Wzrosły składki INPS dla opiekunek Pracujesz we

Komentarze

Transkrypt

Wzrosły składki INPS dla opiekunek Pracujesz we
TUTTO
sui tuoi diritti
166.105.612
www.stranieriinitalia.it
Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 19.00
Costo della chiamata € 1 57 al minuto iva inclusa
Polskie oscary
małego ekranu
rozdane
Platynowa
płyta Ani
Dąbrowskiej
strona 12
strona 12
Ofiarowany
przez
© Dziennik Bałtycki
Per sapere
naszświat
dwutygodnik informacyjny dla polaków we Włoszech
Tariffa Roc: Poste
Italiane S.P.A.
Sped. in Abb. Post. D.L.
353/2003 (cpnv. in
L.27/02/2004 n. 46)
art. 1 comma 1 DCBROMA
ROK IV NR 4 (42) 16 - 28 LUT Y 2007 ▪ ANNO IV N° 4 (42) 16 - 28 FEBBR AIO 2007 ▪ CENA € 1.00
Redakcja: v ia Virg ilio Maroso, 50 00142 Roma - Italia ▪ tel. 06 87410618 fax 06 87410528 ▪ e -mail: naszsw [email protected]
Pracujesz
we
Włoszech?
Wystąp o
przyznanie
zasiłku
rodzinnego
Wzrosły
składki
INPS dla
opiekunek
Z dniem 1 stycznia br.
zmieniły się stawki składek
INPS dla pomocy domowych i opiekunek.
Wysokość stawki zależy
od wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy.
Polakom legalnie zatrudnionym na terenie Włoch
przysługują zasiłki rodzinne na takich samych zasadach jak Włochom.
Wysokość zasiłków rodzinnych uzależniona jest
od wysokości dochodów.
strona 2
WŁOSKA SŁUŻBA
ZDROWIA
Jak korzystać z jej
usług? (Cz.III)
© Dziennik Bałtycki
strona 3
POLSKA
POLONIA
Zmarł
Ryszard
Kapuściński
Przystanek
Ladispoli
strona 11
SPORT
Złota Carolina
Kostner
w Warszawie
C o c zeka naszą
p lanetę?
pl
anetę?
W Paryżu przedstawiony został najnowszy raport Międzynarodowego
Zespołu ds. Zmian Klimatu
(IPCC), opracowany przez
pond 600 naukowców z całego świata. Licząca 1600
stron pierwsza z czterech
części raportu zmieni naszą wiedzę o globalnym
ociepleniu.
© AP/LAPRESSE strona 5
strona 9
© AP/LAPRESSE strona 13
strona 6
Vodafone One Nation.
Jednakowa op!ata za rozmowy z Twoim krajem i we W!oszech.
Life is
www.vodafone.it
2
naszświat
AKTUALNOŚCI
Zasada 80/20
Powszechnie wiadomo i to nie od dzisiaj, że
bogactwo na kuli ziemskiej rozdzielone jest
niesprawiedliwie. Jego rozkład kształtuje się
według proporcji 80/20
jedynie 20% dóbr.
Taki rozkład proporcji
zwany jest zasadą Pareta
lub zasadą 80/20. Dalsze
badania wykazały, że zasad a ta sprawdza się doskonale w optymalnym zarządzaniu pracą.
Jest statystycznym faktem, że 80% osiąganych
Luca Montezemolo, prezes Ferrari, to wyników wypływa tyljeden z najbogatszych ludzi
ko z 20% nakładów prawe Włoszech
cy. Dogłębna analiza wyFoto © AP/LAPRESSE.
kazała, że 20% pracowników wykonuje 80% pracy.
Zasadę tę odkrył w roku
Zwrócono też uwagę, że 20%
1897 włoski ekonomista i sopracowników stwarza 80%
cjolog, profesor uniwersytetu
wszystkich problemów.
w Lozannie Vilfredo Pareto.
Istnieje szereg innych przyBadał on statystycznie dochody
kładów z życia codziennego
ludności we Włoszech.
potwierdzających tę zasadę. Na
Badania te wykazały, że
naradzie 80% decyzji zajmuje
20% Włochów jest w posiada20% czasu narady.
niu 80% bogactwa kraju i od20% polityków odpowiada za
wrotnie - 80% ludności posiada
80% decyzji i 20% z nich jest
widocznych w mediach przez
80% czasu. 20% kierowców
jest sprawcą 80% wypadków.
20% klientów firmy przynosi
80% jej dochodów. Wystarczy
znajomość 20% słownictwa by
móc czytać ze zrozumieniem
tekst w języku obcym.
Zaledwie 20% przeżytego w
naszym życiu czasu daje nam
80% szczęścia.
Bez względu na to, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy
nie, zasada 80/20 wpływa na
jakość naszego życia.
Wiedząc, że praktycznie nie
zdarza się aby 100% nakładów
dało 100% efektów - będziemy
w stanie osiągać lepsze rezultaty tym samym lub mniejszym
nakładem pracy, zwłaszcza,
gdy zaoszczędzony czas przeznaczymy na relaks.
Nr 4
16 – 28 luty 2007
Wzrosły składki INPS
dla opiekunek
Z dniem 1 stycznia br. zmieniły się stawki składek INPS
dla pomocy domowych, opiekunek osób starszych i dzieci.
Wysokość stawki zależy od
wynagrodzenia oraz wymiaru
czasu pracy.
Istnieją trzy rodzaje stawek
dla osób zatrudnionych na 24
godziny w tygodniu (por. tabela). Natomiast osoby pracujące
więcej niż 24 godziny w tygodniu, wysokość stawki jest stała dla wszystkich, bez względu na wysokość wynagrodzenia. W tym wypadku wysokość
składek jest nieco niższa, pod
warunkiem, że jest się zatrud-
Irena Wachowska
Foto © AP/LAPRESSE.
nionym tylko przez jednego
pracodawcę.
Składki na ubezpieczenie
społeczne wpłaca do INPSu pracodawca, również tę ich
część, którą płaci pracownik.
Poniżej zamieszamy tabelę
z wysokościami stawek, które
należy uwzględnić rozliczając
się z INPS w pierwszym kwartale 2007 roku.
Elvioo Pasca
Retribuzione oraria effettiva
Contributo
orario con
CUAF
Contributo
orario senza
CUAF
Rapporti di lavoro di durata inferiore alle
24 ore settimanali:
Retribuzione oraria effettiva da € 0 a € 6,83
1,27 (0,30)
1,23 (0,30)
Retribuzione oraria effettiva oltre € 6,83 fino a
€ 8,34
1,43 (0,34)
1,39 (0,34)
Retribuzione oraria effettiva oltre € 8,34
1,75 (0,42)
1,70 (0,42)
Rapporti di lavoro di durata superiore a 24
ore settimanali:
0,92 (0,22)
0,90 (0,22)
Z PinCard TELE2,
400 minut to 400 minut
Bez opłaty za poła˛czenie
Rozmawiasz do ostatniej
minuty
POLSKA
EUTELIA
WIND/INFOSTRADA
TELE2
minuty rozmowy
zu telefonu
Edicard Europa
Dialoga
Europa
STACJONARNEGO
280
90
400
PinCard za 5, 10, 20, i 50 euro
PinCard: jest najbardziej ekonomicznym
i bezpiecznym sposobem, by dzwonić
do Polski znajdziesz ja˛ we wszystkich
· SISAL.
punktach sprzedazy
Bezpłatna informacja
w je˛ zyku ojczystym
Wie˛cej informacji uzyskasz pod bezpłatnym numerem
800.951080 lub pisza˛c na [email protected]
Jez·eli ja˛ ku
pis
28 /02 /07*z do
otrzymasz
1 euro
w prezenc
ie
Wyła˛cznie w wybranych
·
punktach sprzedazy
Konfrontacji dokonano dnia 15 stycznia 2007 roku na podstawie karty i numeru mie˛dzynarodowego pin o wartości 10 euro (z IVA zapłacona˛ przez operatorów) spośród Edicard Europa Eutelia, Dialoga sieci Wind/Infostrada i PinCard Europa
TELE2. Oprócz trwaja˛cych ewentualnych promocji. * 1 euro na bezpłatne rozmowy w prezencie otrzymasz zakupuja˛c karte˛ za 10 euro; 0,50 euro za karte˛ za 5 euro; 2 euro zakupuja˛c karte˛ za 20 euro; 5 euro za karte˛ za 50 euro.
Nasz_Polonia.indd 1
22-01-2007 15:50:22
Nr 4
16 – 28 luty 2007
naszświat
AKTUALNOŚCI
3
▪Pieniądze dla twojej rodziny
Pracujesz we Włoszech?
