Nazwa zadania: "BUDOWA POCHYLNI DLA OSOB

Transkrypt

Nazwa zadania: "BUDOWA POCHYLNI DLA OSOB
Nuver sprawy WI.271.41 .2012
RZA,D .M IA STA MAR KI
Marki,2012-08-16
A I.} . PJ/S IJ ds k iv (I (J 9 5
qs -no j\'IAI{/< 1
WO) .
.
MA ZOWIECI<IE
te l. 227811003
WYJASNIENIA TRESel SIWZ
dot.: postepowania 0 udzielenie zam6wienia publicznego.
Numer sprawy: WI.271,41.2012.
Nazwa zadania: "BUDOWA POCHYLNI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH I
SCHODOW WEJSCIOWYCH DO BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 PRZY UL
OKOLNEJ 14 W MARKACH"
.
Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zarnowren
publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz 759 z poz. zm.) Zamawiajqcy modyfikuje tresc zalacznika
nr 4 do SIWZ - wykaz rob6t budowlanych.
Trese pytania :
poz 24 przedmiaru rob6t wskazuje rnontaz dzwi aluminiowych natomiast w opisie w projekcie
brak, czy nalezy wyceniac ta pozycje?
Odpowiedz:
Zamawiajqcy modyfikuje pozycje 24 przedmiaru w kt6rej nalezy wycenic .Montaz scianek
aluminiowych fabrycznie wykoriczonych m2, 1.38*3.34 m2= 4.609
Powyzsza zmiana nie powoduje konlecznosci przedluzenia terminu skladania ofert.
Zalacznik :
zmodyfikowany przedmiar rob6t.
11 . (
.'l l. . 'j
przedmiar
I
Podstawa
Lp.
Op is i wyliczenia
4
Daszek nad welsclern
17 KNR-W 2-02 Konst rukeje daszk6w jednospadowe
d.4 1220-04
9.10 *1.65
j.m.
m2
m2
19 KNR-W 4-03 Meehani ezne wykonan ie slepych otwor6w w podlozu betonowym
d.4 1009-06
analogia
4*4*2
otw .
20 KNR 4-03
d.4 1016-08
analogia
Osadzan ie kotew ehemieznyeh
szl.
looz .19
szl.
m2
otw.
m2
m
23 NNRNKB
(z.VIII) Rury spustowe okr'1.9le z poliehlorku winylu 0 sr, 125 mm
d.4 2020550-04
3.70
m
545111220·6
25 KNR 4-01
d.5 0108-09
26 KNR 4-01
d.5 0108-10
m
m
Montaz sclanek aluminiowyeh fabryeznie wykoriezonych
m2
1.38*3.34
m2
Robotv w zakresie usuwania gruzu
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samoehodami skrzyniowymi na odl.do 1
km
poz.1+poz .2
looz.3*0.01
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samoehodami skrzyniowymi - za kazdy
nasI. 1 km, krotnos6=29
Doz.25
-4-
Norma STO Wersja 4.38 Nr seryjny: 2942 Utytkownik: Joanna Sikora
15.015
RAZEM
15.015
15.015
RAZEM
15.015
32.000
RAZEM
32.000
32.000
RAZEM
32.000
2.275
RAZEM
2.275
9.100
RAZEM
9.100
3.700
RAZEM
3.700
4.609
RAZEM
4.609
14.651
0.924
RAZEM
15.575
15.575
RAZEM
15.575
m2
(zVIII) Rynny daehowe p6lokr'1.9le z poliehlorku winylu 0 sr. 115 mm laczone
22 NNRNKB
d.4 202 0546-01 na klej - rnontaz rynien
9.10
24 KNR 0-19
d.4 1024-10
analogia
Razem
m2
18 NNRNKB
Pokryeie daszku plyt'1. pollwenqlanowa
d.4 2020529-02
analogia
ooz.17
21 NNRNKB
(z.VI) Obr6bki blaehars kie z blaehy powlekanej 0 szer.w rozwinieciu do 25 em
d.4 2020541 -01
9.10*0.25
Poszcz
m3
m3
m3
m3
m3

Podobne dokumenty