Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie

Transkrypt

Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie
Nr sprawy: SG 226-1/13
Załacznik Nr 8 do SIWZ
......................................................
pieczęć firmowa wykonawcy i nr tel./ fax
WYKAZ OSÓB KTÓRYMI DYSPONUJE LUB BĘDZIE DYSPONOWAŁ
WYKONAWCA I KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYŁY W WYKONYWANIU
ZAMÓWIENIA
Lp.
Nazwisko i imię
Kwalifikacje
zawodowe
Doświadczenie
Wykształcenie
Zakres
wykonywanych
czynności
Podstawa do dysponowania
osobą
Oświadczam, iż wszystkie osoby figurujące w wykazie, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia,
posiadają wymagane przez Zamawiającego uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie oraz posiadają minimum dwuletnią praktykę zawodową na budowie przy
obiektach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.
......................................................................
( pieczęć i podpisy upoważnionych przedstawicieli wykonawcy )
Strona 1 z 1

Podobne dokumenty