Wystąp o przyznanie zasiłku rodzinnego
Pod koniec ubiegłego roku media w Polsce donosiły o prawdziwym szturmie na Regionalne Ośrodki Polityki
Społecznej, po tym jak się okazało, że od momentu przystąpienia RP do Unii Europejskiej, Polakom pracującym
legalnie zagranicą przysługują zasiłki rodzinne, które są wielokrotnie wyższe od pomocy finansowej, którą można
otrzymać w kraju. W numerze 2/2007 „Naszego Świata” pisaliśmy o warunkach przyznawania świadczeń rodzinnych
we Włoszech. Ponieważ procedura jest dość skomplikowana postanowiliśmy jeszcze raz poruszyć ten temat
O
d pierwszego dnia
członkostwa w Unii
Polacy uzyskali prawo do świadczeń rodzinnych
przemieszczając się w jej granicach. Umożliwia to koordynacja systemów zabezpieczenia
społecznego. Do dnia wejścia
naszego kraju do UE Polakom
nie przysługiwały świadczenia
rodzinne w przypadku wyjazdu do któregokolwiek z państw
członkowskich w celu podjęcia pracy, na studia lub by zamieszkać będąc na emeryturze
lub rencie.
Świadczenia
rodzinne należą ci się w każdym kraju Unii
Europejskiej
Osoba podejmująca w innym
państwie UE pracę jako pracownik najemny lub na własny rachunek, jest traktowana w zakresie uprawnień do
świadczeń rodzinnych na równi z obywatelami tego państwa
członkowskiego. To oznacza,
że Polakom legalnie zatrudnionym na terenie Włoch przysługują zasiłki rodzinne na takich
samych zasadach jak Włochom.
Świadczenia rodzinne przysługują również tym pracownikom, których rodziny mieszka-
ją w innym państwie członkowskim. Przykładowo, jeżeli żona Polaka pracującego w Italii
mieszka w Polsce i wychowuje dzieci, wówczas Polakowi
przysługuje świadczenie rodzinne na dzieci zamieszkujące
w kraju.
Przypominamy, że każde
państwo ma inną wysokość
świadczeń rodzinnych. Jeśli
pracujesz w innym kraju niż
twój współmałżonek i tobie jak
i jemu należą się świadczenia
rodzinne, ale możecie pobierać je tylko z jednego państwa. Zasiłki nie kumulują się.
Dlatego warto dowiedzieć się,
który kraj wypłaca najwyższy
zasiłek. (We Włoszech zasiłek
rodzinny, czyli assegno familiare wynosi ok. 400 zł, a w
Niemczech i Irlandii ponad 550
zł). We Włoszech wysokość zasiłków rodzinnych uzależniona
jest od wysokości dochodów
rodziny. Ponadto wysokość zasiłku jest ustalana co roku przez
rząd w planie budżetowym.
Pomoc społeczna, a w szczególności zasady przyznawania świadczeń, zakres i formy
wsparcia nie podlegają regulacjom wspólnotowym UE i pozostają w gestii ustawodawstwa
poszczególnych krajów członkowskich.
We Włoszech zasiłek rodzinny (assegno familiare) przysługuje pracownikom etatowym,
zatrudnionym przez tzw. cooperative, pracownikom sezo-
© Dziennik Bałtycki
nowym oraz zatrudnionym „a
progetto”.
Pomoce domowe, opiekunki
osób starszych i dzieci, osoby
zatrudniane przez cooperative
i wykonujące lavoro a progetto
składają wnioski bezpośrednio
w INPS w miejscu zamieszkania.
Do wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego trzeba m.in.
załączyć dokumenty, które należy przywieźć z Polski.
Są to:
- wyciąg z księgi meldunkowej (wydawany w urzędzie
gminy w miejscu zameldowania),
- zaświadczenie o niepobie-
raniu świadczeń rodzinnych.
W Polsce instytucją, która realizuje zadania z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych
jest samorząd województwa.
Decyzje w tych sprawach wydaje marszałek województwa
(Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej), i ten właśnie urząd
wydaje ww. zaświadczenie.
- zaświadczenie o dochodach (wydawane przez Urząd
Skarbowy).
Na podstawie tych trzech dokumentów konsulaty w Rzymie
i Mediolanie wystawiają tzw.
deklarację konsularną (w języku włoskim), honorowaną
przez urzędy INPS.
Na stronie internetowej www.
inps.it w rubryce „le prestazioni a sostegno del reddito”, klikając na “assegno per il nucleo
familiare” znajduje się instrukcja dotycząca przyznawania
świadczeń rodzinnych.
Ze strony można pobrać również formularz potrzebny do
złożenia podania o przyznanie
zasiłku rodzinnego. Druk nosi
nazwę ANF. 42.
Uwaga! Pamiętajmy, aby
wszystkie zaświadczenia były
wydane na jednolitych w całej
UE drukach (E401, E404).
Anna Malczewska
DanutaWojtaszczyk
www.stranieriinitalia.it
portal imigracji
Codziennie aktualno ci, sonda e i informacje u yteczne dla wszystkich
cudzoziemców we Włoszech
Stranieri in Italia
4
naszświat
KRONIKA
Nr 4
16 – 28 luty 2007
KTOKOLWIEK
WIDZIAŁ
Wypadek w pracy
zmarła Polka
MIKOŁAJEK ARTUR
Rodzice:
Mieczysław,
Krystyna
z domu Kniec
Urodzony dnia:
1976/11/20
we Wschowej
Foto © AP/LAPRESSE
NIEREBIŃSKA ARLETA
D
o zdarzenia doszło w Montespertoli 26 stycznia br. około godziny 21.00. Maria Roczkalska, 69 lat, we Włoszech
od niecałych dwóch tygodni, pracowała jako opiekunka starszej kobiety.
Feralnego, styczniowego wieczoru, w mieszkaniu niespodziewanie zgasło światło. Polka wyszła na klatkę schodową,
aby sprawdzić bezpieczniki. Schodząc po schodach, z powodu ciemności poślizgnęła się i upadła uderzając głową o
betonowy kant jednego ze stopni. W wyniku urazu zmarła na miejscu.
W momencie zdarzenia obecna była w mieszkaniu starsza kobieta, którą opiekowała się Maria Roczkalska. Mimo, że
pogotowie ratownicze przyjechało w ciągu kilku minut, lekarze nie mogli zrobić już nic więcej, jak stwierdzić zgon.
D.W.
Nazwisko
rodowe:
GRELEWICZ
Rodzice:
Arkadiusz,
Mirosława
z domu
KOŹMIŃSKA
Urodzona dnia:
1964/01/23
Ktokolwiek wie o ich miejscu pobytu
proszony jest o przekazanie tej informacji do najbliższej jednostki Policji, e-mail: [email protected] lub
do Konsulatów w Rzymie i Mediolanie
bie.
ie
C
la
d
,
h
ic
tk
s
y
z
s
w
wy. Dla
io
n
a
k
z
s
.
ie
m
t
y
d
e
r
k
%
jemnych jak i niezależnych
0
na
0
w
kó
1
ni
ow
ie
ac
c
pr
z
a
s
dl
e
r
no
w
a
N
iemców, zaró
dający potrzebom cudzoz
DENT
iegła
adomość, która ob
To już oficjalna wi
zka100% kredyt mies
cały świat. Powstał
porówłatwiej dostępny w
niowy, elastyczny i
rą był
rie
ba
to
cią, kiedy
naniu z przeszłoś
nika.
ow
ac
pr
na sytuacja
język lub niestabil
caiem
oz
z myślą o cudz
Nasz kredyt powstał
ch
cy
ną
milionerami, prag
ch, którzy nie są
zakupić mieszkanie.
w
wszystkich szczegółó
Nie podano jeszcze
, że
rty, ale wydaje się
tej niesamowitej ofe
Na
a.
ion
wn
zostanie uja
wkrótce tajemnica
nie
ta
że
adomo jedynie,
dzień dzisiejszy, wi
or
inf
ej
ięc
t prawdziwa. W
samowita oferta jes
nu
ny
woniąc pod bezpłat
macji uzyskasz dz
mer: 800 900 300.
ebie.
prawda, 100% dla Ci
100% kredyt, 100%
gnij po
runki umowy się
Aby poznać wa
ziesz w
yjne, które znajd
ulotki informac
ujących z
lub u wspó łprac
naszej siedzibie
kredytowych.
nami doradców
zebraniu
a to pomoc w
Oferowana usług
mentacji.
niezbędnej doku
10e0dy%
t
kr
y
w
o
i
n
a
k
miesz
e.
iebi
C
a
l
d
e
i
n
l
a
j
c
Powstał spe
y
NASZ KORESPON
Artykuł reklamow
szkaniowy odpowia
ie
m
yt
ed
kr
0%
10
ał
st
w
Po
Numero Verde
otrzymać
o
g
k
ja
,
s
a
n
j
ta
y
p
a
Z
800.900.300
9.30-18.30
działku do piątku
rkowego: od ponie
mó
ko
nu
- Iscr. UIC n. 38317
efo
tel
z
ISI Financial S.p.A.
wa również
Bezpłatna rozmo
Nr 4
16 – 28 luty 2007
naszświat
POLSKA
5
Zmarł Ryszard Kapuściński
reporter ginącego świata
Wybitny polski pisarz i dziennikarz Ryszard Kapuściński zmarł 23 stycznia br.
w Warszawie. Miał 74 lata
R
yszard Kapuściński w marcu
skończyłby 75 lat. Zmarł w
szpitalu Akademii Medycznej
na ul. Banacha w Warszawie. Pisarz od
dawna przebywał w szpitalu. W styczniu przeszedł poważną operację układu
pokarmowego, po operacji dostał rozległego zawału serca. Lekarzom nie udało
się go uratować.
