Podstawy warsztatu dziennikarskiego 2

Komentarze

Transkrypt

Podstawy warsztatu dziennikarskiego 2
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
Element
Nazwa modułu
Instytut
Kod
przedmiotu
Kierunek,
poziom i profil
kształcenia
Forma studiów
Rok studiów,
semestr
Rodzaj i liczba
godzin
dydaktycznych
wymagających
bezpośredniego
udziału nauczyciela
i studentów
Punkty ECTS
8
9
10
11
12
Pracochłonność
w godzinach
st. stacjonarne
Suma
Razem
Prowadzący
zajęcia
Egzaminator/
Zaliczający
SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA
Opis
Podstawy warsztatu dziennikarskiego
humanistyczny
PPWSZ – FP - 1 – 564D - s
filologia polska, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny
Stacjonarne
Rok III semestr V i VI
Stacjonarne:
60 GODZIN ĆWICZEŃ
5ECTS
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela
Wykłady
Ćwiczenia/
seminaria
60
Konsultacje
obowiązkowe
Egzaminy
Praca własna studenta
Projekty/
opracowania
Nauka
własna
25
25
80
60
30
140
Dr Anna Mlekodaj
jw.
Wymagania
(kompetencje)
wstępne
Student powinien dysponować wiedzą z zakresu praktycznej stylistyki (tj. wykazywać
kompetencje tekstotwórcze) , genologii dziennikarskiej (orientować się w kanonie
gatunkowym informacji i publicystyki), kultury języka polskiego (znać i zachowywać
w tekstach obowiązującą normę współczesnej polszczyzny), obsługi edytora tekstów
(Word 2010).
Założenia i cele
przedmiotu
Celem modułu Podstawy warsztatu dziennikarskiego jest wyposażenie
studenta w wiedzę na temat praktycznych aspektów zawodu dziennikarza. W
czasie ćwiczeń studenci samodzielnie redagują różnego typu pisma – od
dziennika informacyjnego po pismo specjalistyczne z wybranego zakresu.
Studenci samodzielnie zbierają materiał, redagują teksty, opracowują layout
pisma, łamią teksty, opracowują materiał zdjęciowy, dokonują selekcjo
materiału i korekty tekstów. Studenci także przygotowują materiały audialne i
wizualne, przygotowując się do pracy w redakcji radiowej i telewizyjnej.
Opracowują także scenariusze programów telewizyjnych i radiowych.
Efekt (Wiedza, Umiejętności, Kompetencje
społeczne)
WIEDZA
13
Inne
Efekty
kształcenia
1.Student rozumie rolę i rangę języka jako
medium komunikacji międzyludzkiej w mediach.
Poznaje także zróżnicowanie języka przekazu w
zależności od medium.
2. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z
zakresu prawa autorskiego i ochrony własności.
Odniesienie do
efektów
kierunkowych
K_W01
K_W07
Odniesienie do
efektów
obszarowych
H1P_W01,
H1P_W02,
H1P_W03
H1P_W10
Posiada wiedzę specjalistyczną z zakresu
dziennikarstwa prasowego, radiowego i
telewizyjnego.
K_W08
H1P_W05,
H1P_W07,
H1P_W08,
H1P_W09
UMIEJĘTNOŚCI
3. Dysponuje umiejętnościami
specjalistycznymi z zakresu pisania i
redagowania tekstów dziennikarskich,
opracowywania layoutu, przygotowywania
audycji radiowych i telewizyjnych.
K_U08
H1P_U03,
H1P_U04,
H1P_U07
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
3. Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej
różne role.
4. Dostrzega i prawidłowo rozstrzyga dylematy
etyczne związane z wykonywaniem zawodu
dziennikarza.
Efekt kształcenia
14
Forma i
warunki
potwierdzenia
efektu
kształcenia
K_W01 K_W08, K_W07
K_K02, K_K04
K_U 08
15
16
Stosowane
metody
dydaktyczne
Treści
merytoryczne
przedmiotu
K_K02
H1P_K02
K_K04
H1P_K04
Sposób potwierdzenia (weryfikacji)
Bieżąca ocena tekstów tworzonych przez
studenta w ramach poszczególnych
projektów
Aktywne uczestnictwo studenta w
realizacji poszczególnych projektów
wymagających wcielania się w różne role
społeczne
Bieżąca ocena przygotowywanych przez
studenta tekstów dziennikarskich
Metoda projektu, praca z tekstem, ćwiczenia praktyczne
Podział mediów, zróżnicowanie gatunkowe dziennikarskich form wypowiedzi, zasady
rzetelnej informacji, cechy wartościowej publicystki, organizacja pracy dziennikarza,
warsztat pracy dziennikarza, metody pracy dziennikarskiej.
17
Forma i warunki
zaliczenia modułu,
w tym zasady
dopuszczenia do
egzaminu/zaliczenia
Aktywne uczestnictwo w zajęciach, realizacja poszczególnych projektów
Zaliczenie z oceną
18
Wykaz
literatury
podstawowej
S. Bortnowski, Warsztaty dziennikarskie, Warszawa 1999.
W. Furman, A,. Kaliszewski, K. Wolny- Zmorzyński, Gatunki dziennikarskie.
Specyfika ich tworzenia i redagowania, Rzeszów 2000;
Z. Bauer, E. Chudziński, Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków 2000.
19
Wykaz
literatury
uzupełniającej
(pomocniczej)
J. Labocha, Tekst, wypowiedź, dyskurs w procesie komunikacji społecznej, Kraków
2008
M. Wojtak, Gatunki prasowe, Lublin2004.

Podobne dokumenty