Zarządzanie konfliktem

Transkrypt

Zarządzanie konfliktem
Zarządzanie konfliktem

Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces.”
Ryzykując choćby jedno nowe zachowanie w konflikcie, możemy zmienić cały jego przebieg.
Jerzy Gut, Wojciech Haman
Jak się zachować w konflikcie z pracownikiem? Jak zareagować, gdy konflikt jest niejawny? Co zrobić,
by zespół zaczął współpracować? Konflikty w firmie mają wiele źródeł i przybierają różne formy. Dzięki
zrozumieniu mechanizmów i dynamiki konfliktu trafniej zdiagnozujesz problem i znajdziesz
rozwiązanie. Nauczysz się wykorzystywać konflikt do budowania współpracy i wypracowywania
lepszych rozwiązań.
Dla kogo?
Szkolenie kierujemy do kierowników niższego i średniego szczebla. W szczególności zapraszamy
kierowników, którzy chcą przeciwdziałać negatywnym mechanizmom napędzania konfliktów w swoim
dziale oraz zwiększyć skuteczność ich rozwiązywania.
Korzyści




zdobycie wiedzy na temat źródeł, etapów i mechanizmów podtrzymujących konflikty
oraz strategii rozwiązywania konfliktów
doskonalenie umiejętności diagnozowania sytuacji konfliktowych
rozpoznanie indywidualnego stylu reagowania w sytuacjach konfliktowych
doskonalenie umiejętności zapobiegania konfliktom i ich rozwiązywania z wykorzystaniem
narzędzi negocjacji i mediacji
Program szkolenia
I.
Konflikt
1. Czym jest konflikt?
2. Rodzaje konfliktów
3. Konflikty w miejscu pracy – przyczyny i powiązania
4. Konsekwencje konfliktu
5. Dynamika konfliktu
a. Model neurofizjologicznej reakcji na konflikt
b. Proces konfliktu – etapy
c. Detektory konfliktu
d. Eskalacja
e. Psychologiczne mechanizmy napędzania konfliktu
6. Nieefektywne strategie radzenia sobie z konfliktem
7. Metody rozwiązywania konfliktów
II. Rola menedżera w rozwiązywaniu konfliktów
1. Menedżer jako strona konfliktu
a. Style reagowania wg Thomasa Killmana
b. Budowanie strategii konstruktywnego rozwiązywania problemów
c. Negocjacje nastawione na rozwiązanie
2. Rozwiązywanie konfliktów między pracownikami
a. Komunikacja w konflikcie
b. Zarządzanie komunikacją między stronami konfliktu
c. Model Brief Mediation N. Doherty
d. Metoda negocjacji wg Gordona
3. Konflikt a zespół
a. Paradoks zgody a efekt facylitacji
b. Konflikt jako etap w rozwoju zespołu
c. Twórcze wykorzystanie konfliktów
4. Konflikt międzygrupowy
a. Specyfika konfliktów międzygrupowych
b. Mediacja między skonfliktowanymi grupami
Metody szkoleniowe

ćwiczenia
 odgrywanie ról

studia przypadków

Dowiedz się więcej
prezentacje i wykłady

symulacje

Podobne dokumenty