Msza Święta żałobna rozpoczęła się
dnia 31 stycznia 2007 r. o godz.11.00
w Bazylice Świętego Krzyża w
Warszawie. Przewodniczył jej Prymas
Polski Kardynał Józef Glemp.
Mszę koncelebrowali m.in. kapelan
Rodzin Katyńskich ks. prałat Zdzisław
Peszkowski, kapelan prezydenta RP, ks.
prałat Roman Indrzejczyk i ks. Adam
Boniecki z “Tygodnika Powszechnego”.
Homilię prymasa odczytał ksiądz Piotr
Pawlukiewicz.
Przy trumnie przykrytej biało-czerwoną flagą stała warta honorowa żołnierzy
WP. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
reprezentowała podsekretarz stanu w
Kancelarii Prezydenta RP, Ewa Junczyk-
Ryszard Kapuściński został pochowany na Powązkach w Alei Profesorskiej
Foto © AP/LAPRESSE.
5 lutego br. Minister obrony narodowej,
Radosław Sikorski podał się do dymisji.
Premier Jarosław Kaczyński przyjął jego
rezygnację
Biuro rachunkowe i doradztwa prawnego
„dott. Tadeusz Krzysztofiak – avv. Paola Remigi”
▪Pomoc prawna
▪Sprawy cywilne
▪Upadłość firm
▪Wypadki
▪Rozliczenia podatkowe
▪Prowadzenie księgowości
otwieranie działalności
gospodarczej (partita Iva)
▪Roczne rozliczenia
Podatkowe
▪Praktyki INPS, INAIL
▪Zaświadczenia o
zarobkach
▪Doradstwo prawne w
sprawach pracy
Via Nicolò III, 2 00165 Rzym (niedaleko Watykanu)
tel. / fax. 06.6380949 - 06.39388737 ; kom. 3337764064 – 3939877484
Dott. Tadeusz Krzysztofiak jest wpisany
do Albo dei Dottori Commercialisti w Rzymie;
nr w rejestrze 8120
Avv. Paola Remigi jest wpisana
do Albo degli Avvocati w Rzymie, nr w rejestrze A/25474
Ziomecka. Obecni byli
także m.in. minister kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierz Michał
Ujazdowski, Prezydent
Warszawy
Hanna
Gronkiewicz-Waltz, minister finansów Zyta
Gilowska, były premier
Tadeusz
Mazowiecki,
Adam Daniel Rotfeld,
Julia Hartwig, Andrzej
Wajda, Janina Ochojska,
Krzysztof
Mroziewicz,
Krzysztof Kolberger, Maja
Komorowska, Emilia Krakowska,
Jacek Fedorowicz, Stefan Bratkowski,
Maciej Wierzyński, Jarosław Gowin.
Pochowany został na - Cmentarzu
Komunalnym - Powązki, w Alei
Profesorskiej. Ceremonii pogrzebowej przewodniczył ks. Adam Boniecki.
Kapuściński pozostawił żonę Alicję i
córkę - Zofię.
Ryszard Kapuściński był mistrzem
reportażu literackiego. Od lat 50-tych
ubiegłego stulecia podróżował po świecie. Odwiedził ponad sto krajów. Był
świadkiem wielu zbrojnych konfliktów.
Był mistrzem reportażu literackiego,
którego za osiągnięcia pisarskie brano pod uwagę jako jednego z najpoważniejszych kandydatów do literackiej
Nagrody Nobla. Pracował w “Polityce”,
“Kulturze”, a także jako korespondent
Polskiej Agencji Prasowej w Afryce,
Ameryce Łacińskiej i Azji.
Foto © AP/LAPRESSE.
Dokumentował m.in. upadek cesarstwa w Etiopii i Iranie. Pisał o krajach trzeciego świata, egzotycznych dla
nas kulturach, o globalnych problemach
Ziemi. Był laureatem wielu prestiżowych nagród literackich, m.in. nagrody im. Dariusza Fikusa za rok 2004.
Doktor honoris causa Uniwersytetów
Jagiellońskiego i Gdańskiego, wybrany Dziennikarzem Wieku przez swych
kolegów w plebiscycie miesięcznika
“PRESS”. Łącznie otrzymał ponad 40
nagród i wyróżnień.
“Jeden Kapuściński wart jest tysiąca
skamlących i fantazjujących gryzipiórków” - napisał Salman Rushdie w przedmowie do brytyjskiego wydania książki
“Jeszcze dzień życia” (Londyn 1987).
- “Dzięki jego niezwykłemu połączeniu reportażu i sztuki stajemy wreszcie
tak blisko tego, co Kapuściński nazywa
nie dającym się przekazać prawdziwym
obrazem wojny”.
Dymisja
Radosława Sikorskiego
Rzecznik
Rządu,
Jan
Dziedziczak, powiedział, że
Sikorski złożył dymisję “tuż po
rozmowie z premierem, podsumowującej przegląd resortów”.
Media od dłuższego czasu informowały o konflikcie
szefa MON z szefem Służby
Kontrwywiadu Wojskowego
Antonim Macierewiczem, do
niedawna wiceministrem obrony.
Sikorski podobno złożyć
miał wniosek o odwołanie
Macierewicza i zapowiedzieć,
że poda się do dymisji, jeśli nie
zostanie on przyjęty.
O możliwej dymisji szefa
MON spekulowano od dawna. Ostatnio napisał o niej
“Newsweek”. Według tygodnika, o losie ministra obrony
nie zdecydował wynik przeglądu resortów, ale naciski Pałacu
Prezydenckiego.
Kto zajmie stanowisko
Sikorskiego?
Media podają, że najprawdopodobniej na czele MON stanie
Aleksander Szczygło, który w
chwili obecnej pełni funkcję
Szefa Kancelarii Prezydenta
RP.
Radosław Sikorski
6
naszświat
POLSKA
Jesteśmy
Jeste
śmy nieufni
Tylko 14% Polaków uważa, że innym można ufać. Jedynie 12% Polaków należy
do jakiejś organizacji. Społeczeństwo obywatelskie powstaje opornie
Takie są wnioski sondażu
przeprowadzonego przez TNS
OBOP w dniach 5-9 stycznia
2007 roku na reprezentatywnej
próbie 1005 osób powyżej 15tego roku życia.
Na pytanie: czy to prawda, że
ludzie dbają głównie o dobro
swoich rodzin i niezbyt przyjmują się dobrem otoczenia, sąsiedztwa, osiedla, wsi? - tak
odpowiedziało 71% respondentów, nie 20%, a trudno powiedzieć - 9%. Na pytanie: czy
większości ludzi można ufać,
czy raczej trzeba być ostrożnym? - 82% respondentów
odpowiedziało, że trzeba być
ostrożnym, 14% - że ludziom
można ufać, a 4% - trudno powiedzieć.
W rankingu wzajemnego zaufania zajmujemy jedno z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej.
Prof. Lena Kotlarska-Bobińska,
socjolog, dyrektor Instytutu
Spraw Publicznych, przyczyny
takiego stanu rzeczy upatruje
Foto © MSZ
w zadawnionej niechęci do instytucji i organizacji. Uważa,
że politycy od początku transformacji nie robili wiele, aby to
nastawienie społeczne zmienić.
Może to społeczna frustra-
cja spowodowana rozczarowaniem, że kolejna ekipa rządząca
w słowach rozmija się z czynami? (za “Gazeta Wyborcza”
23.01.2007)
Irena Wachowska
Nr 4
16 – 28 luty 2007
Czy Polska będzie
potentatem?
Światowym centrum outsourcingu jest obecnie
Azja a szczególnie Indie.
Potentaci hinduskich centrów usługowych zamierzają
w roku 2007 otworzyć swoje
placówki w Polsce. Jednym
z pierwszych będzie ZenStar
Technologies. Firma przygotowuje oprogramowanie
m.in. dla IBM, Microsoft i
Oracle, a jej klientem jest np.
