
Gospodarz uroczystości 50-lecia Muzeum zaprosił wszystkich
na jubileuszowy tort.
16
kulturalnie
nr 29 (320) 27 lipca 2016
Ęwiat robotów
i kolorowej chemii
Akcja „Lato w mieĂcie” realizowana w ramach projektu „¥rodek Kultury” obğtuje w interesujÈce imprezy i spotkania. W sobotÚ 23 lipca na Starym Rynku odbyï siÚ Wakacyjny EduFun. Na warsztaty maïego
inĝyniera zaproszono dzieci i mïodzieĝ. Równieĝ doroĂli nie opuszczali tego interesujÈcego wydarzenia.
Laboratorium chemiczne i pisanie niewidzialnej wiadomości zainteresowało także dorosłych.
Od samego rana mïodzieĝ i dzieci,
a takĝe doroĂli, przybywali na Stary Rynek, by tworzyÊ, budowaÊ i
uczestniczyÊ w doĂwiadczeniach
chemicznych, tym samym uczestniczyÊ w czymĂ, czego na co dzieñ siÚ
nie spotyka. Bezpïatne warsztaty
w laboratorium chemiczno-ğzycznym dawaïy moĝliwoĂÊ wykorzystania ğzyki do celów magicznych.
Moĝna byïo zbudowaÊ z gwoědzi
dom indiañski plemienia Czarne
Stopy, posïuchaÊ wiadomoĂci o najnowszych odkryciach naukowców,
tworzyÊ wïasne arcydzieïo nie na
pïótnie, lecz na mleku oraz przygotowaÊ kolorowe lava lampy. Ponadto
w laboratorium chemicznym dzieci
na kartkach niewidzialnym atramentem pisaïy zaszyfrowanÈ wiadomoĂÊ. Moĝna byïo jÈ odczytaÊ po
uĝyciu odpowiedniego odczynnika,
który naïoĝony na kartkÚ z niewidocznym pismem w wyniku reakcji
chemicznej uwidaczniaï tekst wiadomoĂci. Warsztaty Robotyka Lego
WeDo, podczas których tworzono
kïapiÈce zÚbami aligatory, zabawne
maïpki i helikoptery oraz warsztaty Robotyka Lego Mindstorm, czyli
budowa prawdziwszego robota omijajÈcego przeszkody, linefollowery i
robopieski cieszyïy siÚ ogromnym
zainteresowaniem takĝe wĂród
dorosïych, którzy wraz z dzieÊmi
z zaangaĝowaniem budowali konstrukcje róĝnych robotów. Po skonstruowaniu robota, by nadaÊ mu
„ĝycie”, wgrywano program z komputera, a póěniej to juĝ tylko moĝna
byïo cieszyÊ siÚ i podziwiaÊ, jak robot wykonywaï róĝne czynnoĂci. Na
zakoñczenie o godzinie 21:00 odbyïo
siÚ kino plenerowe z projekcjÈ ğlmu
dokumentalnego pt. „Perwersyjny
przewodnik po ideologiach” w reĝyserii Sophie Fiennes. „
GOF
Kino Baszta zaprasza
20.7 (ęroda)
Alicja po drugiej stronie lustra (2D
dubbing)
godz. 11:00
Tini: Nowe ĺycie Wioletty godz. 15:30
Alicja po drugiej stronie lustra (2D
dubbing)
godz. 17:00
Kobiety bez wstydu
godz. 19:00
Kobiety bez wstydu
godz. 21:00
28.7 (czwartek)
Alicja po drugiej stronie lustra (2D
dubbing)
godz. 11:00
Tini: Nowe ĺycie Wioletty godz. 15:30
Alicja po drugiej stronie lustra (2D
dubbing)
godz. 17:00
Kobiety bez wstydu
godz. 19:00
Kobiety bez wstydu
godz. 21:00
29.7 (piÈtek)
Epoka lodowcowa: Mocne uderzenie
(2D dubbing)
godz. 11:00
Epoka lodowcowa: Mocne uderzenie
(2D dubbing)
godz. 16:00
Epoka lodowcowa: Mocne uderzenie
(3D dubbing)
godz. 18:00
Facet na miarÜ
godz. 20:00
30.7 (sobota)
Epoka lodowcowa: Mocne uderzenie
(2D dubbing)
godz. 11:00
Epoka lodowcowa: Mocne uderzenie
(2D dubbing)
godz. 16:00
Epoka lodowcowa: Mocne uderzenie
(3D dubbing)
godz. 18:00
Facet na miarÜ
godz. 20:00
31.7 (niedziela)
Epoka lodowcowa: Mocne uderzenie
(2D dubbing)
godz. 11:00
Epoka lodowcowa: Mocne uderzenie
(2D dubbing)
godz. 16:00
Epoka lodowcowa: Mocne uderzenie
(3D dubbing)
godz. 18:00
Facet na miarÜ godz. 20:00
1.8 (poniedziaĂek)
Kino nieczynne
2.8 (wtorek)
Epoka lodowcowa: Mocne uderzenie
(2D dubbing)
godz. 11:00
Epoka lodowcowa: Mocne uderzenie
(2D dubbing)
godz. 16:00
Epoka lodowcowa: Mocne uderzenie
(3D dubbing)
godz. 18:00
Facet na miarÜ
godz. 20:00
KONKURS
Do wygrania wejęciówka do kina Baszta dla jednej osoby.
Wystarczy tylko wysĂaÊ smsa na numer 72480 octreęci BASZTA (2,46 zĂ zcVAT).
Po chwili otrzymasz pytanie na które musisz jak najszybciej udzieliÊ prawidĂowej odpowiedzi.
Wygrywa osoba, która najszybciej udzieli prawidĂowej odpowiedzi. PeĂen regulamin konkursu
znajdziecie na www.glospowiatusredzkiego.pl. Konkurs jest edycyjny, kaĺda tygodniowa
edycja trwa od wtorku, od 15:00 do ęrody do 15:00. Osoba, która wygra otrzyma smsa zcinformacjÈ ocwygranej. Repertuar kina moĺe ulec zmianie. Zawsze aktualny znajdziecie na nowaSroda.pl.
„Szczęśliwa 13”
Pan Marcin pomagał wybudować swemu synowi Maciejowi
niebywałego robota.
NadciÈga imprezowe
„Lato w mieęcie”
Kaĝde kolejne akcje realizowane w ramach projektu „¥rodek Kultury”, dziÚki któremu w ¥rodzie bezpïatnie odbywajÈ siÚ liczne koncerty, spotkania i wiele imprez nie tylko dla najmïodszych – cieszÈ siÚ
coraz wiÚkszym zainteresowaniem.
W piątek 29 lipca o godzinie 20:00 nisaĪ wystawy fotogra¿cznej, na- pt. „Dobry dzieĔ” oraz „Okolice Blunad Jeziorem ĝredzkim odbĊdzie siĊ tomiast o godzinie 21:00 wybrzmi esa 100% Live”.
potaĔcówka „Latino Show Band”. „Koncert zwykáej piosenki”.
Sobota 6 sierpnia zaprosi mieszMuzyka latynoamerykaĔska pory- Po tygodniu, w piątek 5 sierpnia na kañców do Ăredzkiego OĂrodka
wa serce i dusze. Jest sprawdzona Starym Rynku o godzinie 21:00 za- Kultury, gdzie w godzinach od
na romantycznych wieczorach oraz goĞci „Wolna Sobota” – poznaĔski 10:00 do 17:00 odbÚdzie siÚ targ
szalonych zabawach do biaáego zespóá wywodzący siĊ z nurtu muzyki róĝnoĂci. Po tym wydarzeniu, o gorana. Zespóá „Latino Show Band” bluesowej. Muzycy w swoim dorobku dzinie 17:00 chÚtne panie przeniosÈ
przeniesie nas w klimat Meksy- mają zwyciĊstwa na ogólnopolskich i siÚ na warsztaty samorozwojowe
ku, Kuby, Peru oraz Hiszpanii, a miĊdzynarodowych konkursach festi- dla kobiet pod hasïem „Przewietrz
wszystko to w rytmie rumby, cha- walowych, w tym XXXI Rawa Blues swoje skrzydïa i leÊ”. ZajÚcia po-chy, salsy, merengue i bachata. W Festiwal oraz XX MiĊdzynarodowe prowadzi coach Beata Jurasz. UwasobotĊ 30 lipca ĝredzkie Towarzy- OlsztyĔskie Noce Bluesowe. W 2010 ga: na warsztaty obowiÈzujÈ zgïostwo Fotogra¿czne zaprasza miesz- roku wydali wáasnym sumptem EP- szenia (formularz jest na stronie
kaĔców na Fotogra¿czną GrĊ Miej- -kĊ pt. „Wolna Sobota”. Dwa lata www.srodekkultury.pl). O godzinie
ską, która rozpocznie siĊ o godzinie póĨniej znaleĨli siĊ w doborowym 20:00 nad Jeziorem ¥redzkim dzieñ
15:00 na Starym Rynku. Po niej, o towarzystwie artystów na dwóch pre- zamknie potañcówka z „Dynamic
godzinie 18:00 odbĊdzie siĊ wer- stiĪowych kompilacjach muzycznych Band”. „
GOF
Juĝ po raz kolejny zespóï seniorów „SzczÚĂliwa 13” ze ¥rody Wielkopolskiej uczestniczyï w XVI PrzeglÈdzie Amatorskiej TwórczoĂci
Seniorów „Stare Ale Jare” w Obornikach Wielkopolskich. PrzeglÈd
odbyï siÚ 20 lipca.
Prezentacje 15 zespoïów z Wielkopolski zorganizowano w amğteatrze
Obornickiego OĂrodka Kultury. ¥redzianie zaĂpiewali trzy utwory, czym
zasïuĝyli sobie na wielki aplauz.
Celem corocznej imprezy jest rozbudzenie aktywnoĂci seniorów w
zakresie czynnego uczestnictwa w
kulturze i dziaïalnoĂci artystycznej
oraz wymiana doĂwiadczeñ w pracy
wokalnej. Ponadto „SzczÚĂliwa 13”
moĝe pochwaliÊ siÚ sukcesem w konkursie strzeleckim, który takĝe odbyï
siÚ podczas imprezy w Obornikach.
Trzecie miejsce w strzelaniu, z 18
punktami, zdobyïa dyrektor OĂrodka Pomocy Spoïecznej i dyrygentka
zespoïu Danuta Wieczorek. Jako najlepsza kobieta w Wielkopolsce, gdyĝ
wyprzedzili jÈ tylko panowie. „ GOF
Seniorzy zapraszają
ZarzÈd Polskiego ZwiÈzku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziaï Rejonowy w ¥rodzie zaprasza czïonków do udziaïu w realizacji
programu „Akademia dla Seniora”.
Programowi, w ramach projektu realizowanego od sierpnia do listopada, towarzyszyÊ bÚdzie temat „Poznajemy nasz kraj i nasz region”, w
ramach którego w dniu 11 sierpnia
zaplanowana zostaïa wycieczka do
Wrocïawia. Koszt tej podróĝy wynosi 50 zï. Wyjazd o godzinie 7:00 z
parkingu koïo Netto.
Kolejne tematy to: „Proğlaktyka osób
starszych”, w ramach której odbÚdÈ
siÚ trzy spotkania, „Zdrowe ĝywienie
seniora” – cztery spotkania, wyjazd
kolejkÈ do ZaniemyĂla piknik na wyspie Edwarda (koszt 25 zï od osoby)
oraz zajÚcia komputerowe „Senior
w sieci”. Terminy wydarzeñ podane
zostanÈ do 15 sierpnia. Na wycieczki
i zajÚcia moĝna zapisywaÊ siÚ w biurze
ZwiÈzku. „Akademia Seniora” ma nie
tylko poprawiÊ aktywnoĂÊ i integracjÚ
spoïecznÈ seniorów, ale takĝe wypeïniÊ ich czas i daÊ moĝliwoĂÊ ciÈgïego
zdobywania wiedzy. „
GOF
kulturalnie
[email protected]
Niedzielne kino bajek
W niedzielÚ 24 lipca Festiwal Starej Bajki zaprezentowaï wiele ğlmów animowanych. Na Starym Rynku dzieci, mïodzieĝ i doroĂli zatapiali siÚ w Ăwiat baĂni.
Siedząc na wygodnym leĪaku
nie tylko moĪna
byáo
wypocząü
i oglądaü ¿lmy,
ale takĪe – w
przypadku dorosáych – powspominaü lata swojego dzieciĔstwa.
Na ekranie pod
namiotem emitowane byáy bajki,
które uspokajaáy
i nie wywoáywaáy
agresji. Kreskówki te od lat cieszą
siĊ powodzeniem,
nawet wĞród dorosáych. U naj- Mali widzowie Vanessa i Marcel z radością
máodszych rozwi- oglądali kreskówki.
jają wyobraĨniĊ,
pouczają o szanowaniu ludzi, zwie- W czasie caáego dnia w kinie plenerząt czy roĞlin, jak równieĪ pomagają rowym odbyáo siĊ piĊü bloków ¿lmoodróĪniü dobro od záa. Uczą toleran- wych (o godz. 12:00, 14:00, 16:00,
cji i wspomagają integracjĊ. DĨwiĊk 18:00 i 20:00), podczas których ogląmuzyki im towarzyszącej dziaáa takĪe dano na przykáad „Reksia”, „ProszĊ
sáonia”, „Porwanie Baltazara Gąbki”,
uspokajająco.
Festiwal Starej Bajki byá wyjątko- czy „Pampalini. àowca Zwierząt”. To
wą podróĪą w przeszáoĞü. Za sprawą byáa juĪ kolejna akcja realizowana w
Repozytorium Cyfrowego Filmoteki ramach projektu „ĝrodek Kultury”.
Narodowej widzowie przenieĞli siĊ Plan imprez na stronie www.srodekw Ğwiat bajek sprzed dziesiątek lat. kultury.pl. „
GOF
FotoGraficzna
Miejska
Chcesz poznaÊ historiÚ ¥rody za pomocÈ fotograği? JeĂli tak, to
¥redzkie Towarzystwo Fotograğczne, w sobotÚ 30 lipca na Starym
Rynku o godzinie 9:30 organizuje „FotograğcznÈ GrÚ MiejskÈ”.
Udziaï w niej jest bezpïatny, a wraĝenia mogÈ byÊ niecodzienne.
W sobotÚ organizatorzy podadzÈ dodatkowe szczegóïy gry i udostÚpniÈ
materiaïy przedstawiajÈce poszczególne punkty miasta. Uczestnicy
otrzymajÈ 30 fotograği, bÚdzie to 20
zdjÚÊ pochodzÈcych z Powiatowego Archiwum Fotograğcznego i 10
zdjÚÊ wspóïczesnych przedstawiajÈcych detale architektoniczne. Celem
gry jest przybliĝenie uczestnikom
historii ¥rody za pomocÈ fotograği.
