SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL

Transkrypt

SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL
SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY
00-576 Warszawa
Filia: 01-184 Warszawa
REGON: 000288969
ul. Marszałkowska 24
ul. Działdowska 1
NIP: 526-025-15-98
Dział Zamówień Publicznych
tel.: (0 22) 522 74 79
(0 22) 522 74 72
L. dz . D ZP /1 4 9/ 2 31 8 / 20 1 3
fax: (0 22) 522 74 72
e-mail: [email protected]
Wars zaw a, dn . 2 8 marca 20 13 r.
P T W YK ONAW C Y
D oty czy :
pos tę powan i a o u dzi e l e ni e zamówi e n i a pu bl i czn e go w prze dmi oci e :
„Usługa prania dla SPDSK”
Znak postępowania: RejZamPub/12 /2013
W związku z otrzymaniem od Wykonawcy zapytań dotyczących w/w postępowania Zamawiający na
podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759 ze zmianami) , udziela następujących odpowiedzi:
PYTANIE 1:
dot. Wzoru umowy
Czy Zamawiający zgadza się aby § 4 ust. 2 wzoru umowy otrzymał następującą treść: „Zabezpieczenie służy
pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym
roszczeń z tytułu rękojmi za wykonanie usługi?”.
Aktualna treść § 4 ust. 2 wzoru umowy pozostaje w sprzeczności z art. 147 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych, który nie przewiduje „przejścia” zabezpieczenia w całości na zamawiającego, lecz pokrycie
konkretnych roszczeń. Dlatego uzasadnione jest zmodyfikowanie treści § 4 ust. 2 wzoru umowy, tak aby nie
budziła ona wątpliwości co do zgodności z przepisami ustawy.
Odp. Wykonawca nie zaproponował alternatywnej treści § 4 ust. 2. Zamawiający stoi na stanowisku, iż treść
§ 4 ust. 2 wzoru umowy dotyczy wyłącznie sytuacji, w której dochodzi do niewykonania lub nienależytego
wykonania zamówienia i wówczas nastąpi przejęcie zabezpieczenia ale tylko w granicach kwoty roszczenia.
PYTANIE 2:
dot. Wzoru umowy
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy został dopisany podpunkt d) o następującej
(lub podobnej) treści: „strony mogą raz w roku obniżyć lub podwyższyć cenę netto w przypadku
przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP, walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia
umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych
przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany
cen w aneksie do umowy?”.
Dodanie powyższego podpunktu nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie
akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
1/1

Podobne dokumenty