Marks and Spencer. Swoją
placówkę chce uruchomić
już od kwietnia w Gdańsku
podobnie jak druga hinduska firma Tata Consultancy
Services. We Wrocławiu lokalizuje się hinduski KPIT
Comunings. Lokalizacje w
Polsce rozważają jeszcze
dwie duże hinduskie firmy
sektora usług: Wipro i HCL.
Ofensywa firm hinduskich nie
dziwi Mateusza Malickiego
- analityka rynku IT oraz
telekomunikacji z firmy
PMR. Coraz więcej firm za-
chodnich
poszukujących
partnerów outsourcingowych zainteresowana jest lokalizowaniem tej działalności
w Europie Środkowej zamiast w Azji. Zainteresowanie
Hindusów lokowaniem takiej
działalności w naszym kraju stanowi potwierdzenie
wysokiego profesjonalizmu
Polaków w tych dziedzinach.
Jak podkreśla Wojciech
Szelągowski
wiceprezes
Polskiej Agencji Informacji
i Inwestycji Zagranicznych
(PAIIZ), celem Agencji na ten
rok jest ściągnięcie możliwie
największej liczby takich inwestorów do Polski.
Polska
ma
ogromne
szanse stać się jednym
ze światowych centrów
usługowych. To zapewniłoby
pracę wielu tysiącom młodych
wykształconych ludzi i
zahamowało ich odpływ na
Zachód.
I.W.
Ranking
polityków
Co czeka naszą planetę?
W dniach 12-15 stycznia 2006 roku, CBOS przeprowadziło badanie na reprezentatywnej próbie 922
dorosłych osób. Zapytano
Polaków - któremu politykowi ufasz a któremu nie?
Wyniki są następujące:
1. Minister Sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro
- zaufanie 62%, nieufność
16%; 2. Minister Zdrowia,
Zbigniew Religa - zaufanie 60%, nieufność 17%;
3. Prezydent Warszawy,
Hanna Gronkiewicz-Waltz
- zaufanie 50%, nieufność
22%; 4. Lider PO, Donald
Tusk - zaufanie 46%, nieufność 32%; 5. Prezydent
RP, Lech Kaczyński - zaufanie 42%, nieufność 41%.
Na ostatniej pozycji znalazł
się Wicepremier Andrzej
Lepper, któremu nie ufa 64%
Polaków, na przedostatniej
pozycji jest Wicepremier
Roman Giertych, któremu
nie ufa 57% ankietowanych a
trzeci od końca jest Premier,
Jarosław Kaczyński, któremu nie ufa 43% obywateli.
I.W.
W Paryżu przedstawiony został najnowszy raport Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu
(IPCC), opracowany przez pond 600 naukowców z całego świata. Licząca 1600 stron pierwsza z
czterech części raportu zmieni naszą wiedzę o globalnym ociepleniu
J
est nadzieja, że spowoduje on również
zmianę podejścia do tego problemu
najważniejszych polityków, wśród których
są tacy jak George Bush dotychczas zagrożenie to lekceważyli lub wręcz zaprzeczali
jego istnieniu.
Raport dowodzi, że spalanie surowców
kopalnych przyspiesza zmiany klimatyczne.
Naukowcy zebrani w dniu 22 stycznia
2007 roku na regionalnej konferencji klimatycznej w Alpbach ostrzegli, że alpejskie lodowce znikną do 2050 roku.
W Tyrolu lodowce kurczą się w tempie
3% rocznie. Roland Psenner z Instytutu
Ekologii uniwersytetu w Insbruck’u uważa, że jeżeli obecny trend się utrzyma lodowce całkowicie stopnieją do 2037 roku.
Według World Glacier Monitoring
Service w Zurichu, od 1980 roku europejskie lodowce straciły aż 9 metrów grubości. Ponad 2 metry ubyło tylko w ciągu
jednego gorącego lata 2003. W ciągu ostatnich 13 lat stopiło się 2 razy więcej lodu
niż w 30-leciu 1960 - 1990.
Konsekwencją globalnego ocieplenia dla
ludzi będą susze przeplatane powodziami i niedobór wody pitnej. Częstsze będą
huragany, podniosą się poziomy oceanów
Foto © AP/LAPRESSE
i mórz zalewając niżej położone osiedla
ludzkie.
Druga część raportu, która ukaże się w
kwietniu zobrazuje wpływ zmiany klimatu
na zdrowie ludzkie oraz produkcję przemysłową i rolną. Grozi nam zmniejszanie
odporności organizmu i wymieranie gatunków.
Na razie treść całego dokumentu objęta
jest tajemnicą. Politycy otrzymali już 12
stronicowe podsumowanie a poszczególne
części raportu publikowane będą w ciągu
całego roku.
Czy politycy podejmą wyzwanie walki
z katastroficznymi procesami do których
dopuścili?
Czy może mamy patrzyć na horyzont i
wyglądać galopujących z za niego do nas
4-ch jeźdźców apokalipsy?
Irena Wachowska
Vodafone One Nation.
Rozmowa z Twoim krajem kosztuje
tyle, ile lokalna rozmowa we W!oszech.
Oprócz tego co miesi"c czeka na Ciebie dodatkowe 100€ na po!"czenia.
Z Vodafone One Nation rozmawiasz ze swoim krajem pro!ciej i taniej, poniewa" kosztuje to tyle, ile
lokalna rozmowa we W#oszech: tylko 19 centów za minut$. Oprócz tego co miesi%c czeka na Ciebie do
100€ na po#%czenia z numerami Vodafone Italia. Przy ka"dej rozmowie naliczany jest impuls za odebranie
po#%czenia, którego koszt wynosi 19 centów. Aby uzyska& informacje na temat planu oraz krajów, w których
mo"e by& stosowana ta taryfa, zadzwo' na wieloj$zyczny numer 42942 lub odwied( sklep Vodafone.
Taryfa opiera si$ na naliczanych z góry impulsach, ka"dy impuls trwa 30 sekund, a jego warto!& wynosi 9,5 centa.
Life is
8
naszświat
POLACY WE WŁOSZECH
Nr 4
16 – 28 luty 2007
▪UMBRIA
▪REGGIO EMILIA
Przegląd filmów
polskich w Terni
Polscy uczniowie
w Reggio Emilia
Kalendarz projekcji:
25 marca o godzinie 17.30 i 21.00
„Życie jako śmiertelna choroba przenoszona
drogą płciową (2000), reż. Krzysztof Zanussi
To opowieść o Tomaszu, inteligentnym, myślącym, ale egoistycznie i cynicznie nastawionym do życia mężczyźnie około sześćdziesiątki.
Podejrzewa on, że jest nieuleczalnie chory. Po
wykonaniu serii testów jego objawy potwierdzają się. Bliskość końca wyzwala w nim pragnienie, by bezkarnie spróbować wszystkiego, czego
w życiu unikał. Chce się przekonać w praktyce,
jak bezpodstawne były jego dawne hamulce.
1 kwietnia o godzinie 17.30 i 21.00
„Z dalekiego kraju” (2005), reż. Krzysztof
Zanussi
To historia o burzliwych i często tragicznych
dziejach Polski lat 1920-1980. Na kanwie losów
Karola Wojtyły powstała spokojna i precyzyjna
opowieść o tych skomplikowanych dniach naszej
ojczyzny. Film pozwala widzowi zrozumieć jak
osobiste przeżycia z czasów młodości...
Niebo i Ziemia - to tytuł przeglądu filmów
polskich, odbywającego się w Terni w Cenacolo
San Marco na via del Leone.
Impreza rozpoczęła się 17 grudnia 2006 roku
projekcją filmu „Życie za życie. Maksymilian
Kolbe” w reżyserii Krzysztofa Zanussiego.
Przegląd trwać będzie do października br.
Zostaną przedstawione na nim filmy wielkich
reżyserów współczesnego kina polskiego, jak:
Krzysztof Zanussi, Roman Polański, Andrzej
Wajda, Krzysztof Kieślowski i Jerzy Stuhr.
Większość filmów zostanie zaprezentowana w
niedziele w wersji polskojęzycznej z podtytułami
w języku włoskim.
13 maja o godzinie 17.30 i 21.00
„Pianista” (2002, reż. Roma Polański
Dramat wojenny, oparty na autobiograficznej
książce Władysława Szpilmana.
10 czerwca o godzinie 17.30 i 21.00
„Pogoda na jutro”, reż. Jerzy Stuhr
Treść: Józef Kozioł od kilkunastu lat przebywa
za murami klasztoru. Kiedy otrzymuje propozycję wyjścia za mury, przypadkowo zostaje rozpoznany przez... żonę i dorosłego syna. Kozioł
postanawia pojednać się z rodziną, jednak ta wita
go cierpko, a konkubent żony wskazuje mu miejsce w garażu. Jednak Józef się nie poddaje.
