INFORMACJA O ZAMIARZE POWIERZENIA PODWYKONAWCOM

Transkrypt

INFORMACJA O ZAMIARZE POWIERZENIA PODWYKONAWCOM
Projekt „Mały oddział w kosmosie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 5 do SIWZ
WZÓR
………………………………………………..
(pieczątka Wykonawcy)
INFORMACJA
O ZAMIARZE POWIERZENIA PODWYKONAWCOM WYKONANIA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Przystępując do postępowania - numer sprawy nadany przez Zamawiającego RM.271.1.4.2015,
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
wykonanie następujących części zamówienia:
Nazwa (firma) podwykonawcy*
Część zamówienia, której
wykonanie wykonawca
zamierza powierzyć
podwykonawcy
……..................................................
(pieczątka i podpis przedstawiciela upoważnionego do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
…………………………………………………
(miejscowość i data)
*kolumnę wypełnić, gdy Wykonawca będzie powoływał się na zasoby podwykonawców na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych

Podobne dokumenty