zgoda pracownika na przekazywanie wynagrodzenia na konto

Transkrypt

zgoda pracownika na przekazywanie wynagrodzenia na konto
ZGODA PRACOWNIKA NA PRZEKAZYWANIE
WYNAGRODZENIA NA KONTO
…………………………………………………………..
(imię i nazwisko pracownika)
…………………………………………………………..
(miejscowośd i data)
Wyrażam zgodę na wpłacenie wynagrodzenia i innych świadczeo na konto bankowe
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(podad numer konta)
.................................................
(podpis pracownika)

Podobne dokumenty