Anna Malczewska
2 lutego br. do Correggio (RE), na zaproszenie Instytutu
Einaudi, przyjechało 21 polskich uczniów z Zespołu Szkół nr
5 im. Unii Europejskiej z Ostrołęki. Grupie towarzyszyła profesor Halina Bartoszewska i Ewa Niewiarowska.
Do wymiany młodzieży doszło dzięki projektowi Comenius,
w którym szkoła z Corregio bierze udział wraz z innymi włoskimi szkołami średnimi.
We wrześniu ubiegłego roku uczniowie Instytutu Einaudi
byli gośćmi ostrołęckiego Zespołu Szkół. Tym razem młodzi
Polacy goszczeni byli przez włoskie rodziny.
Jeżeli posiadacie informacje na temat
imprez polonijnych organizowanych we
Włoszech piszcie na adres redakcji:
„Nasz Świat”
Via Virgilio Maroso, 50
00142 Roma
e-mail:
[email protected]
MIĘDZYNARODOWE KARTY TELEFONICZNE?
Kup je w tabacchi!
Poproś o międzynarodową kartę telefoniczną z pinem w sklepach tabacchi i punktach Lotto
PuntoLis. Znajdziesz zawsze produkt odpowiadający
.
Twoim potrzebom i najlepsze ceny na rynku: PhoneAll Freecom-u, Best Card Tele2, Bonus IDT, i najnowszą DreamCard BT Italia,
New Welcome, New Columbus i No Distance Telecom Italia.
Spróbuj, są łatwe w użyciu i nie będziesz się mógł bez nich obyć!
www.puntolis.it
Nr 4
16 – 28 luty 2007
naszświat
POLACY WE WŁOSZECH
9
▪LACJUM
Ladispoli (città di Ladislao) miasteczko
położone 30 km na północny-zachód od Rzymu.
Jak wynika z oficjalnych danych w Ladispoli
mieszka ok. 500 Polaków, w rzeczywistości
jest ich prawie dwa razy więcej
Ladispoli widziane z lotu ptaka
P rz
rzyy s t a n e k L a d i s p o l i
O
bszar 26 km2, w 2001 roku
zamieszkiwało ok. 30 tys. ludzi. Dziś jest o kilka tysięcy
więcej, gdyż osiedliło się w nim wielu
cudzoziemców.
Jak wynika z oficjalnych danych w
Ladispoli mieszka ok. 500 Polaków, w
rzeczywistości jest ich prawie dwa razy więcej.
Pierwsze duże grupy polskich emigrantów przybyły tu w latach 80-tych.
Ponad 20 lat temu przybysze znad Wisły
skazani byli na wielotygodniowe oczekiwanie pod rzymską kwesturą, nocowali jak koczownicy w parku Villa
Borghese. Pózniej wielu z nich zostało
skierowanych do Ladispoli, gdzie zorganizowano tzw. obozy przejściowe dla
uchodźców.
Otrzymali tam zakwaterowanie w hotelach lub apartamentach. Ponieważ status uchodźcy uniemożliwiał im podjęcie
zatrudnienia, państwo włoskie zapewniało emigrantom dwa razy dziennie
skromny posiłek, podstawowe przybory
toaletowe, pościel i odzież.
Wielu Polaków przybyłych do Włoch
w latach 80-tych nie miało zamiaru pozostać tu na dłużej, traktowało Italię
jako chwilowy postój, w oczekiwa-
Spotkanie polskich dzieci z Ladispoli z Ojcem Św. Benedyktem XVI
niu na wyjazd do Kanady,
Stanów Zjednoczonych czy
Australii.
Kiedy we wrześniu 1989
roku musieli podjąć decyzję
czy wracać do Polski, nieliczni tylko zdecydowali się
na powrót.
Dziś w każdej dzielnicy Ladispoli słychać rozmowy w języku polskim.
Mieszkają tu całe rodziny
Polaków, młode małżeństwa, które zawarły związek w polskim kościele oraz
wiele osób, które pracują
Sagra del Carciofo w Ladispoli
we Włoszech od lat i zamierzają pozostać do czasu, aż
dowlane).
wysługa lat pracy pozwoli im na otrzyPodczas corocznej wiosennej impremanie włoskiej emerytury.
zy w Ladispoli, jaką jest Sagra del
Dzięki uprzejmości Don Alberto – pro- Carciofo, Polacy spotykają się na obieboszcza parafii Matki Bożej Różańcowej dzie, popołudniu zaś spacerują po tętoraz ofiarności ojców franciszkanów z niącym życiem miasteczku.
Santa Severa, Polacy spotykają się raz
Od kilku lat w Ladispoli działa
w tygodniu na mszy św. odprawianej w Stowarzyszenie Komitetu Polonijnego
ojczystym języku.
(Associazione Comitato Polacco), któW Ladispoli odbywa się też katecheza rego głównym celem jest szerzenie kuldla polskich dzieci mających przystąpić tury polskiej, podtrzymywanie tradycji i
do sakramentów św., którą prowadzą pomoc rodakom.
siostry salezjanki z Rzymu.
Mimo kilkunastoletniej już obecności
Wiele małżeństw zdecydowało się na w Ladispoli, pytani o plany na przywzięcie kredytu i zakup mieszkania. szłość zamieszkali tu Polacy, podkreślaNiektórzy założyli swoją działalność ją, że pobyt we Włoszech jest etapem
gospodarczą i handlową (Polacy prowa- przejściowym i nie wykluczają powrotu
dzą między innymi sklep polski, pral- do Polski.
nię, księgarnię i firmy remontowo-buAnna M. Skowyra
PŁACENIE RACHUNKÓW?
SZYBKIE JAK WYPICIE JEDNEJ KAWY!
Zapałać je w sklepach tabacchi!
Ten rodzaj płatności w sklepach tabacchi oraz punktach Lotto PuntoLis staje się przyzwyczajeniem dla wielu Włochów..
To łatwy i szybki sposób.
.
Bez stania w kolejkach i za cenę 1 euro.
Pamiętaj, że możesz w ten sposób zapłacić także podatek drogowy,
abonament telewizyjny, mandaty, doładowanie telefonu komórkowego
i abonament telewizji kablowej.
www.puntolis.it
Od dzisiaj można płacić rachunki Acea, Electrabel, Acquedotto Pugliese, Arin, Enel, ENI Gas&Power, Iride, Telecom Italia e i bollettini di De Agostini i Soris Riscossioni. Uaktualniona lista usług i odpowiadających im cen znajduje się na stronie www.puntolis.it
Nr 4
16 – 28 luty 2007
naszświat
VADEMECUM CUDZOZIEMCÓW WE WŁOSZECH
11
WŁOSKA SŁUŻBA ZDROWIA
Jak korzystać z jej usług? (Cz. III)
Lekarz rodzinny
wynieść 56 euro. W poszczególnych regionach Włoch, na
mocy postanowień wydanych
na szczeblu regionalnym,
może zmieniać się zarówno
okres ważności skierowań jak
i maksymalna opłata za badanie specjalistyczne.
Nie jest wymagane skierowanie od lekarza rodzinnego na wizyty ortodontyjne,
położnicze, ginekologiczne,
psychiatryczne i okulistyczne
(standardowe badanie wzroku).
Lekarz rodzinny wystawia
ponadto bezpłatnie wszelkiego rodzaju zaświadczenia, które są przewidziane
przez prawo. Chodzi tu m.in.
o zwolnienie lekarskie dla
pracowników etatowych, zaświadczenie o pozwoleniu do
uczęszczania dzieci po przebytej chorobie do przedszkoli i szkół podstawowych oraz
zaświadczenie o zdolności
wykonywania różnego rodzaju sportów.
Zaświadczeniami płatnymi są natomiast wszystkie
te, które nie są przewidziane
przez prawo włoskie np. o
dobrym zdrowiu, zaświadczenia dla agencji ubezpieczeniowych, nie szkolne, zaświadczenia o zdolności do wykonywania różnego rodzaju sporu (nie sportowców zawodo-
wych). Koszt tego
typu zaświadczeń
ustalane są przez
poszczególne Asl.
Jednym z zadań
lekarza rodzinnego
jest także wystawianie recept na
leki, które podlegają zwrotowi kosztów przewidzianych
przez włoską służbę
zdrowia, lub nie płacenie tzw. ticketu.
Lekarz musi przestrzegać w tym wypadku tzw. prontuariuo terapeutico nazionale ( jest to lista
leków dotowanych
oraz leków pełnopłatnych). Lekarz
powinien zawsze
przepisać pacjentowi lek dotowany (o ile taki istnieje) o takich samych właściwościach jak lek pełnopłatny.
