nauka akomp. z czytaniem a vista

Komentarze

Transkrypt

nauka akomp. z czytaniem a vista
Akademia Sztuki w Szczecinie
Wydział Wydział Edukacji Muzycznej
kierunek: Edukacja muzyczna w zakresie sztuki muzycznej
specjalność: Edukacja muzyczna
poziom: I stopnia
forma: stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
K A RTA KU R S U
A. Informacje ogólne
Nauka
nazwa kursu akompaniamentu z
kod kursu
czytaniem a vista
mgr Anna Wasilewska
prowadzący
mgr Maria Janowska
rok
III
semestr
typ kursu
SM.EM.I.B4
przynależność
do bloku
Blok kierunkowy
zaawansowany,
dyplomowy
e-mail [email protected]
5-6
obowiązkowy
punkty ECTS
język
wykładowy
1+1
polski
wykłady
liczba godzin
Ćwiczenia
indywidualne
7,5+7,5
suma
15
warsztaty
E-learning
B. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji
Podstawowe umiejętności techniczne i interpretacyjne w zakresie gry na fortepianie.
Znajomość podstaw harmonii.
C. Informacje dotyczące celów kursu
C1.Zdobycie podstawowych umiejętności w realizacji partii akompaniamentu.
C2.Rozwinięcie możliwości twórczych wykorzystujących elementy improwizacji, transpozycji, progresji i
harmonii.
C3.Wszechstronne przygotowanie studenta do pracy dydaktycznej.
Efekty bloku
Efekty
Efekty
D. Efekty kształcenia dla kursu (EK) (opis osiągnięć
(wyp. spec. ds. JK)
kierunkowe
obszarowe
studenta po ukończeniu kursu)
(EKB)
(w.sp.ds.JK)
(w.sp.ds.JK)
(EKK)
(EKO)
Wiedza:
EK_W01. Posiada podstawowe wiadomości w zakresie
praktycznego zastosowania wiedzy z innych dziedzin (zasady
BKZ_W03
EM1_W12 A1A_W08
muzyki, harmonia, kontrapunkt)
EK_W02.Posiada znajomość podstawowych wzorców leżących u
podstaw improwizacji i aranżacji oraz zna podstawowy repertuar
BKZ_W06
EM1_W14 A1A_W08
i sposoby pracy nad nim w odniesieniu do zespołów wokalnych i
BKZ_W01
EM1_W01 A1A_W01
instrumentalnych
EK_W03.Potrafi podchodzić analitycznie do realizacji
akompaniamentu
Umiejętności:
EK_U01.Posiada umiejętność szybkiego i sprawnego odczytania
tekstu nutowego
EK_U02.Posiada umiejętność akompaniowania na fortepianie
prostych melodii
EK_U03. Posiada umiejętność transponowania
EK_U04.Posiada umiejętność improwizacji fortepianowej w
zakresie pozwalającym na swobodne akompaniowanie na
zajęciach.
Kompetencje społeczne:
EK_K01.Kontroluje i rozumie zasady gry zespołowej i rozumie
potrzebę ciągłego rozwoju osobistego oraz kompetencji
zawodowych i artystycznych
EK_K02.Potrafi wykorzystać umiejętność akompaniowania i
czytania a vista w pracy zawodowej
BKZ_W03
EM1_W12
A1A_W08
BKZ_ U05
EM1_U09
A1A_U07
BKZ_ U04
EM1_U06
BKZ_ U05
EM1_U09
A1A_U02
A1A_U03
A1A_U07
BKZ_ U06
EM1_U17
A1A_U12
BKZ_K01
BKZ_K03
EM1_K01
EM1_K10
A1A_K01
A1A_K03
BKZ_K02
EM1_K07
A1A_K05
E. Treści programowe
typ
wykład
temat
ilość
godz.
typ
Ćws
Ind
Ćws
ind
ćwiczenia
temat
Sem.5
1. Nauka czytania a vista. Ćwiczenia
poprawiające płynność czytania
nut o różnym stopniu trudności
pianistycznej.
2. Uczestnictwo w graniu
zespołowym, współwykonawstwo
(granie na 4 ręce).
3. Budowanie oraz łączenie
akordów na klawiaturze w
różnych fakturach. Kadencje.
4. Analiza zapisu nutowego.
Harmonizowanie linii
melodycznej oraz
dostosowywanie
akompaniamentu do danej
melodii.
Sem.6
1. Transponowanie melodii
2. Opracowywanie
akompaniamentu i
transponowanie piosenek dla
dzieci oraz melodii ludowych.
Tworzenie wstępów, zakończeń i
interludiów pomiędzy zwrotkami.
3. Harmonizowanie gam.
4. Akompaniowanie do ruchu i
ćwiczeń emisyjnych na bazie
poznanych przebiegów
harmonicznych.
ilość
godz.
1
1
2,5
3
1
3,5
1
2
