Uchwala nr35lYl2007 Rady Gminy Myslakowice z dnia 23 lutego

Transkrypt

Uchwala nr35lYl2007 Rady Gminy Myslakowice z dnia 23 lutego
Uchwala
nr35lYl2007
Rady Gminy Myslakowice z dnia 23 lutego2007 roku
w sprawie: zmian w budzeciegminy .
Na podstawieart. 18 ust. 2 pl<t 4 ustawyz dnia8 marca 1990roku o samorz4dzie
gminnym- tekstjednolityz 2001roku I Dz. U. nr 142poz. I 59ll z póániejszymizmianami
oÍaz arl. 165ust.I ustawyz dnia30 czerwca2005 roku o finansachpublicznych- Dz.U.
Nr 249, poz.2l04.
RadaGminy Myslakowiceuchwalaco nastgpuje:
{ I Zwipksza sip dochodygminy o kwotg 36.20721
z tego:
- zmniejszasig udzialy w podatkachstanowi4cychdochódbudzetu
panstwao kwotp 38 84121.
- zwipkszasig subwencjpogóln4z budzetupaústwa o kwotg 75.04821
Plan dochodówpo zmianie20.033.554zl
$ 2 Zwipkszasig wydatki gminy o kwotq 36.207.21
w tym:
- zwigkszasig dotacjgcelowq na finansowanielub dofinansowaniekosztów realizacji
inwestycji zakladówbudzetowycho kwotp 20 230 zl
- zwigksza siq pozostalewydatki o kwotQ 15.97721
Planwydatków po zmianie 18.771.167zl.
szczególowypodzial dochodówi wydatków wedfug dzialów, rozdzialówi paragratbw'
klasyfikacji budzetowejzawiera zat4cznlknr I do niniejszejuchwaly
$ 3 Wykonanieuchwaly powierzasip Wójtowi Gminy.
$ 4 Uchwalawchodzi w zycie z dniem podjgcia.
alEczniknr 1 do uchwaly
RadyGminynr3F,N
lO7 z dnia23.02.07t.
Zmniejszenia
izw¡ekszenia
dochodórv
i wydatkóilwedlugklasyfikacjibud2eto$,ej
w nastepujEcych
dzialach,tozdzialÉ,ch
i paragrafach
Ro¿nejednostkiobslugigospodarkimieszkan¡owe!
¡
dotacjacelowaz bud2etuna finansowanielub
dofinanso¡vaniekosztórurealizacji inwestycji zakladó¡v
jst oraz
wplatygmini powiatów
na rzeczinnychjednostek
,*
zui4zkwt gmin na dofinansowaniezadari b¡e2Ecych
Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i
¡nnych jednostek nieposiadaj4cych osobowosci
prawnych oraz wydatki wtiqzane z ich poborem
jUdzialygmin w podatkachstanowiEcychdochódbud2etu
)l)\li{:
i :
t
¡
. i , : - . , t
| ' . r ' - a ¿
i.i{¡l'r' i!,ir' Ii,l
ir
{.
,' 1,
Uzasadnienie.
W zwiazku z pismem Ministra Finansów nr 5T3-4820-3/2007z dnia 12.02.07rzostaly
okreélonedla gminy planowanewplywy z tytulu: subwencji ogólnej i udzialy w podatku
dochodowymod osób fizycznycb.ZwigkszonazostalaczeÉóoiwiatowa subwencjiogólnej o
kwotg 75.04821.,
subwencjapo zmianiewynosi4.893.56421.
Zmniejszonoo kwotg 38.84121.udzial gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych
plan po zmianiewynosi 2 995 40421
Dzial700
Kwotg 20.23021.pÍzeznaczasig do Zakladu Uslug Komunalnych Gminy Myslakowice na
wykonaniemodernizacjibudvnku mieszkalnegow Bukowcu ul. Wiejska 2
Dzial Tl0
Zostaly wprowadzone do planu wydatki zwiqzane z administrowaniem cmentarzy
komunalnychna tereniegminy Myslakowicew w'ysokoSci15.00021.
zmniejszajqcplanowane
wydatkiw dzialeT5A.
Dzial750
W ramach Zwiqzku Gmin Karkonoskich bgdzie realizowane przedsigwzigcie,,promocja
gmin ,, na ten cel gmina Myslakowice przeznaczakwotg 5.00021.,calosó zadaniato kwota
235.92021.
które bgdziewykonywaneprzy udziale6 gmin, 4 miast, powiatujeleniogórskiegoi
zwi4zku gmin.W ramach projektu opracowanezostan4plakaty, ulotki, foldery, widokówki,
katalogi.mapy i wydawnictwa zadaniewspólfinansowanez dotacji InterregIIIa .
Dzial80l
Zwipkszonoplan wydatków o kwotg 15.97721.
z pÍzeznaczeniem
na usfugi remontowew
placówkachoéwiatowychna tereniegminy.