W gabinetach lekarz powinien wykonywać także
szczepionki przeciwgrypowe
wszystkim osobom najwyższego ryzyka (dzieci i osoby
starsze).
Osoba chora, która nie może skorzystać z wizyty u lekarza w przychodni lekarskiej
ma prawo do zamówienia wizyty domowej pomocy lekarskiej. Tego typu wizytę, na© Dziennik Bałtycki
Aby dokonać badań specjalistycznych, w wielu przypadkach musimy otrzymać
skierowanie od lekarza rodzinnego. (O tym jak dokonać wyboru lekarza rodzinnego we Włoszech pisaliśmy w
poprzednim numerze naszego
pisma).
Wizyty specjalistyczne
Wizyty specjalistyczne to
takie, które przeprowadzamy
u lekarza będącego specjalistą
w danej dziedzinie, tzn., który
po ukończeniu studiów medycznych zrobił dodatkową
specjalizacje i jest wpisany do
krajowego zrzeszenia lekarzy
specjalistów.
Przez badania kliniczne laboratoryjne (esami clinici di
laboratorio) rozumie się badania krwi i moczu. Badania
diagnostyczne to badania organizmu, które przeprowadzane są za pomocą specjalnych urządzeń, w celu zbadania stanu określonego narządu. Do takich badań należy
m.in. ekografia serca, badania
radiograficzne kości, analizy gęstości kości, tomografia
komputerowa.
Skierowanie na badania
specjalistyczne zachowują ważność zazwyczaj przez
okres 1 miesiąca. Opłata za
badanie specjalistyczne (tzw.
ticket) może maksymalnie
SPOKOJNIE
ŻYĆ
WE WŁOSZECH
Jeśli chcesz dowiedzieć się wszystkiego
o swoich prawach, zadzwoń:
166.105.612
leży przeważnie zamówić do
godziny 10.00. Lekarz zobowiązany jest do jej wykonania do godziny 12.00 dnia następnego. Istnieje możliwość
zamówienia wizyty domowej
także w soboty (do godziny
10.00).
W nagłych przypadkach lekarz rodzinny może przeprowadzić wizytę lekarską osobom, które nie są pod jego stałą opieką. W tym przypadku
wizyta jest płatna.
Należy pamiętać, że za wizyty płatne możemy popro-
sić o rachunek, który następnie będzie można odliczyć od rozliczenia dochodów rocznych.
Każdy lekarz rodzinny musi posiadać gabinet lekarski i
musi przyjmować pacjentów
co najmniej 5 razy w tygodniu. Wizyty medyczne muszą być bezpłatne. W przypadku nieobecności lekarza,
musi zostać zagwarantowana
opieka medyczna przez innego lekarza.
Stranieri in Italia
PRAWNICY STRANIERI IN ITALIA
ODPOWIEDZĄ OD RAZU
NA TWOJE PYTANIA:
Decreto ussi
Pozwolenie na pobyt
Karta pobytowa
Sanatoria
Wydalenie
Wizy (nie dla Polaków)
Unia Europejska
Łączenie rodzin
Obywatelstwo
Meldunek
Małżeństwo
Prawo jazdy i „patentino”
Mandaty
Ubezpieczenia
Partita IVA
Oświadczenia podatkowe
„Contributi” dla pomocy
domowych
Od poniedziałku do piątku od 10.00 do 19.00
Koszt połączenia: 1,57 € wraz z IVA
Stranieri in Italia
12
naszświat
ROZMAITOŚCI
Nr 4
16 – 28 luty 2007
Polskie oscary małego
ekranu rozdane
Wśród zwycięzców Telekamer 2007, nagród nazywanych polskimi Oscarami małego
ekranu, znalazły się seriale “Magda M.”, “Kryminalni”. Statuetki odebrali również Kamil
Durczok oraz Andrzej Morozowski i Tomasz Sekielski oraz Szymon Majewski
Andie MacDowell otrzymała statuetkę
za całokształt twórczości
Foto © AP/LAPRESSE
T
elekamery to jedyna w branży telewizyjnej nagroda, o której przyznawaniu nie decyduje
specjalne jury, ale głosy widzów i czytelników „Tele Tygodnia”.
Jubileuszową, dziesiątą już galę rozdania nagród poprowadzili Grażyna
Torbicka i Cezary Pazura.
Główną gwiazdą wieczoru była Andie
MacDowell, która dołączyła do grona laureatów Telekamer za całokształt
twórczości. Wcześniej wyróżnienia te
Platynowa płyta
Ani Dąbrowskiej
Płyta „Kilka historii na ten sam temat” Ani Dąbrowskiej podbiła serca
jej fanów. I to tak skutecznie, że zyskała status platynowej. Piosenkarka
odebrała nagrodę po koncercie w
warszawskiej Fabryce Trzciny.
Tłum
wielbicieli
talentu
Dąbrowskiej przywitał piosenkarkę
owacjami gdy tylko pojawiła się na
scenie. Artystka nie kryła wzruszenia kiedy odbierała platynową płytę
za album „Kilka historii na ten sam
temat”. Sukcesowi swojej partnerki
przyglądał się Paweł Jóźwicki.
wp.pl
Dott.ssa Katarzyna Litwicka
MEDICO CHIRURGO
Specialista in Ginecologia
ed Ostetricia
Iscrizione Albo dei Medici Chirurghi CS 6419
Via Andrea Doria 16 C
00192 Roma
Studio: 06 39740233
Fax: 06 7612656
Cell: 338 3673369
odebrali Richard Chamberlain, Alain
Delon, Gerard Depardieu, Sophia Loren,
Roger Moore, Catherine Denevue,
Jeremy Irons, Daryl Hannah i Laura
Dern.
Triumfatorem uroczystości okazała
się telewizja TVN i jej gwiazdy - zarówno dziennikarze, jak i twórcy seriali.
Tomasz Sekielski oraz Andrzej
Morozowski wygrali w kategorii
Publicystyka.
Najlepszym showmanem w kategorii
rozrywka okazał się Szymon Majewski,
prowadzący w TVN-ie autorski program.
Bezapelacyjnym zwycięzcą w kategorii serial obyczajowy okazała się opo-
wieść o sympatycznej pani prawnik i jej
perypetiach zawodowych i miłosnych
- “Magda M.”.
W kategorii serial kryminalny
Telekamery przyznano “Kryminalnym”.
Najlepszym serialem komediowym widzowie uznali zaś “Nianię” (serial komediowy).
Laury dla najlepszego aktora zdobył
natomiast gwiazdor serialu “Magda M.”
- Paweł Małaszyński, którego już 2 lutego będzie można zobaczyć w pierwszoplanowej roli na dużym ekranie, w
sensacyjnym dramacie “Świadek koronny”.
Nagrodę za najlepszą kreację dla aktorki odebrała natomiast Joanna Brodzik,
partnerująca Małaszyńskiemu na planie
“Magdy M.”.
W kategorii kabaret zwycięzcami okazała się grupa Ani Mru Mru.
Danuta Wojtaszczyk
Joanna Brodzik © Dziennik Bałtycki
W KINACH
David Lynch i tajemnice z Polski
Mistrz horroru, reżyser znanego serialu „Miasteczko Twin Peaks”, wchodzi na ekrany
kin z nowym filmem „Inland Empire”. W rolach głównych Laura Dern i Jeremy Irons
M
istrz horroru, reżyser znanego serialu „Miasteczko Twin
Peaks”, wchodzi na ekrany kin z nowym filmem „Inland Empire”.
„Kobieta w niebezpieczeństwie”: w
taki sposób David Lynch podsumował
swoje ostatnie dzieło – trzygodzinnego filmu. „Inland Empire” to tytuł
nowego obrazu, tego jednego z najbardziej kontrowersyjnych reżyserów,
który potrafi w perfekcyjny sposób
przekształcić koszmar w filmową rzeczywistość. Film opowiada o aktorce
(odtwórczą tej roli jest Laura Dern),
która na planie filmu, odkrywa taśmę
filmową – remake starego polskiego
filmu, który nie został do końca nakręcony, ponieważ odtwórcy głównych
ról zostali brutalnie zamordowani.
To główny wątek filmu, ale jeśli
znacie Davida Lyncha, wiecie, że jest
to reżyser, odważny który często odwołuje się do elementów surrealistyczych, chętnie tworzy wariacje na temat ludzkiej podświadomości, marzeń
i fobii. Fabuła jego filmów poprzez
to staje się wielopłaszczyznowa, przy
czym płaszczyzny te przenikają się
wzajemnie.
Rzeczywistość snu przenika się z
rzeczywistością codzienności, przez
co rozmyte wątki trudno jednoznacz-
nie zinterpretować. Rzeczywistość
obrazowana przez Davida Lyncha jest
nie tylko surrealistyczna, zagadkowa,
ale też przerażająca.
