oświadczenie o braku zawartosci azbestu - TAKSIM-POL

Transkrypt

oświadczenie o braku zawartosci azbestu - TAKSIM-POL
...........................................................
miejsce i data złoŜenia oświadczenia
.........................................................
.........................................................
nazwa i adres firmy lub
imię, nazwisko i adres osoby dokonujacej
obrotu towarowego z zagranicą
OŚWIADCZENIE
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 kodeksu karnego
oświadczam, Ŝe zgłoszony do procedury celnej towar wg faktury .........................
nie podlega ograniczeniom ustanowionym na podstawie przepisów rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie „ustanowienia zakazu stosowania
wyrobów zawierających azbest”
(Dz.U. nr 101, poz. 628 z pózniejszymi zmianami) i nie zawiera azbestu.
................................................................
podpis składającego oświadczenie

Podobne dokumenty