Filozofia

Komentarze

Transkrypt

Filozofia
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
Element
Nazwa modułu
Instytut
Kod
przedmiotu
Kierunek,
poziom i profil
kształcenia
Forma studiów
Rok studiów,
semestr
Rodzaj i liczba
godzin
dydaktycznych
wymagających
bezpośredniego
udziału
nauczyciela i
studentów
Punkty ECTS
Pracochłonność
w godzinach
8
st. stacjonarne
st. niestacjon.
Suma godzin
9
10
11
12
Prowadzący
zajęcia
Egzaminator/
Zaliczający
Wymagania
(kompetencje)
wstępne
Założenia i cele
przedmiotu
SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA
Opis
Filozofia (przedmiot do wyboru II)
Humanistyczny
PPWSZ-FA-1-328a-s
PPWSZ-FA-1-327a-n
Filologia, specjalność filologia angielska, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny
stacjonarne i niestacjonarne
Rok studiów: II, semestr: III (specjalność nauczycielska i tłumaczeniowa)
Studia stacjonarne: wykłady – 15 godzin, ćwiczenia – 15 godzin
Studia niestacjonarne: wykłady – 5 godzin, ćwiczenia – 10 godzin
2 ECTS
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela
Wykłady
15
5
Ćwiczenia/
Seminaria
Konsultacje
obowiązkowo
Egzaminy
Praca własna studenta
Projekty/
opracowania
Efekty
kształcenia
Inne
15
3
2
5
15
10
3
2
5
30
Studia stacjonarne: 35 godzin
Studia stacjonarne: 20 godzin
Studia niestacjonarne: 20 godzin
Studia niestacjonarne: 35 godzin
Studia stacjonarne: 55 godzin
Studia niestacjonarne: 55 godzin
Dr Wojciech Majka
Dr Wojciech Majka
Podstawowa wiedza humanistyczna
Przedstawienie najważniejszych poglądów filozoficzno-kulturowych, które
ukształtowały tożsamość europejską.
Efekt (Wiedza, Umiejętności, Kompetencje
społeczne)
13
Nauka
własna
WIEDZA
ma podstawową wiedzę o literaturze, kulturze i
historii krajów z obszaru językowego powiązanego z
kierunkiem filologia angielska
zna elementarną terminologię filologiczną w języku
angielskim i polskim
ma uporządkowaną wiedzę podstawową z zakresu
literaturoznawstwa, językoznawstwa,
kulturoznawstwa oraz przekładoznawstwa
UMIEJĘTNOŚCI
potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować informacje z zakresu
Odniesienie
do efektów
kierunkowych
Odniesienie
do efektów
obszarowych
K_W05
H1P_W04
K_W04
H1P_W03
K_W02
H1P_W02
K_U01
H1P_U01
filologii angielskiej z wykorzystaniem różnych źródeł
i sposobów
posiada umiejętność samodzielnego argumentowania
w formie pisemnej i ustnej z wykorzystaniem
poglądów innych autorów oraz formułowania
wniosków w języku angielskim
K_U10
potrafi, wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne
i korzystając z różnorodnych źródeł, samodzielnie
przygotować typową, opartą na merytorycznej
argumentacji pracę pisemną lub wypowiedź ustną
K_U12
dotyczącą szczegółowych zagadnień związanych z
kierunkiem filologia angielska i wybraną
specjalnością
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
rozumie konieczność rozwoju zawodowego i
K_K01
osobistego przez całe życie
14
Stosowane
metody
dydaktyczne
16
Treści
merytoryczne
przedmiotu
H1P_K01
K_K05
H1P_K01
uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z
różnych mediów i różnych jego form; potrafi
świadomie wybrać odpowiednie dla swoich
zainteresowań oraz istotne w pracy zawodowej
obszary i formy kultury
K_K06
H1P_K06
WIEDZA
UMIEJĘTNOŚCI
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
15
H1P_U10
H1P_U12
H1P_U13
ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie
dziedzictwa kulturowego, regionalnego, krajowego i
europejskiego
Efekt kształcenia
Forma i
warunki
potwierdzenia
efektu
kształcenia
H1P_U10
H1P_U12
H1P_U13
Sposób potwierdzenia (weryfikacji)
Kolokwium pisemne, odpowiedzi ustne w
trakcie zajęć
Kolokwium pisemne, odpowiedzi ustne w
trakcie zajęć i dyskusji
Odpowiedzi ustne w trakcie dyskusji,
obserwacja w trakcie ćwiczeń i pracy w
grupach
wykład informacyjny
opis
objaśnienie lub wyjaśnienie
wykład problemowy
wykład konwersatoryjny
dyskusja dydaktyczna
Wykład
1. Judaizm i Tradycja Monoteistyczna I
2. Judaizm i Tradycja Monoteistyczna II – Księga Hioba
3. Chrześcijaństwo I
4. Chrześcijaństwo II
5. Starożytna Grecja I - Okres Kosmologiczny; Rozkwit Tragedii I
6. Starożytna Grecja II – Paradygmaty Rzeczywistości
7. I Kulturowe Znaczenie Starożytnego Rzym
8. II Kulturowe Znaczenie Starożytnego Rzymu
9. Średniowiecze I – Rozwój Filozofii i Literatury Religijnej
10. Średniowiecze II – Rozwój Scholastyki i Zmierzch Epoki
11. Nowożytność i Rozkwit Nauk Przyrodniczych oraz Racjonalizmu
12. Romantyzm i Przewrót Kopernikański w Rozumieniu Człowieka i Rzeczywistości
13. Faust, Zarathustra i Próba Przezwyciężenia Człowieka
14. Między Psychoanalizą a Psychologią Głębi
15. Kryzys Nauk Europejskich
Ćwiczenia
1. Zjawisko a Rzeczywistość
2. Istnienie Materii
3. Natura Materii
4. Idealizm
5. Wiedza Bezpośrednia a Wiedza przez Opis
6. O Indukcji
7. Nasza Wiedza o Zasadach Ogólnych
8. Jak Możliwa jest Wiedza A priori
9. Świat Powszechników
10. Nasza Wiedza o Powszechnikach\
11. Wiedza Intuicyjna
12. Prawda i Fałsz
13. Wiedza, Błąd i Pogląd Prawdopodobny
14. Granice Wiedzy Filozoficznej
15. Wartość Filozofii
Student powinien być obecny i aktywnie uczestniczyć w zajęciach przygotowując
materiał zadany przez wykładowcę. Jednocześnie student powinien brać udział w
dyskusjach problemowych oraz krytycznie odnosić się do zadanego materiału.
17
Forma i
warunki
zaliczenia
modułu, w tym
zasady
dopuszczenia
do zaliczenia
18
Wykaz
literatury
podstawowej
19
Wykaz
literatury
uzupełniającej
Ocena uzależniona jest od
zaliczeniowego końcowego.
zaliczenia
prac
kontrolnych
oraz
kolokwium
Punktacja kolokwium
 0-60 % – ocena ndst
 61-68 % – ocena dst
 69-76 % – ocena + dst
 77-84 % – ocena db
 81-92 % – ocena + db
93-100 % – ocena bdb
Literatura podstawowa
1. Popkin, Richard H. Historia Filozofii Zachodniej.
2. Smith, Huston. The Religions of Man.
3. Russell, Bertrand. The History of Western Philosophy.
4. Russell, Bertrand. Problemy Filozofii
Freud, Sigmund. Kultura Jako Źródło Cierpienia
Leitch V. B. (ed.). 2001. The Norton Anthology of Theory and Criticism, New York:
W.W. Norton & Company, Inc.

Podobne dokumenty