Świąteczne życzenia Bożego Narodzenia.

Transkrypt

Świąteczne życzenia Bożego Narodzenia.
N ajszczersze życzenia.
yczenia.
Pięknych
w iąt
Pi knych , radosnych i zdrow ych Św
i t B ożego
o ego N arodzenia,
Św
w iąt
i t spędzonych
sp dzonych w rodzinnej atm osferze,
abyście
aby cie znaleźli
znale li dużo
du o kolorow ych prezentów pod zieloną
zielon choinką,
choink ,
Św
w iąt
i t które, dadzą
dadz W am trochę
troch radości
rado ci i odpoczynku,
a co najw a żniejsze
niejsze nadzieje na N ow y R ok,
aby był dużo
du o lepszy od obecnego.
Prezes,
Pracownicy, i Działacze Społeczni Oddziału Miejskiego
PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu.

Podobne dokumenty