Film został wyświetlony na festiwalu w Wenecji 2006 podczas którego reżyser otrzymał nagrodę za całokształt
twórczości.
„Inland Empire” to niewątpliwie
niepowtarzalne przeżycie kinowe: niektórzy z was być może opuszczą salę
w połowie projekcji, sceptycy wytrwa-
ją do końca bez większych emocji,
inni zaś dadzą się ponieść całkowicie
wydarzeniu.
Jedyne, co do czego możecie być
pewni: film pozostawia dużą dozę wątpliwości i strachu.
„Inland Empitre” był kręcony , m.in.
w Warszawie i Łodzi.
Na ekrany włoskich film wszedł 9
lutego. Polska premiera zapowiedziana została na 27 kwietnia.
Pierpaolo Festa
Nr 4
16 – 28 luty 2007
naszświat
SPORT
Złota Carolina Kostner
w Warszawie
19 – letnia Włoszka Carolina Kostner zdobyła
złoty medal Mistrzostw Europy w konkurencji solistek na łyżwiarskich Mistrzostwach Europy w
Warszawie. Srebrny medal wywalczyła Szwajcarka
Sara Meier a brązowy Finka Kiira Korpi
Foto © AP/LAPRESSE
Od lewej: Sarah Meier, Carolina Kostner i Kiira Korpi. Foto © AP/LAPRESSE
C
arolina Kostner, 19- letnia włoska łyżwiarka
zdaniem sędziów pojechała w
Warszawie najlepszy program
w swojej karierze.
Już wcześniej stawała na
podium Mistrzostw Świata i
Europy, ale zawsze na tym najniższym. Warszawa przyniosła
Carolinie szczęście.
Pojechała ofensywnie i dynamicznie. Rozpoczęła znakomicie od kombinacji potrójnego flipa z potrójnym toeloopem
i podwójnym rittbergerem, pożniej był potrójny lutz i potrójny rittberger, kolejny potrójny
flip, potrójny salchow oraz powójny axel.
Program nie tylko świetny
pod względem technicznym,
lecz również pięknie zaprezentowany.
Komisja sędziowska bardzo wysoko sklasyfikowała też
komponenty programu, wszystkie powyżej siedmiu punktów.
Carolina Kostner na zawodach
rangi mistrzowskiej pojawiła
się trzy sezony temu, od razu okrzyknięta została wielkim
łyżwiarskim talentem.
Zawodniczka ta wyróżnia się
bardzo dobra techniką skoków,
szybką rotacją oraz tempem
jazdy. W ubiegłym roku
Kostner była wielką nadzieją Włochów na medal na
Igrzyskach Olimpijskich w
Turynie. Tam jednak sztuka ta
nie udała się.
Nowa Mistrzyni Europy w
rozmowie z dziennikarzem
Piotrem Sobczyńskim powiedziała, iż bardzo by chciała wyrównać kiedyś rekord
Iriny Slutskiej, siedmiokrotnej
Mistrzyni Europy.
Carolina Kostner podziękowała za doping warszawskiej
publiczności.
Wśród kibiców zgromadzonych na Torwarze Włoszka
miała swoich zagorzałych zwolenników.
D.W.
Trwający dwa miesiące serial
“Matusiak odchodzi za granicę” wreszcie dobiegł końca. Piłkarz BOT GKS
Bełchatów związał się z włoskim klubem na trzy i pół roku. Palermo zapłaciła za niego 1,7 mln euro.
„Mam nadzieję, że postąpiłem właściwie – powiedział deziennkarzomi 25letni Matusiak. - Zawsze chciałem grać
we Włoszech. Mam nadzieję, że szybko zaaklimatyzuję się na Sycylii. Daję
sobie dwa miesiące na opanowanie
włoskiego w stopniu wystarczającym,
by rozumieć trenera i kolegów z drużyny.
Zachowanie działaczy Palermo wskazuje na to, że bardzo im zależało na tym
transferze i wiążą ze mną duże nadzieje”.
Adresy placówek
polskich we
Włoszech
Ambasada RP
przy Kwirynale
Via Pietro Paolo Rubens 20,
00197 Roma
Tel.: 06 362 04 200 Fax: 06
321 78 95
ambasciatapolonia.it
Ambasada RP przy Stolicy
Apostolskiej
Via dei Delfini 16
00186 Roma
Tel.: 066990958,
066994168
Fax.: 066990978
Wydział Konsularny
Ambasady RP
w Rzymie
Via San Valentino,12 00197
Roma
Tel.: 06 362 04 300
consolatopolacco.it
Konsulat Generalny RP
Mediolan
Corso Vercelli 56
20145 Milano
Tel.: 0248018978,
0248019084, 0248019312
Fax.: 0248020345
milanokg.it
Wydział Promocji Handlu
i Inwestycji Ambasady RP
w Rzymie
Via Olona 2/4
00198 Roma
Tel.: 068541128
Fax.: 068553391
infopolonia.it
Wydział EkonomicznoHandlowy Konsulatu
Generalnego RP
w Mediolanie
via Capecelatro 53/4
20148 Mediolan
Tel.: 02487131 64
Fax: 02405303
Instytut Polski
Palazzo Blumenstihl
Via V. Colonna, 1
000193 Roma
Tel: 0636000723
Fax: 0636000721
istitutopolacco.it
Palermo kupiło
Matusiaka
Radosław Matusiak będzie siódmym Polakiem w lidze włoskiej.
Podpisał kontrakt z US Palermo trzecią drużyną Serie A. Palermo
zapłaciło za polskiego piłkarza 1,7
mln euro
13
Stacja Naukowa PAN
Vicolo Doria, 2
00187 Roma
Tel. 066792170
Fax 064817569
accademiapolacca.it
Od lewej: Radoslaw Matusiak i Carl Hoefkens
Foto © AP/LAPRESSE
Zespół Szkół im. G.
Herlinga-Grudzińskiego
przy Ambasadzie RP
w Rzymie
Via Pietro della Valle, 1
00193 Roma
Tel./Fax 066864619
szkolapolskawrzymie.net
14
naszświat
STRONA CZYTELNIKÓW
Kącik kulinrany Nestora
Nr 4
16 – 28 luty 2007
HOROSKOP
BARAN (21.03.-19.04.)
Rolada z tuńczyka z serem
Składniki:
400 g. świeżego tuńczyka
100 g. miękkiego sera typu caprino fresco
1 pomarańcza
sól i pieprz do smaku
2 łyżki oliwy z oliwek ekstra vergine
BYK (20.04.-20.05.)
Logiczne myślenie połączone z wyobraźnią
będzie teraz dla ciebie podporą. Zabłyśniesz
pomysłami. Odrzucisz stereotypy i zwyciężysz.
Sposób przygotowania:
Kroimy tuńczyka na cienkie plastry. Układamy na papierze do
pieczenia w prostokąt i przykrywamy drugim arkuszem papieru. Ubijamy tłuczkiem do mięsa na jednolitą masę o jednakowej wysokości. Zdejmujemy wierzchnia kartkę papieru.
Odkrojoną skórkę pomarańczową kroimy na drobne kawałki. Następnie parzymy dwukrotnie.
Pokrojoną skórkę pomarańczową mieszamy z serem. Dodajemy szczyptę soli i pieprzu i łyżkę oliwy. Tak przygotowaną masą rozprowadzamy na rozbitych plastrach tuńczyka, ułożonych
płasko w taki sposób, aby powstał prostokąt. Zwijamy całość w roladę i wkładamy do zamrażalnika na ok. 20 minut.
Schłodzoną roladę kroimy w plastry.
Życzę Państwu Smacznego!
naszświat
REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI
ROMA
n. 203/2004 del 07-05-2004
Via V. Maroso, 50 - 00142 Roma
[email protected]
Tel. 06.8741.0618
Fax 06.8741.0528
DIRETTORE RESPONSABILE
Sergio Talamo
DIRETTORE EDITORIALE
Federica F. Gaida
CAPOREDATTORE
(REDAKTOR NACZELNY)
Danuta Wojtaszczyk
VICECAPOREDATTORE
Anna Malczewska
COLLABORATORI
Milena Trezzani, Agnieszka Wilk,
Irena Wachowska,
Elvio Pasca, Mascia Salvatore, Stefano
Camilloni
SEGRETARIO DI REDAZIONE
Stephen Ogongo
IMPAGINAZIONE
Anna Malczewska
Danuta Wojtaszczyk
EDITORE
Stranieri in Italia srl
Via Virgilio Maroso, 50 – 00142 Roma
Tel. 06.8741.0333 fax 06.8741.0528
E-mail: [email protected]
PUBBLICITA’
ISI Etnocommunication srl
Via Virgilio Maroso, 50 – 00142 Roma
Tel. 06.8741.0999 fax 06.8741.0528
e-mail: [email protected]
DISTRIBUZIONE LOCALE
E ABBONAMENTI
Anca Gliz (rozmowa w j. włoskim)
Stranieri in Italia srl
Tel. 06.8741.0507 fax 06.8741.0528
e-mail: [email protected]
DISTRIBUTORE NAZIONALE
MESSAGGERIE INTERNAZIONALI
Via Manzoni, 8 - 20089 Rozzano Numero
verde 800827112
TIPOGRAFIA E STAMPA
POLIGRAFICA GAETA
Via Zinnie, 13. Nettuno (Roma)
Redakcja nie odpowiada za treść
publikowanych ogłoszeń
Numer oddano do druku 11.12.2006
Znajdziesz wsparcie. Nadmiar energii pozwoli
ci połączyć ducha i materię. Szansa na sukces,
ale nic na siłę. Działaj i nie spiesz się z wydawaniem sądów.