Zadaniem „graczy” bÚdzie poruszanie siÚ pomiÚdzy poszczególnymi
punktami i wykonanie zdjÚÊ na podstawie otrzymanych materiaïów. Za
kaĝde wykonane zdjÚcie przyznawane bÚdÈ punkty. Zespoïy bÚdÈ mogïy
poruszaÊ siÚ pieszo lub komunikacjÈ miejskÈ. Nie moĝna korzystaÊ z
samochodów, skuterów, rowerów
i innych pojazdów. Gra toczy siÚ w
ruchu miejskim, w zwiÈzku z czym
uczestnicy proszeni sÈ o zachowanie
ostroĝnoĂci. Organizator nie zapewnia opieki medycznej. W przypadku
naruszenia regulaminu, zïamania za-
sad fair play lub utrudniania gry innym graczom, nastÈpi wykluczenie z
gry. ZdjÚcia bÚdzie trzeba wykonywaÊ tylko aparatem fotograğcznym,
który uczestnik lub zespóï musi posiadaÊ. ZwyciÚzcy zostanÈ wyïonieni
po podliczeniu punktów. „Fotograğczna Gra Miejska” – organizowana
w ramach akcji „Lato w MieĂcie”
realizowanej w projekcie „¥rodek
Kultury” – zakoñczy siÚ o godzinie
15:00 na Starym Rynku. O godzinie
18:00 rozdanie nagród i otwarcie
wystawy wykonanych zdjÚÊ. Zespoïy, które do godziny 15:00 nie dotrÈ
do punktu ğnaïowego, nie uczestniczÈ w procesie wyïaniania zwyciÚzców. Zgïoszenia do udziaïu w grze
przyjmowane sÈ do 29 lipca mailem
na adres: [email protected]
com lub w dniu rozpoczÚcia gry. Warunkiem uczestnictwa w grze jest
rejestracja internetowa lub osobista
w dniu 30 lipca. Regulamin pod adresem https://db.tt/KOUO1ASp. „
GOF
17
Zaniemyskie imprezy nad wodÈ
ZaniemyĂl przyciÈga w sezonie tïumy urlopowiczów. Pojawia siÚ ich tam najwiÚcej, kiedy nadchodzi
dzieñ tradycyjnych Zaniemyskich Bitew Morskich. O szczegóïach 38. edycji imprezy z AnnÈ Nowak,
dyrektor Gminnego OĂrodka Kultury i Rekreacji w ZaniemyĂlu, rozmawia Mateusz MiesiÈc.
waïa w ¥rodzie na Dniach Powiatu
Od jak dawna odbywajÈ siÚ Za¥redzkiego. Okoïo godziny 17:00
niemyskie Bitwy Morskie?
Wszystko zaczÚïo siÚ od Edwarda
zapraszam z kolei na pokaz karahrabiego Raczyñskiego. Organite, który zaprezentuje Klub Tiger
zowane przez niego ,,bitwy wodÈ
ZaniemyĂl. Po nim rozpocznÈ siÚ
i na wodzie” miaïy byÊ atrakcjÈ
kolejne koncerty.
dla przybywajÈcych na wyspÚ goKogo bÚdziemy mogli zobaczyÊ
Ăci. PierwszÈ takÈ imprezÚ zorna scenie?
ganizowano w 1819 roku. W tym
Najpierw wystÈpi grupa disco polo
celu hrabia Raczyñski wybudowaï
„Exelent” – trójka wystrzaïowych,
ĠotyllÚ statków, które walczyïy
przystojnych, energicznych facepodczas potyczek. Nie strzelano
tów, dobry bit oraz oszaïamiajÈce
do siebie jednak z prawdziwych
teledyski i przepis na udany prokul, tylko z armatek wodnych, a
jekt muzyczny gotowy. „Exelent”
caïoĂÊ miaïa charakter zabawowy.
podbili scenÚ muzyki rozrywkowej
w oszaïamiajÈcym tempie, nagryBlisko 40 lat temu ówczesne wïawajÈc takie przeboje jak „NajpiÚkdze samorzÈdowe powróciïy do orniejsza”, czy „Zadziera nosa”. W
ganizacji zapoczÈtkowanych przez
hrabiego bitew.
Anna Nowak dyrektor GOKiR amğteatrze usïyszymy takĝe HalinÚ Benedyk i Marco Bocchino –
Kiedy statki wypïynÈ tym ra- w Zaniemyślu.
ta para wprowadzi wszystkich w
zem?
W tym roku 38. Zaniemyskie Bi- czniemy bitwÈ morskÈ, dokïadnie nastrój wïoskich przebojów. Etna
twy Morskie odbÚdÈ siÚ w sobotÚ o godzinie 15:00. Walka na wodzie to kolejna niespodzianka tego wie30 lipca, a imprezy gïówne roz- potrwa okoïo 20 minut. ¿eglarze czoru. Wokalistka muzyki tanecznej, autorka tekstów,
pocznÈ siÚ juĝ o godzikompozytorka, przez
nie 15:00 od bitwy na
XXXVIII Zaniemyskie Bitwy Morskie zakoĄczÈ media czÚsto okrewodzie o Herb Gminy
Ălana jako Królowa
ZaniemyĂl. AtrakcjÈ
siÜ fantastycznym pokazem sztucznych ogni
Disco Polo. Jej hity
jest teĝ udostÚpnioi tanecznÈ imprezÈ do godziny 1:30 w nocy.
to m.in. „Maminsyna przez samorzÈd
nek”, „Rolnik” czy
powiatowy
Wyspa
Zapraszam wiÜc wszystkich do Zaniemyęla
„Tylko z TobÈ”.
Edwarda.
na szalonÈ, zwariowanÈ imprezÜ.
A póěniej zmiana
Czyli w Zaniemyaranĝacji…
Ălu warto pojawiÊ
Tak, gwiazdÈ wiesiÚ dopiero po poïubÚdÈ zmagaÊ siÚ o Herb Gminy czoru bÚdzie zespóï IRA – ledniu?
Niekoniecznie. Pierwsze zawody w ZaniemyĂl. Póï godziny póěniej genda polskiego rocka. Przez 30
ramach Zaniemyskich Bitew Mor- zaprosimy widzów pod amğte- lat wystÚpów na scenie nagrali
skich rozpocznÈ siÚ juĝ od godziny atr, który poïoĝony jest zaledwie wiele przebojów. Przeboje „Na5:00. Ruszy wówczas rywalizacja kilka kroków od jeziora. Tam na dzieja” czy „Ona jest ze snu”
wÚdkarzy o Puchar Wójta Gminy najmïodszych bÚdÈ czekaïy liczne z krÈĝka „Ogieñ” to przecieĝ nieZaniemyĂl. Z kolei o godzinie 9:30 zabawy i konkursy. BÚdzie moĝ- zapomniane hity, które nigdy chydo ZaniemyĂla na plac przy remi- na takĝe posïuchaÊ wokalistek ze ba siÚ nie zestarzejÈ. W ich dyskozie Ochotniczej Straĝy Poĝarnej Studia Piosenki PiÚciolinia, które graği chyba kaĝdy moĝe znaleěÊ
przyjedzie ambulans do pobierania dziaïa przy naszym OĂrodku Kul- coĂ dla siebie. Poza tym bÚdzie
krwi. Wobec jej değcytu w szpital- tury.
sporo stoisk gastronomicznych,
nych magazynach, przyïÈczamy siÚ GOKiR ma siÚ czym pochwa- zabawkarskich, zamki dmuchane,
do tej szczytnej akcji i liczymy na liÊ…
wiele atrakcji dla kaĝdego, a takĝe
duĝe zainteresowanie przybywajÈ- Bez dwóch zdañ. Pierwszy koncert stoisko Ăredzkiego szpitala, gdzie
jaki siÚ odbÚdzie na scenie amğ- bÚdzie moĝna wykonaÊ badania
cych do nas widzów.
A co w ramach gïównych atrak- teatru zagra zespóï The Nutcrac- spirometryczne, poziomu cukru
kers – grupa dziaïajÈca takĝe przy we krwi czy pomiar ciĂnienia tÚtcji?
Popoïudniowy blok imprez za- GOKiR, która niedawno wystÚpo- niczego. „
Czy znasz wielkopolską gwarę?
JeĂli tak, to ¥redzkie Towarzystwo Kulturalne zaprasza do udziaïu
w konkursie na tekst napisany w gwarze wielkopolskiej. IloĂÊ prac
dowolna.
Udziaï w konkursie moĝe wziÈÊ
kaĝdy. Naleĝy napisaÊ w wybranej
formie literackiej tekst o dowolnej
tematyce, lecz w gwarze wielkopolskiej. Teksty naleĝy zïoĝyÊ w
maszynopisie lub wydruku komputerowym formatu A4, lub wyraěnym
rÚkopisem. Prace naleĝy podpisaÊ
godïem i dostarczyÊ w zaklejonych
kopertach teĝ opatrzonych godïem.
WewnÈtrz naleĝy doïÈczyÊ zaklejonÈ kopertÚ opisanÈ tym samym go-
dïem i zawierajÈcÈ: imiÚ i nazwisko
autora, data urodzenia, adres zamieszkania, nr telefonu. NastÚpnie
do 30 sierpnia naleĝy je dostarczyÊ
do siedziby ¥TK. Ogïoszenie wyników nastÈpi w dniu inauguracji roku
kulturalnego 2016/17. Nagrodzone
i wyróĝnione prace bÚdÈ opublikowane w ¥redzkim Kwartalniku Kulturalnym. Szczegóïowy regulamin
konkursu jest dostÚpny na stronie
www.stksroda.pl. „
GOF
ŚTK zaprasza
na zachód
ZarzÈd ¥redzkiego Towarzystwa Kulturalnego serdecznie zaprasza na wycieczkÚ na pogranicze Wielkopolski
i Ziemi Lubuskiej, która odbÚdzie siÚ
20 sierpnia. Celami wyjazdu sÈ: Wolsztyn, Kargowa, KlÚpsk, Sulechów i Babimost. Start nastÈpi o godzinie 8:00 z
parkingu przy Netto. Koszt podróĝy
wynosi 35 zïotych bez wyĝywienia.
Zapisy od 1 sierpnia przyjmuje zarzÈd
¥TK w czasie trwania dyĝurów: poniedziaïki w godzinach 16:00-17:30, Ărody
w godzinach 10:00-11:30 (UrzÈd Miejski). „
GOF
18
kultura
nr 29 (320) 27 lipca 2016
Festiwalowy tydzieĄ dla kaĺdego 20-lecie Średzioków –
Przez tydzieñ od 8 do 14 sierpnia Meskalina Festival zaprosi Ăredzian do aktywnego udziaïu w wydarzeniach towarzyszÈcych koncertom. WĂród nich m.in. joga,
warsztaty bÚbniarskie, czy teatralne i chodzenie po linie.
Jednym
z
zaïoĝeñ Meskalina Festival jest rozwój osobisty kaĝdego
uczestnika wydarzenia. Dlatego teĝ
poza koncertami gïównymi, które odbÚdÈ siÚ w Parku ’azienki w
weekend 13-14 sierpnia, jego organizatorzy zainicjujÈ wiele wydarzeñ
dla publicznoĂci. PoczÈwszy od 8
sierpnia odbywaÊ siÚ bÚdÈ warsztaty
jogi (jezioro ¥redzkie), chodzenia po
linie (Park ’azienki), robienia dredów (Stacja Kolei WÈskotorowej i
Park ’azienki), bÚbniarskie (namiot
na Starym Rynku), czy teatralne
(Park ’azienki). Jak zaznaczajÈ organizatorzy oferta bÚdzie jeszcze
szersza. W ramach „Wake Up! Day”
warsztaty oraz koncert dla dzieci z
grup wykluczonych odbÚdÈ siÚ w
Hermanowie.
Wiadomo teĝ, ĝe podczas przerwy
miÚdzy przeglÈdem zespoïów, a
wystÚpem zaproszonego goĂcia –
zespoïu Gruff, który odbÚdzie siÚ
w piÈtek 12 sierpnia na Stacji Kolei
WÈskotorowej, na trasie ¥roda Mia-
sto – Sïupia Wlk. – ¥roda Miasto wyruszy kolejka.
– Naszym marzeniem jest, aby Meskalina Festival kojarzyï siÚ mieszkañcom naszego miasta i okolic
jako wydarzenie, które przez jeden
tydzieñ w roku wrÚcz „zmusza” do
nowych aktywnoĂci – mówiÈ organizatorzy.
Caïkowita lista i dokïadne terminy
poszczególnych wydarzeñ pojawi
siÚ w najbliĝszych dniach na stronie
www.meskalinafestival.pl oraz na
fanpage’u festiwalu. „
SH
Spektakl muzyczny na 5. Meskalina Festival
Organizatorzy Meskalina Festival podkreĂlali, ĝe ich oferta nie ograniczy siÚ tylko do koncertów w Parku ’azienki, a teraz dajÈ na to dowody. W ĂrodÚ 11 sierpnia w OĂrodku Kultury odbÚdzie siÚ spektakl
muzyczny „Czïowiek za duĝo myĂlÈcy” stworzony przez zespóï teatralny S-Tworzywo i zespóï Katedra.
WstÚp na wydarzenie bÚdzie bezpïatny.
PiÈta edycja Meskalina Festival rozpocznie siÚ 8 sierpnia. Wiadomo juĝ, ĝe
trzeci dzieñ tygodniowej imprezy upïynie pod znakiem teatru. W OĂrodku
Kultury odbÚdzie siÚ wówczas spektakl muzyczny „Czïowiek za duĝo myĂlÈcy” – poïÈczenie oryginalnego teatru pantomimicznego z awangardowÈ
muzykÈ w stylu rocka progresywnego.
Spektakl opiera siÚ na dziesiÚciu utworach muzycznych uïoĝonych w jednÈ
historiÚ. Jest on opowieĂciÈ o idealiĂcie, który we wspóïczesnym Ăwiecie
poszukuje wartoĂci, które wypeïniÈ
jego ĝycie. Jak mówiÈ twórcy spektaklu, stawia on pytanie: czy w tym coraz
bardziej schematycznym Ăwiecie jest
jeszcze miejsce dla pasji, dla sztuki, dla
romantyzmu?
