Wykaz usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania

Transkrypt

Wykaz usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
załącznik nr 7
Znak sprawy: PB/8/NZ/2011
Pieczęć firmowa Wykonawcy
Wykaz usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
tj. co najmniej dwie usługi podobne rodzajowo do usług objętych przedmiotem zamówienia,
o
wartości
równej
co
najmniej
50.000,00
zł
brutto
każda,
z
załączeniem
dokumentów
potwierdzających należyte wykonanie tych usług.
L.p.
Przedmiot
zamówienia
Odbiorca
Data
Wartość
(z VAT)
PLN
Uwaga !
1.
Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi wymienione w
wykazie zostały wykonane należycie.
2.
W przypadku jeśli Wykonawca samodzielnie nie spełnia wymaganego warunku dotyczącego
posiadania wiedzy i doświadczenia, obowiązany jest przedstawić zobowiązanie innego podmiotu do
oddania do dyspozycji zasobów określonych w art. 26 ust. 2b ustawy P.z.p., umożliwiających
wykonanie zamówienia - tj. wiedzy i doświadczenia.
.........................................,dn. ............................
……………….………............................…
Podpis (y) i pieczęć imienna osób
uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy w przypadku oferty
wspólnej – podpis pełnomocnika
Wykonawców

Podobne dokumenty