Nestor Grojewski
Apel o wsparcie finansowe
dla dzieci ze szpitala
Kliniki Onkologii we
Wrocławiu
Fundacja S.O.W.A. Spokój
Opieka Wsparcie Aktywność
®, której Patronem i Prezesem
Honorowym jest Prof. Jerzy
Stuhr, działająca na rzecz gromadzenia funduszy na zakup
i remont Rodzinnego Domu
Opieki dla ludzi starszych w Piwnicznej Zdroju, nie mogła zostać
obojętna na nieszczęście, cierpienie i krzywdę dzieci, które są
pacjentami Kliniki Onkologii we Wrocławiu.
Fundacja w swoim zapisie statutowym ma punkt, mówiący o
organizowaniu akcji charytatywnych, połączonych ze zbiórką pieniędzy. Wychodząc naprzeciw palącej potrzebie udzielenia pomocy
dzieciom z chorobą nowotworową, kieruje ten APEL, o przelanie
na n/w konto, dodając adnotację, choćby symbolicznej złotówki.
Zgromadzone pieniądze, zostaną przekazane Fundacji dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, która
wspiera te dzieci, celem ratowania ich życia.
Każda przelana, choćby symboliczna złotówka na konto naszej
Fundacji, a w zasadzie Dzieciom, które tej pomocy oczekują, jest
bardzo cenna.
Wszystkim, którzy nie zostali obojętni na ten APEL, Fundacja w
swoim imieniu, jak również dzieci potrzebujących wsparcia finansowego dla Szpitala - Kliniki Onkologii we Wrocławiu, z góry
bardzo gorąco dziękuje.
Z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu
Bogusław Siwecki
[email protected]
www.fundacjasowa.iap.pl
BLIŹNIĘTA (21.05.-21.06.)
Zwiększona pobudliwość może doprowadzić
do kłopotów. Mogą pojawić się ludzie, którzy
rozumieją, czego tak naprawdę ci potrzeba,
ale nie będą dysponować wystarczającą ilością czasu.
RAK (22.06.-22.07.)
Dzięki rozsądkowi i rozwadze będziesz w stanie rozwiązać najtrudniejsze problemy. Dasz
sobie radę. Odkryjesz nowy kierunek działań.
LEW (23.07.-22.08.)
Nowe idee. Twój umysł otworzy się na nowe
dziedziny. Do sukcesu poprowadzi cię fantazja
połączona z dyscypliną.
PANNA (23.08.-22.09.)
Warto realizować swoje pomysły. Wyjdź ku
światu. Seria pozytywnych wydarzeń poprawi ci nastrój. Przybierzesz twórczą postawę w
stosunku do świata.
WAGA (23.09.-22.10.)
Trzeba coś zmienić, ale należy trzymać się
zwyczajów przyjętych w danym środowisku.
Masz szanse mocniej wyeksponować swoją
osobę i zadziwić otoczenie.
SKORPION (23.10.-21.11.)
Odczujesz nowe impulsy, ale przed południem
unikaj stresu. Masz teraz okazję do dokonania
twórczych zmian. Siłą woli pokonasz stagnację.
STRZELEC (22.11.-21.12.)
W pierwszej połowie dnia pobudzający wpływ
kosmiczny da ci szansę na rozwiązanie nawet
najtrudniejszych problemów. Czas utrwalania
zdobytych pozycji.
KOZIOROŻEC (22.12.-19.01.)
Dzięki zaufaniu do możliwości swojego ciała i
umysłu możesz przeżyć coś, czego jeszcze nie
znasz. Sprzyja relaks i gromadzenie energii.
WODNIK (20.01.-18.02.)
Oto forma udzielenia pomocy Dzieciom:
Wpłaty można przekazać na:
FUNDACJA S.O.W.A. ul. Szpitalna 8/14 48-200 PRUDNIK
PKO BP SA
KONTO: 87 1020 3714 0000 4602 0112 2597 z dopiskiem:
DLA DZIECI ZE SZPITALA - KLINIKI ONKOLOGII WE
WROCŁAWIU
Przy wpłatach zza granicy należy podać „PL” przed
numerem konta oraz podać kod BIC/SWIFT: BPKOPLPW
Pokonasz inercję i twój pogodny nastrój udzieli się otoczeniu. Należy w trudniejszych sytuacjach uniknąć napięć, których źródło istnieje
w przeszłości.
RYBY (19.02.-20.03.)
Wiara w swoje możliwości pomoże ci nadrobić straty. Rzeczy trudne do rozwiązania znajdą szczęśliwy finał. Jeśli coś masz ważnego do
zrobienia, przemyśl sprawę dwa razy.
Aby korzystać z serwisu sieci telefonów komórkowych Wind niezbędny jest telefon Dual Band.
Opcja Noi Wind jest darmowa dla nowych klientów do 30 września 2006.
CALL YOUR COUNTRY
&
NOI WIND.
´ PRZESTAŁY ISTNIEC´
ODLEGŁOSCI
DZWOŃ DO POLSKI ZA JEDYNE 20 CENTÓW ZA MINUTĘ.
Wystarczy wybrać odpowiedni plan taryfowy, aby poczuć się w domu. Z CALL YOUR COUNTRY dzwonisz do kraju po specjalnych
cenaci, przez 12 miesięcy. Cena połączenia wynosi 15 centów, taryfikacja liczona jest co 60 sekund.
Ponadto, jeżeli uaktywnisz NOI WIND, co miesiąc za jedyne 5 euro masz 200 darmowych
minut na rozmowy z numerami Wind.
Dla wszystkich nowych klientów aktywacja CALL YOUR COUNTRY i NOI WIND
jest darmowa.
Aby uzyskać więcej informacji zwróć się do Autoryzowanego Punktu sprzedaży Wind.
aut min rich.
* minutaggio calcolato rispetto ad una telefonata verso Lima/Perù non comprensiva di surcharge. Surcharge da fisso € 0,02 , surcharge da cabina € 0,14 , surcharge da mobile (non Wind) € 0,23 , surcharge da mobile Wind € 0,15 , surcharge da geografico
€ 0,01. I minuti e le tariffe sono soggetti a variazione con preavviso di 7 gg. I nuovi termini e condizioni sono disponibili presso i nostri punti vendita. Per le tariffe complete consultare www.unioncard.it
** quick pay o receive money o send money.
Ti regaliamo
20
minuti
*
di telefonate!
• Fai un SEND
**
• Invia un SMS al 348 011 7895
con il tuo MTCN e “SI”
• Ricevi subito sul tuo cellulare un
PIN telefonico in regalo!
Per partecipare alla nuova promozione lanciata dalla Angelo Costa s.r.l., ogni cliente interessato a prendervi parte dovrà effettuare una transazione di Money Transfer (Send,
Receive, Quick Pay) nel periodo 22 dicembre 2006 - 31 marzo 2007 e dovrà inviare solo una volta un SMS con l’MTCN (Money Transfer Control Number) della transazione al
numero 348 011 78 95, aggiungendo la scritta: “SI” per ottenere subito € 0,50 di telefonate gratuite, per autorizzare il trattamento dei dati personali oltre che per la manifestazione
in oggetto anche per ricevere informazioni in merito a successive iniziative promozionali.
Consultate il regolamento completo sul sito www.angelocosta.it
Numero Verde
800.22.00.55
www.angelocosta.it

Podobne dokumenty

naszświat - Stranieri in Italia

naszświat - Stranieri in Italia iemcał z myślą o cudzoz Nasz kredyt powsta cych milionerami, pragną ch, którzy nie są zakupić mieszkanie. w wszystkich szczegółó Nie podano jeszcze , że erty, ale wydaje się tej niesamowitej of Na ...

Bardziej szczegółowo