Dotychczas spektakl wystawiono tylko
raz – 13 maja we Wrocïawiu, skÈd pochodzÈ jego twórcy – Grupa Teatralna
S-Tworzywo oraz zespóï Katedra. Sam
zespóï wystÈpi w sobotÚ 15 sierpnia
w Parku ’azienki podczas koncertów
gïównych festiwalu. Zespóï ïÈczy wpïywy rocka progresywnego, big-bitu i
rockowej psychodelii. W 2013 roku
grupa dotarïa do ğnaïu programu Must
Be The Music. JesieniÈ ubiegïego roku
ukazaï siÚ debiutancki krÈĝek grupy
zatytuïowany „Zapraszamy na ïÈki”,
który w plebiscycie miesiÚcznika „Teraz Rock” w kategorii „Pïytowy Debiut
Roku” zajÈï drugie miejsce.
Spektakl „Czïowiek za duĝo myĂlÈcy” odbÚdzie siÚ w ĂrodÚ 11 sierpnia
o godzinie 19:00 w OĂrodku Kultury.
WstÚp na wydarzenie bÚdzie bezpïatny. Wiadomo juĝ, ĝe to nie jedyny teatralny akcent 5. Meskalina Festival
– na sobotÚ 13 sierpnia zaplanowano
kolejny spektakl w OĂrodku Kultury,
o którym szerzej poinformujemy w kolejnym numerach GP¥. Nasz tygodnik
jest patronem medialnym festiwalu.
Wspóïorganizatorem wydarzenia jest
OĂrodek Kultury. „
SH
Czadoman i Enej na Doĺynkach
Tegoroczne doĝynki gminno-powiatowe zaplanowano na poczÈtek wrzeĂnia. BÚdzie zabawnie, kolorowo, a ze sceny usïyszymy dwie gwiazdy polskiej sceny muzycznej.
Doĝynki gminno-powiatowe zacznÈ
siÚ 3 wrzeĂnia o godz. 13:45 MszÈ
Ăw. w Ăredzkiej Kolegiacie. Po Eucharystii korowód uda siÚ do Parku
’azienki. Na godz. 15:00 przygotowano gry i zabawy dla dzieci. Dzieci
bÚdÈ mogli skorzystaÊ z takich atrakcji jak malowanie twarzy, dmuchañce
i szczudïa. Klub ïuczniczy Siemowit
przygotuje obóz ïuczniczy. O godz.
15:15 odbÚdzie siÚ Filharmonia pomysïów. Od godz. 16:00 swoje stoiska bÚdÈ miaïy Ăredzkie Amazonki
i PCK. W tym samym czasie u diabetyków bÚdzie moĝna skorzystaÊ z
badañ przesiewowych. Na najmïodszych czekajÈ konkursy. Na scenie
pojawi siÚ Towarzystwo ¥piewacze
„Lutnia” z ZaniemyĂla. NastÚpnie
publicznoĂÊ zabawi Marcus P, który mieszka w Chicago. Po nim swój
repertuar zaprezentujÈ ¥redzioki.
Rowerowe show wraz z korowodem
pokaĝe Janusz Pakulski. Po nim na
scenie pojawi siÚ zespóï Kordian. O
19:30 rozpocznie siÚ koncert Czado-
mana. Z pewnoĂciÈ bÚdziemy mogli
usïyszeÊ takie hity jak „Ruda tañczy
jak szalona”, czy „Chodě na kolana”.
Wielkie wyróĝnienie czeka na laureatkÚ Festiwalu Wesoïe Nutki AmeliÚ
Kurantowicz. ZaĂpiewa ona bezpoĂrednio przed koncertem zespoïu
Enej. Autorzy takich hitów jak „Radio
hello” i „Kamieñ z napisem LOVE”
wejdÈ na scenÚ o godz. 21:00. O godz.
22:40 publicznoĂÊ obejrzy pokaz pirotechniczny. ImprezÚ zakoñczy koncert zespoïu FOR YOU. „
MZH
Inauguracja ĘTK i organizacji pozarzÈdowych
OğcjalnÈ inauguracjÚ kolejnego roku dziaïalnoĂci 10 wrzeĂnia na Starym Rynku zapowiada ¥redzkie
Towarzystwo Kulturalne. Jednak bÚdzie to inauguracja inna niĝ zwykle.
Podczas imprezy pod hasïem „Kulturowy zawrót gïowy” majÈ siÚ zaprezentowaÊ wszystkie organizacje
kulturalne i spoïeczne powiatu Ăredzkiego. Organizatorem spotkania jest
¥TK, jednak wszystkie organizacje
chcÈce wziÈÊ udziaï w tej niezwykïej
inauguracji przygotowujÈ siÚ, by za-
prezentowaÊ swÈ dziaïalnoĂÊ i dorobek. Impreza ma nawiÈzywaÊ takĝe
do przeszïoĂci ukazujÈc wpïyw historii
na ĝycie mieszczan. Na Starym Rynku
bÚdzie moĝna zobaczyÊ zagrodÚ starego rzemiosïa. Podczas tego dnia dla
dzieci, ale takĝe dla dorosïych, przygotowane bÚdÈ róĝne atrakcje. Do akcji
aktywnie wïÈczÈ siÚ przedszkolaki,
które zaprezentujÈ dawne dzieciÚce
gry i zabawy. Na zakoñczenie „Kulturowego zawrotu gïowy” zaplanowano
koncert, z którym prawdopodobnie
wystÈpi Alicja Majewska przy akompaniamencie Wïodzimierza Korcza. „
GOF
koncert 15 sierpnia
Porcelanowy jubileusz dziaïalnoĂci artystycznej obchodzi w tym
roku Kapela „¥redzioki”. Przed laty byï to jedyny przedstawiciel
muzyki biesiadnej w naszym powiecie.
Jedna z najbardziej znanych kapel
tego gatunku muzycznego w Polsce
odbyïa juĝ blisko 400 koncertów w
kraju i za granicÈ. „¥redzioki” to
jeden z niewielu zespoïów, który
tak aktywnie promuje swoje miasto. PoczÈtki „¥redzioków” siÚgajÈ
listopada 1996r. MuzykujÈcy wówczas w zespole OAZA Krzysztof
Bako-Bartkowiak stwierdziï, ĝe
brak na Ăredzkiej scenie muzycznej oraz w okolicy zespoïów grajÈcych swojskÈ muzykÚ biesiadnÈ i
podwórkowÈ. Jeszcze tego samego
roku wymyĂliï nazwÚ dla kapeli i
skomponowaï pierwszÈ piosenkÚ
zatytuïowanÈ „¥redzioki”. Kapela od lat wspomaga charytatywnie
wiele imprez na terenie Wielkopolski uczestniczÈc w licznych impre-
zach koĂcielnych, dla seniorów oraz
dla dzieci. Obecnie zespóï nagrywa
i koncertuje w skïadzie: Ewa Kusik
– wokal, Mariusz ’opatka – akordeon, wokal, Andrzej Kempiñski
– bÚben, wokal, Dariusz Stefaniak –
gitara, wokal, Wïodzimierz Sznura
– akordeon, Adam Galejak – gitara
basowa oraz szef kapeli Krzysztof
Bako-Bartkowiak – organy, wokal.
Jubileuszowy koncert odbÚdzie
siÚ w poniedziaïek,15 sierpnia, na
Ăredzkich ’azienkach. Jak obiecuje Bako, oprócz starych przebojów,
usïyszymy piosenki z najnowszej
pïyty „Piosenki i pieĂni patriotyczne”, a takĝe utwory z przygotowywanej pïyty „Greckie wakacje”.
WiÚcej w najbliĝszym wydaniu
GP¥. „
GOF
Dożynki sołeckie w Rumiejkach
Za dwa tygodnie, 6 sierpnia, w Rumiejkach (gmina ¥roda) odbÚdzie siÚ
czwarta edycja soïeckich doĝynek. W programie, jak co roku, przewidziano wiele atrakcji dla uczestników. PoczÈtek doĝynek o 16:00.
Na imprezÚ zaprasza soïtys Rumiejek i radny miejski Mateusz
Czaplicki. Wydarzenie rozpocznie
siÚ o godzinie 16:00 tradycyjnym
dzieleniem doĝynkowego chleba.
Dla pierwszych stu goĂci bezpïatnie rozdawana bÚdzie zupa gulaszowa. Na dzieci czekaÊ bÚdzie
bezpïatnie udostÚpniony dmuchany
zamek oraz przygotowane animacje. Natomiast doroĂli sprawdzÈ siÚ
w przygotowanych konkurencjach
sprawnoĂciowych. Dla uczestników doĝynkowych zawodów organizatorzy przygotowali atrakcyjne
nagrody.
Przybyli goĂcie bÚdÈ
mogli takĝe skorzystaÊ z punktu
gastronomicznego i punktów handlowych. GwiazdÈ wieczoru bÚdzie
zespóï Fenix, przy muzyce którego
o godzinie 20:00 rozpocznie siÚ wesoïa zabawa taneczna. Jak twierdzÈ
organizatorzy, bÚdzie to najlepsza
soïecka impreza tego lata. „ GOF
Wakacje pod chmurką
Wrzesiñski amğteatr im. Anny Jantar zaprasza w kaĝdÈ sobotÚ
wakacji na „Letnie kino w amğteatrze”, które rozpocznie siÚ o
godzinie 21:15. Atrakcje czekajÈ równieĝ we wszystkie niedziele
wakacji.
W najbliĝszÈ sobotÚ w ramach „Letniego kina w amğteatrze” zostanÈ
wyĂwietlone ğlmy „Jak wytresowaÊ
smoka 2” oraz „Kac Vegas w Bangkoku”. Tydzieñ póěniej kinomaniacy
zobaczÈ ğlmy „RIO” i „Niezniszczalni 2”. 13 sierpnia do wrzesiñskiego amğteatru im. Anny Jantar
zawitajÈ „Minionki” i „Birdman”.
20 sierpnia zobaczymy ğlmy „Ratatuj” oraz „Mój przyjaciel Hachiko”.
Niedzielne popoïudnia w amğteatrze
im. Anny Jantar we WrzeĂni upïynÈ
pod hasïem „¥lÈskich szlagierów”.
W najbliĝszÈ niedzielÚ zagra „KsiÈĝÚ Lipin i przyjaciele”. Tydzieñ
póěniej na scenie pojawi siÚ Mirek
JÚdrowski. Zespóï „Bajery” zagra
7 sierpnia. Kapela „Jogusie” zawita 14 sierpnia. Koncert zespoïu
„Karpowicz Family” zaplanowano
na 21 sierpnia. Wszystkie „¥lÈskie
szlagiery” zaczynajÈ siÚ o godzinie
18:00. „
MZH
REKLAMA
sport
[email protected]
PIŁKA NOŻNA
Polkowice
ponownie lepsze
Przebieg sobotniego spotkania Polonii z KS Polkowice mocno przypominaï sparing, który oba zespoïy rozegraïy w styczniu. Ponownie
jako pierwsza na prowadzenie wyszïa Polonia i ponownie zwyciÚĝyli
rywale. W Polkowicach Ăredzianie ulegli gospodarzom 1:3.
Polonia z KS Polkowice spotkała się w tym roku już po raz drugi.
Fot. Czesław Kościelski
Od pierwszych minut sparingu trener Mariusz Bekas desygnowaï do
gry moĝliwie najmocniejszÈ jedenastkÚ – w Polkowicach zabrakïo jedynie Damiana Buczmy i Krzysztofa
Bartoszaka. W zimowym sparingu
lepsi okazali siÚ rywale (1:2) i widaÊ
byïo wyraěne, ĝe Ăredzianom bardzo zaleĝy na rewanĝu. To wïaĂnie
oni byli bliĝsi otworzenia wyniku,
szczególnie Krystian Pawlak, który
dwukrotnie sprawdziï czujnoĂÊ golkipera z Polkowic. Przed przerwÈ
Polonia zaakcentowaïa swÈ przewagÚ i o ile bramka dla naszych byïa
zasïuĝona, o tyle do jej zdobycia
mocno przyczyniï siÚ bramkarz rywali, podajÈc piïkÚ wprost pod nogi
Adriana ¥wiÈtka, który pewnie wykorzystaï jego bïÈd.
Po zmianie stron i niemal caïych jedenastek w obu zespoïach, to gospodarze ruszyli do ataku. WyrównujÈcy gol wisiaï w powietrzu, a gdy juĝ
padï, polkowiczanie swój worek z
bramkami otworzyli na dobre. ChoÊ
na 1:1 trağli dopiero w 66. minucie,
to po jedenastu kolejnych minutach
byïo juĝ 1:3. Przed koñcem spotkania Polonia miaïa jeszcze szansÚ na
kontaktowe trağenie, bowiem po
zagraniu piïki rÚkÈ w obrÚbie pola
karnego przez jednego z rywali sÚ-
dzia podyktowaï jedenastkÚ. Niestety, golkiper KS Polkowice wyczuï
intencje Mateusza Roszaka i zrehabilitowaï siÚ za zawstydzajÈcÈ postawÚ przy pierwszym golu. Do koñca
meczu wynik nie ulegï zmianie, w
spotkaniu trzecioligowców z róĝnych grup Polonia ulegïa druĝynie z
Polkowic 1:3.
- Przede wszystkim brakuje jeszcze
zgrania. WidaÊ, ĝe w zespole jest
duĝo nowych twarzy. Dodatkowo
wychodzimy z ciÚĝkiego okresu
przygotowawczego – komentowaï
po spotkaniu na oğcjalnej stronie
Polonii trener Mariusz Bekas. Rezultaty druĝyny w lipcowych sparingach nie napawajÈ optymizmem,
lecz trzeba pamiÚtaÊ, ĝe toczyïa ona
boje nawet z ekstraklasowiczami.
Mecz z KS Polkowice byï szóstym
kontrolnym przed rozpoczÚciem sezonu ligowego. WczeĂniej Polonia
zagraïa z WisïÈ Pïock (0:1), Piastem
¿migród (2:1), Sokoïem Kleczew
(0:2), TarnoviÈ Tarnowo Podgórne
(2:2) oraz Chrobrym Gïogów (0:4).
W tym tygodniu Ăredzki zespóï rozegra jeszcze dwa ostatnie sparingi
przed inauguracjÈ sezonu – z cypryjskim Anarthosis Famagusta i Górnikiem Konin. Oba zapowiadamy w
artykuïach obok. „
SH
Rezerwy zaczęły
W przerwie letniej stanowisko
trenera rezerw objÈï Grzegorz
Burchacki. Pod jego wodzÈ przygotowania do nowego sezonu rezerwy rozpoczÚïy w poniedziaïek
18 lipca. PiÚÊ dni póěniej, w minionÈ sobotÚ, rozegraïy pierwsze tego
lata kontrolne spotkanie. Po upïy-
wie ponad miesiÈca od zakoñczenia ubiegïego sezonu A klasy drugi
zespóï Polonii musiaï czuÊ spory
gïód gry, poniewaĝ w rywalizacji z
ZawiszÈ Dolsk mocno sobie pouĝywaï – tylko do przerwy Ăredzianie
prowadzili 5:1, ostatecznie zwyciÚĝyli 6:3. „
SH
19
W ęrodÜ przetestujÈ
Cypryjczyków
Pierwotnie w ĂrodÚ Polonia miaïa rywalizowaÊ z KaniÈ Gostyñ, ale ostatecznie tego dnia przyjdzie jej
zmierzyÊ siÚ ze znacznie bardziej atrakcyjnym i egzotycznym rywalem. W Opalenicy Ăredzianie zagrajÈ
z Anorthosis Farmagusta – 5. zespoïem ligi cypryjskiej ubiegïego sezonu.