warsztaty
E-learning
ilość
godz.
typ
ilość
godz.
typ
Uwagi:
F1. Literatura obowiązkowa
1. K.Zwierz- Improwizacja fortepianowa Szabolcsa Esztenyiego (Akademia Muzyczna im. F.Chopina.
Warszawa 2006).
2. F.Wesołowski- Nauka harmonii (Akademia Muzyczna w Łodzi. Łódź 2008)
3. A. Koszewski – Materiały do nauki improwizacji fortepianowej (Poznań 1968).
4. J.Oleszkowicz- I ty możesz improwizować (CEA Warszawa 1997)
5. M.Pokrzywińska- Progresje (CEA Warszawa 2004)
6. Materiały z V i VI Ogólnopolskiej Sesji Naukowej (Akademia Muzyczna Łódź 2000 i 2002)
7. T.Świercz- Materiały do nauki improwizacji fortepianowej (Wydawnictwo AM Gdańsk 2007)
F2. Literatura uzupełniająca
Zbiory melodii ludowych (O.Kolberg, S.Esztenyi)
Zbiory piosenek dziecięcych (U.Smoczyńska – Nachtman: Kalendarz muzyczny w przedszkolu, E.Lipska:
Muzyka w nauczaniu początkowym).
Podręczniki (A.Wacławczyk: Ćwiczenia rytmiczne dla dzieci, M.Karczurbina: Nasze pierwsze nutki,
Wesołe nutki i piosenki)
Piosenki dla dzieci polskich kompozytorów XX w. (W.Lutosławski, T.Baird)
G. Dopasowanie form kształcenia do efektów kształcenia/metody kształcenia
wykład konwencjonalny
wykład konwersatoryjny
wykład monograficzny/problemowy
ćwiczenia audytoryjne
ćwiczenia klauzurowe
ćwiczenia projektowe
ćwiczenia laboratoryjne
ćwiczenia studyjne
ćwiczenia terenowe
lektorat
konwersatorium
seminarium
warsztaty
E-learning
Efekty kształcenia dla kursu
Wk
Wk
Wd
Wp
Ćwa
Ćwk
Ćwp
Ćwl
Ćws
Ćwt
L
K
S
Wa
El
Wd
Wp Ćwa Ćwk Ćwp
Ćwl Ćws Ćwt
EK_W01
X
EK_W02
X
EK_W03
X
EK_U01
X
EK_U02
X
L
K
S
Wa
El
EK_U03
X
EK_U04
X
EK_K01
X
EK_K02
X
H. Dopasowanie metod oceniania do efektów kształcenia
egzamin ustny standaryzowany
egzamin ustny niestandaryzowany
egzamin pisemny standaryzowany
egzamin pisemny niestandaryzowany
egzamin pisemny "z otwartą książką"
egzamin pisemny test otwarty
egzamin pisemny test zamknięty
egzamin praktyczny
kolokwium ustne
kolokwium pisemne
sprawdzian ustny
sprawdzian pisemny
klauzura
konsultacje
przegląd/przesłuchanie cząstkowe/robocze
przegląd/przesłuchanie semestralne
przegląd/przesłuchanie końcowo-roczne
ocena ciągła
ocena formatywna
ocena sumatywna
Eus
Euns
Eps
Epns
Epok
Epto
Eptz
Epr
Ku
Kp
Su
Sp
Kl
Ko
Pc
Ps
Pk
Oc
Of
Os
Efekty
Oc Of Os
kształcenia
Eus Euns Eps Epns Epok Epto Eptz Epr Ku Kp Su Sp
dla kursu
Ps Pk
Kl
Ko Pc
EK_W01
X
X
EK_W02
X
X
EK_W03
X
X
EK_U01
X
X
EK_U02
X
X
EK_U03
X
X
EK_U04
X
X
EK_K01
X
EK_ K02
X
X
X
J. Forma i warunki zaliczenia kursu
Warunki zaliczenia
Na zakończenie każdego semestru student przedstawia
na fortepianie prezentację trzech wybranych zagadnień
Warunki egzaminu
Inne:
ocena
celująca
(25)
ocena
bardzo
dobry
(21-24)
ocena
dobry plus
(19-20)
ocena
dobry
(16-18)
ocena
dostateczny
plus (14-15)
ocena
dostateczny
(11-13)
ocena
niedostateczny
(10)
J. Nakład pracy studenta
Forma aktywności
średnia liczba godzin
godziny kontaktowe z nauczycielem
7,5+7,5
przygotowanie do zajęć
8,5+8,5
opracowanie materiału po zajęciach
3+3
konsultacje/ egzamin/sprawdzian/przegląd/przesłuchanie
5+5
przygotowanie do egzaminu/przeglądu/przesłuchania
6+6
suma godzin
liczba punktów ECTS
30+30
1+1
............................................................
Podpis Autora treści Kursu
...........................................................
Podpis Osób odpowiedzialnych dydaktycznie
........................................................................
Podpis Przewodniczącego Rady Programowej
....................................................
Data sporządzenia karty kursu