wyżywienie podczas kursu „siostra pck” w ramach projektu

Transkrypt

wyżywienie podczas kursu „siostra pck” w ramach projektu
FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wyżywienia uczestników kursu „Siostra PCK” z dnia
14.10.2016 roku przedstawiamy ofertę usługi cateringowej:
Dane Wykonawcy:
………………………………………………………..
………………………………………………………..
Tel: …………………………………………………
e-mail: …………………………………………….
Osoba do kontaktu: …………………………
Data: ………………………………………………
1. Oświadczam, że oferuję następujący przedmiot zamówienia:
WYŻYWIENIE PODCZAS KURSU „SIOSTRA PCK” W RAMACH PROJEKTU „OPIEKUNKA
DOMOWA SENIORA:
2. Cena brutto za usługę zorganizowanie cateringu dla jednego uczestnika podczas jednego
8-godzinnego dnia szkoleniowego (tj. osobodzień): ...………………………………………… zł.
3. Oświadczam, że Oferent posiada odpowiednie zaplecze techniczne do wykonania
zamówienia
4. Oświadczam, że zapoznałam/em się z zapytaniem ofertowym, uzyskałam/em konieczne
informacje do przygotowania oferty i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń
……………………………………………………………
(podpis i pieczątka)

Podobne dokumenty