WĂród lipcowych sparingpartnerów
Polonii nie brakowaïo dotychczas
mocnych druĝyn. Przypomnijmy,
ĝe Ăredzianie podejmowali m.in.
powracajÈcÈ do Ekstraklasy WisïÚ
Pïock czy mocnego pierwszoligowca Chrobrego Gïogów. Przedostatni lipcowy rywal naszego zespoïu
przynajmniej na papierze wydaje siÚ
jeszcze mocniejszy niĝ wspomniani
przeciwnicy: ekipie Mariusz Bekasa w Ărodowe popoïudnie (27 lipca)
przyjdzie zmierzyÊ siÚ z cypryjskim Anorthosis Famagusta, który sezon 2015/2016 w tamtejszej
Pierwszej Dywizji zakoñczyï na 5.
miejscu. Cypryjska liga funkcjonuje
na podobnych zasadach, co od kilku
lat rodzima Ekstraklasa: po fazie
wstÚpnej rozgrywki dzielone sÈ na
grupy mistrzowskÈ i spadkowÈ. Po
pierwszej czÚĂci sezonu Ărodowi
rywale plasowali siÚ nawet na 3.
miejscu – tuĝ za znanym APOEL Nikozja (ÊwierÊğnalista Ligi Mistrzów
2011/2012, odpadï dopiero z Realem
Madryt) i AEK Larnaka – by spaĂÊ
o dwie pozycje po sïabszej rundzie
mistrzowskiej.
Kadra zespoïu z wyspy, który do kolejnego sezonu ligowego przygotowuje siÚ wïaĂnie w popularnym oĂrodku
w Opalenicy, podobnie jak jego rezultaty, moĝe robiÊ wraĝenie. Znajdujemy w niej m.in. wychowanka Barcelony, bramkarza z przeszïoĂciÈ we
wïoskiej Serie A, reprezentanta RPA,
czy Portugalczyka Helio Pinto, który
przed dwoma laty z LegiÈ Warszawa
siÚgnÈï po tytuï mistrza Polski.
Co ciekawe, dla Polonii bÚdzie to juĝ
trzecie spotkanie w historii przeciwko druĝynie z Cypru. Dwa wczeĂniejsze pojedynki miaïy w sezonie
2011/2012 i byïy dla naszych szczÚĂliwe: pokonali wówczas OmoniÚ
Nikozja (2:1) i Alki Larnaka (4:0).
Liczymy na kontynuacjÚ passy.
PoczÈtek sparingowego spotkania
z Anorthosis Farmagusta w ĂrodÚ
o godz. 17:00 w Opalenicy. W tym
tygodniu Polonia zagra takĝe z Górnikiem Konin, o czym piszemy w
artykule obok. „
SH
Na koniec z Górnikiem
W sobotÚ Polonia rozegra ostatni sparing przed rozpoczÚciem nowego sezonu ligowego. ¥redzianie podejmÈ u siebie Górnika Konin, z którym 2 miesiÈce póěniej zmierzÈ siÚ o punkty.
Polonia z Górnikiem rywalizowaïa ninianie zremisowali 3:3, zaĂ na ich a w ramach przedsezonowego sprawna boiskach ligowych w sezonach boisku padï wynik 1:1. W tym wypad- dzianu, zespoïy zmierzÈ siÚ na stadio2011/2012 i 2012/2013. W tym ku, ze wzglÚdu na wiÚkszÈ iloĂÊ bra- nie w ¥rodzie. PoczÈtek meczu w soczasie oba zespoïy mierzyïy siÚ mek zdobytych na wyjeědzie, awans botÚ na gïównej pïycie boiska CSiR o
czterokrotnie: dwa razy lepsi byli na wyĝszy poziom rozgrywek wywal- godzinie 11:00. WstÚp na towarzyskie
Ăredzianie (3:1, 3:0), raz padï remis czyï wïaĂnie Górnik.
spotkanie bÚdzie bezpïatny.
(1:1), a raz górÈ byli rywale (1:2). Z tego teĝ powodu sobotnia rywaliza- BÚdzie to ostatni lipcowy sparing
Póěniej Górnik spadï do IV ligi, gdzie cja bÚdzie pierwszym, ale nie ostatnim podopiecznych Mariusza Bekasa, a
spÚdziï trzy kolejne sezony, aĝ do mi- spotkaniem obu zespoïów zaplanowa- zarazem ostatni przed inauguracjÈ
nionego – 2015/2016. Sobotni rywal nym na ten rok. Juĝ teraz wiadomo, ligowego sezonu 2016/2017. Zaplaw cuglach zwyciÚĝyï rozgrywki, a w ĝe ligowy mecz Polonii z Górnikiem nowanÈ jÈ na 7 sierpnia. W pierwbaraĝach o awans do zreformowanej odbÚdzie siÚ w ramach ósmej kolej- szej kolejce Polonia przystÈpi na
III ligi stanÈï w czerwcu w szranki z ki spotkañ, 24 wrzeĂnia w Koninie. wïasnym obiekcie do rywalizacji z
WartÈ MiÚdzychód. Na wyjeědzie ko- WczeĂniej jednak, lecz nie o punkty, JarotÈ Jarocin. „
SH
REKLAMA
20 sport
nr 29 (320) 27 lipca 2016
PIŁKA NOŻNA
TRIATHLON
ZwiÈzek o kobietach
Średzianie
na Enea Challenge Poznań
W ubiegïÈ ĂrodÚ w salce VIP Stadionu ¥redzkiego odbyïo siÚ wyjazdowe posiedzenie Wydziaïu Piïki
Kobiecej Wielkopolskiego ZwiÈzku Piïki Noĝnej.
WZPN Andrzej Mroziñski, wiceprezes
OZPN Konin (i jednoczeĂnie trener
aktualnych mistrzyñ Polski – Medyka
Konin) Roman Jaszczak, a takĝe przedstawiciele kobiecych sekcji Polonii,
Kotwicy Kórnik, GSS Grodzisk Wielkopolski oraz Górniczej Konin.
Zebranie poĂwiÚcono omówieniu
rozgrywek kobiet, którym admiruje
Wielkopolski ZwiÈzek Piïki Noĝnej:
III ligi seniorek, Pucharu Polski oraz
mïodzieĝowych zespoïów do lat 19, 16
i 13. Ustalono takĝe terminarz i formÚ
W posiedzeniu wziął udział m.in. wiceprezes WZPN do spraw dwóch ostatnich. PodjÚto równieĝ decyzjÚ co do terminu koñcowego zgïapiłki kobiecej Andrzej Mroziński.
Fot. Czesław Kościelski
szania zespoïów do poszczególnych
W posiedzeniu, które zaaranĝowa- udziaï wziÚli m.in. odpowiedzialny rozgrywek, który wyznaczono na 5
no na terenie CSiR Stadion ¥redzki, za sprawy piïki kobiecej wiceprezes sierpnia. „
SH
W miniony weekend w Poznaniu odbyïy siÚ Enea Challenge Poznañ
– najwiÚksze tegoroczne zawody triathlonowe w Polsce. Do rywalizacji na poszczególnych dystansach – równieĝ w ramach Mistrzostw
Europy – udziaï wziÚïa liczna reprezentacja Ăredzian.
TrenowaĂy w Dusznikach-Zdroju
Dobiega koñca obóz piïkarek Polonii w Dusznikach-Zdruju. W Górach Stoïowych podopieczne Marka
Gieraïki przebywaïy od minionej Ărody.
Druĝyna kobiet Polonii ubiegïy sezon ĂrodÚ wyjechaïy na obóz do Dusznik- Podczas obozu Ăredzianki trenowazakoñczyïa 19 czerwca poraĝkÈ z Le- -Zdroju. Mimo ĝe na miejsce dotarïy ïy nie tylko na boisku. Odbyïy one
chiÈ Gdañsk (2:3), po raz drugi z rzÚ- w Ărodowy poranek, juĝ w poïudnie m.in. marszobieg na JamrozowÈ Podu koñczÈc rozgrywki na 2. miejscu odbyïy pierwszÈ jednostkÚ treningo- lanÚ (9 km), korzystaïy z uroków od(awans na zaplecze Ekstraligi wywal- wÈ. Kolejne dni byïy jeszcze bardziej krytego basenu oraz Gór Stoïowych,
czyli BïÚkitni Stargard Szczeciñski). wymagajÈce. Podczas pobytu w gó- po których spacerowaïy.
Okres przygotowawczy do kolejnego rach zawodniczki Polonii trenowaïy ResztÚ okresu przygotowawczego
sezonu II ligi (trzeci poziom rozgry- m.in. wytrzymaïoĂÊ, siïÚ, sprawnoĂÊ przed rozgrywkami druĝyna kobiet
wek w kraju) dziewczyny rozpoczÚïy specjalnÈ czy staïe fragmenty gry. Polonii spÚdzi w ¥rodzie. PoczÈtek
w poniedziaïek 18 lipca od treningu ¥redzianki rozegraïy takĝe sparing z drugoligowego sezonu 2016/2017 zana obiektach Centrum Sportu i Re- druĝynÈ orlika starszego z Bolesïawic planowano na weekend 27-28 sierpkreacji – Stadion ¥redzki. Ledwie (na mniejszym obiekcie, systemem nia. O dokïadnym terminarzu wiÚcej
piszemy w artykule obok. „
SH
dzieñ póěniej, w nocy z wtorku na 2x30 minut), który zwyciÚĝyïy 4:2.
KOLARSTWO SZOSOWE
Nakonieczny w Ŷnale
Krzysztof Nakonieczny uzyskaï kwaliğkacje i bÚdzie reprezentowaï WielkopolskÚ w ğnale Ogólnopolskiej Olimpiady Mïodzieĝy.
Zawodnik Polonii Krzysztof Nakonieczny będzie reprezentował
Wielkopolskę w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
Na szosach Gminy Pniewy kolarze
szosowi z caïego kraju rywalizowali
w VII Edycji Pucharu Polski i Eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady
Mïodzieĝy. 400 kolarzy z caïego kraju oraz kadry Litwy rywalizowaïo na
dystansie jazdy indywidualnej na czas
i w wyĂcigu ze startu wspólnego.
W 50 stopniowym upale pierwszego
dnia w kategorii junior mïodszy na
dystansie 10 km Krzysztof Nakonieczny uzyskaï 66 rezultat, a Max
Mendeleew-Pilecki 79. ¥rednia prÚdkoĂÊ zawodników to 45,2 km/h. Na
dystansie 17 km Przemysïaw Szydïowski w kategorii juniora uzyskaï
25 rezultat z prÚdkoĂciÈ 45 km/h. Juniorki i orliczki równieĝ rywalizowaïy
w czasówce na 17 kilometrowym dystansie. Nasza Aleksandra Niesterowicz zajÚïa wysokie 15 miejsce.
NastÚpnego dnia zawodnicy rywalizowali w wyĂcigach ze startu wspólnego. Na dystansie 81 km w kategorii
junior mïodszy Nakonieczny ukoñczyï wyĂcig na 86. pozycji, a Max na
97. W kategorii dziewczyn – orliczek
na dystansie 54 km nasza Aleksandra
wywalczyïa wysokÈ 9. lokatÚ. Tylko
0,10 sekundy dzieliïo jÈ od podium.
Na koniec rywalizacji Krzysztof Nakonieczny w kategorii junior mïodszy uzyskaï kwaliğkacje i pierwszy
raz w historii KS Polonia bÚdzie
reprezentowaï WielkopolskÚ w
finale Ogólnopolskiej Olimpiady
Mïodzieĝy, która odbÚdzie siÚ 10-11
sierpnia. BÚdzie to wyĂcig na dystansie 110 km. „
AMP
Triathloniści Polonii nad poznańską Maltą.
Z najdïuĝszym dystansem, który liczyï 3,8 km pïywania, 180 km jazdy
rowerem i 42 km biegu (rozegrano
go w ramach Mistrzostw Europy)
spoĂród Ăredzian zmierzyï siÚ Jacek
Hañczyk. Po wyczerpujÈcej walce naczelny triathlonista naszego
miasta zajÈï 90 miejsce w kategorii
open i 9. miejsce w swojej kategorii
wiekowej w Europie! WysokÈ lokatÚ
zapewniï mu czas 10 godz. 29 min.
Równieĝ w niedzielÚ rozegrano zawody na dystansie 1/2 Ironman. Zadebiutowaï w nim kolejny reprezentant Polonii ¥roda – Piotr Rozwora.
¥redzianin rywalizacjÚ zakoñczyï z
czasem 4 godz. 54 min, co pozwoliïo mu zajÈÊ 79 miejsce w kat. open
i 11 w kat. wiekowej. WyĂcig ten
ukoñczyli takĝe Mariusz Sarnowski
(5 godz. 38 min) oraz Tomasz Brzeziñski (5 godz. 54 min).
Pierwszy dzieñ imprezy, sobotÚ,
poĂwiÚcono na rywalizacjÚ na dystansie sprinterskim i olimpijskim.
REKLAMA
W tym pierwszym udziaï wziÈï Piotr
Michaïkiewicz, który w triathlonowym debiucie zajÈï 211 miejsce w
kat. open (na 378 zawodników) z
czasem 1 godz. 37 min.
Na dystansie olimpijskim zmierzyïo
siÚ aĝ siedmiu Ăredzian. Najlepszy
z nich – Karol WÚgïowski – zajÈï
364 miejsce w kat. open (2 godz.
32 min), niedïugo po nim na mecie
pojawiï siÚ Mateusz Jonak. Dobry
debiut zaliczyïa Asia Hañczyk (2
godz. 34 min, 7 miejsce w kat. wiekowej), ponadto na mecie dystansu
olimpijskiego, który objÈï 1,5 km
pïywania, 40 km jazdy rowerem i 10
km biegu, zameldowali siÚ: Michaï
Kaěmierczak (2 godz. 35 min, 444
miejsce w kat. open), Agnieszka
Witczak (2 godz. 37 min, 488 miejsce w open), Tomasz DziÚcielewski
(2 godz. 43 min, 637 miejsce w kat.
open), Artur Kasperski (2 godz.
