Templeton Korea Fund - A (acc) USD

Komentarze

Transkrypt

Templeton Korea Fund - A (acc) USD
Franklin Templeton Investment Funds
Akcje - Korea
Templeton Korea Fund
31.12.2016
Karta funduszu
Podstawowe informacje
Wyniki
Waluta podstawowa
USD
Łączna wartość aktywów netto
(USD)
37 mln
Stopa zwrotu za okres ostatnich 5 lat w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Templeton Korea Fund A (acc) USD
MSCI Korea Index
140
Data uruchomienia
08.05.1995
Liczba emitentów
22
Indeks porównawczy
MSCI Korea Index
Styl inwestycyjny
120
Inwestowanie w wartość
Kategoria Morningstar™
Akcje-Korea
100
Cele inwestycyjne w skrócie
Celem Funduszu jest osiąganie długoterminowego wzrostu
wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w
akcje spółek zarejestrowanych lub prowadzących kluczową
działalność w Korei.
80 12/11
06/12
12/12
06/13
12/13
06/14
12/14
Zarządzający portfelem
Mark Mobius, PhD: Hong Kong
12/15
06/16
12/16
Średniorocz
ne
Skumulowane
EUSD Status - A (acc) USD
1 r.
3 l.
5 l.
10 l.
Od pocz.
Od pocz.
-9,94
-10,34
9,25
-26,58
-27,66
-8,58
-4,23
-6,57
15,70
-25,37
-28,85
33,05
-47,01
20,53
207,94
-2,89
1,47
5,33
Dystrybucja: Nie podlega
A (acc) USD
N (acc) USD
Indeks porównawczy w USD
Alokacja aktywów
Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Umorzenie: Nie podlega
Akcje
Gotówka i ekwiwalenty
06/15
Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
%
99,37
0,63
A (acc) USD
N (acc) USD
Indeks porównawczy w
USD
12/15
12/16
12/14
12/15
12/13
12/14
12/12
12/13
12/11
12/12
-9,94
-10,34
9,25
-4,01
-4,54
-6,30
-15,07
-15,48
-10,70
6,38
5,85
4,18
22,62
22,02
21,48
Wyniki historyczne nie wskazują ani gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz
generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania
pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję
dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez
inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Aktualne dane o
wynikach można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie
porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Największe pozycje w portfelu (% całości)
Nazwa emitenta
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD
HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGINEERING &
CONSTRUCTION
HYUNDAI MOTOR CO
DOOSAN INFRACORE CO LTD
YOUNGONE CORP
LOTTE SHOPPING CO LTD
YOUNGONE HOLDINGS CO LTD
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD
Wskaźniki
9,55
9,35
8,99
5,44
Cena do zysków (na podstawie
danych za 12 ostatnich miesięcy)
Cena do wartości księgowej
Cena do przepływów pieniężnych
Odchylenie standardowe (5 l.)
10,50
0,81
6,06
16,51
5,13
5,09
4,49
4,48
4,46
4,41
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa (Pełna lista dostępnych klas tytułów uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.franklintempleton.pl).
Dywidendy
Klasa tytułów
uczestnictwa
A (acc) USD
N (acc) USD
Telefon
+48 22 33713 50
Data uruchomienia
08.05.1995
15.03.2004
NAV
USD 4,53
USD 12,05
TER* (%)
2,58
3,08
Częstotliwość
N/A
N/A
Identyfikatory
Data
ostatniej
wypłaty
N/A
N/A
E-mail
[email protected]
Kwota
ostatniej
wypłaty
N/A
N/A
ISIN
LU0057567074
LU0188151509
Bloomberg ID
TEMKORI LX
TEMKOBX LX
Strona www
www.franklintempleton.pl
Kod funduszu TA
0824
0610
Templeton Korea Fund
31.12.2016
Skład portfela
Templeton Korea Fund
MSCI Korea Index
Alokacja sektorowa
Przemysł
Dobra wyższego rzędu
Finanse
Dobra podstawowe
Ochrona zdrowia
Surowce
Technologie informatyczne
Energia
Usługi komunalne
Usługi telekomunikacyjne
Gotówka i ekwiwalenty
41,29
35,14
9,55
5,96
4,23
3,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,63
% całości
/ 9,91
/ 13,13
/ 12,91
/ 7,61
/ 2,18
/ 8,05
/ 40,88
/ 2,34
/ 1,84
/ 1,15
/ 0,00
Rozkład kapitalizacji rynkowej w USD
% akcji
48,81
20,57
8,66
16,79
5,16
<2,0 miliardów
2,0-5,0 miliardów
5,0-10,0 miliardów
10,0-25,0 miliardów
25,0-50,0 miliardów
Ważne informacje
Franklin Templeton Investment Funds ('Fundusz') to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu. O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie
jest Franklin Templeton Investments, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od
FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej ani oferty tytułów uczestnictwa Funduszu. Decyzje
o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów”
(o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl
lub otrzymać bezpłatnie od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: 48 22 337 13 50, faks: 48 22 337 13 70. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie
mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod
niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji
inwestycyjnej. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument
jest dostępny). Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem
przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a
klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie
odzwierciedlać aktualnej lub przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulegać zmianom. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services, S.à r.l. –
Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg).
Wszystkie dane MSCI przekazane są w niezmienionej formie ('as is'). Fundusz opisany w niniejszym dokumencie nie jest w żaden sposób finansowany ani wspierany przez MSCI. MSCI,
podmioty powiązane z MSCI ani podmioty dostarczające dane MSCI nie ponoszą żadnej odpowiedzialności związanej z danymi MSCI lub omawianym funduszem. Powielanie lub dalsze
rozpowszechnianie danych MSCI jest zabronione.
Status EUSD: Wszelkie informacje dotyczące podatków mają wyłącznie charakter informacji ogólnych i nie powinny być traktowane jako podstawa do obliczeń indywidualnych zobowiązań
podatkowych. Informacje te zostały sporządzone bez uwzględnienia indywidualnych okoliczności i mogą ulec zmianie w przyszłości. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wpływu
zobowiązań podatkowych na inwestycje, należy skontaktować się z wykwalifikowanym doradcą podatkowym.
Największe pozycje w portfelu: Tabela największych pozycji przedstawia największe pozycje w portfelu funduszu na wskazany dzień. Pozycje ujęte w rankingu nie reprezentują wszystkich
papierów kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom korzystającym z usług doradczych. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z ujętych w rankingu papierów były lub
będą opłacalne.
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa: *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
© 2017 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.franklintempleton.pl

Podobne dokumenty