SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1

Komentarze

Transkrypt

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
Element
Nazwa modułu
Instytut
Kod
przedmiotu
Kierunek,
poziom i profil
kształcenia
Forma studiów
Rok studiów,
semestr
Rodzaj i liczba
godzin
dydaktycznych
wymagających
bezpośredniego
udziału
nauczyciela i
studentów
Punkty ECTS
Pracochłonność
w godzinach
8
st. stacjonarne
st. niestacjon.
Suma godzin
9
10
Prowadzący
zajęcia
Egzaminator/
Zaliczający
11
Wymagania
(kompetencje)
wstępne
12
Cel przedmiotu
13
Efekty
kształcenia
SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA
Opis
Kultura brytyjska
Humanistyczny
PPWSZ-FA-1-215-s
PPWSZ-FA-1-214-n
Filologia, specjalność filologia angielska, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny
stacjonarne i niestacjonarne (specjalność nauczycielska i tłumaczeniowa)
Rok I, semestr II
Stacjonarne: 15 godz. wykłady, 25 godz. ćwiczenia
Niestacjonarne: 10 godz. wykłady, 20 godz. ćwiczeń
3
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela
Wykłady
15
10
Ćwiczenia/
seminaria
Konsultacje
obowiązkowe
Egzaminy
25
2
20
2
Stacjonarne 42/ Niestacjonarne 32
77
Praca własna studenta
Projekty/
opracowania
Nauka
własna
Inne
35
45
Stacjonarne 35/ Niestacjonarne 45
dr Artur Piskorz
dr Artur Piskorz
Podstawowe wiadomości z zakresu kultury, zrozumienie podstawowych podziałów na
okresy i epoki w dziejach kultury, ogólna wiedza pozwalająca na zrozumienie zjawisk
i procesów zachodzących w dziejach kultury.
Wyciąganie wniosków z uzyskanych przesłanek, łączenie faktów w całość,
sporządzanie notatek z wykładu, korzystanie z literatury oraz źródeł uzupełniających.
Celem kursu jest zdobycie podstawowej wiedzy na temat instytucji społecznopolitycznych Wielkiej Brytanii. Kurs ma za cel wykształcenie umiejętności korzystania
z metod i narzędzi badawczych, potrzebnych do analizy i interpretacji tekstów i
zjawisk kultury, a także rozwinięcie podstawowych kompetencji społecznych.
Odniesienie
Odniesienie
Efekt
do efektów
do efektów
(Wiedza, Umiejętności, Kompetencje społeczne)
kierunkowych obszarowych
WIEDZA
ma uporządkowaną wiedzę z zakresu dziedzin nauki i
K_W01
H1P_W01
dyscyplin naukowych właściwych dla filologii
angielskiej zorientowaną na jej zastosowanie
praktyczne w wybranej sferze działalności zawodowej
ma uporządkowaną wiedzę podstawową z zakresu
literaturoznawstwa, językoznawstwa,
kulturoznawstwa oraz przekładoznawstwa
K_W02
H1P_W02
ma podstawową wiedzę o literaturze, kulturze i
historii krajów z obszaru językowego powiązanego z
kierunkiem filologia angielska
K_W05
H1P_W04
14
Forma i
warunki
potwierdzenia
efektu
kształcenia
15
Stosowane
metody
dydaktyczne
16
Treści
merytoryczne
przedmiotu
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu
ochrony własności intelektualnej, technologii
informacyjnej i prawa autorskiego
UMIEJĘTNOŚCI
potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować informacje z zakresu
filologii angielskiej z wykorzystaniem różnych źródeł
i sposobów
K_W11
H1P_W10
K_U01
H1P_U01
w typowych sytuacjach zawodowych potrafi
samodzielnie planować i realizować projekty
związane z wybraną działalnością zawodową filologa
K_U03
H1P_U03
posiada umiejętność samodzielnego argumentowania
w formie pisemnej i ustnej z wykorzystaniem
poglądów innych autorów oraz formułowania
wniosków w języku angielskim
K_U10
H1P_U10
H1P_U12
H1P_U13
potrafi, wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne
K_U12
i korzystając z różnorodnych źródeł, samodzielnie
przygotować typową, opartą na merytorycznej
argumentacji pracę pisemną lub wypowiedź ustną
dotyczącą szczegółowych zagadnień związanych z
kierunkiem filologia angielska i wybraną
specjalnością
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
rozumie konieczność rozwoju zawodowego i
K_K01
osobistego przez całe życie
H1P_U10
H1P_U12
H1P_U13
H1P_K01
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując
w niej różne role
K_K02
H1P_K02
uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z
różnych mediów i różnych jego form; potrafi
świadomie wybrać odpowiednie dla swoich
zainteresowań oraz istotne w pracy zawodowej
obszary i formy kultury
K_K06
H1P_K06
Efekt kształcenia
WIEDZA
UMIEJĘTNOŚCI
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Sposób potwierdzenia (weryfikacji)
Egzamin pisemny
Egzamin pisemny, odpowiedzi ustne w
trakcie dyskusji
odpowiedzi ustne w trakcie dyskusji,
obserwacja w trakcie zajęć
Wykład
Prezentacja multimedialna
Metoda komunikacyjna oraz zadaniowa
Metody podające, eksponujące, problemowe, aktywizujące
Metoda projektowa
Metody wspierające autonomiczne uczenie się
Podstawowe informacje o Wielkiej Brytanii
Monarchia
Wielokulturowość i wieloetniczność
Życie duchowe i religijne
System oświaty
System polityczny
Przestępczość i wymiar sprawiedliwości
Opieka medyczna i społeczna
Media
Stosunki międzynarodowe
Styl(e) życia
17
18
19
Forma i
warunki
zaliczenia
modułu, w tym
zasady
dopuszczenia
do egzaminu
Wykaz
literatury
podstawowej
Wykaz
literatury
uzupełniającej
(pomocniczej)
Regularne i aktywne uczestnictwo w zajęciach
Udział w dyskusji w czasie zajęć
Pozytywna ocena z pisemnego egzaminu końcowego z kultury Wielkiej Brytanii
Standardowa skala ocen
O'Driscoll, J. Britain for Learners of English (Oxford 2009)
Oakland, J. British Civilisation. An Introduction (Routledge 2011)
Fox, K. Watching the English: the Hidden Rules of English Behaviour (Hodder and
Stoughton 2008)
Marwick, A. British Society since 1945 (Penguin 2000)
McDowell, D. Britain in Close-Up: an In-depth Study of Contemporary Britain
(Longman 1999)
Sheerin et al. Spotlight on Britain (Oxford University Press 1999)