53 min) oraz Bartosz Szewczyk (2
godz. 55 min). „
SH
sport
[email protected]
21
SIATKÓWKA
STRZELECTWO
Podwójne Mistrzynie Polski
Huczne 15-lecie reaktywacji bractwa
Wielki sukces odniosïa Ăredzianka na Mistrzostwach Polski Kadetek
i Juniorek w siatkówce plaĝowej. Zawodniczka UKS ¥roda Klaudia
PrzÈdka grajÈc w parze z WeronikÈ Antczak (MKS MOS Sïupca) wywalczyïa zïoty medal Mistrzostw Polski w dwóch kategoriach wiekowych.
Tegoroczny turniej strzelecki „Sztandarowy” zbiegï siÚ w czasie z uroczystoĂciÈ 15-lecia reaktywacji
Ăredzkiego Bractwa Kurkowego oraz intronizacjÈ nowego Króla Kurkowego.
Nim przystÈpiono do strzelniczej rywalizacji, odbyïa siÚ Msza Ăw., w trakcie której odbyïa siÚ intronizacja Króla
Kurkowego A.D. 2016 Brata Stanisïawa WiĂniewskiego oraz Rycerzy: Braci Mieczysïawa Szmani i Zbigniewa
Strugarka.
Po zakoñczeniu mszy do Bractwa
przyjÚto nowych czïonków: Witolda
Tïuchowskiego i Grzegorza Nowaczyka. WrÚczono teĝ odznaczenia honorowe z rÈk Prezesa Zjednoczonych
Bractw Strzeleckich RP Adam Goïembowskiego. Krzyĝ Rycerski Orderu
Zasïugi otrzymali Bracia: Eugeniusz
GoïÚbiak i Piotr Rogacki, a Krzyĝ OğPodczas jubileuszu 15-lecia reaktywacji bractwa wręczono wiecerski Orderu Zasïugi Bracia: Dionizy
le nagród.
Dopieraïa, Ryszard Kurnatowski, AnSiatkowka plazowa Podpis: Klaudia i Weronika na najwyższym drzej Pieszak, Franciszek Kamiñski,
TarczÚ OkolicznoĂciowÈ z okazji reak- ¥roda Wlkp.) padïa ïupem Piotra Ropodium Mistrzostw Polski.
Ryszard Waligóra oraz Stanisïaw Wi- tywacji Bractwa (fundator – zaïoĝyciel gackiego, a Tarcza okolicznoĂciowa
Ăniewski.
Ăredzkiego bractwa w 2001 roku – dla goĂci z Hennigsdorfu do Hansa
W CzÚstochowie 13-14 lipca od- kówka Plaĝowa Kobiet. W swojej
Podczas turnieju strzeleckiego – Grzegorz Szpot) wygraï Rafaï Eichler. Klinra.
byïy siÚ Mistrzostwa Polski Junio- kategorii wiekowej dziewczÚta tylko
„Sztandarowego”, w strzelaniu do Tarcza okolicznoĂciowa dla Pañ (fun- Laureatem Tarczy Punktowej zostaï
rek. BiorÈc pod uwagÚ klasÚ i siïÚ potwierdziïy swoje nieprzeciÚtne
Tarczy Brackiej (jubileuszowej, fun- dator – Ryszard Kurnatowski) trağïa Rafaï Eichler, Tarczy Pistoletowej Rowszystkich 16 par, które walczyïy umiejÚtnoĂci. W drodze do zïotego
dator – Boĝena Wieczorek) najlepszy w rÚce Elĝbiety Mikoïajewskiej-Król. man Mikoïajczak, a Strzelania do Kura
o miano najlepszych w kraju, byïo medalu pokonaïy 2:0 (21:13; 21:18)
okazaï siÚ Rafaï Eichler. TarczÚ Cha- Tarcza Zapadkowa (fundator – KBS ponownie Rafaï Eichler. „
SH
pewne, ĝe emocji i gry na wysokim parÚ z Radomia, w kolejnym sporytatywnÈ (fundator – Król Kurkowy
poziomie nie zabraknie. Weronika tkaniu równieĝ 2:0 (do 10 i 15) parÚ
Bractwo Kurkowe skĂada serdeczne podziÜkowania wszystkim uczestnikom spotkaA.D. 2016 Stanisïaw WiĂniewski) zdoz KlaudiÈ do CzÚstochowy jechaïy z Katowic. W meczu o najlepszÈ
nia jubileuszowego za ich udziaĂ, za miĂe sĂowa, za przekazane listy gratulacyjne i
byï Michaï Wojciechowski, podobnie
z nadziejÈ na jak najlepszy wynik i czwórkÚ turnieju pokonaïy pewnie
upominki.
jak TarczÚ OkolicznoĂciowÈ poĂwiÚcotraktowaïy turniej jako znakomite parÚ z Païacu Bydgoszcz 2:0 (do 11
Osobne podziÜkowania dla wystawcówc militariów : sprzÜtu wojskowego, starej broni,
nÈ ostatniemu przedwojennemu preprzetarcie przed zbliĝajÈcymi siÚ i 17), w póïfinale równieĝ bez straty
medali, odznaczeĄ, insygniów i sztandaru brackiego ze ęredzkiego Muzeum, starych
zesowi bractwa – Edmundowi Bembğnaïami Mistrzostw Polski Kade- seta pokonaïy parÚ z Iïawy (do 16 i
zabytkowych samochodów oraz wozów bojowych straĺy poĺarnej.
niĂcie (fundator – prezes bractwa Jan
tek, w którym bez wÈtpienia byïy 19). W meczu ğnaïowym ponownie
Ponadto Bractwo Kurkowe dziÜkujÜ PaĄstwu Paczkowskim, Burmistrzowi WojciechoLis). Warto zaznaczyÊ, ĝe zwyciÚzca
wi ZiÜtkowskiemu, Jerzemu Nowosielskiemu, Arkadiuszowi Niemczalowi oraz Bratu
stawiane w gronie faworytek do spotkaïy siÚ z parÈ z Bydgoszczy,
nagrodÚ przekazaï Boĝenie Wieczorek
Andrzejowi Szczepaniakowi.
medalu. Na MP Juniorek dziewczÚta jednak tym razem po dwóch setach
– córceb Edmunda Bembnisty.
musiaïy siÚ zmierzyÊ z duĝo bardziej o Mistrzostwie Polski musiaï zadedoĂwiadczonymi parami, jednak z cydowaÊ tie- break. W decydujÈcym
kaĝdym kolejnym meczem prezen- secie Klaudia z WeronikÈ zagraïy HOKEJ NA TRAWIE
towaïy jeszcze wyĝszy poziom gry, cudownie, wygrywajÈc 15:7. Wtedy
co doprowadziïo je na sam szczyt i wybuchïa wielka radoĂÊ ze zïotepozwoliïo wywalczyÊ zïoty medal go medalu. Dziewczyny odniosïy
wspaniaïy sukces, który odbiï siÚ Dwóch Ăredzian reprezentuje PolskÚ podczas trwajÈcych w Szkocji Mistrzostw Europy do lat 18. W
Mistrzostw Polski.
Tydzieñ póěniej, od 19 do 21 lipca, szerokim echem w caïej siatkarskiej pierwszym meczu pokonali rówieĂników ze Szwajcarii 5:2.
w Obornikach ¥lÈskich odbyïa siÚ Polsce. Trenerem Klaudii jest Ilona O powoïaniu 17-letniego Mikoïaja Kolejny mecz reprezentacji Polski mogïo byÊ zaskoczeniem – w ostatOpr. SH Gïowackiego i 18-letniego Bartosza podczas Mistrzostw Europy do lat nich miesiÈcach regularnie pojawiali
XXII Ogólnopolska Olimpiada Mïo- Olsztyñska Pawlak. „
dzieĝy w Sportach Letnich – SiatMajka do kadry narodowej na Mi- 18 w Szkocji zaplanowano na wtorek siÚ oni na kolejnych zgrupowaniach
strzostwa Europy do lat 18 informo- 26 lipca. Jej rywalem miaïa byÊ re- reprezentacji: w maju w Waïczu obaj
waliĂmy juĝ na poczÈtku miesiÈca. prezentacja Austrii. Dzieñ póěniej, w zaliczyli trağenia w meczach sparinPodczas turnieju, który odbywa siÚ ĂrodÚ, w ostatnim spotkaniu fazy gru- gowych z druĝynÈ Niemiec do lat 16.
od niedzieli w szkockim Glasgow, do powej Polacy mieli zmierzyÊ siÚ z Ro- W tym samym mieĂcie Bartosz Mamomentu zamkniÚcia numeru GP¥ sjanami. O ostatecznym ksztaïcie ta- jek wziÈï w czerwcu udziaï w konsulreprezentacja Polski zdÈĝyïa rozegraÊ beli mistrzostw zadecydowaÊ ma faza tacji szkoleniowej, kiedy tymczasem
jedno spotkanie. W dniu otwarcia im- rozgrywek play-off, którÈ zaplanowa- Mikoïaj Gïowacki otrzymaï powoREKLAMA
ïanie na mecze miÚdzynarodowe w
prezy nasi mïodzi zawodnicy pokonali no na piÈtek i sobotÚ (29-30 lipca).
SzwajcariÚ 5:1. Na boisku 62 minuty Powoïanie do kadry na mistrzostwa Berlinie i zgrupowanie kadry do lat
SH
spÚdziï Bartosz Majek.
dwóch Ăredzkich zawodników nie 21. „
GrajÈ na mistrzostwach Europy!
ZAPRASZAMY
facebook.com/GlosPowiatuSredzkiego
HOKEJ
SierpieĄ z naukÈ hokeja
Po zajÚciach z piïki noĝnej, tym razem Centrum Sportu i Rekreacji Stadion ¥redzki proponuje dzieciom
bezpïatne lekcje hokeja na trawie.
W obliczu duĝego zainteresowania za- poniedziaïku do piÈtku) w dwóch prze- dawniej uczestnik Igrzysk OlimpijjÚciami z piïki noĝnej, tym razem CSiR dziaïach czasowych: godz. 10:00-12:00 skich w Sydney i wielokrotny reprewychodzi naprzeciw chcÈcym zdoby- (dzieci 6-10 lat) oraz godz. 12:00-14:00 zentant Polski – Dariusz Maïecki.
waÊ umiejÚtnoĂci w innej dyscyplinie, (dzieci 11 lat i wiÚcej). ZajÚcia obejmÈ Zapisów do udziaïu w zajÚciach dokoktóra cieszy siÚ w naszym mieĂcie gry i zabawy, a takĝe pracÚ nad ogólnÈ nywaÊ moĝna w biurze CSiR od poniesporÈ popularnoĂciÈ – hokeju na tra- sprawnoĂciÈ ğzycznÈ. Poprowadzi je dziaïku do piÈtku w godz. 7:00-15:00,
wie. Bezpïatne lekcje dla dzieci odby- doĂwiadczony trener, aktualny szko- lub pod nr tel. 61 285 25 20 i 601 858
waÊ siÚ bÚdÈ od 1 do 12 sierpnia (od leniowiec pierwszego zespoïu Polonii, 331. „
SH
22 ogłoszenia
nr 29 (320) 27 lipca 2016
NASI NAJMŁODSI
urodzeni w średzkim szpitalu
Przygotowała Małgorzata Frąckowiak
DARMOWE OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM
WYĘLIJ SMS DO: 72480
PLGPS.treęÊ ogĂoszenia.nr tel.
(Koszt 2,46 zĂ brutto). Regulamin str. 28
Pãyty warstwowe dachowe i
ćcienne, pãyty na bramy, ceownik
do pãyt warstwowych. Producent.
Atrakcyjne ceny. Krótkie terminy
realizacji. Czerniejewo. Tel. 61 427
38 05, 604 589 462, 61 297 06 10
LENA ur. 21.7.16r., 4160g, 59cm
MALWINKA ur. 13.7.16r., 3560g, 56cm
Blacha trapezowa T18 powlekana,
II gatunek w atrakcyjnej cenie.
Takēe blacha z filcem. Dãugoćç
blach na ēyczenie. Czerniejewo. Tel.
604 589 462, 61 297 06 10
Sprzedaē drewna kominkowego:
dðb (150 zã), oraz mix: dðb, jesion
i klon (130 zã). Promocyjne ceny
na sezon letni. Tniemy drewno pod
wymiar (30, 35 cm, itd.). Moēliwy
transport. Tel. 788 120 194
Siatkõ ogrodzeniowð, oczko 3x3cm.
Tel. 695 755 776
Drewno opaãowe, pociõte, suche, 90 zã
kubik, dowóz. Tel. 695 755 776
Pralkõ automatycznð beko, cena 300zã.
Dzwoniç po 16. Tel. 605 123 486
Wieszak dõbowy, antyk, cena 120zã.
Tel. 790 202 908
Nowy cyfrowy mikser dđwiõku RCF,
100 efektów kamery pogãosowej,
moēliwoćç odtw. z pendrive, super
jakoćç. Cena 1300zã. Tel. 500 745 277
Dla zespoãu lub d-ja, profesjonalny
efekt wokalny lexicon mx200, prawie
nowy. Cena 600zã. Tel. 500 745 277
Telewizor Daewoo dtl-2930k-29cali,
cena do uzgodnienia. Tel. 607 645 803
Czõćci do robota Eurofit, tanio
sprzedam. Tel. 511 776 604
Rzeczy dzieciõce od 0 do rozm. 68,
tanio. Tel. 505 609 007
Basen rozporowy 457cm, uēywany
jeden sezon. Tel. 660 791 296
Uēywane rowery, tanio sprzedam. Tel.
Sprzedaē gaãõziówki pociõtej:
dðb, jesion i klon w cenie 90 zã, a
sosna 80 zã. Promocyjne ceny na
sezon letni. Tniemy drewno pod
wymiar (30, 35 cm, itd.). Moēliwy
transport. Tel. 788 120 194
WITOLD ur. 20.7.16r., 3820g, 58cm
To
ju
ĺ
ro
cz
ek
!
MARCELINA ur. 19.7.16r., 3900g, 56cm
ZOFIA ur. 19.7.16r., 4170g, 63cm
MARCIN ur. 19.7.15r.
Sprzedaē drewna kominkowego
pociõtego: brzoza (120zã), sosna
(100zã). Promocyjne ceny na
sezon letni. Tniemy drewno pod
wymiar (30, 35 cm, itd.). Moēliwy
transport. Tel. 788 120 194
KUPON OGāOSZENIA DROBNEGO
nr 29 (320) 2016
treść (do 10 słów) .............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
imię i nazwisko .....................................................................................................................................
adres ......................................................................................................................................................
