Oświadczenie współmałżonka poręczyciela o wyrażeniu zgody na

Transkrypt

Oświadczenie współmałżonka poręczyciela o wyrażeniu zgody na
Załącznik nr 19 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA
Oświadczenie współmałżonka poręczyciela o wyrażeniu zgody na poręczenie
w projekcie „Nowa szansa”
w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
Ja niżej podpisany/a......................................................................................................................
(imię i nazwisko)
zamieszkały/a................................................................................................................................
(adres zamieszkania)
legitymujący/a się dowodem osobistym ......................................................................................
(seria i numer dowodu)
wydanym przez ...........................................................................................................................,
oświadczam, że jako małżonek/małżonka* ............................................................................
wyrażam zgodę na poręczenie przez mojego współmałżonka zobowiązania w związku
z zawarciem przez (imię i nazwisko Uczestnika Projektu) …………………………… umowy
z Agencją Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. w celu otrzymania wsparcia
finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Nowa szansa”.
Oświadczam, że zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń
niezgodnych z prawdą.
…….………………………………………….…..
miejscowość i data
*niepotrzebne skreślić
…………….………………………………..
podpis współmałżonka poręczyciela

Podobne dokumenty