Zakreśl ile razy ma się ukazać ogłoszenie:
1
2
3
4
DANE OSOBOWE
OSOBOWE NIE BÛDA PUBLIKOWANE. OgĂoszenia bezpĂatne nie dotyczÈ dziaĂów PRACA i USāUGI.
PROSIMY O CZYTELNE WYPISYWANIE KUPONÓW, w przeciwnym razie ogĂoszenie nie zostanie opublikowane.
JAK ZAMIEĘCIÉ OGāOSZENIE DROBNE? Wystarczy skorzystaÊ z jednej z poniĺszych opcji:
– wyęlij SMS o treęci PLGPS.TREĘÉ OGāOSZENIA.NR TEL na numer 72480 (dziaĂ SPRZEDAM, KUPIÛ, NIERUCHOMOĘCI,
MOTORYZACJA, ZWIERZETA, ROLNICZE, TOWARZYSKIE, INNE, ODDAM; koszt SMS wynosi 2,46 zĂ z VAT)
lub numer 76480 (dziaĂ PRACA, USāUGI; koszt SMS wynosi 7,38 zĂ z VAT).
OgĂoszenie ukaĺe siÜ w 2 wydaniach gazety oraz na portalu www.nowaSroda.pl. Nie uĺywamy polskich znaków.
CaĂkowita liczba znaków z kodami i numerami nie moĺe przekroczyÊ 160 znaków.
PrzykĂad: PLGPS.SPRZEDAM.Kotki 2-tygdoniowe z rodowodem, tel. 777-777-777.
–c wrzuciÊ kupon z ogĂoszeniem drobnym do skrzynki w Ęrodzie Wlkp. na ul. DÈbrowskiego 9 (obok biura podróĺy)
albo na ul. Krótkiej 1 (obok fryzjera). OgĂoszenia przyjmujemy do piÈtku poprzedzajÈcego wydanie do godziny 14.00.
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania
skrótów i zmian stylistycznych, wstrzymania
publikacji ogĂoszeĄ bez podania przyczyny oraz
zamieszczania ogĂoszeĄ w dziaĂach tematycznych
zgodnie z zaĂoĺeniami edytorskimi.
Redakcja nie odpowiada za treęÊ ogĂoszeĄ.
PeĂen regulamin na www.glospowiatusredzkiego.pl.
Przyjmujemy ogĂoszenia drobne oraz reklamy do gazety
Wiadomoęci WrzesiĄskie wydawanej na terenie powiatu
wrzesiĄskiego.
ogłoszenia
[email protected]
HOROSKOP
Baran (21.03-20.04) – Nie pozwól,
aby ktoę popsuĂ Twoje wakacyjne
plany. Nie musisz dostosowywaÊ
siÜ do innych wctym wypadku. To Twoje wakacje
icTwój odpoczynek. Wyraĸ gĂoęno swoje zdanie!
Byk (21.04-21.05) – Zaczniesz
zastanawiaÊ siÜ icrozwaĺaÊ pewne
decyzje. Zanim jednak zdecydujesz
siÜ ostatecznie na coę skonsultuj to ze swoimi
bliskimi. Ponadto wybierz siÜ na zakupy, to na
pewno trochÜ poprawi Twój nastrój.
BliĸniÜta (22.05-21.06) – Wctym
tygodniu poczujesz, ĺe nie do
wszystkich moĺesz mieÊ zaufanie.
Nie przejmuj siÜ jednak tym, co inni bÜdÈ ocTobie mówiÊ icdziaĂaj! PotraŶsz sprawiÊ, ĺe inni
bÜdÈ na Ciebie patrzeÊ zcpodziwem!
Rak (22.06-23.07) – Utrzymywanie wc tajemnicy pewnych informacji jest
niestosowane, zwĂaszcza, jeĺeli
chodzi oc pomoc innym osobom.
Jeĺeli chcesz to dalej trzymaÊ wcsekrecie, to
nie praw moraĂów.
Lew (24.07-23.08) – Jeĺeli miaĂeę wraĺenie,
ĺe do tej pory wszystko staĂo, tak
teraz bÜdziesz mieÊ tydzieĄ na wysokich obrotach. Tyle dobrych telefonów juĺ dawno nie otrzymaĂeę! Pod koniec
tygodnia ruszy siÜ coę waĺnego!
Panna (24.08-23.09) – Spokój ic rozwaga,
to cechy, które teraz pomogÈ Ci
przejęÊ przez ten tydzieĄ. Juĺ
widaÊ koniec pewnych spraw,
dlatego bÈdĸ cierpliwa. Nie naciskaj, samo
przyjdzie!
Waga (24.09-23.10) – Robisz
postÜpy! Jeszcze trochÜ wysiĂku,
acznajomi CiÜ nie poznajÈ! Nie jesteę juĺ tÈ samÈ osobÈ! Wyznacz sobie kolejne cele icdalej je realizuj. Pod koniec tygodnia
dobrze zrobisz spotykajÈc siÜ zcdawno niewidzianÈ osobÈ!
Skorpion (24.10-22.11) – Pod
koniec tego tygodnia otrzymasz
wskazówkÜ, która powinieneę wykorzystaÊ. Uwaĺaj na siebie wcpracy, poniewaĺ
to, co robisz jest ryzykowne ic nie przysporzy
Ci przyjacióĂ!
Strzelec (23.11-21.12) – Jeszcze
trochÜ ic udasz siÜ na wymarzone
wakacje. Spróbuj wytrzymaÊ ten
czas wc pracy ic chociaĺ udawaj, ĺe nie jesteę
rozkojarzony. Spotkaj siÜ teĺ ze znajomymi,
ĺeby pewne rzeczy sobie wyjaęniÊ.
Kozioroĺec (22.12-19.01) – Przed
urlopem spróbuj zostawiÊ pewne
sprawy wyjaęnione. Nie za bardzo
bÜdziesz wiedziaĂ, co zrobiÊ, ale intuicja Ci
podpowie jak wybrnÈÊ zckorzyęciÈ dla wszystkich.
Wodnik (20.01-19.02) – WysĂuchaj tego, co ktoę ma Ci do powiedzenia. PrzestaĄ byÊ upartym
czĂowiekiem icotwórz siÜ na szczÜęcie, bo tak
naprawdÜ niewiele brakuje.
Ryby (20.02-20.03) – Plan dziaĂania pomoĺe Ci przetrwaÊ maĂy kryzys, ale nie przejmuj siÜ, wszystko
poukĂada siÜ po Twojej myęli! Moĺesz wierzyÊ
lub nie, ale szykuje siÜ dla Ciebie niesamowita
randka!
601 785 943
Lodówko-zamraēarkõ Polar, wys.
185cm, szer. 60cm, stan bdb. zadbano.
Tel. 888 857 211
Stóã i 6 krzeseã, 800 zã. Tel. 736 283
130
Rusztowanie i 12 ramek oraz 2
podesty. Tel. 736 283 130
Kanapy oraz fotel, skóra i dðb. Tel. 736
283 130
Rusztowanie warszawskie. Tel. 788
725 291
Namiot kolor, niebieski, 4 osobowy
z przedsionkiem, stan bdb., cena do
uzgodnienia. Tel. 784 708 960
Spacerówkõ Baby Activ, koãa
pompowane, prawie nowa. SMS lub
Tel. 538 727 334
Rower mõski z koãami 26 cali, damski
z koãami 24 cale, mãodzieēowy z koãami
20 cali, 12 cali z bocznymi kóãkami, 28
cali szosowo-miejski. Stan bdb. oraz
komputery bez monitora i antenõ sat.
80 cm. Tel. 603 842 129
Wózek spacerowy, maszynõ do szycia
bez stoãu oraz TV Philips 32 cale Led
1,5 roczny. Tel. 603 842 129
Rower dzieciõcy, koãa 20 cali, stan
dobry, produkcja niemiecka, niska
cena, 150 zã. Tel. 790 253 415
Piãõ tarczowð na siãõ, silnik 2,5 kW,
stóã metalowy, cena do uzgodnienia.
Tel. 790 253 415
Stóã metalowy, pralkõ Polar 885. Tel.
790 253 415
Rower damski i mõski. Tel. 601 884
666
Lokówkõ nieuēywanð. Tel. 733 670
733
Depilator Braun damski, nieuēywany.
Tel. 733 670 733
Wózek Espiro, 280 zã do negocjacji
oraz nosideãko w cenie 50 zã. Tel. 609
952 386
Tuje szmaragdowe prosto od
producenta. Tel. 660 084 190
Kamizelkõ ćlubnð, mõskð, tkanina
ēakardowa, kolor srebrny z wzorem +
krawat, cena 50 zã. Tel. 504 901 910
Fotele, pãozy, 2 szt., 100 zã, kolor beē.
Tel. 507 232 481
Ēyrandol, kinkiet, dywan, fotele,
stolik RTV, ãóēko, meble, grzejniki –
wyprzedaē poremontowa. Tel. 722 166
751
Buty dla ochrony skóra licowa, nowe,
firmy Wojas, cena 160 zã, rozm. 47.
Tel. 790 202 908
Piec C.O. energooszczõdny, stan bdb.
Tel. 782 658 977
Piec C.O. energooszczõdny, stan bdb.
Tel. 666 139 913
Zãotówki, 2 szt., okolicznoćciowe
sprzedam lub zamieniõ. Tel. 609 704
146
Laptop
sprzedam,
cena
do
uzgodnienia. Tel. 788 463 064
Zmywarkõ
Bosch,
lodówkõ,
zamraēarkõ 4 szuflady, pralkõ wðska i
szerokð. Tel. 697 203 371
Telefony: Samsung GT-E 1080i, Sony
Ericsson C510, Nokia 6020. Nokia
5130, Nokia Lumia 520 biaãa stan bdb.
z caãym zestawem, 260 zã. Tel. 668 593
275
KUPIÛ
WYĘLIJ SMS DO: 72480
PLGPS.treęÊ ogĂoszenia.nr tel.
(Koszt 2,46 zĂ brutto). Regulamin str. 22
Stare polskie banknoty w dobrym
stanie kupiõ. Tel. 502 360 204
Pamiðtki
po
Powstaýcach
Wielkopolskich – kupiõ. Tel. 502
360 204
Stare
dyplomy,
legitymacje
wojskowe, straēackie, kurkowe –
kupiõ. Tel. 502 360 204
tel. 601 240 594
Stare odznaczenia, medale, odznaki
wojskowe i cywilne – kupiõ. Tel.
502 360 204
Kupiõ stare, przedwojenne ksiðēki
prawnicze, religijne i inne. Tel. 880
366 054
Kupiõ przedwojenne skrzypce,
porcelanõ, lampõ, obraz, róēnoćci z
likwidacji domów. Tel. 880 366 054
Eternit plastikowy uēywany i koãeczki z
Orzechowa 30 szt., 2,20m, kupiõ. Tel.
734 266 275
Wodomierz 1 cal, do zimnej wody,
parownik wõglowy, kupiõ. Tel. 662
981 924
23
Telefon Nokia 6300 w dobrym stanie
kupiõ. Tel. 695 693 197
Pãyty aēurowe 40x60cm, krawõēniki,
pãytki 50x50cm z demontaēu. Tel. 537
664 070
ZAPRASZAMY
facebook.com/GlosPowiatuSredzkiego
POTRZEBUJESZ
REKLAMY?
tel. 508 833 639
ZADZWOŃ I ZWIĘKSZ
SWOJE ZAROBKI!
24 ogłoszenia
ROLNICTWO
WYĘLIJ SMS DO: 72480
PLGPS.treęÊ ogĂoszenia.nr tel.
(Koszt 2,46 zĂ brutto). Regulamin str. 22
Rekord niebieski, 96 rok, duēa
chãodnica, sieczkarnia pãocka, stan
idealny, sprzedam. 603 752 619
Sprzedam kombajn zboēowy bizon.
Tel. 796 101 124
Mieszalnik
paszowy
ze
ćrutownikiem. Tel. 796 101 124
Pãug podorywkowy 5 skib, stan bdb.,
sprzedam. Tel. 667 282 095
Sieczkarnie, maszynkõ do szatkowania
kapusty, 3 noēe, sprzedam. Tel. 602
671 210
Mieszalnik do paszy suchej 750kg
sprzedam. Tel. 788 725 291
Sãomõ okoão 70 balotów, gm.
Miãosãaw, sprzedam. Tel. 61 438 26 22
Dmuchawõ do zboēa sprzedam. Tel.
61 286 25 59
ZWIERZÛTA
WYĘLIJ SMS DO: 72480
PLGPS.treęÊ ogĂoszenia.nr tel.
(Koszt 2,46 zĂ brutto). Regulamin str. 28
Króliki miniaturki, bardzo ãadne, 10
szt., sprzedam. Tel. 604 652 205
Króliki olbrzym belgijski, sprzedam.
Tel. 695 231 275
REKLAMY JUĹ OD
20 zł
netto
Centrum Zoologiczne, Środa Wlkp. ul. Przecznica (ryneczek)
nr 29 (320) 27 lipca 2016
ogłoszenia
[email protected]
MOTORYZACJA
WYĘLIJ SMS DO: 72480
PLGPS.treęÊ ogĂoszenia.nr tel.
(Koszt 2,46 zĂ brutto). Regulamin str. 28
Auto-skup. Kupiõ kaēde auto
osobowe i dostawcze za gotówkõ.
Stan oraz marka obojõtne. Umowa,
gotówka od rõki. Dojeēdēam do
klienta. Tel. 511 335 102
Skup aut do 10 tys. Umowa i
gotówka od rõki. Tel. 798 827 337
Peugeot 605, 3.0 benzyna, srebrny
metalik,
klimatronik,
93
rok,
ubezpieczenie do wrzećnia, sprzedam.
Tel. 534 602 860
Komplet opon, 4 sztuki. Fulda
Ecocontrol 205/60/15. Cena 200zã. Tel.
539 577 002
Renault Laguna II 2001r. 1.6 16v
benzyna. 6400 zã. Tel. 663 335 921
Renault Laguna, 95r., 2.0 z gazem,
klimatronik, sprawny, zielony metalik,
cena 3 tys. zãotych, ubezpieczenie do
stycznia 2017r., sprzedam. Tel. 534
602 860
Suzuki Baleno, 98 rok, gaz
sekwencyjny (roczny), zielony metalik,
klimatyzacja, peãna elektryka. Cena 5
tys. zã, sprzedam. Tel. 501 577 212
Citroen Xsara 2.0 HDI, 2002r.,
sprzedam, dzwoniç po 16:00. Tel. 797
383 419
4
opony
letnie
225/65R/16C,
tanio sprzedam. Tel. 601 916 887
Fiata Punto 2002 r., w dobrym stanie
technicznym, sprzedam. Tel. 508 815
739
Daewoo Matiz 2001r., stan bdb. Tel.
530 010 771
VW Golf III 1.9D, stan dobry, opãacony
lub zamieniõ na Uno, Tico, z gazem lub
inny. Tel. 734 266 275
Fiat Uno 1.4 1995r., 1200 zã do
negocjacji. Tel. 881 765 510
Renault Clio, 2010r., 1.5dci, 14900 zã.
Tel. 603 267 393
VW Golf V, 2007r, 1.9TDI, 17900 zã.
Tel. 603 267 393
Dacia Sandero 1.4, 2008r., 8900 zã.
Tel. 603 267 393
Renault Megane 2006r., 1.5dci,
2006r., 9900 zã. Tel. 537 377 888
VW Caddy 2012r., 1.6tdi, 39900 zã.
Tel. 603 267 393
VW Caddy 1.9tdi, 2004r., 16500 zã.
Tel. 603 267 393
Hyundai
Tuscon
2005r.,
2.0
CRDI.,19500 zã. Tel. 603 267 393
Renault Kangoo 1.5dci, 2012r., 22500
zã. Tel. 603 267 393
Alfa Romeo 1.9jtd, 2008r., 10900 zã.
Tel. 537 377 888
Skoda Octavia 1.9 tdi, 2007r., 24500
zã. Tel. 603 267 393
Kia RIO 2007r.1.5 crdi, 12900 zã. Tel.
603 267 393
Daewoo Kalos 2002r., 1.4, 4500 zã.
Tel. 603 267 393
VW Touran 2005r., 1.9tdi dsg, 14900
zã. Tel. 603 267 393
Daewoo Kalos 2004r. 1.2 klima,
6900zl. Tel. 603 267 393
VW Passat 2006r. 1.6 klima, 16900zl.
Tel. 603 267 393
Citroen C2 1.4 klima, 2006r., 10900 zã.
Tel. 603 267 393
Fiat Punto 2005r., 1.2, klima, 7900 zã.
Tel. 603 267 393
Koãa aluminiowe wraz z oponami
185x65x15, 4x98”. Tel. 881 436 105
VW Golf III, 1.9 TDI, kombi, automat,
3500 zã, sprzedam. Tel. 511 739 959
Skuter Sym Orbit 50, 2012r., stan
idealny, sprzedam. Tel. 889 889 089
Peugeot 206, 1.1., 2003r., sprzedam,
zielony metalik, kupiony w salonie w
Polsce, II wãaćciciel, przebieg 93 tys.
km, c. zamek. Tel. 507 176 009
Yamaha XT 125/50, 2008r., 5200 zã.
Tel. 782 354 176
Motocykl sprzedam. Tel. 729 641 983
Opel Vectra 2.0, 97r., klima, Dewasto,
c. zamek, stan bdb., cena do
uzgodnienia. Tel. 788 848 049
Opony zimowe na felgach stalowych
205x55 R16 5x112 oraz alufelgi na 4
ćruby, rozstaw ćrub 98mm. Tel. 602
671 210
Renault Kango 1.5 DCI, 2008r.,
rejestracja luty 2009r., I wãaćciciel,
kupiony w salonie, serwisowany. Tel.
798 835 073, 513 020 327
Jeep Grand Cherokee 3,7V6, lpg,
2005r., wersja laredo, automat, 4x el.
szyby. Tel. 798 835 073
KIA Picanto, poj. 1,0, 2009r., przebieg
40 tys. km, sprzedam. Tel. 668 517
620
Opel Corsa 1.0, 1998r. Tel. 788 463
064
VW Golf III, 1996r., przeb. 300 tys. km,
silnik i skrzynia stan bdb., do zrobienia
progi. Tel. 502 402 988
Nowy ZIPP VZ-1 w promocyjnej cenie.
Posiadamy szeroki wybór motocykli,
do prowadzenia których wystarczy jedynie prawo jazdy kat. B. Zapraszamy,
Whisky Motors, ul. Polna 8a.
Tel. 505 189 899
Nowy skuter ZIPP LaVissa 125. Autoryzowany punkt sprzedaēy i napraw marki
ZIPP, Posiadamy w sprzedaēy caãy asortyment. W naszej ofercie znajdujð siõ
równieē uēywane motocykle i skutery
innych marek. Whisky Motors, ul. Polna
8a.
Tel. 505 189 899
28 lipca i 4 sierpnia
ZIPP Raven 125, nowy. W swojej ofercie posiadamy wiele nowych, oraz uēywanych motocykli. Zajmujemy siõ sprzedaēð i serwisem róēnego rodzaju jednoćladów. Solidna i fachowa obsãuga na
miejscu! Whisky Motors, ul. Polna 8a.
Tel. 505 189 899
Kia Picanto 1.0, 2009r., przeb. 49 tys.
km, stan bdb. Tel. 668 517 620
Skoda Fabia 1.2, 2003r., benzyna,
5500 zã do negocjacji. Tel. 608 620 911
Opel Zafira 2002r., 2.0 Dti, srebrny
metalik, klima, ABS, el. szyby, c.
zamek, alufelgi 16 cali, airbag, 8600 zã.
Tel. 601 910 103
Czõćci do Renault Scenic 97r., dzwoniç
po godz. 17:00. Tel. 61 438 22 30
Skrzyniõ biegów oraz czõćci oryginalne
do Trabanta 601. Tel. 61 285 01 95
25
26 ogłoszenia
NIERUCHOMOĘCI
WYĘLIJ SMS DO: 72480
PLGPS.treęÊ ogĂoszenia.nr tel.
(Koszt 2,46 zĂ brutto). Regulamin str. 22
Do wynajõcia mieszkanie dwu
pokojowe w Ćrodzie Wlkp. na
osiedlu Prymasa Wyszyýskiego,
42 m2. Mieszkanie na 4 piõtrze,
caãkowicie umeblowane. Tel. 725
787 878
Urzðdzony dom w Ćrodzie Wlkp.,
230m2, dziaãka 540m2, sprzedam,
pilne. Tel. 501 030 979
Piõkny dom w Ćrodzie, sprzedam,
gustownie urzðdzony, 268m2, pilne.
Tel. 501 030 979
nr 29 (320) 27 lipca 2016
Wydzierēawimy
lokal
handlowy
156,5m2. Spoãem Ćroda. Tel. 61 285
33 97
Wydzierēawimy garaē 26,6m2. Spoãem
Ćroda. Tel. 61 285 33 97
Dziaãki budowlane w Ćrodzie,
poãoēone w spokojnej okolicy. Tel.
784 967 022
Dziaãkõ budowlanð w Sulõcinku, 1555
m2, sprzedam. Tel. 501 030 979
Obiekt 1000m2, dziaãka 3300m2,
Lubonieczek, pilne sprzedam. Tel. 501
030 979
Wynajmõ mieszkanie bezczynszowe
z ogródkiem, Ćroda, ul. Nagietkowa,
1100 zã/miesiðc, 38,5 m2. Tel. 785 191
861
Wynajmõ dom 98 m2 na ul. I.
Krasickiego w Ćrodzie. Tel. 693 630
741
Nowe bezczynszowe mieszkanie w
Ćrodzie, 41 m2, 3250 zã netto/m2. Tel.
785 191 861
Sklep
wolnostojðcy,
razem
z
zabawkami w Nowym Miećcie
sprzedam, cena do uzgodnienia. Tel.
604 552 236, 61 287 40 68
Lokal do wynajõcia 50m2, na
dziaãalnoćç gospodarczð z parkingiem.
Tel. 501 486 186
Mieszkanie wynajmõ, 3 pokoje, IV
piõtro. Tel. 604 438 456
Ogródek dziaãkowy sprzedam. Tel. 693
075 840
Plac z peãnym wyposaēeniem o pow.
5600m2 wraz z trzema magazynami,
Mieszkanie w Ćrodzie, sprzedam,
dwupokojowe, 38m2, IV piõtro, po
kapitalnym remoncie, niski czynsz,
cena 160 tys. zã. Tel. 601 759 252
Sprzedam mieszkanie bezczynszowe przy ul. Nagietkowej, 50,77 m2.
Tel. 785 191 861
Mieszkanie do 50m2, parter lub 1
piõtro z balkonem, kupiõ. Tel. 603 599
320
Sprzedam
dom
w
zabudowie
szeregowej os. Piastowskie, Ćroda
Wlkp., 101m2, pow. dziaãki 164m2,
cena 395000 zã. Tel. 605 595 024
Mieszkanie 33,8m2, 7km od Ćrody,
sprzedam. C.O., piwnica, budynek
gospodarczy. Tel. 530 642 444
Lokal handlowy, ok. 40m2 w centrum
Ćrody, do wynajõcia. Obok lokalu
znajduje siõ parking. Proszõ dzwoniç
po godzinie 15. Tel. 509 982 444
Mieszkanie w Ćrodzie sprzedam,
65,5m2, 3 pokoje + ogród, piwnica,
garaē. Tel. 607 937 190
BIURO NIERUCHOMOĆCI
SPRZEDAJESZ, KUPUJESZ, WYNAJMUJESZ?
Oferujemy:
Ɣ fachowe doradztwo z zakresu home staging
Ɣ przygotowanie umów przedwstõpnych
Ɣ prezentacje nieruchomoćci
Ɣ organizacjõ obsãugi notarialnej
Niska prowizja juē od 1%
tel. 512-031-392
www.nieruchomosciwalkowiak.pl
Ćroda Wlkp., ul. T. Koćciuszki 47A
ogłoszenia
[email protected]
kaēdy po 240m2, sprzedam. Tel. 798
835 073, 513 020 327
Dom i dziaãki budowlane sprzedam w
Nekli. Tel. 507 839 490
Mieszkanie 2-pokojowe wynajmõ, w
bloku na os. Jagielloýskim. Tel. 603
432 081
Kiosk 40m2 w Nowym Miećcie na
wãasnym gruncie, sprzedam. Tel. 660
008 115
Mieszkanie 33,8m2 sprzedam, 7 km
od Ćrody, CO, piwnica, bud. gosp. Tel.
530 642 444
Mieszkanie bezczynszowe w okolicy
Ćroda Wlkp. sprzedam. Tel. 784 662
494
Dom na wsi po remoncie oraz budynki
gospodarcze na dziaãce 3800m2 i 0,5
ha ziemi. Tel. 602 671 210
Wynajmõ
mieszkanie
dla
pracowników, Ćroda Wlkp. Tel. 500
177 632, 667 303 317
Ogródek
dziaãkowy
przy
ul.
Wrzesiýskiej,
sprzedam.
Altana
murowana, 500m². Tel. 61 285 55 53
Pokój z uēywalnoćcið kuchni i ãazienki
wynajmõ. Tel. 694 791 274
Kawalerkõ wynajmõ, Jarosãawiec, 600
zã czynsz plus rachunki. Tel. 796 114
465
Dziaãki budowlane w Mãodzikówku
sprzedam. Tel. 514 145 815
Mieszkanie nowe do wynajõcia,
umeblowana kuchnia, 45m2. Dzwoniç
po godz. 20:00. Tel. 61 285 05 17
Mieszkanie 38m2 sprzedam, 2 pokoje,
4 piõtro. Tel. 531 599 290
Mieszkanie bezczynszowe blisko
Ćrody sprzedam. Tel. 784 662 494
Kupiõ uēywany garaē blaszany. Tel.
608 843 136
Dziaãki budowlane w Dominowie
sprzedam. Tel. 691 308 855
Mieszkanie Ćroda ul. Makowa w
stanie deweloperskim sprzedam,
balkon i rolety zewnõtrzne w oknach.
Tel. 609 101 789
Dziaãkõ 863m2 budowlanð uzbrojonð
w Sulõcinku sprzedam, cena do
negocjacji. Tel. 667 246 656
Dziaãki budowlane sprzedam, cena do
uzgodnienia, tanio. Tel. 604 505 757
Mieszkanie, centrum, 3 pokoje, 4
piõtro, sprzedam. Tel. 600 727 612
Dom i dziaãki budowlane, uzbrojone w
Nekli, sprzedam. Tel. 507 839 490
Mieszkanie w bloku 54m2, w centrum
Ćrody sprzedam, 2 pokoje, parter, z
balkonem. Tel. 792 526 816
Lokal na dziaãalnoćç w centrum do
wynajõcia. Tel. 600 534 089
Mãode maãēeýstwo szuka taniego
mieszkania do wynajõcia, do 600 zã.
Tel. 782 198 764
Mieszkanie bezczynszowe w pobliēu
Ćrody sprzedam. Tel. 784 662 494
Pawilon handlowy wynajmõ, 40m2 +
zaplecze. Tel. 61 285 62 50
Dom jednorodzinny z garaēem, stan
surowy, gm. Nowe Miasto, sprzedam.
Tel. 668 593 275
Mieszkanie 3 pokoje w bloku
sprzedam lub wynajmõ. Tel. 695 710
623
POTRZEBUJESZ
REKLAMY?
tel. 508 833 639
ZADZWOŃ I ZWIĘKSZ
SWOJE ZAROBKI!
27
28 ogłoszenia
PRACA
WYĘLIJ SMS DO: 76480
PLGPS.treęÊ ogĂoszenia.nr tel.
(Koszt 7,38 zĂ brutto). Regulamin str. 22
Zatrudniõ kierowcõ C+E w transporcie miõdzynarodowym, praca od
poãowy sierpnia. Tel. 600 966 336
Kierowca. Firma Romos sp. z
o.o. w Ćrodzie, ul. Brodowska
32, zatrudni kierowcõ kategorii
C+E, praca na miejscu w godz.
7-15. Dokumenty proszõ skãadaç
w siedzibie firmy lub wysyãaç na
adres e-mail: [email protected]
Tapicer. Firma tapicerska w
Miãosãawiu zatrudni do pracy
tapicerów.
System
pracy
jednozmianowy od pn. do pt. Tel.
691 796 110
Zatrudniõ kierowcõ kat. C+E w transporcie krajowym, wolne weekendy,
wysokie zarobki. Tel. 501 618 163
Agencja ochrony zatrudni w
Gðdkach k. Poznania. Praca od
zaraz. Równieē dla emerytów i
rencistów. Dobre zarobki 2000 zã
netto/m-c. Tel. 507 255 131
Stolarnia zatrudni panów i panie do
pracy, równieē do przyuczenia. Tel.
600 937 748
Zatrudniõ
operatora
wózka
widãowego. Stolarnia Bukowy Las.
Tel. 600 937 748
Ciećli. Firma Kwiatkowski zatrudni
ciećli szalunkowych do robót mostowych. Praca przy budowie obwodnicy Jarocina. CV na [email protected] Dzwoniç po godz.
8-16. Tel. 605 678 865, 603 040 950
Pomocnik ciećli. Firma Kwiatkowski
zatrudni doćwiadczonych pomocników ciećli i zbrojarzy do robót
mostowych. Praca przy budowie
obwodnicy Jarocina. CV na praca.
[email protected] Dzwoniç
po godz. 8-16. Tel. 605 678 865, 603
040 950
nr 29 (320) 27 lipca 2016
Schronisko
w
Ćrodzie
Wielkopolskiej
poszukuje
wolontariuszy. Tel. 691 365 757
Samotny Pan zatrudni kulturalnð
panið w weekendy jako lekkð
caãodobowð pomoc domowð.
Dobre wynagrodzenie, Wrzećnia.
Tel. 721 638 308
Kierowca. Zatrudnimy kierowcõ
C+E, hakowiec. Tel. 500 107 444
Zatrudniõ kierowcõ na busa miõdzynarodówka. Tel. 609-886598
Praca przy zbiorze ogórków. Tel. 667
097 201
Znasz jõzyk niemiecki? Pracuj jako
opiekunka! Rozpocznij wspóãpracõ z
Promedica24, wyjedđ z nami na min.
60 dni i zdobðdđ bonus do 300 Euro
brutto do pensji. Zadzwoý i zapytaj o
promocjõ. Tel. 519 690 456
Kierowca.
Zatrudniõ
kierowcõ
(kobieta, mõēczyzna, emeryt, rencista)
na póã etatu. Rozwoēenie towaru.
Wystarczy kategoria B. Tel. 605 475
402
Przyjmõ do pracy przy zbieraniu
buraczków dzwoniç od 20-21. Tel. 601
836 516
Pizza bar Zagãoba zatrudni pomoc
kuchennð i kucharza. Moēliwoćç pracy
dorywczej. Tel. 61 285 67 89
Pracowników fizycznych do wycinki
drzew zatrudnimy. Mile widziane
prawo jazy kat. B oraz umiejõtnoćç
pracy z pilarkð. Tel. 788 120 194
Przyjmõ uczniów na praktycznð
naukõ zawodu - sprzedawca w sklepie
sportowym w Ćrodzie Wlkp. Tel. 513
862 470
Przyjmõ
pracownika
do
prac
budowlanych
(wewnõtrznychzewnõtrznych). Tel. 535 253 795
Opiekunka seniorów - legalna praca
w Niemczech – wakacyjne wyjazdy,
dla studentów lub na staãe dla osób
z doćwiadczeniem - Promedica24
zaprasza! Nie znasz niemieckiego?
Zapisz siõ na wakacyjny kurs od
podstaw w Ćremie. Tel. 519 690 456
Meble kuchenne, pokojowe, biurowe,
meble na wymiar, równieē z frontami
lakierowanymi. Krótkie terminy i
konkurencyjne ceny. Tel. 723 310 705
Restauracja „Piwnica pod Orãem”
zatrudni pomoc kuchennð. Tel. 531
944 466
Do pracy w ochronie przyjmõ. Mile
widziani emeryci i rencićci. Tel. 506
995 775
ANI N
NOWAK
z ok
okazji imienin
serdeczne
se
żżyczenia
składają
Przyjaciele
MC-Bauchemie
Sp. z o. o. w ĝrodzie Wlkp.
miĊdzynarodowa ¿rma, producent chemii budowlanej
poszukuje do swojego zakáadu w ĝrodzie Wlkp. osobĊ
na stanowisko
Staİysty w dziale
windykacji
Od kandydatów oczekujemy:
x wyksztaácenia minimum Ğredniego (preferowane
ekonomiczne o pro¿lu ¿nanse i rachunkowoĞü),
x dyspozycyjnoĞci,
x bardzo dobrej komunikatywnoĞci i umiejĊtnoĞci pracy
w zespole,
x umiejĊtnoĞci radzenia sobie z wieloma wyzwaniami
jednoczeĞnie,
x mile widziana znajomoĞü jĊzyka niemieckiego lub
angielskiego,
Oferujemy:
x pracĊ w stabilnej i dynamicznie rozwijającej siĊ
miĊdzynarodowej ¿rmie,
x pracĊ w máodym, ambitnym zespole,
x moĪliwoĞü zdobycia doĞwiadczenia i rozwoju
zawodowego,
x w pierwszych miesiącach zatrudnienia preferowana
forma zatrudnienia na staĪ absolwencki lub praktykĊ
absolwencką, po tym okresie umowa o prace,
Osoby zainteresowane prosimy o przesáanie CV
i listu motywacyjnego na adres e-mail:
[email protected]
z dopiskiem WINDYKACJA
Prosimy o doáączenie klauzuli: „WyraĪam zgodĊ na przetwarzanie
moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z Ustawą
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.jed. Dz.U. z
2016 r., poz. 922 z póĨn. zm.)”
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyáącznie z kandydatami
speániającymi nasze wymagania.
ogłoszenia
[email protected]
brak wyksztaãcenia lub niepeãne
podstawowe. Tel. 61 286 27 46
Kierowca C+E, Witowo, umowa
o pracõ na czas nieokrećlony,
brak wyksztaãcenia lub niepeãne
podstawowe, uprawnienie – karta
kierowcy. Tel. 61 286 27 46
Kierowca C+E, hakowiec, Witowo,
umowa o pracõ na czas nieokrećlony,
brak wyksztaãcenia lub niepeãne
podstawowe. Tel. 61 286 27 46
Chemik zmianowy, Ćroda, umowa o
pracõ na czas okrećlony, wyksztaãcenie
inne wyēsze (w tym licencjat), inne
ćrednie zawodowe. Tel. 508 024 627
Operator filtracji, Ćroda, umowa o pracõ
na czas okrećlony, brak wyksztaãcenia
lub niepeãne podstawowe. Tel. 508 024
627
ZatrudniĊ
kierowcĊ
kategoria C+E
telefon kontaktowy
509 333 195
KONDOLENCJE
NEKROLOGI
25 i 50 zĂ
Przyjmõ do pracy malarza
szpachlarza. Tel. 663 893 469
29
Kupiõ podrõczniki do kl. I Technikum
Informatycznego w Hipolicie. Tel. 607
351 915
Podrõczniki do kl. 3, Gim nr 3 w
Rolibudzie sprzedam. Tel. 607 351 915
Odkupiõ ksiðēki do kl. 6 w SP3. Tel.
511 776 604
Ksiðēki do kl. 1 Hipolit, sprzedam. Tel.
533 817 372
REKLAMY JUĹ OD
20 zł
netto
-
Robotnik gospodarczy, Ćroda, umowa
o pracõ na czas okrećlony. Tel. 61 285
80 32
Klejarz, Dominowo, brak wyksztaãcenia
lub niepeãne podstawowe, umowa o
pracõ na czas okrećlony. Tel. 510 084
900
Straēnik, Ćroda, umowa o pracõ na
czas okrećlony, brak wyksztaãcenia lub
niepeãne podstawowe. Sumiennoćç,
dokãadnoćç. Tel. 607 754 197
Pracownik tapicerni, Nowe Miasto,
umowa o pracõ na czas okrećlony,
wyksztaãcenie
inne
zasadnicze
zawodowe. Tel. 61 287 40 65
Pozostali operatorzy maszyn do
produkcji wyrobów z tworzyw
sztucznych, Ćroda, umowa zlecenie,
wyksztaãcenie
inne
zasadnicze
zawodowe. Tel. 61 285 24 71
Pracownik obsãugi linii, Ćroda, umowa
o pracõ na okres próbny, wyksztaãcenie
zasadnicze zawodowe. Tel. 61 286 42
18
Palacz
palnikiem
acetylen-tlen,
Witowo, brak wyksztaãcenia lub
niepeãne podstawowe. Tel. 61 286 27
46
Pracownik fizyczny, placowy, Witowo,
umowa o pracõ na czas nieokrećlony,
ODDAM/PRZYJMÛ
WYĘLIJ SMS DO: 72480
PLGPS.treęÊ ogĂoszenia.nr tel.
(Koszt 2,46 zĂ brutto). Regulamin str. 28
Podrõczniki do II klasy LO, profil
medyczno-przyrodniczy, caãy komplet.
Tel. 781 591 318
Podrõczniki do I klasy LO, profil
medyczno- przyrodniczy, caãy komplet.
Tel 781 591 318
Podrõczniki do LO, profil medyczny,
sprzedam. Tel. 609 990 129
Podrõcznik do j. niemieckiego, kl. 1, 2,
3, Szkoãa Podstawowa nr 3, sprzedam.
Tel. 733 670 733
Podrõcznik i çwiczenia do j. polskiego,
do 2 i 3 Gim. Zaniemyćl, sprzedam.
Tel. 733 670 733
Podrõczniki do matematyki kl. 1-3,
gimnazjum, sprzedam. Tel. 733 670
733
Podrõczniki do historii i chemii, kl. 2
Hipolit, sprzedam. Tel. 733 670 733
Podrõczniki do kl. 3 gimnazjum ZSA
sprzedam, stan idealny. Tel. 697 122 722
Podrõczniki do 6 klasy Szkoãy
Podstawowej nr 2 w Ćrodzie Wlkp.
Cena 45zã. Tel. 502 581 736
Podrõcznik do religii „Wierzõ w Boga”,
sprzedam, kl. V. Tel. 512 486 444
ZAPRASZAMY
facebook.com/GlosPowiatuSredzkiego
Magazynier
Zadania:
• kompletacja towaru zgodnie z zamówieniami Klientów
• obsĂuga wysyĂek i przyjÜÊ wyrobu gotowego
• transport i skĂadowanie towarów wewnÈtrz ZakĂadu
• wizualna kontrola jakoęciowa wydawanego i przyjmowanego wyrobu
• udziaĂ w okresowych inwentaryzacjach
Wymagania:
• wyksztaĂcenie zawodowe lub ęrednie
• gotowoęÊ do pracy w systemie 3 zmianowym
• mile widziane uprawnienia do obsĂugi elektrycznych wózków widĂowych
• uczciwoęÊ
• dyspozycyjnoęÊ
• umiejÜtnoęÊ pracy w zespole
• zaangaĺowanie
Oferujemy:
• stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia, niezbÜdne narzÜdzia pracy,
• moĺliwoęÊ rozwoju oraz zdobywania nowej wiedzy w miÜdzynarodowej, dynamicznie rozwijajÈcej siÜ Firmie
• stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowÜ o pracÜ
Osoby zainteresowane prosimy o przesĂanie CV na adres [email protected] lub na adres Ŷrmy ul. PrÈdzyĄskiego 24 A, 63-000 Ęroda Wlkp.
Prosimy o podpisanie nastÜpujÈcej klauzuli: Wyraĺam zgodÜ na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie
pracy dla potrzeb niezbÜdnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawÈ z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr
133 poz. 883).
30 ogłoszenia
USāUGI
WYĘLIJ SMS DO: 76480
PLGPS.treęÊ ogĂoszenia.nr tel.
(Koszt 7,38 zĂ brutto). Regulamin str. 22
Psycholog dzieciõcy we Wrzećni.
Terapia dzieci i mãodzieēy.
Wsparcie rodziców. Konsultacje
wychowawcze. Tel. 790 501 201
nr 29 (320) 27 lipca 2016
Usãugi
ogrodnicze:
wykaszanie,
aeracja, nawoēenie trawników, oprysk
drzew. Tel. 783 567 460
Usãugi informatyczne, naprawa drukarek.
Sprzedaē komputerów, laptopów i kas
fiskalnych. Tel. 693 169 727
Geodezja - mapy do celów
projektowych, podziaãy, inwentaryzacje
powykonawcze budynków, wytyczenia,
odszukania granic. Tel. 515 338 848
INNE
Usãugi mini-koparkð. Tel. 783 127 332
Parkieciarstwo. Odnawianie schodów.
Cyklinowanie parkietu. Montaē paneli
podãogowych. Tel. 661 300 135
Miaãeć wypadek? Ktoć z Twoich
bliskich
zginðã
w
wypadku?
Sprawdzimy czy naleēy Ci siõ
odszkodowanie. Zadzwoý! Bezpãatna
porada
telefoniczna.
Kancelaria
Merces. Tel. 601 575 564
Matematyka - korepetycje - szkoãa
podstawowa, gimnazjum, szkoãy
zawodowe i ćrednie, przygotowanie do
egzaminów poprawkowych. Dzwoniç
po godz. 16:00. Tel. 603 934 029
WYĘLIJ SMS DO: 72480
PLGPS.treęÊ ogĂoszenia.nr tel.
(Koszt 2,46 zĂ brutto). Regulamin str. 22
Kemping wynajmõ w Skorzõcinie.
Tel. 888 572 875
Tãumaczenia przysiõgãe i zwykãe, j.
niemiecki. Tel. 609 101 765
TOWARZYSKIE
WYĘLIJ SMS DO: 72480
PLGPS.treęÊ ogĂoszenia.nr tel.
(Koszt 2,46 zĂ brutto). Regulamin str. 22
Biuro
Matrymonialne
„Rusaãka”
zaprasza osoby samotne w kaēdym
wieku. Duēa skutecznoćç w kojarzeniu
par, profesjonalizm, peãna dyskrecja Aneta Sierowa. www.biurorusalka.pl.
Tel. 662 400 165
Poznam kobietõ do spotkaý bez
zobowiðzaý. SMS. Tel. 504 613 561
Kobieta lat 43 zapozna wartoćciowego
mõēczyznõ, staãy zwiðzek. SMS. 881
750 230
Poznam panið do lat 40, sympatycznð,
w celu spotkaý towarzyskich. SMS.
669 745 925
Duēo zdrowia, szczõćcia i pomyćlnoćci
z okazji urodzin dla Izki od Zbyszka.
ZAPRASZAMY
facebook.com/GlosPowiatuSredzkiego
[email protected]
ogłoszenia
31
32 ogłoszenia
POTRZEBUJESZ
REKLAMY?
tel. 508 833 639
ZADZWOŃ I ZWIĘKSZ
SWOJE ZAROBKI!
POGODA
przygotowaĂ Brachol
nr 29 (320) 27 lipca 2016
WYNAJEM LOKALI!
Wynajem lokali w Pawilonie HandlowoUsĂugowym. MoĺliwoęÊ zaaranĺowania
powierzchni do 700m².
Zapytania prosimy przesyĂaÊ na adres: [email protected]

Podobne dokumenty

GPS na www.indd

GPS na www.indd Cytat dnia: „KobiecoęÊ odnajduje siebie w odbiciu mÜskoęci, podczas gdy mÜskoęÊ potwierdza siÜ przez kobiecoęÊ”. ęw. Jan PaweĂ II SĂoĄce: wsch. 4:16; zach. 21:02

Bardziej szczegółowo